Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Sporządzenie opinii biegłego w dziedzinie hydrogeologii lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia czy na działkach nr ew. 60/3 i 61/3 w miejscowości Puchały, gm. Raszyn nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla działek nr ew. 62/1 i 63/3 w miejscowości Puchały, gm. Raszyn.

OŚGK.271.7.2017.JK(5)

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

                           Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
                                    Prawo zamówień publicznych /
Dz.U.2015 r., poz. 2164, z późn. zm. /

 

I. Zamawiający:  GMINA RASZYN

Adres do korespondencji: ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 022 701-77-77., faks 022 701-77-78

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na sporządzenie opinii biegłego w dziedzinie hydrogeologii lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia czy na działkach nr ew. 60/3 i 61/3 w miejscowości Puchały, gm. Raszyn nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla działek nr ew. 62/1 i 63/3 w miejscowości Puchały, gm. Raszyn.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.      Specyfika głównych wymagań:

Opracowanie powinno określić:

a) czy na działkach o nr ew. 60/3 i 61/3 w miejscowości Puchały, gm. Raszyn nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie (jeżeli tak – to kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie, na czym polegała zmiana stanu wody na gruncie; czy zmiana stanu wody została wywołana działaniami właściciela działki czy innymi czynnikami – wskazać jakimi; czy szkodliwie wpływa na grunty sąsiednie – dz. o nr ew. 62/1 i 63/3 w miejscowości Puchały, gm. Raszyn);

b) czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej (jeśli tak to kto jest sprawcą, z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian);

c) czy dochodzi do zalewania działek o nr ew. 62/1 i 63/3 w miejscowości Puchały, gm. Raszyn i jaka jest tego przyczyna;

d) czy nastąpiło ograniczenie odpływu wody opadowej;

e) wyszczególnienie konkretnych działań właściciela działki, które ingerują w ukształtowany
w terenie system zasobów wodnych;

f) określenie zasobów wodnych przed zmianami na danych działkach (jaki był ostatnio stan wody na gruncie);

g) czy ewentualna zmiana stosunków wodnych na działkach nr ew. 60/3 i 61/3 w miejscowości Puchały, gm. Raszyn spowodowała szkody na działkach skarżącego – działkach o nr ew. 62/1 i 63/3 w miejscowości Puchały, gm. Raszyn (jeśli tak to wyszczególnić szkody);

h) wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku;

i) ukształtowanie terenu;

j) położenie poziomu wód gruntowych poprzez wykonanie pomiarów wysokościowych oraz kilku – kilkunastu otworów badawczych;

k) w przypadku stwierdzenia możliwości powstawania szkód - wskazanie najskuteczniejszego i najprostszego sposobu zabezpieczenia działki skarżącego przed ewentualnymi szkodami związanymi z ewentualną zmianą stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

2. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonych postępowań, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań.

3. W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku
z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania.

4.      Kryteria oceny ofert: cena 100%

5.      Termin wykonania zadań do dnia 12.07.2017 r. (przewiduje się możliwość przedłużenia terminu ze względu na złe warunki atmosferyczne).

Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV – 71319000-7

6.      Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

7.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.      Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego- zał. nr 1,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik Wykonawcy,

3) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia w zakresie hydrogeologii lub melioracji wodnej – zał. nr 2,

4) projekt umowy – zał. nr 3.

2.      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
        przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1.      Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Jarosław Kozłowski tel. nr (22) 701 79 05

2.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach: pn. 8.00-17.30, wt. - czw. 8.00-15.30, pt. 8.00-13.30.

 

VI. Miejsce składania ofert

1.      Ofertę cenową należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego : Urząd Gminy Raszyn, Szkolna 2a, pok. 15,  05-090 Raszyn w terminie do dnia 30.03.2017 r. do godz. 12.00.  Liczy się data wpłynięcia do kancelarii Urzędu Gminy Raszyn.

2.      Wykonawca winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OŚGK.271.7.2017.JK Wykonanie opinii w zakresie naruszenia stanu wody nie otwierać przed dniem 30.03.2017 r. do godz. 12.00.”.

3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1.      Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.      Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.      Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII. Informacje o formalnościach

1.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..

2.      Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.      Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

5.      Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

Formularz Cenowo – Ofertowy 271-7-17 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób 271-7-17 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy 271-7-17 (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2017-03-20 14:37:15
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2017-03-20 14:46:52
Ostatnia zmiana:2017-03-20 14:49:32
Ilość wyświetleń:54
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij