Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Ogłoszenie nr 500040416-N-2017 z dnia 09-10-2017 r.

 

 

Gmina Raszyn: Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 577776-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.raszyn.pl

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.1.26.2017.DC

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania Zadanie nr 1: „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Oliwkowej i ul. Długiej w Ładach oraz w ul. Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych na terenie Gminy Raszyn”. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej, obejmują budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w następującym zakresie: 1. W ramach Zadania Budowa odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Oliwkowej w Ładach o łącznej długości kanału z rur PVC O160 - 6,00 mb. 2. W ramach Zadania Budowa odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Ładach o łącznej długości kanału z rur PVC O160 – 7,10 mb. 3. W ramach Zadania Budowa odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych o łącznej długości kanału z rur PVC O160 – 5,00 mb. Kanalizację grawitacyjną zaprojektowano z rur o średnicach O 160 z PVC litego SN8 z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki. Zadanie nr 2: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie prywatnych nieruchomości we wsiach Nowe Grocholice Dawidy Bankowe, Łady Rybie, Laszczki na odcinku od granicy posesji do studzienki na ich terenie” Inwestycja obejmuje budowę 20 sztuk przyłączy kanalizacyjnych o średnicy ? 160 mm na odcinkach od granicy nieruchomości do studzienki na posesji o łącznej długości 41,90 m, we wsiach: Nowe Grocholice (ul. Robotnicza) Dawidy Bankowe (ul. Tęczowa i ul. Miklaszewskiego), Łady (ul. Oliwkowa, ul. Długa), Rybie (ul. Rozwojowa), Laszczki (ul. Leszczynowa). W ramach inwestycji realizowana będzie budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych posesji. Projekt obejmuje odcinki przewodu grawitacyjnego z rur PVC-u (lite) 160 klasy SN8 z wydłużonym kielichem, łączonych na kielichy z uszczelkami gumowymi, od granic ewidencyjnych działek do studzienek rewizyjnych o średnicy 425 mm z PP zlokalizowanych na posesjach. Studzienki należy wyposażyć we właz żeliwny osadzony na rurze teleskopowej. Średnie zagłębienie przyłączy kształtuje się na głębokości od 1,17 m p.p.t do 2,35 m p.p.t. Koszty ewentualnych robót odwodnieniowych (przewidziane w dokumentacji) należy uwzględnić w cenie jednostkowej. W przypadku posadowienia studzienki we wjeździe do posesji należy stosować włazy żeliwne typu ciężkiego. Po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. W przypadku lokalizacji przyłącza w terenie utwardzonym należy uwzględnić roboty odtworzeniowe w zakresie tej nawierzchni (np. kostka brukowa). Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w tym znak bezpieczeństwa. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów zamiennych tego samego rodzaju i nie niższej jakości, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Zamiana nie może stanowić podstawy do żądania podwyższenia zapłaty. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określony jest odpowiednio w projektach wykonawczych. Zadanie nr 3: „Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Raszynie, ul. Młynarska 1” Zakres robót winien obejmować kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. W budynku przy ul. Młynarskiej 1, znajdują się 4 lokale mieszkalne. Należy przewidzieć niezależne podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, każdego lokalu mieszkalnego, zgodnie z załączonym programem funkcjonalno - użytkowym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45200000-9, 71322000-1, 71320000-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Oliwkowej i ul. Długiej w Ładach oraz w ul. Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych na terenie Gminy Raszyn

 

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie prywatnych nieruchomości we wsiach: Nowe Grocholice, Dawidy Bankowe, Łady, Rybie, Laszczki na odcinkach od granicy posesji do studzienki na ich terenie

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2017


IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 60566.93
Waluta PLN

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-Raszyn” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Unii Europejskiej 3
Kod pocztowy: 05-090
Miejscowość: Raszyn
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 46855.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46855.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 46855.00
Waluta: PLN

 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Raszynie, ul. Młynarska 1

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2017-10-09 14:20:58
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2017-10-09 14:21:26
Ostatnia zmiana:2017-10-09 14:21:35
Ilość wyświetleń:476

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij