Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR/INSPEKTOR ds. robót elektrycznych.

OGŁOSZENIE KZ.2110.40.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Raszyn ogłasza ponownie otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 (cały etat)

 

1.    Stanowisko pracy

PODINSPEKTOR/INSPEKTOR ds. robót elektrycznych.

 

2.  Niezbędne wymagania dla kandydatów:

1)       wykształcenie wyższe lub średnie (w przypadku posiadania wykształcenia średniego – wymagane 3 lata stażu pracy) w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,

2)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

3)       pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)       nieposzlakowana opinia,

6)       minimum 3 lata pracy w administracji samorządowej/rządowej na podobnym stanowisku lub w nadzorze/kierowaniu robotami dot. sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,

7)       uprawnienia budowlane  do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

8)       znajomość zadań i kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

9)       znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności: Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane i Prawo energetyczne.

 

3.  Dodatkowe wymagania dla kandydatów:.

1)       Obsługa komputera (pakiet biurowy MS Office, Excel),

2)       samodzielność i umiejętność organizowania stanowiska pracy,

3)       czynna przynależność do właściwej Izby samorządu zawodowego,

4)       kreatywność i wysoka kultura osobista,

 

4.  Zadania wykonywane na stanowisku:

1)  prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych przewidzianych budżetami na kolejne lata dotyczących instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie:

1.       przygotowywanie dokumentacji dla wszczęcia postępowań o zamówienie publiczne na wykonanie prac projektowych i robót dot. w/w instalacji i sieci, w tym konserwacji oświetlenia dróg oraz na dostawę energii,

2.       uczestnictwo w komisjach przetargowych,

3.       nadzór inwestorski nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi, w tym konserwacją oświetlenia dróg,

4.       odbiór wykonanej dokumentacji technicznej pod względem zleconego zakresu i przyjętych rozwiązań  techniczno-materiałowych oraz robót budowlanych wykonanych na jej podstawie,

5.       przygotowywanie wzorów umów na wykonanie w/w zakresów,

6.       przygotowywanie informacji do celów sprawozdawczych,

7.       kontrola obiektów w czasie trwania okresu udzielonej przez ich Wykonawców gwarancji i rękojmi,

8.       prowadzenie korespondencji w w/w zakresie.

 

5. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny,

2)       kwestionariusz osobowy*,

3)       CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)       oświadczenie o niekaralności

5)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych*,

6)       kopie świadectw pracy ( oraz  zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

7)       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

8)       kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

6. Informacje w warunkach pracy na stanowisku:

1)       praca biurowa z obsługą programów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Raszyn,

2)       wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

3)       toalety: 1 toaleta (na parterze) przystosowana do korzystania dla osób na wózkach inwalidzkich,

4)       w budynku urzędu brak wind,

5)       w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

 

Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie wyniku przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

7.   Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko PODINSPEKTOR/INSPEKTOR ds. robót elektrycznych” do dnia 05 stycznia 2018 roku  (decyduje data faktycznego wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy www.ratusz@raszyn.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

 

 

 

 

…………………………….

         Wójt Gminy Raszyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

ko-kandydat (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
o-w-karalność (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
o-w-ochrona danych (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2017-12-20 10:42:33
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2017-12-20 10:43:08
Ostatnia zmiana:2017-12-20 10:43:23
Ilość wyświetleń:370
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij