Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sympatycznej i ul. Magicznej w miejscowości Falenty Nowe w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza VII

 
Ogłoszenie nr 84816 - 2017 z dnia 2017-05-18 r.
 
Raszyn: Budowa sieci wodociągowej w ul. Sympatycznej i ul. Magicznej w miejscowości Falenty Nowe w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - faza VII
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 227 017 770, faks 227 017 778, e-mail zam.publ@raszyn.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.raszyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci wodociągowej w ul. Sympatycznej i ul. Magicznej w miejscowości Falenty Nowe w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.7.2017.DC
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci wodociągowej w ul. Sympatycznej i ul. Magicznej w miejscowości Falenty Nowe w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - faza VII" Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Celem przedmiotu zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na budowie sieci wodociągowej w ul. Sympatycznej i Magicznej w miejscowości Falenty Nowe w Gminie Raszyn. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej, obejmują budowę sieci wodociągowej w miejscowości Falenty Nowe o łącznej długości - 487,00 mb w tym: a) ul. Sympatyczna - wodociąg z rur PE O110 - 257,50 mb - hydranty p.poż, b) w ul. Magiczna - wodociąg z rur PE O110 - 229,50 mb - hydranty p.poż, Sieć wodociągowa została zaprojektowana z rur PE100 SDR17 dn 110x6,6 z zastosowaniem hydrantów podziemnych p.poż O80 z samoczynnym odwodnieniem i podwójnym zamknięciem. UWAGA: UWAGA: Do Wykonawcy należy również obowiązek wystąpienie o zajęcie pasa drogowego na okres robót, dokonanie stosownych opłat, pełna obsługa geodezyjna zarówno na etapie wytyczania geodezyjnego, jak również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Zamawiający nie zabezpiecza terenu na zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy Wykonawca wygrodzi i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt, Zamawiający nie wskazuje lokalizacji terenu zaplecza. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określony jest SIWZ, w tym w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych, jak również specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach. Materiały z rozbiórki nawierzchni i podbudowy dróg, nadmiar ziemi itp. do odwiezienia na zwałkę, należy wycenić w/g kalkulacji indywidualnej. Zamawiający nie wskazuje miejsca zwałki. Zabronione jest zasypywanie wykopów gruzem. Nawierzchnię po robotach budowlanych należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Warunki prowadzenia odtworzenia we wszystkich pasach drogowych zostały określone w projektach budowlanych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach oraz na podstawie warunków określonych w decyzjach administracyjnych uzyskanych przez Wykonawcę, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację (w formie wideo) stanu istniejącego terenu i dostarczyć ją do Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wprowadzenia na plac budowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45330000-9
Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45233220-7,
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT226425.75
Walutapln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Usługi Budowlane Grądzki Waldemar,  ,  u. Szaniec 5,  05-502 ,  Gołków,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 153837,11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 153837,11
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 255900,00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2017-05-18 11:28:48
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2017-05-18 11:30:54
Ostatnia zmiana:2017-05-18 11:31:09
Ilość wyświetleń:196

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij