Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza V

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)             Nazwa i adresy Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a

Raszyn

05-090

Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL12A

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)               Wspólne zamówienie

I.3)              Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)                Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)             Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)               Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)         Nazwa:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego w ramach projektu projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ścikowej w Gminie Raszyn - faza V Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2017.DC

II.1.2)          Główny kod CPV

45330000

II.1.3)        Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

II.1.4)         Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – faza V” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodnościekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Celem przedmiotu zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej, obejmują budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniową w miejscowości Janki o łącznej długości - 4.502,80 mb: zgodnie z opisem w SIWZ

II.1.5)            Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)           Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)            Opis

II.2.1)         Nazwa:

II.2.2)           Dodatkowy kod lub kody CPV

45231300

45233220

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL12A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj. mazowieckie, Gmina Raszyn

II.2.4)          Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – faza V” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodnościekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Celem przedmiotu zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janki

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej, obejmują budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniową w miejscowości Janki o łącznej długości - 4.502,80 mb: a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 2.977,10 m, w tym:

kanały z rur PVC O160 – 401,80 m,

kanały z rur PVC O200 – 2.441,00 m,

kanały z rur PVC O250 - 134,30 m,

Kanalizację grawitacyjną zaprojektowano z rur o średnicach O 200, O 250 z PVC litego SN8 z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki elastomerowe. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami projektuje się z rur PVC O 160 o sztywności analogicznej jak kanał główny. b) kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - 1.525,70 m, w tym:

kanał PE O 90 – 444,10 m,

kanał PE O 75 – 410,30 m

kanał PE O 63 – 493,90 m

kanał PE O 50 – 103,00 m

kanał PE O 40 – 74,40 m

Przewody tłoczne należy wykonać z rur PN10 i PN16

c) przepompownia sieciowa w zbiorniku betonowym O 1500 - 2 szt.

UWAGA: Do Wykonawcy należy również obowiązek wystąpienie o zajęcie pasa drogowego na okres robót, dokonanie stosownych opłat, pełna obsługa geodezyjna zarówno na etapie wytyczania geodezyjnego, jak również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiający nie zabezpiecza terenu na zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy Wykonawca wygrodzi i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt, Zamawiający nie wskazuje lokalizacji terenu zaplecza Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ.

Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określony jest SIWZ, w tym w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych, jak również specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót raz przedmiarach. Nawierzchnię po robotach budowlanych należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Warunki prowadzenia odtworzenia we wszystkich pasach drogowych zostały określone w projektach budowlanych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach oraz na podstawie warunków określonych w decyzjach administracyjnych uzyskanych przez Wykonawcę, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację (w formie wideo) stanu istniejącego terenu i dostarczyć ją do Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wprowadzenia na plac budowy. zgodnie z SIWZ

II.2.5)           Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.6)           Szacunkowa wartość

II.2.7)                  Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 25/05/2017

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)         Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)        Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)          Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)          Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0057/16-00

II.2.14)        Informacje dodatkowe

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodnościekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Celem przedmiotu zamówienia je

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)           Warunki udziału

III.1.1)      Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu:

a)     Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 Ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)     Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawionejnie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)     Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

d)     Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22

Ustawy;

e)     Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

III.1.2)          Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.

wykażą, że

a)     są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanejz przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery milionów złotych),

b)     posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł (dwa milionyzłotych) Uwaga!

- Sposób przeliczania innej waluty w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz znajdywania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej na PLN, nastąpi wg średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w tym dniu nie publikuje się średniego kursu NBP – wg średniego kursu NBP obowiązującego pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)      Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)     zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 2.000.000,00 zł (słownie:

dwa miliony złotych) brutto każda

b)     dysponują osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

b1) stanowisko – kierownik budowy: co najmniej 1 osoba (jedna), posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodno – kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik budowy musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót przy czym w tym okresie pełnił funkcje przy realizacji co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto.

b2) stanowisko - kierownik robót drogowych: co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych przy czym w tym okresie pełnił funkcje przy realizacji co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty drogowe o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto.

b3) stanowisko - kierownik robót elektrycznych: co najmniej 1 (jedna) osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych przy czym w tym okresie pełnił funkcje przy realizacji co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty elektryczne o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.

Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza wskazania do pełnienia więcej niż jednej z w/w funkcji tej samej osoby. W przypadku, gdy któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską) uznaje się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swojego zawodu, po dopełnieniu formalności zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, oraz urbanistów (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42z późn. zm.) zgodnie z SIWZ

III.1.5)           Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)             Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)      Warunki realizacji umowy: zgodnie z SIWZ

III.2.3)              Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)          Opis

IV.1.1)        Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)              Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)              Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)          Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)            Informacje administracyjne

IV.2.1)              Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)             Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 27/04/2017

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)                Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)      Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)      Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)       Warunki otwarcia ofert

Data: 27/04/2017 Czas lokalny: 10:40 Miejsce:

siedziba Zamawiającego:

Raszyn, ul. Szkolna 2a - Urząd Gminy Raszyn

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)       Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2)           Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)            Informacje dodatkowe:

Wraz z Formularzem oferty (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/ UE.

b)     Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) ido podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeśli umocowanie

do podpisania dokumentów i oświadczeń nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (chyba, że Zamawiający może informacje w przedmiotowym zakresie uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 poz.352), a Wykonawca wskazał to w JEDZ.

c)     Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

d)     Dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. VIII.

e)     Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody,że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ).

f)     W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,o którym mowa w pkt. 1 a) SIWZ powyżej (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

g)     Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nichpodstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a) ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów, w formie JEDZ.

h)     Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązanyjest wypełnić w tym zakresie JEDZ wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

VI.4)            Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Polska

VI.5)              Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/03/2017

 

 

Załączniki do pobrania:

Załączniki

SIWZ ZP-6 (311.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy ZP-6 (128.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Istotne postanowienia umowy (230.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2017-03-17 12:33:33
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2017-03-17 12:35:06
Ostatnia zmiana:2017-03-21 09:06:33
Ilość wyświetleń:215
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij