Raszyn, dnia 17.05.2017 r.

OŚGK.6220.16.2016.JK(134)

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01.

    Dokumenty dostępne są na stronie internetowej bip.raszyn.pl w zakładce: Informacje o środowisku i jego ochronie » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

    Strony mogą uzyskać wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pokój 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

    Stosownie do art. 36 kpa informuję, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność przestrzegania procedur określonych przepisami ww. ustawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne nie może być zakończone w ustawowo przewidzianym terminie. W związku z powyższym termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 20.10.2017 r.

Informację opublikowano poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy,
  • umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 1 egzemplarz.