Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Słomin i Raszyn na terenie gminy Raszyn w ramach projektu: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn - faza V"

 

08/12/2017    S236    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Raszyn: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2017/S 236-489031

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Słomin i Raszyn na terenie gminy Raszyn w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn – faza V”

Numer referencyjny: ZP.271.1.35.2017.DC

II.1.2)Główny kod CPV

45330000

 

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowościach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Słomin i Raszyn na terenie gminy Raszyn w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Raszyn – faza V”.

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Celem przedmiotu zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Słomin i Raszyn. Zadanie nr 1„Budowa sieci wodociągowej w ul. Echa Leśne w miejscowości Dawidy i Dawidy Bankowe w gminie Raszyn” W ramach zamówienia, należy wykonać sieć wodociągową z rur PE 100 SDR11 dn 110 z ....zg. z SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45231300

45233220

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na 11 zadań w ramach których należy wykonać: Zad 1 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Echa Leśne w miejscowości Dawidy i Dawidy Bankowe w gminie Raszyn”- sieć wodociągową z rur PE 100 SDR11 dn 110 z zastosowaniem hydrantów podziemnych dn80 w tym: sieć wodociągowa O110 – 73,00 m, hydrant ppoż. podziemne O80 –2 szt. Zad 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Echa Leśne w miejscowości Dawidy i Dawidy Bankowe w gminie Raszyn” -kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowaną z rur i kształtek o średnicach O200 z PCV litego kl. SN8 z wydłużonym kielichem. Rury łączone na kielichach z uszczelkami. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami zaprojektowane zostały z rur O160mm z PCV litego kl. SN8 w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej O200 – 134,50 m, rurociągi tłoczne O90 – 10,00m, przepompownia ścieków O1200 –1 szt. Zad 3„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miętowej w miejscowości Dawidy Bankowe w gminie Raszyn” -kanalizację sanitarną grawitacyjnej zaprojektowaną z rur i kształtek o średnicach O200 z PCV litego kl. SN8 z wydłużonym kielichem. Rury łączone na kielichach z uszczelkami. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami zaprojektowane zostały z rur O160mm z PCV litego kl. SN8 w tym: sieć kanalizacji grawitacyjną O200 – 98,00 m, odgałęzienia kanalizacyjne O160 – 8,00m (4 szt.), Zad 4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Starzyńskiego w miejscowości Dawidy Bankowe w gminie Raszyn”- kanalizację sanitarną grawitacyjnej zaprojektowaną z rur i kształtek o średnicach O200 z PCV litego kl. SN8 z wydłużonym kielichem. Rury łączone na kielichach z uszczelkami. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami zaprojektowane zostały z rur O160mm z PCV litego kl. SN8 w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej O200 – 151,50 m, odgałęzienia kanalizacyjne O160 – 13,50m (3 szt.), Zad „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Tulipanowy Zakątek w miejscowości Dawidy Bankowe w gminie Raszyn”- kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowaną z rur i kształtek o średnicach O200 z PCV litego kl. SN8 z wydłużonym kielichem. Rury łączone na kielichach z uszczelkami. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami zaprojektowane zostały z rur O160mm z PCV litego kl. SN8 w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej O200 – 106,50 m, odgałęzienia kanalizacyjne O160 – 3,50m (1 szt.), Zad. 6 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Warszawskiej w miejscowości Dawidy w gminie Raszyn”- kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowaną z rur i kształtek o średnicach O200 z PCV litego kl. SN8 z wydłużonym kielichem. Rury łączone na kielichach z uszczelkami. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami zaprojektowane zostały z rur O160mm z PCV litego kl. SN8 w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej O200 – 87,00 m, rurociągi tłoczne O90 – 105,00m, przepompownia ścieków O1200 – 1 szt., odgałęzienia kanalizacyjne O160 – 11,00m (4 szt.), Zad. 7 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pistacjowej w miejscowości Łady w gminie Raszyn” W ramach zamówienia, należy wykonać kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowaną z rur i kształtek o średnicach O200 z PCV litego kl. SN8 z wydłużonym kielichem. Rury łączone na kielichach z uszczelkami. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami zaprojektowane zostały z rur O160mm z PCV litego kl. SN8 w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej O200 – 91,00 m, odgałęzienia kanalizacyjne O160 – 10,00m (2 szt.), zad. 8 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej (Polanki) w miejscowości Słomin w gminie Raszyn”- kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowaną z rur i kształtek o średnicach O200 z PCV litego kl. SN8 z wydłużonym kielichem. Rury łączone na kielichach z uszczelkami. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami zaprojektowane zostały z rur O160mm z PCV litego kl. SN8 w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa:

Okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/02/2018

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0057/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Celem przedmiotu zamówienia je.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

d) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy;

e) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

Uwaga!

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt. VII.3.2) SIWZ.

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedstawić dokumenty wskazane w pkt. VII.3.2) SIWZ.

Uwaga!

3.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt VII.3.2 lit. a) oraz 3.2 lit. b) powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,

W przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

b) pkt VII.3.2 lit. c) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

C) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej,

C1) wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony PLN);

C2) wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż nie mniejszą niż 3 000 000 [PLN (słownie: trzy miliony PLN).

Uwaga!

— Sposób przeliczania innej waluty w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy.

I doświadczenia oraz znajdywania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej na PLN, nastąpi wg średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w tym dniu nie publikuje się średniego kursu NBP – wg średniego kursu NBP obowiązującego pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) w zakresie zdolności zawodowej,

Wykonawca wykażę, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o wartości min. 1 500 000 PLN brutto (każda z robót):

b) w zakresie zdolności zawodowej,

Wykonawca (Wykonawcy) wykaże, że dysponują osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w tym co najmniej:

B1) 1 osobą (jedną osobą), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodno – kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego.

W niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik budowy musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót oraz nadzorowanie co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto (słownie jeden milion pięćset tysięcy PLN brutto);

B2) 1 osobą (jedną osobą) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych oraz nadzorowanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty drogowe o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto (słownie pięćset tysięcy PLN brutto);

B3) 1 osobą (jedną osobą) posiadająca uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

I elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót oraz nadzorowanie co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty elektryczne o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto (słownie pięćset tysięcy PLN brutto).

Uwaga!

— W przypadku, gdy któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia zgodnie z prawem działalności.

W zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską) uznaje się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swojego zawodu, po dopełnieniu formalności zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, oraz urbanistów (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42z późn. zm.).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został określony w dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawczy)– stanowiącej załączniki do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania.

I odbioru robót załączonej do SIWZ.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w zakresie:

1) obsługa koparki,

2) obsługa zagęszczarki,

3) montaż rurociągów kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych,

4) montaż przepompowni ścieków,

5) montażu sieci wodociągowej.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej:

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, na każde żądanie, oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania a wykonujące wyżej określone czynności, w terminie 3 dni od otrzymania wezwania.

Od Zamawiającego – zgodnie z wymogami okr.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S: 2017/S 204-419986

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 15/01/2018

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 15/01/2018

Czas lokalny: 10:40

Miejsce: Siedziba Zamawiającego:

05-090 Raszyn. ul. Szkolna 2a

Sala konferencyjna Urzędu – zgodnie z zapisami w SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1579) w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do objętych zamówieniem podstawowym.

Zamówienia na powyższe roboty będą polegały na wykonaniu podobnych robót jak w zamówieniu podstawowym tj. wykonaniu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej czy sieci wodociągowej, przepompowni ścieków czy budowie hydrantów przeciw pożarowych.

Sposób realizacji robót odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia zawartych w §12 Istotnych Postanowienia Umowy – załączniku do SIWZ.

1. Wraz z Formularzem oferty (wzór stanowi załącznik do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,

Że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału.

W postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

b) Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) i do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeśli umocowanie do podpisania dokumentów i oświadczeń nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (chyba, że Zamawiający może informacje w przedmiotowym zakresie uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 poz.352), a Wykonawca wskazał to w JEDZ.

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

d) Dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. VIII.

e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik do SIWZ).

f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,

O którym mowa w pkt. 1 a) SIWZ powyżej (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

g) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a) ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów, w formie JEDZ.

h) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie JEDZ wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca obowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy PLN);

Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/12/2017

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)             Nazwa i adresy Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a

Raszyn 05-090

Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)               Wspólne zamówienie

I.3)              Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)                Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)             Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)               Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)         Nazwa:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Słomin i Raszyn na terenie gminy Raszyn w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn – faza V”

Numer referencyjny: ZP.271.1.35.2017.DC

II.1.2) Główny kod CPV 45330000

II.1.3)        Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

II.1.4)         Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowościach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Słomin i Raszyn na terenie gminy Raszyn w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Raszyn – faza V”

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2014-2020; Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodnościekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Celem przedmiotu zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Słomin i Raszyn. Zadanie nr 1„Budowa sieci wodociągowej w ul. Echa Leśne w miejscowości Dawidy i Dawidy Bankowe w gminie Raszyn” W ramach zamówienia, należy wykonać sieć wodociągową z rur PE 100 SDR11 dn 110 z ....zg. z SIWZ

II.1.5)            Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)           Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)            Opis

II.2.1)         Nazwa:

II.2.2)           Dodatkowy kod lub kody CPV

45231300,45233220

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie, POLSKA

II.2.4)          Opis zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na 11 zadań w ramach których należy wykonać: Zad 1 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Echa Leśne w miejscowości Dawidy i Dawidy Bankowe w gminie Raszyn”- sieć wodociągową z rur PE 100 SDR11 dn 110 z zastosowaniem hydrantów podziemnych dn80 w tym: sieć wodociągowa O110 – 73,00 m, hydrant ppoż. podziemne O80 –2 szt. Zad 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Echa Leśne w miejscowości Dawidy i Dawidy Bankowe w gminie Raszyn” -kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowaną z rur i kształtek o średnicach O200 z PCV litego kl. SN8 z wydłużonym kielichem. Rury łączone na kielichach z uszczelkami. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami zaprojektowane zostały z rur O160mm z PCV litego kl. SN8 w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej O200 – 134,50 m, rurociągi tłoczne O90 – 10,00m, przepompownia ścieków O1200 –1 szt. Zad 3„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miętowej w miejscowości Dawidy Bankowe w gminie Raszyn” kanalizację sanitarną grawitacyjnej zaprojektowaną z rur i kształtek o średnicach O200 z PCV litego kl. SN8 z wydłużonym kielichem. Rury łączone na kielichach z uszczelkami. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami zaprojektowane zostały z rur O160mm z PCV litego kl. SN8 w tym: sieć kanalizacji grawitacyjną O200 – 98,00 m, odgałęzienia kanalizacyjne O160 – 8,00m (4 szt.), Zad 4

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Starzyńskiego w miejscowości Dawidy Bankowe w gminie Raszyn”- kanalizację sanitarną grawitacyjnej zaprojektowaną z rur i kształtek o średnicach O200 z PCV litego kl. SN8 z wydłużonym kielichem. Rury łączone na kielichach z uszczelkami. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami zaprojektowane zostały z rur O160mm z PCV litego kl. SN8 w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej O200 – 151,50 m, odgałęzienia kanalizacyjne O160 – 13,50m (3 szt.), Zad „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Tulipanowy Zakątek w miejscowości Dawidy Bankowe w gminie Raszyn”- kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowaną z rur i kształtek o średnicach O200 z PCV litego kl. SN8 z wydłużonym kielichem. Rury łączone na kielichach z uszczelkami. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami zaprojektowane zostały z rur O160mm z PCV litego kl.

SN8 w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej O200 – 106,50 m, odgałęzienia kanalizacyjne O160 – 3,50m (1 szt.), Zad. 6 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Warszawskiej w miejscowości Dawidy w gminie Raszyn”- kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowaną z rur i kształtek o średnicach O200 z PCV litego kl. SN8 z wydłużonym kielichem. Rury łączone na kielichach z uszczelkami. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami zaprojektowane zostały z rur O160mm z PCV litego kl. SN8 w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej O200 – 87,00 m, rurociągi tłoczne O90 – 105,00m, przepompownia ścieków O1200 – 1 szt., odgałęzienia kanalizacyjne O160 – 11,00m (4 szt.), Zad. 7 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pistacjowej w miejscowości Łady w gminie Raszyn” W ramach zamówienia, należy wykonać kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowaną z rur i kształtek o średnicach O200 z PCV litego kl. SN8 z wydłużonym kielichem. Rury łączone na kielichach z uszczelkami. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami zaprojektowane zostały z rur O160mm z PCV litego kl. SN8 w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej O200 – 91,00 m, odgałęzienia kanalizacyjne O160 – 10,00m (2 szt.), zad. 8 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej (Polanki) w miejscowości Słomin w gminie Raszyn”- kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowaną z rur i kształtek o średnicach O200 z PCV litego kl. SN8 z wydłużonym kielichem. Rury łączone na kielichach z uszczelkami. Odcinki sieci łączące kanał główny z poszczególnymi nieruchomościami zaprojektowane zostały z rur O160mm z PCV litego kl. SN8 w tym: sieć kanalizacji grawitacyjnej

II.2.5)           Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6)           Szacunkowa wartość

II.2.7)                  Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/02/2018

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)         Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)        Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)          Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)          Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0057/16-00.

II.2.14)        Informacje dodatkowe

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2014-2020; Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodnościekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Celem przedmiotu zamówienia je.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

III.1.1)      Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

a)     Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)     Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)     Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

d)     Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy;

e)     Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności Uwaga!

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt. VII.3.2) SIWZ.

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedstawić dokumenty wskazane w pkt. VII.3.2) SIWZ.

Uwaga!

3.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a)     pkt VII.3.2 lit. a) oraz 3.2 lit. b) powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

Ustawy;

b)     pkt VII.3.2 lit. c) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.1.2)          Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

C) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, c1) wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych); c2) wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż nie mniejszą niż 3 000 000 [PLN (słownie: trzy miliony złotych).

Uwaga!

— Sposób przeliczania innej waluty w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz znajdywania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej na PLN, nastąpi wg średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej, a jeśli w tym dniu nie publikuje się średniego kursu NBP – wg średniego kursu NBP

obowiązującego pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)      Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: a) w zakresie zdolności zawodowej,

Wykonawca wykażę, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o wartości min. 1 500 000 PLN brutto (każda z robót): b) w zakresie zdolności zawodowej,

Wykonawca (Wykonawcy) wykaże, że dysponują osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w tym co najmniej:

b1) 1 osobą (jedną osobą), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodno – kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik budowy musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót oraz nadzorowanie co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto (słownie jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto); b2) 1 osobą (jedną osobą) posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót przy robotach drogowych oraz nadzorowanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty drogowe o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto (słownie pięćset tysięcy złotych brutto); b3) 1 osobą (jedną osobą) posiadająca uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót musi wykazać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót oraz nadzorowanie co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, w ramach której wykonano roboty elektryczne o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto (słownie pięćset tysięcy złotych brutto).

Uwaga!

— W przypadku, gdy któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską) uznaje się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swojego zawodu, po dopełnieniu formalności zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, oraz urbanistów (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42z późn. zm.).

III.1.5)           Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)             Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)        Warunki realizacji umowy:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został określony w dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawczy)– stanowiącej załączniki do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonej do SIWZ.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w zakresie:

1)     obsługa koparki,

2)     obsługa zagęszczarki,

3)     montaż rurociągów kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych,

4)     montaż przepompowni ścieków,5) montażu sieci wodociągowej.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej:

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, na każde żądanie, oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania a wykonujące wyżej określone czynności, w terminie 3 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego – zgodnie z wymogami okr.

III.2.3)              Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)          Opis

IV.1.1)        Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)              Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)              Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)          Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)            Informacje administracyjne

IV.2.1)              Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 204-419986

IV.2.2)             Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 15/01/2018

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)                Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)      Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)      Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)       Warunki otwarcia ofert

Data: 15/01/2018 Czas lokalny: 10:40 Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: 05-090 Raszyn. ul. Szkolna 2a sala konferencyjna Urzędu – zgodnie z zapisami w SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)       Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2)            Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)            Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1579) w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do objętych zamówieniem podstawowym.

Zamówienia na powyższe roboty będą polegały na wykonaniu podobnych robót jak w zamówieniu podstawowym tj. wykonaniu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej czy sieci wodociągowej, przepompowni ścieków czy budowie hydrantów przeciw pożarowych.

Sposób realizacji robót odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia zawartych w §12 Istotnych Postanowienia Umowy – załączniku do SIWZ.

1. Wraz z Formularzem oferty (wzór stanowi załącznik do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/ UE.

b)     Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie)i do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeśli umocowanie do podpisania dokumentów i oświadczeń nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (chyba, że Zamawiający może informacje w przedmiotowym zakresie uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 poz.352), a Wykonawca wskazał to w JEDZ.

c)     Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

d)     Dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. VIII.

e)     Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik do SIWZ).

f)     W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,

o którym mowa w pkt. 1 a) SIWZ powyżej (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

g)     Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a) ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów, w formie JEDZ.

h)     Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie JEDZ wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca obowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych);

Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy

VI.4)            Procedury odwoławcze

VI.4.1)            Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Polska

VI.4.2)           Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a

Warszawa 02-676   POLSKA

VI.4.3)        Składanie odwołań

VI.4.4)             Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Polska

VI.5)              Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/12/2017

 

 

Załączniki do pobrania 08/12/2017 (FTP):

Załączniki

SIWZ ZP-35 (321.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy ZP-35 (146.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Istotne postanowienia umowy (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2017-12-04 15:07:33
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2017-12-04 15:08:16
Ostatnia zmiana:2017-12-08 11:55:36
Ilość wyświetleń:271
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij