Raszyn, dnia 21.06.2017 r.

OŚGK.6220.16.2016.JK(142)

DECYZJA Nr 95/2017

    Wójt Gminy Raszyn, na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz w oparciu o pismo z dnia 14.06.2017 r. Teresy Bzinkowskiej działającej w imieniu Marcina Jakubczaka, którym został wycofany wniosek wszczynający postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01

orzeka

    umorzyć wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01.

UZASADNIENIE

    Marcin Jakubczak wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01.

    Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w opinii z dnia 27.06.2016 r., znak: WOOŚ-II.4240.897.2016.SM stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

    Wójt Gminy Raszyn postanowieniem z dnia 26.08.2016 r. nałożył na Marcina Jakubczaka obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

    Przy piśmie z dnia 12.12.2016 r. Teresa Bzinkowska działając w imieniu Marcina Jakubczaka przedłożyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

    Wnioskiem z dnia 19.12.2016 r. Wójt Gminy Raszyn wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o wydanie opinii dla przedsięwzięcia

    Wnioskiem z dnia 19.12.2016 r. Wójt Gminy Raszyn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

    Wójt Gminy Raszyn postanowieniem z dnia 21.12.2016 r. ustalił, że właściciele nieruchomości będących w obszarze który objęty jest izolinią stężenia dwutlenku siarki 20 µg/m3 wyznaczoną w raporcie z grudnia 2016 r. o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01 zostają uznani za strony w przedmiotowym postępowaniu.

    Pismem z dnia 14.03.2017 r. inwestor poinformował o wprowadzeniu następujących zmian w planowanym przedsięwzięciu:

    „Odnośnie emisji jaką powodować będzie kocioł grzewczy (460kW) do podgrzewania wody inwestor zdecydował że w budowanej wytwórni zostanie zastosowany mniejszy kocioł grzewczy do podgrzewania wody o mocy 255 kW.

    Dodatkowo dla wyeliminowania rozprzestrzeniania się pyłu spod kół samochodów i dla polepszenia klimatu akustycznego inwestor zobowiązuje się do wykonania pełnego ogrodzenia o wysokości 2,5 - 3,0 m.”

    Teresa Bzinkowska działając w imieniu Marcina Jakubczaka piśmem z dnia 14.06.2017r. wycofała wniosek wwszczynający o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01.

    W myśl art. 105 § 1 k.p.a. gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Sprawa administracyjna jest bezprzedmiotowa w rozumieniu art. 105 § 1 k.p.a. wtedy, gdy nie ma materialnoprawnych podstaw do władczej, w formie decyzji administracyjnej, ingerencji organu administracyjnego. Wówczas jakiekolwiek rozstrzygnięcie merytoryczne pozytywne, czy negatywne staje się prawnie niedopuszczalne.

    Powyższe ma potwierdzenie w tezie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 marca 2012 r., sygn. akt I OSK 394/11 zgodnie z którym „Cofnięcie wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego jest równoznaczne z brakiem żądania uprawnionego podmiotu do rozpoznania konkretnej sprawy administracyjnej, co oznacza, że przedmiot postępowania, oznaczony we wniosku, przestaje istnieć. Inaczej rzecz ujmując, z chwilą cofnięcia wniosku odpada jeden z koniecznych elementów sprawy administracyjnej (przedmiot), co obliguje organ do umorzenia postępowania (tzw. obiektywna konieczność umorzenia postępowania) na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. Nie mają przy tym znaczenia przyczyny dla jakich doszło do cofnięcia wniosku”.

    Ze względu na powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

    Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie odwołanie za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

  1. Teresa Bzinkowska.
  2. Inne strony postępowania.
  3. a/a.