Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia dla "Rozbudowywanej Szkoły w Ładach" z podziałem na zadania i etapy dostawy

Raszyn, 20 marca 2018 r.

ZP.271.1.6.2018.DC(7)

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż kompleksowego wyposażenia dla Rozbudowywanej Szkoły w Ładach z podziałem na zadania i etapy dostawy”

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia

 

 

Pytanie nr 1

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 26 z jednej strony podtrzymał swoje stanowisko (tj. nie zmienił wymagań dotyczących tolerancji), z drugiej jednak strony wskazał, że tolerancja w przypadku mebli wynosi +/- 10 cm. Zamawiający nie skonkretyzował jakich mebli dotyczy taka tolerancja, co pozwala uznać meble ogólnie, czyli również np. krzesła i fotele (stwierdzić należy, że są one z całą pewnością meblami). dla przykładu, fotel obrotowy F1, wymagany wymiar np. szerokości siedziska wynosi 44 cm, korzystając z tolerancji +/- 10 cm można uznać, że zamawiający przyjmie fotel zarówno o szerokości siedziska 34 cm jak i 54 cm. Taka tolerancja jest znacząco wygórowana i może prowadzić do jej nadużycia ze strony wykonawców. Proszę o skonkretyzowanie dopuszczonej tolerancji.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający doprecyzowuje, iż tolerancja +/- 10 cm, dotyczy wszystkich: szaf, regałów, lad oraz szafek wraz
z blatem do pomieszczeń socjalnych i kuchennych.

 

Pytanie nr 2

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 59 wskazał, że należy przedstawić dokumenty potwierdzające chłonność akustyczną produktów, nie wskazał jednak na jakim etapie postępowania. Proszę o wskazania etapu postępowania kiedy należy przedstawić te dokumenty.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dokumenty potwierdzające chłonność akustyczną produktów, należy przedstawić Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.

 

Pytanie nr 3

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 39 zrezygnował z wymogu zgodności produktów z międzynarodową normą jakości ISO 9001. proszę zauważyć, że Zamawiający może podtrzymać wymaganie, aby Wykonawca posiadał certyfikat ISO 9001, tj. certyfikat zarządzania jakością. pozwoli to Zamawiającemu uzyskać jeszcze przed rozpoczęciem dostaw dowód, że wykonawca oferuje produkty wysokiej jakości. Dodatkowo proponujemy dodanie wymogu posiadania przez Wykonawcę certyfikatu ISO 14001, tj. certyfikatu zarządzania środowiskiem.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko.

 

 

Pytanie nr 4

Zamawiający w poz. 4 zadania nr 3 wymaga zaoferowania odkurzacza z funkcją prania o mocy 1600W. 
Czy Zamawiający dopuści odkurzacz o mocy 1400W spełniający wszystkie pozostałe parametry? Na rynku nie istnieje odkurzać o wymaganej przez Zamawiającego mocy

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów, tj. mocy odkurzacza.

 

Pytanie nr 5

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 24 poinformował, że będzie wymagał złożenia kart katalogowych oferowanych produktów w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. Pragnę zauważyć, że wymaganie kart katalogowych na etapie składania ofert będzie dla Zamawiającego znacznie korzystniejsze. dzięki temu Zamawiający uniknie problemów wynikających z ewentualnych niezgodności oferowanego produktu przez wykonawcę, z którym Zamawiający podpisał umowę, a co za tym idzie koniecznością odstąpienia od umowy
z winy Wykonawcy. Złożenie kart katalogowych na etapie składania ofert pozwoli Zamawiającemu weryfikację oferowanych produktów oraz wybranie i podpisanie umowy z wykonawcą, którego oferta faktycznie spełnia wymagania Zamawiającego.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko. Jednocześnie przypomina, iż w przypadku zadania nr 2 i nr3, Wykonawca wypełnia załącznik B’’ i C’’, opisując parametry oferowanego produktu.

 

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści złożenie atestów w miejsce wymaganych certyfikatów? Są to dokumenty równoważne.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na w/w pytanie w uprzednio opublikowanych odpowiedziach z dnia 13.03.2018 r.

Dla przypomnienia:

Pytanie nr 38

Zamawiający w Warunkach Projektowych  wymaga, aby każdy produkt posiadał świadectwo dopuszczenia go do obrotu na terenie kraju, czyli tzw. "świadectwo zgodności z Polską Normą". Zgodnie z Nowym Podejście UE żaden kraj członkowski nie może ograniczać zakazywać sprzedaży produktów dopuszczonych na rynku wspólnotowym. Wzywamy do usunięcia zapisu lub wprowadzenie zapisu o równoważności atestów uznawanych na terenie UE.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wprowadza zapis o równoważności atestów uznawanych na terenie UE.”

 

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

 

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)             Nazwa i adresy Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a

Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)               Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)         Nazwa:

Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia dla "Rozbudowywanej Szkoły w Ładach" z podziałem na zadania i etapy dostawy

Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2018.DC

II.1.2)          Główny kod CPV

39130000

II.1.3)          Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)         Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia dla „Rozbudowywanej Szkoły w Ładach” z podziałem zadania i etapy dostawy w zakresie:

Zadanie nr 1 – „Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz”

Opis mebli i pozostałych elementów wyposażenia wnętrz w zakresie wymaganych parametrów dostawy zawarty został w załączniku – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik A-1 – dla etapu I i IV, Załącznik A-2 – dla etapu II, Załącznik A-3 – dla etapu III do SIWZ.

Zadanie nr 2 – „Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego”

Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu informatycznego i elektrycznego objętych zadaniem, zawiera załącznik B do SIWZ.

Zadanie nr 3 – „Dostawa i montaż sprzętu AGD”

Opis sprzętu AGD objętego dostawą w zakresie wymaganych parametrów zawiera załącznik C do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)              Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/03/2018

VI.6)             Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: GMINARASZYN

Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-026408

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 035-075689

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/02/2018

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)           Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1)      Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)     Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Numer sekcji: III.1.1 Zamiast:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1 . Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt1 ustawy;

6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.2.5 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 6.2.6 Oświadczenie wykonawcy o barku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy

6.2.7 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716); Powinno być:

VII.2)           Inne dodatkowe informacje:

Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy:

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządzi likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.

233, 978, 1166, 1259 i 1844);

5.6 Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. W/w przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Art. 24 ust. 9 i 10 ustawy stosuje się odpowiednio.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1 . Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt1 ustawy;

 

Raszyn, 13 marca 2018 r.

 

 

 

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż kompleksowego wyposażenia dla Rozbudowywanej Szkoły w Ładach z podziałem na zadania i etapy dostawy”

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz 1579 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania:

 

 

Pytanie nr 1

SIWZ pkt 2.2.2) „Wykonawca zobowiązany jest w ramach podanych cen jednostkowych do dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, montażu, ustawienia, podłączenia wszystkich wyszczególnionych w zestawieniach elementów wyposażenia”. Co Zamawiający rozumie przez dostarczenie ubezpieczenia? Czy oznacza to, iż Wykonawca jest zobligowany wykupić ubezpieczenie ww. produktów na czas wskazany w przytoczonym zapisie SIWZ? Czy ww. ubezpieczenie ma być równe sumie cen jednostkowych dostarczanych produktów, czy też Zamawiający żąda aby ubezpieczenie posiadało minimalną, określoną przez Zamawiającego wartość?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga oddzielnego ubezpieczenia na czas transportu.

Pytanie nr 2

SIWZ pkt 2.2.3) „Wykonawca od momentu otrzymania kluczy do poszczególnych pomieszczeń ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność, aż do momentu protokólarnego odbioru pomieszczeń zgodnie z §7 umowy”. Czy pomieszczenia zostaną przekazane protokolarnie z uwzględnieniem stwierdzenia ich stanu w chwili przekazania? Czy obiekt, w którym znajdują się przekazywane pomieszczenia jest chroniony, monitorowany? Jeśli tak, prosimy o podanie zakresu ochrony – całodobowa, dzienna, etc.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pomieszczenia zostaną przekazane protokólarnie z uwzględnieniem stwierdzenia ich stanu w chwili przekazania. Obiekt nie jest chroniony oraz nie jest monitorowany.

 

Pytanie nr 3

SIWZ pkt 2.2.4) „Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do ustalenia z Zamawiającym, kolorystyki wszystkich montowanych elementów wyposażenia w tym m. innymi tapicerki, blatów, okładzin, itd.”. Czy Zamawiający określa termin na czynności wyboru i zatwierdzania ww. parametrów? Czy Zamawiający potwierdza, że ww. parametry będzie wybierał i akceptował na bazie tychże, właściwych dla produktów zaoferowanych w postępowaniu? Innymi słowy, nie będzie żądał zapewnienia parametru, który nie jest dostępny dla danego produktu, nawet na specjalnie zindywidualizowane zamówienie złożone u producenta.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Kolorystyka montowanych elementów wyposażenia, w tym m.in. tapicerki, blatów, okładzin itd. zostanie wybrana w ciągu 5 dni po przedstawieniu jej przez Wykonawcę. Paleta kolorów powinna być zróżnicowana.

 

Pytanie nr 4

SIWZ pkt 2.2.8) „Wszystkie przedmioty wyposażenia składające się odpowiednio na zadanie winne być fabrycznie nowe”. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „fabrycznie nowe”? Czy Zamawiający zakreśla granicę, że produkty fabrycznie nowe to np. produkty dostępne na rynku od co najmniej 12 miesięcy, nie wchodzące w skład produktów koncepcyjnych, prototypów, itp., oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, wcześniej nie używanych, nie regenerowanych i nie refabrykowanych, w oryginalnych opakowaniach producenta ze znakiem firmowym producenta i datą ważności (minimum … miesięcy od dnia dostawy).

 

Pytanie nr 5

SIWZ pkt 2.2.11) „Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie w zakresie zasad obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu”. Czy Zamawiający potwierdza, że szkolenie odbędzie się w obiekcie, w którym wykonano dostawę i montaż? Dla jakiej grupy słuchaczy odbędzie szkolenie, w jakich dniach i godzinach, czy możliwe jest szkolenie w sobotę lub niedzielę, czy w ramach szkolenia Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych materiałów, instrukcji w języku polskim (jeśli nie ma takich w standardzie)?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Szklenie odbędzie się w  budynku Szkoły Podstawowej w Ładach. W szkoleniu może brać udział do 10 osób w godzinach 8-16 w dni powszednie. Materiały które obowiązany jest dostarczyć Wykonawca opisane zostały m.in.  w § 3 ust 2

 

Pytanie nr 6

SIWZ pkt 2.5 „Zamawiający dopuszcza złożenie ofert wariantowych”, w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt II.2.10) dla ofert wariantowych odznaczono opcję NIE. W takim razie czy Zamawiający dopuszcza, czy nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych? Nadto w SIWZ po pkt 2.5 następuje pkt 2.11, czy to omyłka? Jeśli tak, to gdzie można znaleźć brakujące pkt?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zarówno w ogłoszeniu, jak i zapisami w pkt 2.5/ SIWZ, Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości składania ofert wariantowych.

 

Pytanie nr 7

SIWZ pkt 2.11. Zamawiający informuje o możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu dostaw. W jakim maksymalnym wymiarze? Zamawiający wnosi nadto o poprawienie ogłoszenia o zamówieniu, ponieważ dla zamówień podlegających wznowieniu odznaczono w nim opcję NIE (pkt II.2.7). Wykładnia systemowa UZP Dyrektywy nakazuje przyjąć, że termin "wznowienia" zamówienia, którym posłużył się ustawodawca wspólnotowy, jest odpowiednikiem "zamówień uzupełniających", o których mowa w przepisach ustawy Pzp. A zatem, przy obliczaniu wartości szacunkowej wartości zamówienia uwzględnia się całkowitą kwotę szacunkową, obejmującą wszelkie opcje lub wznowienia zamówienia (art. 9 ust. 1 akapit pierwszy Dyrektywy, por. także art. 31 ust. 4 lit. b Dyrektywy)." Cytowane powyżej stanowisko UZP odnosi się do uchylonej Dyrektywy 2004/18/WE, jednakże w związku z przeniesieniem regulacji tam powołanych do Dyrektywy 2014/24/UE, pozostaje nadal aktualne.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Informacja dotycząca możliwości udzielania w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówienia polegającego na powtórzeniu dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 7 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (…..) została zawarta w punkcie VI.3) ogłoszenia o zamówieniu

 

Pytanie nr 8

SIWZ pkt 12.2.4 Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Czy Zamawiający formułując przywołany zapis analizował ustawę PZP i orzecznictwo? Jaka jest podstawa prawna dla ww. zastrzeżenia? W SIWZ nie ma mowy o zastrzeżeniu osobistego wykonania zamówienia, a zatem dopuszcza się podwykonawstwo. Zgodnie z orzecznictwem KIO (KIO 2274/11 i szereg innych) zastrzeżenie zawarte w SIWZ, odnoszące się do zakazu dalszego podwykonawstwa może stanowić naruszenie ustawy PZP.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapis SIWZ pkt 12.2.4 nie narusza przepisów ustawy Pzp. W art. 36a uregulowana została możliwość powierzania przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy. Przepis art. 36a nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów między podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami. Ponadto należy zauważyć, iż umowa zawarta między podwykonawcą zamówienia na dostawy lub usługi, a dalszym podwykonawcą nie mieści się w definicji umowy o podwykonawstwo, określonej w art. 2 pkt 9b ustawy Pzp.

 

Pytanie nr 9

SIWZ warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga wykazania się doświadczenie w dostawie „mebli i innego wyposażenia” oraz dalej „sprzętu informatycznego i elektrycznego”. Czy Zamawiający określa proporcje ww. zamówień? Czy Wykonawca, który dostarczył 99% tzw. innego sprzętu i 1% mebli spełni warunek udziału w postępowaniu? Analogiczne pytanie odnosi się do proporcji pomiędzy sprzętem elektrycznym i informatycznym. Wykonawca wnosi o określenie ww. proporcji w sposób promujący tych Oferentów, którzy legitymują się doświadczeniem zbieżnym z głównym przedmiotem zamówienia.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający nie określa proporcji wykazania się poszczególnym asortymentem wykonanych dostaw, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie każdego z zadań, na które składana jest oferta. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie nr 10

SIWZ podstawy wykluczenia. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie i uporządkowanie podstaw wykluczenia. W pkt 5.1 jest mowa o obligatoryjnym wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i fakultatywnym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy PZP, zaś w pkt 5.5.2 odnośnie podstaw fakultatywnych zacytowano tylko art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy PZP (likwidacja, itd.). dlaczego, czy to omyłka? Nadto w dalszej części SIWZ znajduje się wykaz żądanych dokumentów i w pkt od 6.2.3. do 6.2.7 Zamawiający żąda oświadczeń tożsamych z treścią oświadczeń złożonych w JEDZ. Czy w takim razie, mając na uwadze ekonomikę postepowania i celowość żądania określonych oświadczeń i dokumentów Zamawiający zastosuje się do treści art. 7 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy PZP i będzie żądał wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postepowania, bez niepotrzebnego ich dublowania?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapisy pkt 5.1 SIWZ, Zamawiający określa obligatoryjne podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz przesłanki fakultatywne na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. Błędnie zapisany został pkt 1-8.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu, żąda wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

 

Pytanie nr 11

SIWZ pkt 17.10 czy zamiast złożenia ofert dodatkowych, Zamawiający zastosuje rozwiązanie szybsze, mniej kosztowne i transparentne, tj. aukcję elektroniczną, finalizującą ocenę ofert?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający, nie przewidział przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

 

Pytanie nr 12

SIWZ pkt 19.6 Wykonawca zgadza się do faktu, iż zgodnie z treścią art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie. Jednak dopuszczone zmiany nie są już do końca zgodna z ww. art. 144. Wykonawca prosi o opisanie tych zmian w rzeczywistej zgodzie z art. 144 oraz art. 7 ustawy PZP.

Na obecnym etapie nie wiadomo m.in.:

- „Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wycofania przez producenta z rynku lub zaprzestania produkcji oferowanego urządzenia/ asortymentu” – Jakie zmiany? Terminu, czy produktów, czy terminu i produktów? Czy produkty mają mieć parametry równe i wyższe niż produkty wycofane, czy mogą mieć niższe? Według jakiej procedury odbędzie się ich zamówienie i weryfikacja? Jeśli następuje zmiana co z gwarancją i rękojmią? Co prawda, następny pkt z SIWZ nieco wyjaśnia to zagadnienie, ale nie w sposób jednoznaczny i równy dla każdego Wykonawcy zainteresowanego przyznaniem zamówienia. Zatem Wykonawca prosi o doprecyzowanie.

- „Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku rezygnacji
z niektórych mebli/sprzętu”
– Jakiej rezygnacji? Wszak ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ nie wspominają
o „opcjach”. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie. Obecnie zapis ten pozwala Zamawiającemu w zupełnie dowolny sposób zrezygnować z każdej części zamówienia, oczywiście ze szkodą dla Wykonawcy. W takiej sytuacji nie ma możliwości należytej wyceny oferty. Należytej, tzn. uwzględniającej ryzyko biznesowe.

- Uwagi analogiczne do powyższych odnoszą się również do kolejnych zapisów SIWZ traktujących o możliwości zmiany zakresu zamówienia. Dla przykładu: „zwiększenie ilości asortymentu do 20% wynagrodzenia dla danego zadania, co będzie możliwe w wyniku zawarcia aneksu do umowy…”, „zmniejszenia ilości asortymentu”

W pkt 2) (zmniejszenie asortymentu) cytowanego zapisu SIWZ nie ma już żadnej wartości %.

Reasumując, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie dopuszczalnych zmian z poszanowaniem art. 7, art. 144 ustawy PZP, tj. w taki sposób, który każdemu Wykonawcy umożliwi należyte przygotowanie oferty i analizę ryzyka podczas realizacji kontraktu.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający w ust. 2 doprecyzował jakie zmiany umowy  są dopuszczalne. Parametry zamiennego produktu powinny być co najmniej równoważne produktowi wycofanemu. Produkt zamienny musi uzyskać akceptację zamawiającego. Zmiana nie wpływa na zmianę gwarancji i rękojmi.  Zamawiający wprowadza zmianę w §12 ust 4 pkt 2 umowy, który otrzymuje brzmienie:

,,zmniejszenia ilości asortymentu do 20% wynagrodzenia dla danego zadania.”

 

Pytanie nr 13

Umowa § 1 ust. 4 „…Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami obowiązującymi w miejscu dostaw, tj. Szkole Podstawowej w Ładach …” Czy Zamawiający przewiduje wizję lokalną lub zebranie Wykonawców przed złożeniem ofert? Z zapisu umowy wynika, że tak, ale w SIWZ nie ma informacji na ten temat. Zatem proszę o podanie terminu i warunków udziału? Jest to niezwykle istotne ponieważ przywołane oświadczenie przesuwa ciężar odpowiedzialności za nieznajomość miejsca realizacji zamówienia na Wykonawcę.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający umieszczając w/w zapis miał na myśli zapoznanie się Wykonawcy z parametrami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i załączoną dokumentacją projektową.

 

Pytanie nr 14

Umowa § 2 ust. 2 „Dostawa przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim telefonicznym kontakcie z przedstawicielem Zamawiającego”. Czy Zamawiający zmieni obowiązującą formę na co najmniej mailową. W przypadku nieporozumienia wykazanie, że ów kontakt miał miejsce (rozmowa telefoniczna) będzie trudne.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający zmienia zapis umowy § 2 ust. 2 na: „(…) po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym kontakcie”.

 

Pytanie nr 15

Umowa § 4 ust 5. Pkt 1) i 2). Wykonawca zawiadamia, że wskazane zapisy umowy naruszają art. 144 i art. 7 ustawy PZP. Nie określono bowiem, żadnych granic dla zmiany zakresu zamówienia, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługują z tytułu tych zmian żadne roszczenia. Z całym przekonaniem należy stwierdzić, że Dyrekcja szkoły chcąc wysłać uczniów na wycieczkę nie podpisałaby umowy mówiącej, że w dowolnym momencie organizator wycieczki może bez konsekwencji (zrzeczenie z roszczeń wymuszone umową) dowolnie kształtować liczbę uczestników wycieczki, oraz dowolnie zmieniać proporcje w poszczególnych grupach uczniów. W ocenie Wykonawcy przedmiotowy przykład w sposób najbardziej czytelny ilustruje wadę wzoru umowy. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie dopuszczalnych modyfikacji w taki sposób, by były one znane wszystkim Wykonawcom przed złożeniem ofert i tym samym umożliwiały należytą wycenę ofert z uwzględnieniem ryzyka biznesowego.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu § 4 ust 5, który otrzymuje brzmienie:

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

1)         zamiany poszczególnych elementów (w zakresie zwiększenia/zmniejszenia) do 20% tych elementów będących przedmiotem umowy w ramach przyjętego dla całego zadania wynagrodzenia i asortymentu, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca w takim wypadku nie będzie wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu, a określona w ust. 1 wysokość wynagrodzenia stanowić będzie maksymalne zobowiązanie. Rozliczenie nastąpi wg oferowanych cen jednostkowych.

2)         rezygnacji z części przedmiotu umowy do 20% wynagrodzenia z zastrzeżeniem, iż Wykonawca w takim wypadku nie będzie wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu, a określona w ust. 1 wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona. Rozliczenie nastąpi wg ilości dostarczonych mebli, urządzeń  i oferowanych cen jednostkowych

 

Pytanie nr 16

Umowa § 5 ust. 14 „Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie usług/dostaw przez Podwykonawców dalszym Podwykonawcom”. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu niezgodnego z prawem. Odpowiednie uzasadnienie zostało przedstawione w pytaniu odnoszącym się do SIWZ.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Jak pkt 8

 

Pytanie nr 17

Umowa § 7 ust. 7 pkt 2) lit. b) „…jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy…” Czy Zamawiający świadomie i zgodnie z k.c. użył pojęcia „odstąpi”? Wykonawca wnosi o zmianę tego pojęcia na „wypowie umowę” i dokona jej rozliczenia w oparciu o protokół zawierający wycenę wykonanych obowiązków umownych. W przypadku pozostawienia pojęcia „odstąpi” mogą pojawić się istotne problemy natury prawnej, m.in. konieczność zwrotu wzajemnie świadczonych zobowiązań umownych.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko. Zapisy umowy nie naruszają k.c.

 

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający potwierdza że kary umowne określone w § 10 ust. 1 pkt 1) zatrzymują swój bieg w chwili zgłoszenia zadania do odbioru, jeśli zadanie to zostało zgłoszone do odbioru z opóźnieniem? Wówczas rozpoczynają się czynności odbioru. Kolejne kary, określone w § 10 ust. 1 pkt 3) rozpoczynają swój bieg w chwili gdy Wykonawca opóźni usunięcie wad? Powyższe rozumienie jest logiczne i zabezpiecza Wykonawcę przed dublowaniem się kar. Jeśli rozumienie jest błędne, odmienne od intencji Zamawiającego, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie mechanizmu naliczenia kar, przy czym, uprzejmie prosi o wyjaśnienie szersze niż lakoniczne: „zgodnie z umową”.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza iż kolejne kary określone w § 10 ust. 1 pkt 3 rozpoczynają bieg w chwili zgłoszenia zadania do odbioru i opóźnienia się w usuwaniu wad.

 

Pytanie nr 19

Wykonawca wnosi o korektę, zmniejszenie poziomu kar umownych odnoszących się do świadczeń gwarancyjnych. Obecne zapisy § 10 ust. 1 pkt 4) stanowią powtórzenie poziomu kar zastrzeżonego dla poszczególnych etapów. Zgodnie z treścią art. 5 k.c. i art. 7 ustawy PZP nie wolno kształtować stosunku prawnego w sposób wykraczający poza zasadę celowości, proporcjonalności i współżycia społecznego. Funkcją kary jest pokrycie szkód Zamawiającego nie zaś nadmiarowe obciążanie Wykonawcy. Większe szkody mogą wynikać z opóźnienia w wykonaniu etapu, a istotnie mniejsze z opóźnienia w wykonaniu zobowiązania gwarancyjnego, np. dla jednego wadliwego produktu. Trudno więc dla tych deliktów uzasadnić takie same kary.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko

 

Pytanie nr 20

Umowa w § 10 ust. 1 pkt 5) „…za rażące naruszenie jakichkolwiek postanowień umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, za każdorazowe naruszenie…” Wykonawca wnosi o usunięcie lub doprecyzowanie tego zapisu. Tym bardziej, że zastrzeżona kara jest rażąco wysoka. Nadto zapis powoduje ryzyko dublowania kar za opóźnienie w należytym wykonaniu obowiązków umownych. Zamawiający formułując umowę powinien spróbować wyobrazić sobie pozycję Wykonawcy jako partnera biznesowego. Wykonawca ma świadomość, że umowy zawierane na podstawie prawa zamówień publicznych mają usankcjonowany przymiot nierówności stron, ale ta nierówność nie może ignorować powszechnie obowiązujących norm, choćby art. 5 k.c. i art. 7 ustawy PZP.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko. Kara wynikająca z § 10 ust. 1 pkt 5 dotyczy naruszeń umowy innych niż określone w pozostałych zapisach § 10, za które przewidziano kary umowne.

 

Pytanie nr 21

Umowa § 10 ust. 1 pkt 6) „…za realizację umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawców w wysokości 10 000,00 zł za każdorazowy fakt nie ujawnienia podwykonawcy…” Wykonawca ponownie zwraca uwagę na rażąco wysoki poziom grożących kar. W związku z zakresem zamówienia Wykonawca prosi o uproszczenie zapisów o podwykonawstwie. Obecne zapisy są właściwe dla robót budowlanych, zaś zamówienie dotyczy dostaw i montażu mebli oraz innych produktów niebudowlanych. W przypadku uproszczenia postanowień SIWZ i umowy odnośnie podwykonawstwa Zamawiający będzie mógł również zrewidować poziom kar w tym obszarze.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko.

 

Pytanie nr 22

Umowa § 10 ust. 2 „…Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia  brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 4 ust. 1…” Co oznacza ten zapis? Co stanie się z umową po przekroczeniu wskazanego poziomu? Czy zapis oznacza, że Zamawiający nie może występować o wyższe kary i odszkodowania umowne niż 20% wartości umowy. Innymi słowy czy całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu umowy nie będzie przekraczać 20% jej wartości?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20. Jeżeli szkoda Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy 20% wartości zamówienia , Zamawiający zgodnie z §10 ust 3 umowy będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach opisanych w ust 3.

 

Pytanie nr 23

Umowa § 12 dopuszczalne zmiany postanowień umowy kwalifikują się do nowej redakcji w związku z wcześniej wykazanymi wadami (vide wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ w obszarze zgodności z art. 144 ustawy PZP)

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Jak pkt 12 (zmiana umowy)

 

Pytanie nr 24

Czy na którymś etapie postępowania Zamawiający będzie wymagał przedłożenia kart katalogowych oferowanych produktów?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający będzie wymagał przedłożenia kart katalogowych oferowanych produktów w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

 

Pytanie nr 25

Prosimy o wskazanie dokładnie które załączniki obowiązują dla I części postępowania ponieważ Opis mebli i pozostałych elementów wyposażenia wnętrz w zakresie wymaganych parametrów dostawy zawarty został w załączniku – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik A-1 – dla etapu I i IV, Załącznik A-2 – dla etapu II, Załącznik A-3 – dla etapu III do SIWZ. W załączonej dokumentacji technicznej istnieją rozbieżności w oznakowaniu elementów, które obowiązują w tej części postępowania.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający w załącznikach A-1, A-2, A-3, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1 opisał wszystkie elementy wchodzące w zakres zamówienia. Elementy te zostały powtórzone w załącznikach cenowych.

 

Pytanie nr 26

W zakresie tolerancji wymiarowej Zamawiający podał zbyt mały zakres tolerancji wymiarowej, na poziomie 3%, co w praktyce uniemożliwia uczciwą konkurencję i zaproponowanie rozwiązań równoważnych. Zwracamy się z prośbą o zwiększenie tolerancji wymiarowej do 10% lub jak w przypadku mebli na wymiar na poziomie 10 cm. Przedmiotowy wniosek wynika wprost z art. 29 i następnych ustawy PZP (opis przedmiotu zamówienia). Należy przy tym pamiętać o opisie zamówienie skorelowanym z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Wykonawca formułując pytanie nie znajduje uzasadnionej potrzeby legitymizującej wymaganie tolerancji na poziomie zaledwie 3%.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko. W przypadku mebli tolerancja +/- 10cm.

 

Pytanie nr 27

W przypadku stolików szkolnych Zamawiający wymaga aby posiadały regulację  wysokości w minimalnym zakresie 63-85 cm (+/- 10mm) co stoi w sprzeczności do wymogu wynikającego z  normy PN-EN 527-1:2011 gdzie. wysokość blatu powinna być regulowana przez użytkownika w trakcie użytkowania, zakres regulacji ma wynosić 65-85 cm . Wnosimy o zastosowanie w wymogach zapisów przywołanej normy, zatem wymogu regulacji wysokości biurka w zakresie 65-85 cm.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Stoliki szkolne zakres tolerancji 65-85cm.

 

Pytanie nr 28

W stolikach Zamawiający wymaga aby Blat wykonano z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubości min 0,40 mm.

Opisując przedmiot zamówienia w ten sposób Zamawiający naruszył następujące obowiązujące w ustawie PZP: zasadę równego traktowania wykonawców: posługiwanie się parametrami wskazującymi na jednego producenta (firmę Mikomax) poprzez wymóg techniczny blatów nie stosowanych powszechnie w przemyśle meblowym. Dodatkowo zastosowana został tutaj dyskryminacja pośrednia poprzez zastosowanie wymagań na tyle rygorystycznych, które nie są uzasadnione potrzebami Zamawiającego, a ma na celu jedynie ograniczenie krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia (KIO UZP z 13 stycznia 2009); zasadę proporcjonalności: zbyt dokładne opisanie przedmiotu zamówienia w stosunku do potrzeb - w placówkach oświatowych powszechnie stosowane są blaty melaminowane; zasadę, która stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów - zastosowanie ogranicznika w postaci laminatu HPL zwiększa cenę kosztem powszechnie stosowanej praktyki. Wymagany produkt jest bardzo wrażliwy na wysokie temperatury i może szybko pęcznieć w przypadku kontaktu z wodą, raz uszkodzony nie nadaje się do naprawy.

W zawiązku z powyższym, prosimy o dopuszczenie w opisie przedmiotu zamówienia płyty melaminowanej posiadającej atest higieniczności w klasie E1, gdyż zastosowanie samego laminatu HPL szczególnie o rzadko spotykanej grubości płyty 22 mm w znacznym stopniu uniemożliwiającym uczciwą konkurencję.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Blat stołu z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.

 

Pytanie nr 29

Czy zgodnie z Projektem Wyposażenia do oferty należy dołączyć wzornik kolorystyczny tkanin?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga załączania wzornika elementy. 

 

Pytanie nr 30

W ogólnych warunkach Projektu wyposażenia Zamawiający wymaga zastosowania aby korpusy oraz półki mebli wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej gr 18 mm laminowanej HPL o gr. 1,2 mm i 0,8 mm, jednocześnie w blatach biurka wymaga grubości laminatu o gr. 0,4 mm, gdzie wspomniane laminaty są narażone bardziej na ścieranie i uderzenia niż korpusy szaf i półki. Wzywamy do ujednolicenia grubości laminatu HPL na poziomie min. 0,4 mm oraz dopuszczenia płyt melaminowanych wzmocnionych z atestem higieniczności w klasie E1, którego to parametru nie spełnia laminat HPL.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Blat stołu z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.

 

Pytanie nr 31

W ogólnych warunkach Projektu wyposażenia Zamawiający wymaga, aby widoczne części korpusu szafek nie miały widocznych elementów łączeniowych (zachowanie jednolitej nienaruszonej płaszczyzny laminatu). Takie rozwiązanie oznacza, iż krawędzie będą pękać pod wpływem uderzenia. Prosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego zastosowanie doklejki ABS lub PVC o grubości min. 2 mm bardziej odpornej na uszkodzenia mechaniczne.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza oklejki ABS min. 2 mm w kolorze płyty.

 

Pytanie nr 32

W ogólnych warunkach Projektu wyposażenia Zamawiający wymaga, aby wszystkie szafki dolne oraz szafki wysokie (słupki, szafy na akta, szafy ubraniowe) były na regulowanych nogach  - wys. 150 mm. Takie rozwiązanie jest stosowane przez jednego producenta na rynku. Zwracamy się o zmianę zapisu na wys. min. 150 mm.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza regulowane nogi w zakresie 100-150mm.

 

Pytanie nr 33

W ogólnych warunkach Projektu wyposażenia Zamawiający wymaga, aby w blacie mebli kuchennych przewidzieć otwór na zlewozmywak z ociekaczem (szafka 80). Zwracamy się do Zamawiającego, aby nałożył na Wykonawcę obowiązek dostarczenia takiego zlewozmywaka, ponieważ wycięcie otworu dowolnego może oznaczać złe dopasowanie zlewu w przyszłości i generowanie dodatkowych kosztów montażowych oraz gwarancyjnych.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wymaga aby w ramach wyposażenia został dostarczony zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, baterią sztorcową i syfonem oraz innymi niezbędnymi elementami. W ramach zadania Wykonawca dostarcza i montuje w blat zlewozmywak z ociekaczem wraz z baterią i syfonem. Podłącza baterię i syfon do instalacji wod-kan  (zlewozmywak został opisany i przedstawiony na str. 47).

 

Pytanie nr 34

W ogólnych warunkach Projektu wyposażenia Zamawiający wymaga, aby wszystkie szafy, szuflady posiadały uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128 mm z  kolorem dopasowanym do korpusu. Dopasowanie takie jest technicznie niemożliwe. Istniejące uchwyty na rynku przeważnie są w kolorze alu lub satyna. Zastosowanie uchwytów malowanych proszkowo zwiększa ich szanse na uszkodzenie powłoki kolorystycznej uchwytu, jednocześnie stając się doskonałym siedliskiem bakterii szczególnie groźnych w żywieniu zbiorowym. Prosimy o doprecyzowanie wymogu.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Uchwyt dwupunktowy kwadratowy o rozstawie 128mm.  Wymiary: 0.8 cmx13.6 cmx2.8 cm

 

Pytanie nr 35

Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca obowiązany był okazać w stosunku do wskazanych materiałów wszystkie deklaracje zgodności, atesty, lub certyfikaty, w tym certyfikat CE. Oznaczenie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania tzw. "Nowego Podejścia" (UE). Istotnym pojęciem związanym z oceną zgodności jest "domniemanie zgodności" polegające na uznaniu, że wyroby, które spełniają wymagania zawarte w normach krajowych implementujących normy zharmonizowane, których numery opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, są zgodne z wymaganiami zasadniczymi. Jeśli producent nie zastosował takiej normy, lub zastosował ją częściowo, musi udokumentować działania podjęte w celu spełnienia wymagań zasadniczych oraz ich zasadność. Działania oceniające zamyka wystawienie przez producenta deklaracji zgodności EC (WE), a od 2010 r. (po wejściu Traktatu z Lizbony) EU (UE) (wyjątkiem była "stara" Dyrektywa Bezpieczeństwa Zabawek TSD 88/378/EWG, która nie przewidywała wystawiania deklaracji, albowiem "nowa" TSD 2009/48/WE, która weszła w życie 20 lipca 2011 r. już przewiduje wystawienie deklaracji zgodności zabawki). W związku z czym wzywamy do usunięcia wspomnianego zapisu lub wskazania, które produkty Zamawiający traktuje jako zabawki.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający jako zabawki traktuje dodatkowe wyposażenie sal przedszkolnych, które zostało opisane w zał. A-1 str. 23-25.

 

Pytanie nr 36

Zamawiający określa w ogólnych warunkach Projektu wyposażenia, aby dostarczone meble przedszkolne i szkolne posiadały certyfikaty bezpieczeństwa w/g obowiązujących norm i norm bezpieczeństwa (PN-EN1729-1:2007  i PN-EN 1729-2:2007). Przytoczone przez Zamawiającego normy nie są w pełni obowiązujące. Norma PN-EN1729-1:2007  została wycofana i zastąpiona PN-EN1729-1:2016, zaś PN-EN 1729-2:2007  - normą PN-EN1729-1:2012. W dbałości o zasadę uczciwej konkurencji prosimy o zmianę zapisu, iż  muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami bez podawania niewłaściwych norm.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Meble, stoły i krzesła dla instytucji edukacyjnych należy wykonać według nowych obowiązujących norm  PN-EN1729-1:2016,  PN-EN1729-1:2012

 

Pytanie nr 37

Wzywamy do usunięcia zapisu wymagań Świadectwo wytrzymałości i odkształcalności według wymagań BN086-7140-12/30, gdyż podany parametr nie określa żadnej normy prawnej określonej w Przepisach PZP, a jednocześnie jest elementem mającym za zadanie ograniczyć ilość potencjalnych wykonawców. Wymagana jako kolejna norma PN-F-06009:2001 została wycofana w 2011 roku i jej wymaganie jest działaniem przeciwko ustawie PZP.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający usuwa zapisy wymagań BN086-7140-12/30 i PN-F-06009:2001.

 

Pytanie nr 38

Zamawiający w Warunkach Projektowych  wymaga, aby każdy produkt posiadał świadectwo dopuszczenia go do obrotu na terenie kraju, czyli tzw. "świadectwo zgodności z Polską Normą". Zgodnie z Nowym Podejście UE żaden kraj członkowski nie może ograniczać zakazywać sprzedaży produktów dopuszczonych na rynku wspólnotowym. Wzywamy do usunięcia zapisu lub wprowadzenie zapisu o równoważności atestów uznawanych na terenie UE.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wprowadza zapis o równoważności atestów uznawanych na terenie UE.

 

Pytanie nr 39

Zamawiający w Warunkach Projektowych  wymaga, aby wyroby  był zgodne z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2015. Przedstawiony wymóg jest wymogiem jakościowym, a nie normatywnym. Nie można wykonać produktu zgodnie z normą ISO 9001:2015, ponieważ taka norma  nie istnieje, a wspomniany dokument jest certyfikatem. Określa on jedynie formę powtarzalności produkcji. Wzywamy do usunięcia wadliwego zapisu lub zmiany na wymaganie, aby producent oferował powtarzalne produkty.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający usuwa zapis „zgodne z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2015”

 

Pytanie nr 40

Prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie produktów spełniających normy równoważne do wymagalnych.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie produktów spełniających normy równoważne do wymagalnych.

 

Pytanie nr 41

Zamawiający w Warunkach Projektowych  wymaga, aby wszystkie meble, regały przedszkolne wykonane zgodnie z normą PN-EN 14073-2:2006, lub zgodnie z normą PN-EN 14749:2007. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż na rynku nie tylko polskim, ale i europejskim nie istnieje produkt spełniający powyższe normy. Norma PN-EN 14073-2:2006 dotyczy mebli biurowych i  określa wymagania bezpieczeństwa dla biurowych mebli do przechowywania. Niniejsza norma nie obejmuje ciężkich mechanicznych szaf kartotekowych, obrotowych szaf kartotekowych ani szaf na akta. Zatem przedstawiony wymóg ma charakter normatywny i nie ma zastosowania w placówce szkolnej. Zaś norma PN-EN 14749:2007 została wycofana 2016 roku i zastąpiona PN-EN 14749:2016-04. Sama zaś norma dotyczy domowych i kuchennych segmentów do przechowywania a nie regałów przedszkolnych. Wzywamy do usunięcia wadliwych zapisów.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wymaga aby meble, stoły i krzesła dla instytucji edukacyjnych zostały wykonane według nowych obowiązujących norm  PN-EN1729-1:2016,  PN-EN1729-1:2012

 

Pytanie nr 42

Zamawiający w Warunkach Projektowych wymaga, aby w biurkach nogi można było regulować, używając ślizgaczy. Wspomniany wymóg wskazuje na rozwiązanie jednego producenta. Prosimy o dopuszczenie rozwiązań równoważnych np. nóg regulowanych za pomocą regulacji skokowej lub wykręcanej z profilu nogi.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wygraża zgodę na zastosowanie regulacji skokowej nóg biurek pod warunkiem, że będzie odbywała się płynnie.

 

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający zamiast laminatu brzoza polarna dopuszcza melaminę w kolorze brzoza polarna?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dopuszcza się melaminę w kolorze brzoza polarna

 

Pytanie nr 44

dotyczy B1, B3, B4, B5

A. Zamawiający wymaga, aby stelaż był  wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta 3,5 cm x 2,0 cm. Ze względów jakościowych rama stelaża nie jest spawana (łączenia wykonane są przy pomocy mimośrodów), zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji. Wspomniana konstrukcja jest stosowana przez jednego producenta meblowego wzywamy do zmiany zapisu o treści z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta min.  3,5 cm x 2,0 cm. Zaś w sposobie łączenie prosimy o dopuszczenie konstrukcji równoważnej bez widocznych na zewnątrz mocowań.

B. Zamawiający wymaga, aby biurka i stoły posiadały pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi mebli: PN-EN 1729-1:2007, Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 1: Wymiary funkcjonalne, PN-EN 1729-2:2007. Wspomniane normy nie dotyczą stołów i biurek. Wzywamy do usunięcia wadliwego zapisu.

C. Prosimy o dopuszczenie certyfikatów wystawionych przez niezależny podmiot nie posiadający akredytacji PCA. Taki zapis ma na celu ograniczenie konkurencji, gdyż wspomniany dokument nie świadczy o jakości wykonywanych produktów, ale tylko o klasie modelu przygotowanego do badań. Prosimy o akceptację certyfikatów i atestów wystawionych przez niezależny podmiot.

D. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie przelotek o średnicy 80 mm?

E. Prosimy o wyjaśnienie konstrukcji stojaka komputerowego zamykanego na klucz. Na przedstawionej rycynie brak jest widocznej blokady. Prosimy o usunięcie wadliwego zapisu i dopuszczenie zapisu o wymogu...wymiary minimalne: Szerokość 130 mm, wysokość 485 mm, głębokość 465 mm.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

A.   Dopuszcza się konstrukcję równoważna bez widocznych na zewnątrz mocowań.

B.    Meble, stoły i krzesła dla instytucji edukacyjnych należy wykonać według nowych obowiązujących norm  PN-EN1729-1:2016,  PN-EN1729-1:2012

C.    Zamawiający akceptuje certyfikaty i atesty wystawione przez niezależny podmiot.

D.   Wyrażamy zgodę na zastosowanie przelotek o fi 80mm

E.    Stojak na komputer w kolorze czarnym lub srebrno- szarym wymiary minimalne szerokość 130 mm, wysokość 485 mm, głębokość 465 mm.

 

Pytanie nr 45

W przypadku SZ1 prosimy o doprecyzowania, co Zamawiający rozumie przez określenie 3 przestrzenie?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dwie półki które tworzą 3 przestrzenie  poziome w szafie.  (podział szafy SZ1 jest taki sam jak w szafie SZ2, SZ3 szafy te maja takie same wymiary różnią się tylko sposobem zamykania)

 

Pytanie nr 46

W przypadku SZ8 -  czy Zmawiający dopuści rozwiązanie z zastosowaniem żaluzji na całej wysokości mebla lub modelu składającego się z szafki 20H zamykanej  za pomocą żaluzji i nadstawki 3OH z otwartymi półkami. Takie rozwiązanie pozwoli na maksymalne wykorzystanie powierzchni półek. W rekomendowanym rozwiązaniu w opisie optymalnie Zamawiający będzie mógł wykorzystać tylko 1 przestrzeń (1OH) zamiast 2 (2OH).

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Wyrażamy zgodę na zastosowanie modelu składającego się z szafki 2OH zamykanej żaluzją oraz nadstawki 3OH pod warunkiem połączenia  trwale jedną z drugą.

 

Pytanie nr 47

DLA SZ1, SZ2, SZ3, SZ4, SZ5, SZ6, SZ7,SZ7A, SZ8, SZ9, SZ10, SZ11, SZ12

A . Czy Zamawiający dopuści cokoły o wysokości 10 cm?

B. Zamawiający wymaga , aby prowadnice były umieszczone na płycie (nie mogą być wpuszczane – frezowane – w płytę). Takie rozwiązanie stosowane jest ze względów braków technologicznych przez jednego producenta. Prosimy o dopuszczenie prowadnic wpuszczanych w płytę lub podania przyczyny dlaczego takiego rozwiązania nie można zastosować jako rozwiązania równoważnego. Dodatkowo prowadnice umieszczone na płycie wpływają na zagrożenie bezpieczeństwa  ze względu na wystające elementy montażowe.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

A.        Dopuszcza się cokoły o wysokości 10cm. (należy pamiętać aby przestrzeń miedzy pólkami mieściła wymiar na segregator)

B.         Dopuszcza się prowadnice wpuszczane w płytę.

 

Pytanie nr 48

W przypadku stołów konferencyjnych Zamawiający wymaga zastosowania regulacji wysokości w zakresie 63-87 cm. Pragniemy zwrócić uwagę, iż podany zakres minimalny 63 cm oznacza, iż osoba siedząca na klasycznym krześle konferencyjnym nie będzie w stanie wygodnie siedzieć przy takim stole. Zwracamy się o ujednolicenie wysokości stołów, podobnie jak i biurek zgodnie z normą PN- EN 527 obowiązującą dla tego typu konstrukcji i przyjęcie regulacji na poziomie 65-85 cm.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ujednolicamy wysokość regulacji biurek na poziomie 65-85cm

 

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający w przypadku SK1, SK2 dopuści zastosowanie nóg o profilu okrągłym o średnicy 40 mm, zamiast kwadratowej o boku 40? Funkcjonalność produktu będzie jednakowa.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ze względu na standard mebli gabinetowe w stołach SK1, SK2 należy zastosować nogę projektowaną  z profilu stalowego kwadratową.

 

Pytanie nr 50

W zestawie siedzisk piankowych Zamawiający wymaga Produkt (powłoka zewnętrzna) posiadała najwyższy możliwy atest (poziom 5) w testach na wpływ śliny (DIN 53160-1:2001) oraz odporność na ogień (Classification M2).  Wspomniane normy nie są stosowane zgodnie z przepisami UE. Prosimy również o wskazanie lub usunięcie zapisu o konieczności spełniania przez produkt Europejskej Normy (EN 71). Produkt nie stanowi zabawki, dlatego prosimy o uzasadnienie formalne wymogu.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wymaga aby siedziska, które częściowo są zabawkami spełniały normy EN 71-1:2014. EN1021-1:2014, EN1021-2:2014.

 

Pytanie nr 51

Prosimy o doprecyzowanie opisu zamówienia w zakresie poniższych produktów lub o zamieszczenie przykładowych pożądanych rozwiązań w celu nakreślenia wykonawcą dostarczenia produktu zgodnie z wymogami formalnymi Zamawiającego, a w szczególności następujących produktów:

Pojemniki do szafek - średni

Pojemniki do szafek - Max

Pojemniki do szafek - mały

Książeczki edukacyjne (po 10szt)

Zestaw percepcja słuchowa

Zestaw percepcja zapachowa

Zestaw percepcja dotykowa Zgadula Educol

Zestaw percepcja wzrokowa Klocki z kolorowym piaskiem

Zestaw gier planszowych (po 6szt)

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dot. 1,2,3, Zamawiający opisał pojemniki do szafek na str. 19-20 zał A-1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zad 1

 Dot 4 Zamawiający wymaga aby książeczki były dla dzieci w wieku 2-5 lat w twardych oprawach, trudno zniszczalne odporne na podarcie składające się z liter i obrazków w celu przyswajania liter.

Dot. 5.

Dźwięki naszego otoczenia - zgadywanki obrazkowo-dźwiękowe

Odgłosy przyrody - zgadywanki obrazkowo-dźwiękowe

Dot. 6 - Puszki zapachowe sześć par szklanych słoiczków na drewnianej podstawce, do włożenia naturalnych zapachów.

Dot. 7 - Skrzynka wykonana z drewna. Wyposażona w otwory, przez które dzieci wkładają ręce. Krążki dotykowe 32 elementy z różnymi fakturami, z których należy utworzyć 16 par. krążek o śr. 4 cm w worku bawełnianym.

  Dot. 8 - Drewniana obudowa klocki sensoryczne z kolorowym piaskiem - 4 trójkąty o     wym.14 x 3,5 x 12 cm, 4 półkoła o wym. 14 x 3,5 x 7 cm, 4 kwadraty o wym. 7 x 3,5 x7     cm, 4 prostokąty o wym. 14 x 3,5 x 7 cm

Dot. 9 – Gry planszowe dla dzieci w wieku 2-5 lat. Trudno zniszczalne, odporne na podarcie, o dużych elementach do zabawy.

 

Pytanie nr 52

Zgodnie z wymogami dla szaf zamek w drzwiach ma być osadzony bez użycia dodatkowej osłony w postaci pierścienia – otwór pod zamek musi być idealnie wykonany (nie dopuszcza się najmniejszych uszczerbków w płycie). Takie rozwiązanie w przypadku awarii na zamka powoduje konieczność wymiany nie tylko samego zamka, ale ze względów estetycznych całości konstrukcji drzwi.  Wzywamy do zmiany zapisu i dopuszczenie dodatkowej osłony zamka w postaci pierścienia.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dopuszcza się użycie osłony zamka w postaci pierścienia.

 

Pytanie nr 53

Ze względu na wymóg zastosowania mało popularnej płyty o grubości 22 mm prosimy o zwiększenie zakresu grubości płyt powszechnie stosowanych w przemyśle meblarskim w przedziale 18-25 mm.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Tam gdzie występuje w projekcie płyta o grubości 22mm należy zastosować płytę 25mm.

 

Pytanie nr 54

Wzywamy do ujednolicenia zapisów dotyczących regałów i szaf, ponieważ opis konstrukcji szaf DLA RB1, RB2, RB3, RB4 ma na celu ograniczenie konkurencji ze względu na zbyt wygórowane warunki w porównaniu z innymi tego typu produktami. Szczególnie w zakresie niniejszych wymagań dokumentowych: Sprawozdania z badań z wynikami: odporności na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 3,5N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-EN 311:2014, odporności na działanie wody po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/5 oraz odporności na ciepło kontaktowe po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/6. Wprowadzone rozwiązanie dotyczy jedynie wskazanego rodzaju mebla produkowanego przez jednego producenta. Wzywamy do usunięcia zapisu.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający usuwa zapis pkt 3 o wymagane atesty i dokumenty dotyczący sprawozdania z badań odporności na odrywanie obrzeża.

 

Pytanie nr 55

W regale RB5 Zamawiający wymaga ogólnej nośności półek... aż 275 kg. Czy Zamawiający rozumie, iż półka powinna mieć minimalną nośność na poziomie 50 kg?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dopuszcza się minimalna nośność półki ok. 175kg, Dopuszcza się głębokość regału od 35-40cm. Regały należy przymocować do ściany.

 

Pytanie nr 56

Prosimy o ujednolicenie wymagań dotyczących produktów ponieważ w przypadku lad DLA LB1, LB2, LB3, LB4 Zamawiający wymaga certyfikatu ISO, a w przypadku innych takiego wymogu nie ma. Wspomniany zapis nie jest standardem dla wszystkich produktów, a jest jedynie wymogiem mający ograniczyć zasadę uczciwej konkurencji. Sama konstrukcja produktu zgodnie z opisem nie jest skomplikowana, dlatego Zamawiający nie powinien stosować ponadnormatywnych zapisów.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający usuwa zapis dotyczący certyfikatu ISO

 

Pytanie nr 55

Dla K6_ KRZESŁO SZKOLNE Zamawiający wymaga przedłożenia Certyfikat Sprawdzonego Bezpieczeństwa GS nadany przez Instytut Przemysłowy Landu Bawaria - LGA. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający nie może wymagać certyfikatu nieobjętego rozporządzeniem, a jednocześnie powołuje się na dokument wystawiony przez podmiot nie posiadający akredytacji PCA wymaganej przy innych produktach. Wzywamy do usunięcia wadliwego zapisu i konieczności przedstawienia certyfikatu z badań przeprowadzonych przez niezależny podmiot.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wykreśla zapis dotyczący przedłożenia Certyfikat Sprawdzonego Bezpieczeństwa GS nadany przez Instytut Przemysłowy Landu Bawaria - LGA. Należy przedstawić certyfikat z badań przeprowadzonych przez niezależny podmiot.

 

Pytanie nr 58

Proszę wskazać jaki rodzaj uchwytów nalezy zastosować w kontenerach KN1?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

W kontenerach pracowniczych zastosować ten sam uchwyt co w szafach (odp. Na pytanie 34)

W kontenerach gabinetowych fonty bez uchwytów – listwa dystansowa od boku pozwalająca na chwycenie frontu szuflady.

 

Pytanie nr 59

W przypadku przegród P1, P2 prosimy o dopuszczenie przegród z zaokrąglonymi bokami, ponieważ takie rozwiązanie gwarantuje zastosowanie przegród o właściwościach akustycznych. Jednocześnie wzywamy do konieczności przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż zastosowane rozwiązanie posiada chłonność akustyczną.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dopuszcza się przegrody z zaokrąglonymi bokami, pozostałe paramenty bez zmian. Należy przedstawić dokumenty potwierdzające chłonność akustyczna tych produktów.

 

Pytanie nr 60

Wzywamy do usunięcia opisów wprowadzających zamieszania w wymogach ogólnych będących jednocześnie opisami stosowanymi w katalogu produktowym jednego producenta, a nie w pełni pokrywającymi się z wymogami szczegółowymi. Zapis :

Wspólny opis materiału: SZ4, SZ5, SZ6

Szafy Combo są dostępne z tradycyjnymi drzwiami lub bez nich, z drzwiami szklanymi, a także z oszczędzającymi miejsce pionowymi roletami i drzwiami przesuwnymi. Rama i półki: części drewniane - brzoza, biała i szara melamina. Tradycyjne i przesuwne drzwi, ramy szklanych drzwi i fronty szuflad: buk, brzoza, dąb, biała i szara melamina. Rolety: buk, brzoza, dąb, szary lub biały polipropylen. Opcje podstawy: szary lub biały cokół, metalowa podstawa malowana na szaro i szara podstawa na kółkach dla niskich szafek.

Lub wskazanie ostatecznej wymaganej kolorystyki mebli.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Konstrukcja wieńcowa skręcana.

Boki i wieńce wykonane z płyty MDF lakierowanej na biało (wysoki połysk).

Drzwi oraz półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm wpuszczane we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach. Korpus posadowiony na nóżkach wykonanych z nierdzewnego płaskownika. Nóżki z regulacją poziomowania w zakresie 10 mm. 

W szafie ubraniowej SZ6  drążek ubraniowy puzon. Drzwi szklanych (szkło białe) w ramach aluminiowych z uchwytem krawędziowym. Do montażu drzwi zastosować zawiasy puszkowe wersji silent, o kącie rozwarcia min. 110 stopni.

Pozostałe elementy jak wymiary i kolorystyka bez zmian wieniec i boki białe, front ciemny dąb.

 

Pytanie nr 61

W przypadku fotela gabinetowego F2 prosimy o wskazanie co Zamawiający rozumie przez określenie podparcie części lędźwiowej kręgosłupa regulowane za pomocą pompki (standard w modelu 400). Wykonawcy nie muszą znać modelu 400 danego fotela, natomiast obowiązkiem Zamawiającego jest sformułowanie za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń w odniesieniu do języka fachowego używanego w branży, w której działają zainteresowane podmioty. Zamawiający musi używać do opisu zamówienia określeń, stosowanych i używanych w dziedzinie, której przedmiot zamówienia dotyczy, i zrozumiałych dla wszystkich, którzy trudnią się tą działalnością. Opis przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, w tym również umożliwić wykonawcom obliczenie ceny oferty z uwzględnieniem wszystkich czynników (elementów) mających wpływ na wysokość ceny.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Doprecyzowanie krzesła gabinetowego F2

Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym  musi posiadać :

·           Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną , nie dopuszcza się plastikowych maskownic

·           Pianka siedziska i oparcia wykonana z pianki wylewanej , nie dopuszcza się pianki ciętej

·           Oparcie o całkowitej grubości 50 mm

·           Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm

·           Zagłówek stanowiący osobny element o kształcie trapezu, nie posiada regulacji wysokości . Można zmieniać jego kąt w zakresie 30 stopni.

·           Łącznik oparcia i zagłówka wykonany z polerowanego aluminium o kształcie zbliżonym do prostokąta

·           Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm

·           Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubości 13 mm

·           Podłokietniki z regulacją w trzech płaszczyznach o konstrukcji wykonanej z polerowanego aluminium i miękką przesuwaną do przodu i obracaną na boki nakładką. Nie dopuszcza się rozwiązania z zastosowaniem zawijanej i chromowanej blachy.

·           Podstawa pięcioramienna , aluminiowa i wypolerowana o płaskim kształcie. Nie dopuszcza się podstawy stalowej

·           Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na twardą podłogę

·           Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.

·           Mechanizm synchroniczny z regulacją głębokości siedziska , trzystopniową regulacją kąta ustawienia siedziska oraz szybką regulacją siły nacisku na oparcie.

·           Synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie : 11 stopni siedzisko i 26 stopni oparcie

·           Oparcie z regulacją odchylania z 5 pozycjami blokowania z mechanizmem anti-shock zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy

·           Zakres zmiany ustawienia kąta siedziska wynosi od 0 do 5 stopni

·           Pełen zakres regulacji siły odchylania oparcia powinien być osiągany poprzez obrót pokrętła regulacyjnego o 180 stopni. Nie dopuszcza się regulacji wymagającej wielokrotnego przekręcania pokrętła w celu uzyskania pełnego zakresu.

·           Zakres regulacji siły odchylania oparcia wynosi od 50 kg do 130 kg masy użytkownika 

·           Regulowana mechanicznie poduszka lędźwiowa ukryta pod tapicerką oparcia , obsługiwana za pomocą pokrętła znajdującego się pod tylną częścią siedziska po prawej stronie

·           Wszystkie regulacje mechanizmów muszą być obsługiwane z pozycji siedzącej bez konieczności wstawania z fotela

 

Fotel tapicerowany materiałem o parametrach nie gorszych niż:

·           Ścieralność : 150.000 cykli Martindale

·           Trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007

·           Odporność na pilling 4-5

·           Skład : poliester 100%

·           Gramatura 366 g/m2

 

 

Pytanie nr 62

Prosimy o dokładne doprecyzowanie wymagań dotyczących fotela gabinetowego F2 ponieważ nie ma możliwości jednocześnie zastosować , niskiej, teleskopowej lub wysokiej kolumny, miękkich lub twardych kółka samonastawne itp.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Jak pkt 61

 

Pytanie nr 63

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie jako inspirujące kolory w przypadku krzesła F3, gdyż wspomniany opis jest nieprecyzyjny i narusza ustawę  PZP.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego odlewu z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego tworząc lekko zaokrąglony kubełek, Całe siedzisko wraz oparciem ma być tapicerowane, zarówno od strony użytkownika jak i z zewnętrznej strony. Tapicerka ma mieć skład 95% naturalna wełna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymałości na ścieranie 200 tyś cykli w skali Martindale’a. Siedzisko ma posiadać dodatkową poduchę z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości i grubości min 4 cm.

Fotel ma mieć cztery nogi zakończone stopkami plastikowymi. Nogi mają być w kolorze RAL 9006. Tapicerka w odcieniach szarości.

 

Pytanie nr 64

Prosimy o wskazanie zależności dla stolików szkolnych S1, ponieważ w jednym miejscu Zamawiający wymaga regulacji w minimalnym zakresie 40-58mm (+/- 10mm), a w innym precyzuje ten rozmiar jako :

- Nr 1 – dla wysokości 460 mm (+/- 10mm)

- Nr 2 – dla wysokości 520 mm (+/- 10mm)

- Nr 3 – dla wysokości 580 mm (+/- 10mm)

- Nr 4 – dla wysokości 640 mm (+/- 10mm)

Powyższy zapis świadczy o niezrozumieniu istoty wymagań dotyczących zasad mebli szkolnych lub też o braku znajomości zapotrzebowania na wyposażenie.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Należy przyjąć regulacje w zakresie od 460-640mm poprzez dokrętki 60mm.

Podane długości nóg odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu. Śruby do zamontowania nóg zawsze umieszczane są przy blatach

Zdjęcie poglądowe

 

Pytanie nr 65

Prosimy o wskazanie rozwiązania opisanego jako stelaż stołów zrobiony z lakierowanego drewna bukowego z możliwością regulacji w zakresie 40-58 cm co 6 cm, poprzez dokrętki drewniane, ponieważ nie ma możliwości technicznych na poprawne funkcjonowanie opisanego stelaża.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Należy przyjąć regulacje w zakresie od 460-640mm poprzez dokrętki 60mm.

Podane długości nóg odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu. Śruby do zamontowania nóg zawsze umieszczane są przy blatach

Zdjęcie poglądowe

 

 

Pytanie nr 66

Zamawiający wymaga aby wszystkie meble przedszkolne posiadały certyfikat zgodności potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa wg normy PN-EN 14073-2:2006, wymiarów mebli szkolnych i przedszkolnych wg normy PN-F-06010-05:1990 oraz PN-F-06009-2001. Prosimy o doprecyzowanie, które meble muszą spełniać wspomniane wymogi, gdyż jako meble może być traktowany trójpoziomowy wózek drewniany, jak i elektroniczna kuchnia. Przypominamy, że norma PN-EN 14073-2:2006 - dotyczy mebli do przechowywania, nie przedszkolnych, PN-F-06010-05:1990 i PN-F-06009-2001  - zostały wycofane.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Meble, stoły i krzesła dla instytucji edukacyjnych należy wykonać według nowych obowiązujących norm  PN-EN1729-1:2016,  PN-EN1729-1:2012

 

Pytanie nr 67

Prosimy zgodnie z PZP za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń doprecyzowanie wymagań poniższych produktów:

Plansze edukacyjne (różne rodzaje)

Klocki drewniane - pastel 75 szt.

Miękkie klocki dla maluchów 214 elem.

Klocki w kartonie – 102 elem.

Zestaw  budowlanych pojazdów 6szt, traktor, ładowarka, betoniarka, wywrotka, dźwig, spychacz

Mega domek z pełnym wyposażeniem

Regalik z szufladkami Lego

Pojemniki do szafek - średni

Pojemniki do szafek - Max

Pojemniki do szafek - mały

Książeczki edukacyjne (po 10szt)

Zestaw percepcja słuchowa

Zestaw percepcja zapachowa

Zestaw percepcja dotykowa Zgadula Educol

Zestaw percepcja wzrokowa Klocki z kolorowym piaskiem

Zestaw gier planszowych (po 6szt)

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Plansze edukacyjne (różne rodzaje)

Odp. Należy ustalić z przyszłym Użytkownikiem.

Klocki drewniane - pastel 75 szt.

odp. W skład zestawu wchodzą elementy o sześciu różnych kształtach, 37 z nich jest w naturalnym kolorze drewna, natomiast pozostałe 38 zostało pomalowane w różnych barwach

Miękkie klocki dla maluchów 214 elem.

Odp. Miękkie klocki dla najmłodszych ilość elementów od 100-200. Zestaw zawiera

pudełko świetnie nadające się jako podstawa pod budowle. Np. motyw farmy

z zwierzętami, korzystając z dołączonego arkuszu wzoru, naklejek, broszury

instruktażowej FARMY i zwierząt.

Klocki w kartonie – 102 elem.

Odp. W zestawie są dołączone okna, podwozia i koła, które umożliwiają złożenie

jeżdżących pojazdów

Zestaw  budowlanych pojazdów 6szt, traktor, ładowarka, betoniarka, wywrotka, dźwig, spychacz

Mega domek z pełnym wyposażeniem

Odp. Solidny domek dla lalek z 41 - elementowym drewnianym wyposażeniem. do

kuchni, łazienki, sypialni i salonu. Wymiary ok. 65 x 35 x 87,5 cm

Regalik z szufladkami Lego

Pojemniki do szafek - średni

Pojemniki do szafek - Max

Pojemniki do szafek - mały

Książeczki edukacyjne (po 10szt)

Odp. Należy ustalić z przyszłym Użytkownikiem.

Zestaw percepcja słuchowa

Odp.

- Dźwięki naszego otoczenia - zgadywanki obrazkowo-dźwiękowe

- Odgłosy przyrody - zgadywanki obrazkowo-dźwiękowe

Zestaw percepcja zapachowa

odp. Puszki zapachowe sześć par szklanych słoiczków na drewnianej podstawce, do

włożenia naturalnych zapachów.

Zestaw percepcja dotykowa Zgadula Educol

Odp. Skrzynka wykonana z drewna. Wyposażona w otwory, przez które dzieci wkładają ręce.

Krążki dotykowe 32 elementy z różnymi fakturami, z których należy utworzyć 16 par.

krążek o śr. 4 cm w worku bawełnianym.

Zestaw percepcja wzrokowa Klocki z kolorowym piaskiem

Odp. Drewniana obudowa klocki sensoryczne z kolorowym piaskiem - 4 trójkąty o

wym.14 x 3,5 x 12 cm, 4 półkoła o wym. 14 x 3,5 x 7 cm, 4 kwadraty o wym. 7 x 3,5 x7

cm, 4 prostokąty o wym. 14 x 3,5 x 7 cm

Zestaw gier planszowych (po 6szt)

Odp. Należy ustalić z przyszłym Użytkownikiem.

 

 

Pytanie nr 68

Prosimy wskazanie poprawnej liczby luster do salek gimnastyczno-korekcyjnych w oparciu o wymóg dotyczący drążków do luster.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

W Sali gimnastyczno korekcyjnej 5 luster, w sali terapii zajęciowej 4 lustra. Zdjęcie poglądowe w opisie do projektu str. 27.

 

Pytanie nr 69

Prosimy o wskazanie zależności wymagań wysokości określonych w stosunku do stolików S2/S3/S6,6A. Podobna sytuacja ma miejsce przy stolikach S1.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zależności wysokości stołów zostały określone na str. 31 zał A-1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zad 1.   

Meble, stoły i krzesła dla instytucji edukacyjnych należy wykonać według nowych obowiązujących norm  PN-EN1729-1:2016,  PN-EN1729-1:2012

 

Pytanie nr 70

W przypadku lad LB1, LB2, LB3, LB4 Zamawiający w pkt. 3 wymaganych atestów - Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§ 6.1), Zamawiający wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali ważny certyfikat systemu zarządzania jakością  ISO 9001:2008 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą  ISO 14001, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. Przypominamy, iż w postępowaniu Zamawiający powinien posługiwać się aktualnymi przepisami normatywnymi, a szczególnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Jak pytanie 56

 

Pytanie nr 71

Prosimy o wskazanie w przypadku blatu 6 osobowego do Biblioteki dlaczego Zamawiający wymaga blatu wykonanego z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765, skoro w nie jest powszechnie stosowanym wymogiem w przemyśle meblowym.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Blat ma być wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.

 

Pytanie nr 72

Wzywamy do używanie jasnych określeń przez Zamawiającego dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ w opisie blatu 6 osobowego (biblioteka) określenie KĄTOWNIK L-18 jest nazwą własną jednego producenta i nie określa w sposób jasny wymagań dotyczących produktu.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Blat mocowany do ściany za pomocą kątowników/wsporników  z zaślepkami maskującymi wkręty.

 

Pytanie nr 73

W przypadku produktu KP1/2/3 prosimy o doprecyzowanie parametru oxford nylon.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Solidny materiał nylonowy o gramaturze 140g/m2. Włókna są na poziomie molekularnym modyfikowane technologią NANO-TEX, dzięki czemu materiał jest odporny na brud, wodę i wilgoć. Jednocześnie miękki i komfortowy

 

Pytanie nr 74

Prosimy o wskazanie zależności pomiędzy wymiarami krzeseł K2, K3 a stołami (biurkami). Istniejąca rozbieżność wskazuje, iż krzesła będą nieprawidłowo dobrane do potrzeb uczniów.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ulega zmianie załącznik cenowy dla zadania I załącznik A’I wprowadza się następujące zmiany do nr artykułów: 

­    10, symbol S2 stoliki dla klas I-III, jest 125 szt./kpl. powinno być 100 szt./kpl.

­    11, symbol S3 stoliki dla klas IV-VI, jest 140szt./kpl. powinno być 150szt./kpl.

­    12, symbol S4 stolik komputerowy, jest 48szt./kpl. powinno być 50 szt./kpl.

­    65, symbol K4 krzesło klasa I-III, jest 185szt./kpl. powinno być 160 szt./kpl.

­    66, symbol K5 krzesło klasa IV-VI, jest 278szt./kpl powinno być 284 szt./kpl

 

Pytanie nr 74

W przypadku krzesła K6 czy istnieje możliwość zastosowania laminatu jako materiały bardziej wytrzymałego na zarysowania i uszkodzenia niż oklejna naturalna. Jednocześnie informujemy, że tego typu rozwiązania nie powinno się stosować w miejscach o wysokim wskaźniku używalności. A wspomniane rozwiązanie w sposób nieuzasadniony zwiększa koszty zamówienia.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Dopuszcza się zastosowanie laminatu buk naturalny.

 

Pytanie nr 76

Czy w przypadku ławek szafek M1/M2 Zamawiający dopuści użycie zamiast HPL, elementów lakierowanego drewna jako przyjaźniejszego rozwiązania dla dzieci?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza użycie elementów lakierowanego drewna zamiast HPL.

 

Pytanie nr 77

Zastosowanie laminatu kompaktowego w szafkach M1/M12 w sposób nieuzasadniony zwiększa  koszty zamówienia a jego zastosowanie nie jest współmierne do wymagań w powszechnie stosowanych rozwiązaniach, zaś deklaracja producenta odnośnie braku substancji szkodliwych w gotowych produktach (szafkach) wymienionych w  dyrektywie Unii Europejskiej 2002/95/EC, jest jednostronnym dokumentem świadczącym o zapisach mających w spób oczywisty ograniczyć konkurencję produktową. Wzywamy do usunięcia zapisów naruszających ustawę PZP.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Szafki ubraniowe typu L

·       konstrukcją zgrzewaną wykonaną z blachy ocynkowanej gr 0,8 mm malowanej proszkowo. Każda klasa inny kolor.

·       wyposażeniem standardowym:

o     wzmocnione drzwi otwierane w kierunku prawe/lewe, wyposażone w: zamek cylindryczny w systemie Master z kompletem 4 kluczy, otwory wentylacyjne na drzwiach i ścianie tylnej

o     podwójny, metalowy haczyk na ubrania w każdej komorze

o     regulatory umożliwiające poziomowanie

 

Pytanie nr 78

Prosimy o wskazanie jak Zmawiający zamierza połączyć wymóg ławek dla szafek M1/M2 z wymogiem podstawy do szafek Ł1, gdzie w wymogach określił konieczność zastosowania 3 listę drewnianych zamiast HPL.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza użycie elementów lakierowanego drewna zamiast HPL

 

Pytanie nr 79

W przypadku szafek socjalnych prosimy o możliwość zastosowanie płyty HDF o grubości 3 mm, jako powszechnie stosowanej w przemyśle meblowym.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Jak pytanie  77

 

Pytanie nr 80

Czy w przypadku kolorystyki mebli socjalnych Wykonawca będzie musiał uzyskać akceptację Architekta i Zamawiającego? W takim wypadku wzywamy do precyzyjnego wskazania wymaganej kolorystyki.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

W przypadku mebli socjalnych M3, M4, M5, M6 zastosować standardowa kolorystykę z palety RAL 7035.

 

Pytanie nr 81

Prosimy o wskazanie zasadności różnic i zastosowania wózków na piłki M8/9/10. Wzywamy do wyraźnego doprecyzowania wymagań, gdyż przez dość ogólne zapisy można zastosować jeden typ takiego wózka. Prosimy o zamieszczenie przykładowych rozwiązań.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

M8 - wózek na materace (1m x 1m) z chowaną rączką. Na metalową konstrukcję nałożona jest lakierowana sklejka. 2 koła obrotowe posiadają hamulce zabezpieczające przed przesuwaniem wózka.

M9- regał przejezdny wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Wymiar: wys.120 x dł.156 x szer.u podstawy 37/ góra 14 cm.

 

Pytanie nr 82

Prosimy o wskazanie zasadności wymogu certyfikatu systemu zarządzania ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 w zakresie: projektowania, produkcja i sprzedaż mebli metalowych skoro w przypadku mebli przedszkolnych nie ma zastosowania podobny zapis. Wymóg w sposób rażący ma na celu ograniczenie podmiotów mogących wykonać zamówienie.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający rezygnuje z wymagań posiadania wymogu certyfikatu systemu zarządzania ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004

 

Pytanie nr 83

Prosimy o wskazanie czym w gabinecie lekarskim ma się różnić tablica optometryczna cyfry od tablicy optometrycznej dla dzieci.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Tablica optometryczna dla młodszych dzieci zamiast cyfr posiada kształty np. zwierząt.

 

Pytanie nr 84

Prosimy o doprecyzowanie istoty zastosowania podkładów podfoliowanych niebieskich.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Podkład przeznaczony na kozetkę oraz pierwsze uruchomienie szkoły.

Pytanie nr 85

Prosimy o podanie jaki wymiar powinna mieć półka T8.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Półka T8 zgodnie z opisem st. 55 zał. A-1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie 1.

 

Pytanie nr 86

Prosimy o informację czy Zamawiający dokonał pomiaru okien w których mają być zastosowane rolety wolnowiszące, czy Wykonawca będzie musiał je dostosować do istniejących okien?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający przyjął wymiary rolet zgodnie z projektem stolarki. Należy przyjąć tolerancje wymiarów +/- 10cm.

 

Pytanie nr 87

Na jakim etapie Wykonawca ma dostarczyć próbkę materiałową dla rolet wolnowiszących?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Próbkę materiałów dla rolet należy dostarczyć w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

 

Pytanie nr 88

Prosimy o załączenie rysunków szaf wodnych stosowanych w pracowni fizyczno-chemicznej oraz przyrodniczo-geograficznej w celu właściwej kalkulacji przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Szafy wodne  pracowni fizyko-chemicznej i przyrodniczo-geograficznej zostały opisane na str. 57-58 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zadanie 1 – załącznik A-1.

 

Pytanie nr 89

Wzywamy do przedstawienia rysunków wykonawczych wyposażenia sal językowych lub wskazania systemu do obsługi pulpitu nauczyciela.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający przedstawił rysunek wykonawczy wyposażenia sali językowej na str. 60 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zadanie 1 – załącznik A-1.

 

Pytanie nr 90

Czy w ramach sal językowych należy dostarczyć również sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do jej obsługi ?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zgodnie z załącznikiem A-1  str. 62 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, komputer dostarcza Inwestor. Oprogramowanie opisane w pkt 1.11. ,,Wyposażenie Sali językowej” oraz dodatkowe wyposażenie wg opisu str. 59-65 dostarcza i instaluje Wykonawca. Zgodnie z opisem Wykonawca poza komputerem dostarcza całe wyposażenie Sali językowej, podłącza, kabluje i instaluje wszystkie urządzenia.

 

Pytanie nr 91

Prosimy o wskazanie czym są schody modułowe w III Etapie zamówienia?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Schody modułowe umożliwiają wejście na podest sceniczny.

 

Pytanie nr 92

Prosimy o doprecyzowania wymagań dotyczących krzeseł do auli w III etapie zamówienia.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający uzupełnia wymagania dotyczące krzeseł do auli

­    głębokość  całkowita 580mm

­    szerokość całkowita 520mm

­    wysokość całkowita 840mm

­    głębokość  siedziska 430mm

­    szer. siedziska ok. 410 mm

­     możliwość łączenia za pomocą spawanych na stałe łączników

­    tapicerowane,  tapicerka 100% włókno polyolefin - niepalność, tkanina nietoksyczna, Ścieralność 40 000 cykli

­    konstrukcja metalowa wykonana z rury o przekroju okrągłym

­    stelaż metalowy, chromowany

­    oparcie i siedzisko krzesła posiada odpowiednia sprężystość

­    możliwość sztaplowania do wysokości 25 sztuk

 

Zdjęcia poglądowe.

 

 

Pytanie nr 93

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera stacjonarnego z 6 portami USB, gdyż precyzując ilość na przednim oraz tylnym panelu łączna ich suma wynosi 6, a nie 8 portów USB?

Tu jest błąd pisarski - 8 x USB w tym: z przodu obudowy min. 2x USB3.1,  z tyłu obudowy min. 2x USB3.1, 2x USB2.0

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w komputerze stacjonarnym dysku SSD M.2 PCIe, który charakteryzuje się dużo wyższą wydajnością względem wymaganego dysku wykorzystującego interfejs SATA?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera stacjonarnego z sześcioma portami USB.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w komputerze stacjonarnym dysku SSD M.2 PCIe.

 

Pytanie nr 94

Czy zamawiający zrezygnuje z dedykowanego przycisku umożliwiającego odtworzenie systemu z partycji recovery, jeżeli taka funkcjonalność jest dostępna z menu podsystemu komputera przy jego uruchamianiu?

Czy zamawiający zrezygnuje z wbudowanej nagrywarki w obudowie komputera? W przypadku dalszego wymogu nagrywarki czy zamawiający dopuszcza zewnętrzną nagrywarkę zamiast wbudowanej w obudowie komputera?

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie adapteru USB-C do złącza VGA zamiast wbudowanego portu VGA? / Czy zamawiający na rzecz złącza USB-C obsługującego wyjście wideo, zasilanie notebooka lub możliwość podłączenia stacji dokującej za pomocą złącza USB-C zrezygnuje z wymaganego złącza VGA?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający rezygnuje z dedykowanego przycisku umożliwiającego odtworzenie systemu z partycji recovery, jeżeli taka funkcjonalność jest dostępna z menu podsystemu komputera przy jego uruchomieniu.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie laptopa bez wbudowanej nagrywarki pod warunkiem dostarczenia zewnętrznej nagrywarki.

Zamawiający dopuszcza rezygnację ze złącza VGA na rzecz USB-C pod warunkiem dostarczenia odpowiedniej przejściówki realizującej funkcje złącza VGA.

 

 

Pytanie nr 95

W § 10 prosimy o zastąpienie wyrazu „opóźnienie” wyrazem „zwłoki” w odpowiednim przypadku. Podkreślamy, że uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością?, co pozostaje w sprzeczności z zasada? swobody umów, o jakiej mowa w art. 353(1) k.c. Tak KIO w wyroku z 03.08.2015 r., KIO 1546/15 Kara umowna należy sie? za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i n. k.c.), a więc tradycyjnie za zwłokę?, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy - wyrok KIO z 17.07.2014 r., KIO 1338/14, KIO 1377/14

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko.

 

Pytanie nr 96

W treść pkt 8.16 SIWZ odnosi się do poprzedniej wersji ustawy PZP (mowa min. O oświadczeniu o grupie kapitałowej). Czy zamawiający dokona modyfikacji w tym zakresie?

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający zmienia treść pkt 18.16/ SIWZ na:

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowałoby możliwość wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej”.

 

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

 

 

Polska-Raszyn: Meble biurowe 2018/S 035-075689

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, Raszyn 05-090, Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia dla "Rozbudowywanej Szkoły
w Ładach" z podziałem na zadania i etapy dostawy

Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2018.DC

II.1.2)Główny kod CPV: 39130000

II.1.3)Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia dla „Rozbudowywanej Szkoły w Ładach” z podziałem zadania i etapy dostawy w zakresie:

Zadanie nr 1 – „Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz”.

Opis mebli i pozostałych elementów wyposażenia wnętrz w zakresie wymaganych parametrów dostawy zawarty został w załączniku – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik A-1 – dla etapu I i IV, Załącznik A-2 – dla etapu II, Załącznik A-3 – dla etapu III do SIWZ.

Zadanie nr 2 – „Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego”.

Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu informatycznego i elektrycznego objętych zadaniem, zawiera załącznik B do SIWZ.

Zadanie nr 3 – „Dostawa i montaż sprzętu AGD”.

Opis sprzętu AGD objętego dostawą w zakresie wymaganych parametrów zawiera załącznik C do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Zadanie nr 1 - Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV: 39130000, 39160000, 39150000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 – „Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz”.

Opis mebli i pozostałych elementów wyposażenia wnętrz w zakresie wymaganych parametrów dostawy zawarty został w załączniku – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik A-1 – dla etapu I i IV, Załącznik A-2 – dla etapu II, Załącznik A-3 – dla etapu III do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/05/2018

Koniec: 16/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie części dostawy z PROW na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie części mebli innych elementów wyposażenia w ramach projektu: "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na lata 2014-2020.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV: 30200000, 30120000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 – „Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego”.

Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu informatycznego i elektrycznego objętych zadaniem, zawiera załącznik B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/05/2018

Koniec: 17/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach - Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 - Dostawa i montaż sprzętu AGD

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 39700000, 39220000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 3 – „Dostawa i montaż sprzętu AGD”.

Opis sprzętu AGD objętego dostawą w zakresie wymaganych parametrów zawiera załącznik C do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/05/2018

Koniec: 16/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt1 ustawy;

6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.2.5 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

6.2.6 Oświadczenie wykonawcy o barku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

6.2.7 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716);

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Odnośnie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający określa minimalne wymagania wskazując, iż:

1) Wykonawca winien wykazać, że posiada środki lub zdolność finansową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

2) Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:

100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1,

50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w przypadku składani oferty na zadanie nr 2

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem dostaw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych dostaw, określających czy zostały one wykonane należycie w tym co najmniej:

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie mebli i innych elementów wyposażenia o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych brutto) każda z dostaw – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie sprzętu informatycznego i elektrycznego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto) każda z dostaw – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2;

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie sprzętu AGD o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto) każda z dostaw – w przypadku składania oferty na zadanie nr 3.

2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wymagania odnośnie realizacji zamówienia objętego każdym z zadań: 1) Zamawiający informuje, iż dostawa może nastąpić w terminie ściśle uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego ze względu na fakt, iż w obiekcie mogą być prowadzone roboty budowlane. 2) Wykonawca zobowiązany jest w ramach podanych cen jednostkowych do dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, montażu, ustawienia, podłączenia wszystkich wyszczególnionych w zestawieniach elementów wyposażenia. 3) Wykonawca od momentu otrzymania kluczy do poszczególnych pomieszczeń ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność, aż do momentu protokólarnego odbioru pomieszczeń zgodnie z §7 umowy 4) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do ustalenia z Zamawiającym, kolorystyki wszystkich montowanych elementów wyposażenia w tym m. innymi tapicer-ki, blatów, okładzin, itd. 5) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do ustalenia z Zamawiają-cym miejsca ustawienia i instalacji mebli i s.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 29/03/2018, Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

 

Data: 29/03/2018, Czas lokalny: 10:40

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego:

05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a

Sala konferencyjna w Urzędzie -pokój 102.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówienia polegającego na powtórzeniu dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1579). Zakres w/w może dotyczyć dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, tj. dostawy i montażu mebli oraz innych elementów wyposażenia wnętrz, dostawy i montażu sprzętu informatycznego i elektrycznego, jak też dostawy i montażu sprzętu AGD.

W/w dostawy będą udzielone na podstawie odrębnej umowy wg. opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu cenowego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w złożonych przez Wykonawców ofertach.

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio:

50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1

15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2

1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 3

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza,  Warszawa, Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, Warszawa 02-676, Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza, Warszawa, Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/02/2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)             Nazwa i adresy Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a

Raszyn

05-090

Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)               Wspólne zamówienie

I.3)              Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)                Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)             Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)               Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)         Nazwa:

Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia dla "Rozbudowywanej Szkoły w Ładach" z podziałem na zadania i etapy dostawy

Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2018.DC

II.1.2)          Główny kod CPV

39130000

II.1.3)          Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)         Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia dla „Rozbudowywanej Szkoły w Ładach” z podziałem zadania i etapy dostawy w zakresie: Zadanie nr 1 – „Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz”

Opis mebli i pozostałych elementów wyposażenia wnętrz w zakresie wymaganych parametrów dostawy zawarty został w załączniku – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik A-1 – dla etapu I i IV, Załącznik A-2 – dla etapu II, Załącznik A-3 – dla etapu III do SIWZ.

Zadanie nr 2 – „Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego”

Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu informatycznego i elektrycznego objętych zadaniem, zawiera załącznik B do SIWZ.

Zadanie nr 3 – „Dostawa i montaż sprzętu AGD”

Opis sprzętu AGD objętego dostawą w zakresie wymaganych parametrów zawiera załącznik C do SIWZ.

II.1.5)            Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)           Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)            Opis

II.2.1)         Nazwa:

Zadanie nr 1 - Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz Część nr: 1

II.2.2)           Dodatkowy kod lub kody CPV

39130000

39160000

39150000

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)          Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 – „Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz”

Opis mebli i pozostałych elementów wyposażenia wnętrz w zakresie wymaganych parametrów dostawy zawarty został w załączniku – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik A-1 – dla etapu I i IV, Załącznik A-2 – dla etapu II, Załącznik A-3 – dla etapu III do SIWZ.

II.2.5)           Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.6)           Szacunkowa wartość

II.2.7)                  Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/05/2018

Koniec: 16/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)         Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)        Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)          Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)          Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Zamawiajacy złożył wniosek o dofinansowanie częsci dostawy z PROW na lata

2014-2020

II.2.14)        Informacje dodatkowe

Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie części mebli innych elementów wyposażenia w ramach projektu:

"Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na lata 2014-2020

II.2)            Opis

II.2.1)         Nazwa:

Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego Część nr: 2

II.2.2)           Dodatkowy kod lub kody CPV

30200000

30120000

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)          Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 – „Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego”

Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu informatycznego i elektrycznego objętych zadaniem, zawiera załącznik B do SIWZ.

II.2.5)           Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.6)           Szacunkowa wartość

II.2.7)                  Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/05/2018

Koniec: 17/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)         Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)        Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)          Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)          Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14)                Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 3 - Dostawa i montaż sprzętu AGD Część nr: 3

II.2.2)           Dodatkowy kod lub kody CPV

39700000

39220000

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)          Opis zamówienia:

Zadanie nr 3 – „Dostawa i montaż sprzętu AGD”

Opis sprzętu AGD objętego dostawą w zakresie wymaganych parametrów zawiera załącznik C do SIWZ.

II.2.5)           Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.6)           Szacunkowa wartość

II.2.7)                  Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/05/2018

Koniec: 16/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)         Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)        Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)          Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)          Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)        Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

III.1.1)      Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1 . Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt1 ustawy;

6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.2.5 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 6.2.6 Oświadczenie wykonawcy o barku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy

6.2.7 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716);

III.1.2)          Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Odnośnie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający określa minimalne wymagania wskazując, iż:

1)     Wykonawca winien wykazać, że posiada środki lub zdolność finansową w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

2)     Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:

100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1,

50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w przypadku składani oferty na zadanie nr 2

III.1.3)      Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem dostaw w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych dostaw, określających czy zostały one wykonane należycie w tym co najmniej:

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie mebli i innych elementów wyposażenia o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych brutto) każda z dostaw – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie sprzętu informatycznego i elektrycznego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto) każda z dostaw – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2;

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie sprzętu AGD o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto) każda z dostaw – w przypadku składania oferty na zadanie nr 3.

2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

III.1.5)           Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)             Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)        Warunki realizacji umowy:

Wymagania odnośnie realizacji zamówienia objętego każdym z zadań : 1) Zamawiający informuje, iż dostawa może nastąpić w terminie ściśle uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego ze względu na fakt, iż w obiekcie mogą być prowadzone roboty budowlane. 2) Wykonawca zobowiązany jest w ramach podanych cen jednostkowych do dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, montażu, ustawienia, podłączenia wszystkich wyszczególnionych w zestawieniach elementów wyposażenia. 3) Wykonawca od momentu otrzymania kluczy do poszczególnych pomieszczeń ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność, aż do momentu protokólarnego odbioru pomieszczeń zgodnie z §7 umowy 4) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do ustalenia z Zamawiającym, kolorystyki wszystkich montowanych elementów wyposażenia w tym m. innymi tapicer-ki, blatów, okładzin, itd. 5) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do ustalenia z Zamawiają-cym miejsca ustawienia i instalacji mebli i s

III.2.3)              Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)          Opis

IV.1.1)        Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)              Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)              Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)          Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)            Informacje administracyjne

IV.2.1)              Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)             Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 29/03/2018

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)                Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)      Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)      Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)       Warunki otwarcia ofert

Data: 29/03/2018 Czas lokalny: 10:40 Miejsce:

siedziba Zamawiającego: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a sala konferencyjna w Urzędzie -pokój 102

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)       Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2)           Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)            Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówienia polegającego na powtórzeniu dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1579). Zakres w/w może dotyczyć dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, tj. dostawy i montażu mebli oraz innych elementów wyposażenia wnętrz, dostawy i montażu sprzętu informatycznego i elektrycznego, jak też dostawy i montażu sprzętu AGD.

W/w dostawy będą udzielone na podstawie odrębnej umowy wg. opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu cenowego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w złożonych przez Wykonawców ofertach.

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio:

50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1

15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2

1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 3 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)            Procedury odwoławcze

VI.4.1)            Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Polska

VI.4.2)           Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postapu 17a

Warszawa

02-676 Polska

VI.4.3)        Składanie odwołań

VI.4.4)             Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Polska

VI.5)              Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/02/2018

Załączniki

ZP-6 SIWZ (310kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-6 formularz ofertowy (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącząnik A-1 Projekt Wyposażenie Etap I i IV (6MB) Zapisz dokument  
Załącznik A-1 -(1) Etap 1 (152.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik A-1 (1) Etap 4 (108.6kB) Zapisz dokument  
Zaąłcznik A-2 Zadanie 1 (164kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zaąłcznik A-3 (9.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik A-2 (1) (303kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik A-3 (1) (255kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał A' I etap (82.3kB) Zapisz dokument  
Zał A' II etap (74kB) Zapisz dokument  
Zał A' III etap (73.1kB) Zapisz dokument  
Zał A' IV etap (77.6kB) Zapisz dokument  
A` ZESTAWIENIE ZBIORCZE Zadanie I - (53.1kB) Zapisz dokument  
Zał B (223kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał B' (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał B'' (236kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik C (1.1MB) Zapisz dokument  
Zał C' etap I i etap IV (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik C`` (135kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ETAP 1_AWw1_RZUT POZIOMU 0_UMEBLOWANIE (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ETAP 1_AWw2_RZUT POZIOMU 1_UMEBLOWANIE (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ETAP 1_AWw3_RZUT POZIOMU 2_UMEBLOWANIE (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ETAP 2_AWw1_RZUT POZIOMU 0_UMEBLOWANIE (720kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ETAP 3_AWw1_RZUT POZIOMU 0_UMEBLOWANIE (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ETAP IV Rzut poziomu 0 i poziomu 1 (274.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2- gwarancja i serwis (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa wyposażenie Szkoła Łady (128.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz na pytania EZD (568.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz na pytania 20-03-2018 (128kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2018-02-16 12:45:17
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2018-02-16 12:45:40
Ostatnia zmiana:2018-04-04 12:17:06
Ilość wyświetleń:3253

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij