Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Ogłoszenie nr 500071219-N-2017 z dnia 07-12-2017 r.

 

 

Gmina Raszyn: Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 601730-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.raszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.1.30.2017.DC

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: budowa oświetlenia ulicy na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 „Budowa oświetlenia Al. Hrabskiej w Falentach Nowych” W zakres zamówienia wchodzi: wykonanie oświetlenia Al. Hrabskiej – na dz. Nr. ew. 12, 13/1, 14/39, 91 obr. 0003 w Falentach na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót L.dz.WA-.6743.2.99.2017.S:. W ramach budowy należy: 1. wykonanie wykopów pod kable i słupy – ok. 380 m.3 ok. 1500 mb. 2. Ułożenie kabla YAKXS 4x 25 1600 mb. (w tym w rurach ochronnych – ok. 1500 mb. oraz uziomu powierzchniowego ( FeZn 25 x 4) - 1500 mb 3. posadowienia słupów oświetleniowych aluminiowych - szt. 33.(w tym 21 z wysięgnikami w układzie T na różnych wysokościach – słupy dwuelementowe) 4. montaż opraw LED - szt.56. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących . Uwaga: Roboty objęte zamówieniem należy wykonać z dochowaniem zasad określonych w § 2 Uchwały Rady Gminy z dnia 24.05.2017r. (str. 45 proj.) i STWiOR. Zadanie nr 2 „Budowa oświetlenia w ulicy bocznej od ul. Złotej w Podolszynie Nowym” W zakres zamówienia wchodzi: wykonanie oświetlenia w ulicy bocznej od ul. Złotej – na działce Nr ew. 83/13, 83/42 obręb w Podolszynie Nowym, na podstawie Decyzji Nr 580/2017 z dnia 18.04.2017R. oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót L. dz. WAI 6743.814.2016. W ramach zamówienia należy: 1. wykonanie wykopów pod kable i słupy – ok. 70 m.3. 2. Ułożenie kabla YAKXS 4x 25 oraz uziomu powierzchniowego ( FeZn 25 x 4) – 280 mb. (w tym w rurach ochronnych – ok. 280 mb.); 3. posadowienia słupów oświetleniowych aluminiowych - szt. 9 (6m) 4. montaż opraw LED - szt. 9. 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących . Zadanie nr 3 „Budowa oświetlenia w ulicy Szybowcowej oraz ul. Owocowej w Laszczkach” W zakres zamówienia wchodzi: 1) wykonanie oświetlenia w ulicy Szybowcowej w Laszczkach na działce Nr ew. 102/3, 101 obręb 0008 w Laszczkach, na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót L. dz. WA-6743.2 85.2017 S W ramach budowy należy: 1. wykonanie wykopów pod kable i słupy – ok. 63 m.3; 2. Ułożenie kabla YAKXS 4x 25 w rurach oraz uziomu powierzchniowego – ok. 250 mb; 3. posadowienia słupów oświetleniowych aluminiowych - szt. 6 (6m); 4. montaż opraw LED - szt. 6; 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących . 2) wykonanie oświetlenia w ulicy Szybowcowej w Laszczkach na działce Nr ew. 7/8, 8/1, 10/1, 12/11, 184 obręb 0008 w Laszczkach, na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót L. dz. WA-6743.2. 110.2017 S W ramach zamówienia należy: 1. wykonanie wykopów pod kable i słupy – ok. 32 m.3; 2. ułożenie kabla YAKXS 4x 25 oraz uziomu powierzchniowego – 140 mb; 3. posadowienia słupów oświetleniowych aluminiowych - szt. 3 (6m) 4. montaż opraw LED - szt. 3; 5. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących . Zadanie nr 4 „Budowa oświetlenia w ulicy Widok w Dawidach Bankowych” W zakres zamówienia wchodzi: wykonanie oświetlenia w ulicy Widok w Dawidach Bankowych na działce Nr ew. 124/19, 124/20, 133, 153 obręb 0002 w Dawidach Bankowych, na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót L. dz. WAI 6743.2. 90.2017 S W ramach zamówienia należy: 1. wykonanie przejścia poprzecznego pod drogą powiatową bez naruszenia nawierzchni – 8 mb; 2. wykonanie wykopów pod kable i słupy – ok. 68 m3; 3. ułożenie kabla YAKXS 4x 25 oraz uziomu powierzchniowego – 299 mb.; 4. posadowienia słupów oświetleniowych aluminiowych - szt. 6 (6m) 5. montaż opraw LED - szt. 6. 6. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących . Powyższe roboty należy wykonać na podstawie załączonych projektów budowlano wykonawczych dla każdej z ulic, Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia. W ramach każdego z zadań, Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi 2) Uporządkowania zajętego terenu po zakończeniu robót i przedstawienia bezusterkowego protokołu przekazania zajętego terenu Zarządcy drogi. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu. 2.2. Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze co najmniej: 1) 2 (dwóch) osób wykonujących czynności w zakresie robót budowlanych w zakresie posadowienia słupów oświetleniowych zatrudnionych w całym okresie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem trwania umowy, wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 14 dni, na to miejsce innej osoby posiadającej wymagane uprawnienia. Szczegółowe warunki realizacji wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy (§4), stanowiącym załącznik do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 45311000-0

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Budowa oświetlenia w Al. Hrabskiej w Falentach Nowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 298717.58
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: GELCO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Modlińska 61
Kod pocztowy: 03-199
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 337295.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 337295.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 337295.69
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Budowa oświetlenia w ul. bocznej do Złotej w Podolszynie Nowym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 69666.77
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: ENERGO-MIX Piotr Gieleciński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Łoś, ul. Prażmowska 42D
Kod pocztowy: 05-504
Miejscowość: Złotokłos
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 66772.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 66772.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 72456.16
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Budowa oświetlenia ul. Szybowcowej oraz ul. Owocowej w Laszczkach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 55860.09
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: ENERGO-MIX Piotr Gieleciński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Łoś, ul. Prażmowska 42D
Kod pocztowy: 05-504
Miejscowość: Złotokłos
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 56771.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56771.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 77910.96
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Budowa oświetlenia w ul. Widok w Dawidach Bankowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 36754.75
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: ENERGO-MIX Piotr Gieleciński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Łoś, ul. Prażmowska 42D
Kod pocztowy: 05-504
Miejscowość: Złotokłos
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 38956.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38956.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 51492.15
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2017-12-07 10:04:13
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2017-12-07 10:07:13
Ostatnia zmiana:2017-12-07 10:07:15
Ilość wyświetleń:53

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij