Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XLVII/438/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uchwała Nr XLVII/438/17

Rady Gminy Raszyn

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych                  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów                   za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4-6 w zw. z art. 29 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.Określa się pięć kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów za poszczególne kryteria:

1)      dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 32 pkt;

2)      dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Gminie Raszyn i rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie - 16 pkt;

3)      dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą  - 8 pkt;

4)      dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do placówki - 4 pkt;

5)      dochód na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do 1 pkt, przy czym:

a)      w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) – 1 pkt;

b)      w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

§ 2.

1.Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

1)      orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego;

2)      zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie o objęciu rodziny wsparciem asystenta;

3)      kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą  Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, w którym zostało złożone zeznanie lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) poświadczona za zgodność                    z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego;

4)      zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;

5)      zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

6)      zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

7)      wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;

8)      oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki pierwszego wyboru;

9) oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata. 

2. Pkt 8 i 9 potwierdza się oświadczeniami złożonymi pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.                                                                                                                                                                                                              

3.W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w ust. 1, komisja rozpatrując wniosek o przyjęcie dziecka do placówki publicznej nie uwzględnia danego kryterium.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 4.

Tracą moc:                                                                                                                             

1) uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 lutego 2015 r. w  sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów                           i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;                                                            

2) uchwała Nr XIX/184/16 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów                              i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Załączniki

Uchwała-kryteria rekrutacji 2017 przedszkola (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie-kryteria rekrutacji 2017 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2018-01-25 12:05:50
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2018-01-25 12:07:01
Ostatnia zmiana:2018-01-25 12:07:17
Ilość wyświetleń:414
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij