Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy

Raszyn, dnia 26 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE    

Wójta Gminy Raszyn 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa

w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/64/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, zmienionej uchwałą Nr XLIII/388/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r., w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r.,  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn - rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, w zakresie zmian jego granic poprzez wyłączenie części terenu oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, obejmujący obszar planu w obrębie Jaworowa w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:

1) od północy - północna granica administracyjna obrębu  Jaworowa;

2) od wschodu - wschodnia granica administracyjna obrębu Jaworowa ;

3) od południa - oś istniejącej ul. Warszawskiej;

4) od zachodu - oś istniejącej ul. Dalekiej na długości ok. 140 m (do północnego narożnika działki nr ew. 227/2), dalej odcinek tej drogi przebiegający po południowych granicach działek nr ew. 239/3 i 241/2 do wschodniej granicy działki nr ew.  245/2, a następnie wschodnie granice działek nr ew. 245/1 i 245/2 do osi istniejącej ul. Dalekiej, a następnie ponownie oś istniejącej ul. Dalekiej,

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 maja do 8 czerwca 2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 28 maja 2018 r. o godz. 16.30, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102.

 

Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

 

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy Raszyn.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tych postępowaniach w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.           

 

                                                                                                                        Z up.  Wójta Gminy

                                                                                                                            Zastępca Wójta 

                                                                                                                       mgr Michał Kucharski    

 

Metadane

Źródło informacji:Piotr Marcinkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Marcinkowski
Data wprowadzenia:2018-04-26 13:52:48
Opublikował:Piotr Marcinkowski
Data publikacji:2018-04-26 13:53:24
Ostatnia zmiana:2018-04-26 13:53:42
Ilość wyświetleń:114

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij