Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenów w sołectwach: Janki i Osiedle Raszyn I na terenie Gminy Raszyn

Znak sprawy: OŚGK.271.12.2018.BL                

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/ tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. /

 

I. Zamawiający:  Gmina  Raszyn

Adres do korespondencji:  ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 701-77-70, faks 701-77-78

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenów w sołectwach: Janki i Osiedle Raszyn I na terenie Gminy Raszyn” .

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokonania wszelkich uzgodnień z Zamawiającym, właściwymi do tego instytucjami i organizacjami – w trakcie projektowania, a także uzyskania decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanego zatwierdzających projekt budowlany i zezwalających na wykonanie robót budowlanych i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w ramach n/w zadań:

 

Zadanie nr 1 - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego placu zabaw przy ul. Falenckiej, nr ew. działki 14/6 – w ramach funduszy sołeckich- Sołectwo Janki - Projekt, przygotowanie terenu   i częściowe wyposażenie placu zabaw przy ul Falenckiej .

Zakres usług, w ramach zadania nr 1  obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej przy ul. Falenckiej, nr ew. działki 14/6, Falenty, wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub decyzji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na wykonanie robót z wymaganymi uzgodnieniami i innymi pozwoleniami, w tym:

1) koncepcji – projekt zagospodarowania terenu placu zabaw, (przed wykonaniem projektu, do uzgodnienia  z   Zamawiającym)   - 2 egz.

2)  projektu zagospodarowania terenu zawierającego część rysunkową i opisową  na mapie do celów projektowych  - 4 egz.

3)  projektu technicznego wykonawczego: elementów małej architektury, nawierzchni wraz z podbudową, zieleni (rysunki, opis, przekrój przez nawierzchnię) sposobu wykonania nawierzchni bezpiecznej, ogrodzenia wraz z furtką  i montażu urządzeń   -  4 egz.

4)   kosztorysu inwestorskiego  - 2 egz.

5)  przedmiaru robót  - 2 egz.

a) kosztorysy, obmiar i przedmiar z podziałem na etapy realizacji zagospodarowania terenu.

6)  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  - 2 egz.

7) wersji elektronicznej w/w dokumentacji – bez kosztorysu inwestorskiego -  1 egz. nośnik CD lub DVD

8) skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub decyzji właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na wykonanie robót z wymaganymi uzgodnieniami i innymi pozwoleniami,

9) wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Wykaz przekazanych dokumentów oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu umowy.

10) Wszystkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia i materiały niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej  w tym aktualną mapę do celów projektowych należy uzyskać we własnym zakresie.

11) Szczegółowy rodzaj urządzeń zabawowych i urządzeń fitness  będzie uzgodniony w trakcie realizacji projektu.

12) Koncepcję, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 należy przedłożyć Zamawiającemu celem uzgodnienia/ zaakceptowania przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlano – wykonawczym w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r.

 

Zadanie nr 2 – Projekt wyposażenia placu zabaw przy ul. Jesiennej w Raszynie, nr ew. działki 690,691- w ramach funduszy sołeckich – Osiedle Raszyn I.

Zakres usług w ramach  zadania nr 2 obejmuje  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej przy ul. Jesiennej w Raszynie, nr ew. działki 690,691, wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub decyzji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na wykonanie robót z wymaganymi uzgodnieniami i innymi pozwoleniami, w tym:

1) inwentaryzacji stanu istniejącego i wykonanie rysunku inwentaryzującego  lokalizacji urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej, ogrodzenia, zieleni, nawierzchni syntetycznej bezpiecznej.

2) koncepcji – projekt zagospodarowania terenu placu zabaw, (przed wykonaniem projektu, do uzgodnienia z Zamawiającym)  - 2 egz.

3)  projektu zagospodarowania terenu zawierającego część rysunkową i opisową  na mapie do celów projektowych, który powinien zawierać i uwzględniać:

- wymianę  niektórych urządzeń zabawowych  na nowe, w przypadku demontażu wskazanie miejsca ich ponownego montażu  - 4 egz.

4)  projektu technicznego wykonawczego: elementów małej architektury, nawierzchni wraz z podbudową, zieleni (rysunki, opis, przekrój przez nawierzchnię) sposobu wykonania nawierzchni bezpiecznej i montażu nowych urządzeń zabawowych  -  4 egz.

5)   kosztorysu inwestorskiego  - 2 egz.

6)  przedmiaru robót  - 2 egz.

7)  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót   - 2 egz.

8) wersji elektronicznej w/w dokumentacji – bez kosztorysu inwestorskiego -  1 egz. nośnik CD lub DVD

9) skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub decyzji właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na wykonanie robót z wymaganymi uzgodnieniami i innymi pozwoleniami,

10) wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Wykaz przekazanych dokumentów oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu umowy.

11) Wszystkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia i materiały niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej  w tym aktualną mapę do celów projektowych należy uzyskać we własnym zakresie.

12) Szczegółowy rodzaj urządzeń zabawowych i urządzeń fitness  będzie uzgodniony w trakcie realizacji projektu.

13) Koncepcję, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 należy przedłożyć Zamawiającemu celem uzgodnienia/ zaakceptowania przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlano – wykonawczym w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r.

 

 

1. Zamawiający DOPUSZCZA składanie ofert częściowych na wybrane zadania/ lub zadanie.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania innych uzgodnień, pozwoleń, decyzji, opinii itp. nieprzewidzianych przez Zamawiającego, a niezbędnych do właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zażądanie innych uzgodnień, pozwoleń, decyzji, opinii itp. nieprzewidzianych przez Zamawiającego, a niezbędnych do właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Wykonawca na własny koszt będzie zobowiązany w imieniu Zamawiającego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych we właściwym organie administracyjnym. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa.

4. W/w dokumentacja powinna zostać wykonana na podstawie:

a)   Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462).

b)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.  z 2004 r. Nr 130 poz.1389 ze zm.)

c)  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. z 2013 poz. 1129).

5. Wykonawca winien wykazać, że dla wykonania zamówienia posiada lub  dysponuje:

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów oraz będącą czynnym członkiem właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego,

6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Przedmiot zamówienia opisany został wg kodu CPV: 71220000-6

8. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

9. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

10. Realizacja:

  Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2  - od dnia podpisania umowy do dnia 02 lipca 2018r. – odpowiednio dla każdego z zadań.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.  Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

  1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 2

 2)   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z określeniem 

     zakresu ich uprawnień - załącznik nr 3

 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert załącznik Wykonawcy,

2.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
        przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1.      Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Bożena Leczkowska  pod nr tel. (22) 701-79-15, Faks (22) 701 77 78, e-mail: bleczkowska@raszyn.pl

2.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek-piątek w godz. 10-14

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OŚGK.271.12.2018.BL - „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenów w sołectwach: Janki i Osiedle Raszyn I  na terenie Gminy Raszyn” .

w siedzibie Zamawiającego: Raszyn, ul. Szkolna 2a,  w Kancelarii, pok. nr 15  w terminie do dnia 20.03.2018 r. godz. 1400

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1.      Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.      Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.      Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII. Informacje o formalnościach

1.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację o wyborze Wykonawcy.

2.      Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.      Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5.      Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

 1.  Formularz ofertowo-cenowy

 2. Wzór umowy

 3. Wykaz osób zał. nr 3

 4. Mapa z terenem objętym opracowaniem Falenty, działka nr  ew.14/6

 5. Mapa z terenem objętym opracowaniem, Raszyn , ul. Jesienna, dz. nr ew. 690 i 691. 

Załączniki

formularz_cenowo-ofertowy-JESIENNA, FALENCKA-2018r. (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy - projekty -Jesienna, FALENCKA (105kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz osób- projekt-załącznik nr 3 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
falenty- Teren objęty opracowaniem (102.7kB) Zapisz dokument  
Jesienna - Teren objęty opracowaniem (6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Jesienna -Teren objęty opracowaniem (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2018-03-13 13:01:48
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2018-03-13 13:08:11
Ostatnia zmiana:2018-03-13 13:12:58
Ilość wyświetleń:91
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij