Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Ogłoszenie nr 500106770-N-2018 z dnia 15-05-2018 r.

 

Gmina Raszyn: Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.raszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.1.8.2018.ŁO

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania”: Zadanie nr 1 „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Wiejskiej we wsi Nowe Grocholice”. Dokumentacja projektowa dot. przebudowy ulicy Wiejskiej we wsi Nowe Grocholice (na odcinku od skrzyżowania w ruchu okrężnym (ulic Pruszkowska – Popularna) do ulicy Dolnej) w miejscowości Nowe Grocholice, gm. Raszyn, dł. ok 120 m.b. Zadanie nr 2 „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Wąskiej we wsi Raszyn” Dokumentacja projektowa dot. przebudowy ulicy Wąskiej (na odcinku między ulicami Godebskiego – Aleja Krakowska) we wsi Raszyn, gm. Raszyn, dł. ok 200 m.b. Zadanie nr 3 „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic we wsi Nowe Grocholice (w tym: a\ulica Stawowa, b\ulica Dzika, c\sięgacz bez nazwy)” Dokumentacja projektowa dot. przebudowy ulicy Stawowej (na odcinku między ulicami Trakt Grocholicki – ul. Łączna) we wsi Nowe Grocholice (w tym: a\ ulica Stawowa o dł. ok 450 m.b., b\ ulica Dzika o dł. ok 120 m.b., c\ sięgacz bez nazwy o dł. ok 100 m.b.), gm. Raszyn, łączna dł. ok. 670 m.b. Zadanie nr 4 „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Nadrzecznej we wsi Raszyn 02” Dokumentacja projektowa dot. przebudowy ulicy Nadrzecznej we wsi Raszyn 02, gm. Raszyn, dł. ok 320 m.b. Zadanie nr 5 „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy Alej Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej – odcinek od ulicy Falenckiej do ulicy Reja” Dokumentacja projektowa dot. przebudowy Alej Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej – odcinek od ulicy Falenckiej do ulicy Reja, gm. Raszyn, dł. ok. 3000 m Dokumentację projektową należy wykonać w następującym zakresie: - robót drogowych, - robót odwodnieniowych, - robót wodno – kanalizacyjnych, - robót elektrycznych i teletechnicznych, Szczegółowy zakres prac projektowych składających się na przedmiot zamówienia, określają załączniki – Opis przedmiotu zamówienia oraz Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa powinna obejmować: • w zakresie robót drogowych: a) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji koncepcji projektowych z rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi, b) dokumentację techniczną układu drogowego do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę , w tym: - projekt zagospodarowania terenu z rzędnymi wysokościowymi i zwymiarowany w stopniu pozwalającym na odtworzenie w terenie sporządzony na mapie do celów projektowych, - plan sytuacyjny w kolorze, - profil podłużny - przekrój poprzeczny (z naniesieniem lokalizacji projektowanej i istniejącej infrastruktury podziemnej), c) zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni w oparciu o obowiązujące katalogi konstrukcyjne z odniesieniem do obowiązujących norm technicznych d) projekt wykonawczy w tym: - szczegóły konstrukcyjne, - zapewnienie obsługi komunikacyjnej wszystkim działkom zlokalizowanym przy ulicy poprzez budowę lub przebudowę zjazdów (z podaniem rzędnych wysokościowych). - uwzględnienie regulacji wysokościowej istniejących zaworów i włazów uzbrojenia istniejącego w ulicy do projektowanej rzędnej. - rysunki rozwiązań kolizji z infrastrukturą podziemną - przełożenia lub sposób zabezpieczenia sieci w uzgodnieniu z każdym z gestorów sieci - tabelę robót ziemnych, e) projekty stałej i czasowej organizacji ruchu posiadające wymagane opinie i zatwierdzenie. Na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę lub zapewniających dojazd do pól położonych przy drodze, należy przeanalizować lokalizację zjazdów. Każdy zjazd zarówno indywidualny jak i publiczny winien być przeanalizowany pod względem wysokościowym i usytuowania w planie. W przypadku kolizji ze słupami teletechnicznymi lub energetycznymi dokonać przebudowy ich za zgodą właściciela sieci. W ulicach zaplanować kanały technologiczne. • w zakresie robót odwodnieniowych a) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji koncepcji projektowych z rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi, b) dokumentacja techniczna systemu odwodnienia kompatybilna z układem drogowym w tym: - projekt zagospodarowania terenu wykonany na mapie do celów projektowych zawierający zwymiarowanie projektowanych urządzeń oraz rzędne wysokościowe - plan sytuacyjny w kolorze, c) projekt wykonawczy w tym: - przekrój podłużny kanalizacji deszczowej (skala 1:50/500) - szczegóły zastosowanych rozwiązań (wpust, schemat studni) - profile przykanalików do studni wpustowych skala 1:100 - sposób wykonania zabezpieczeń kolizji bądź ich rozwiązań zamiennych • w zakresie robót wod-kan. a) dokumentację techniczną dla zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zawierającą: - projekt zagospodarowania terenu, wykonany na kopii mapy do celów projektowych z wpisanymi rzędnymi wysokościowymi dna kanału i studni, włazów. Rzędne muszą uwzględniać wymagane przykrycie i niweletę jezdni lub chodnika. - plan sytuacyjny w kolorze, b) projekt wykonawczy w tym: - przekrój podłużny sieci (skala 1:50/500) - schematy studni , - profile przykanalików skala 1:100 - rozwiązania ewentualnych kolizji i istniejącym i planowanym uzbrojeniem terenu. Należy wykonać dokumentację techniczną uwzględniającą warunki techniczne, pozyskane przez Wykonawcę od zarządcy sieci EKO-Raszyn Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 3 w Raszynie. Zaprojektować brakujące odcinki sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej i przyłącza do granicy pasa drogowego dla każdej wydzielonej ewidencyjnie działki. W przedmiarze przewidzieć wymianę istniejących małych żeliwnych skrzynek ulicznych (od zasuw) na skrzynki duże o wym. 185 mm na przyłączach do posesji i na hydrantach oraz pokryw studni na D 400. Projekt uzgodnić z eksploratorem sieci wod-kan. firmą EKO-RASZYN, Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 3, 05-050 Raszyn. • w zakresie robót elektrycznych i teletechnicznych Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy oświetlenia ulicy – przestawienie lub dołożenie słupów do sieci energetycznej, ewentualne usunięcie kolizji. Dobór rozwiązań technicznych ( kablowe, typ słupów i opraw) należy uzgodnić z Zamawiającym na wstępnym etapie projektowania. W razie konieczności doświetlenia lub zmiany miejsca usytuowania istniejących słupów zobowiązuje się Wykonawcę do przeprojektowania oświetlenia w oparciu o założenia projektowe dotyczące budowy drogi. W przypadku wystąpienia kolizji ze słupami teletechnicznymi lub energetycznymi należy dokonać możliwej ich przebudowy na warunkach technicznych wystawionych przez zarządców sieci. Na uzgodniony projekt uzyskać brak sprzeciwu organu na wykonanie robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia. W projekcie przewidzieć kanał technologiczny. Dokumentacja winna być wykonana dla ulicy i branż osobno i zawierać: 1. w wersji papierowej a) projekt budowlany - 5 egz. b) projekt wykonawczy - 5 egz. c) inwentaryzację zieleni z wycinką drzew (jeśli jest taka potrzeba) - 4 egz. d) uzgodniony projekt stałej i czasowej organizacji ruchu - 3 egz. e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. f) kosztorys inwestorski - 2 egz. g) przedmiar robót - 2 egz. 2. w wersji elektronicznej a) dokumentację techniczną (w formacie .pdf i DWG) - 1 szt. b) kosztorys inwestorski w formacie doc i .pdf - 1szt. c) przedmiar i kosztorys ślepy - 1egz. W/w nośniki elektroniczne Projektant winien opisać w sposób trwały – nadruk komputerowy umieszczając n/w informacje : - nazwę i adres jednostki projektowej, - nazwę i adres obiektu budowlanego (ulicy), - inwestor, - branża, - egz. nr 1 – RI, - egz. nr 2 –RZP. Projektant przy opracowywaniu dokumentacji zobowiązany jest uzyskać oryginały i wykonać: -aktualną mapę do celów projektowych -decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji(jeśli jest taka potrzeba) - wypis i wyrys z rejestru gruntów -odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (jeśli jest taka potrzeba) -ocenę stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz jej podłoża -badania geotechniczne -decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli jest taka potrzeba) -wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - opinię komunikacyjną z załącznikiem graficznym. -uzgodnienie dokumentacji z gestorami sieci, zarządcą drogi -protokół z Narady Koordynacyjnej -uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych -inwentaryzację zieleni - wskazanie drzew w pasie drogowym kolidujących z przebudową (jeśli jest taka potrzeba) -pozwolenie wodnoprawne (jeśli jest taka potrzeba) - uzgodnienia z EKO-Raszyn Dokumentację należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów, w szczególności: 1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735- z późn. zm.) 2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) 4. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.) 5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz.1332 z późn. zm.) 6. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) 7. Rozporządzenia Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124) 8. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.) 9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) 10. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) UWAGA: • Rozwiązania projektowe powinny być zgodne z obowiązującymi normami. • Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczególnych etapów projektu • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia. • Wersja elektroniczna opracowań ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej, na co Wykonawca złoży stosowne oświadczenie. Wersję elektroniczną należy wykonać po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego. • W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzgodnień poprawki te powinny być naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej. Oferta powinna zawierać ryczałtową cenę opracowania za wykonanie dokumentacji projektowej ulicy/ulic objętych odpowiednio zadaniami wraz ze wszystkimi kosztami wynikającymi z wykonania tej dokumentacji i uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych w tym: kosztami pozyskania uzgodnień, warunków, wypisów, zakupu i aktualizacji map, przygotowaniem wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia kosztów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zadanie nr 1 „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Wiejskiej we wsi Nowe Grocholice”

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, których wartość przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zadanie nr 2 „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Wąskiej we wsi Raszyn”

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, których wartość przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Zadanie nr 3 „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic we wsi Nowe Grocholice (w tym: a\ulica Stawowa, b\ulica Dzika, c\sięgacz bez nazwy)”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 51074.58
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c., W. i K. Łuszyńscy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chełmińska 106A/38
Kod pocztowy: 86-300
Miejscowość: Grudziądz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 73554.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 73554.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 108000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Zadanie nr 4 „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Nadrzecznej we wsi Raszyn 02”

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, których wartość przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

CZĘŚĆ NR: 5   

NAZWA: Zadanie nr 5 „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy Alej Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej – odcinek od ulicy Falenckiej do ulicy Reja”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 41062.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c., W. i K. Łuszyńscy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chełmińska 106A/38
Kod pocztowy: 86-300
Miejscowość: Grudziądz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 65928.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 65928.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 130000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2018-05-15 12:59:05
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2018-05-15 13:00:21
Ostatnia zmiana:2018-05-15 13:00:36
Ilość wyświetleń:302

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij