Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej i części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej

Raszyn, dnia 8 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE    

Wójta Gminy Raszyn 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

·       części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej

·       części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej

 

1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/269/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej, obejmujący trzy obszary planu w obrębie Łady w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:

       1)  dla obszaru nr 1:

a) od północy – północne granice działek nr ew.: 75/3, 78, 80 i 82;

b) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 82;

c) od południa - południowe granice działek nr ew.: 82, 80, 78 i 75/4 ;

d) od zachodu - zachodnie granice działek nr ew.: 75/4 i 75/3.

2)  dla obszaru nr 2:

      a) od północy – północne granice działek nr ew.: 98 i 100;

      b) od wschodu  – wschodnia granica działki nr ew. 100;

            c) od południa – południowa i zachodni fragment granicy działki nr ew. 100, a następne południowa granica działki nr ew. 98;

      d) od zachodu  - zachodnia granica działki nr ew. 98.

3) dla obszaru nr 3

      a) od północy – północna granica działki nr ew. 68;

b) od wschodu  – wschodnia granica działki nr ew. 68;

c) od wschodu – południowa granica działki nr ew. 68;

d) od zachodu – zachodnia granica działki nr ew. 68.

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 14.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102

 

2. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/270/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej, obejmujący dwa obszary planu w obrębie Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:

1)      dla obszaru nr 1:

a)       od północy – północna granica działki nr ew. 66

b)      od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 66;

c)       od południa – południowa granica działki nr ew. 66;

d)      od zachodu – zachodnia granica działki nr ew. 66.

2)      dla obszaru 2:

a)      od północy – północna granica działki nr ew. 81/4;

b)         od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 81/4;

c)         od południa – południowa granica działki nr ew.: 81/4 i 81/5;

d)         od zachodu – zachodni granica działki nr ew.: 81/4 i 81/5.

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102

 

Projekty planów oraz prognozy udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

 

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2018 r.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektów planów jest Wójt Gminy Raszyn.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniom w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2018 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.                  

 

                                                                        Z up. Wójta Gminy

                                                                            Zastępca Wójta  

                                                                        mgr Michał Kucharski

Metadane

Źródło informacji:Piotr Marcinkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Marcinkowski
Data wprowadzenia:2017-12-08 13:44:06
Opublikował:Piotr Marcinkowski
Data publikacji:2017-12-08 13:45:01
Ostatnia zmiana:2017-12-08 13:45:13
Ilość wyświetleń:80

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij