Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia dla "Rozbudowywanej Szkoły w Ładach" z podziałem na zadania i etapy dostawy

18/05/2018    S94    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Raszyn: Meble biurowe

2018/S 094-213199

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2a, Raszyn 05-090 Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia dla „Rozbudowywanej Szkoły w Ładach" z podziałem na zadania i etapy dostawy

Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2018.DC

II.1.2)Główny kod CPV 39130000

II.1.3)Rodzaj zamówienia Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia dla „Rozbudowywanej Szkoły w Ładach” z podziałem zadania i etapy dostawy w zakresie:

Zadanie nr 1 – „Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz”.

Opis mebli i pozostałych elementów wyposażenia wnętrz w zakresie wymaganych parametrów dostawy zawarty został w załączniku – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik A-1 – dla etapu I.

I IV, Załącznik A-2 – dla etapu II, Załącznik A-3 – dla etapu III do SIWZ.

Zadanie nr 2 – „Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego”.

Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu informatycznego i elektrycznego objętych zadaniem, zawiera załącznik B do SIWZ.

Zadanie nr 3 – „Dostawa i montaż sprzętu AGD”.

Opis sprzętu AGD objętego dostawą w zakresie wymaganych parametrów zawiera załącznik C do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 3 495 133.08 PLN

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:  Zadanie nr 1 – Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

39130000,  39160000,  39150000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn.

II.2.4)Opis zamówienia: Zadanie nr 1 – „Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz”.

Opis mebli i pozostałych elementów wyposażenia wnętrz w zakresie wymaganych parametrów dostawy zawarty został w załączniku – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik A-1 – dla etapu I.

I IV, Załącznik A-2 – dla etapu II, Załącznik A-3 – dla etapu III do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie części dostawy z PROW na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie części mebli innych elementów wyposażenia w ramach projektu: „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na lata 2014-2020.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Zadanie nr 2 – Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

30200000, 30120000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn.

II.2.4)Opis zamówienia:  Zadanie nr 2 – „Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego”.

Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu informatycznego i elektrycznego objętych zadaniem, zawiera załącznik B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.11)Informacje o opcjach, Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Zadanie nr 3 – Dostawa i montaż sprzętu AGD

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

39700000, 39220000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn.

II.2.4)Opis zamówienia: Zadanie nr 3 – „Dostawa i montaż sprzętu AGD”.

Opis sprzętu AGD objętego dostawą w zakresie wymaganych parametrów zawiera załącznik C do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury, Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S: 2018/S 035-075689

IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:  Zadanie nr 1 – Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

10/05/2018

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Zakład Produkcyjno-Handlowy LUMAR Jacek Ogórkiewicz
Bydgoszcz 85-374,  Polska
Kod NUTS: PL61

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 208 135.29 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 815 931.56 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:   Zadanie nr 2 – Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

07/05/2018

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Eskom IT Sp. z o.o.
Warszawa 00-138, Polska
Kod NUTS: PL911

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 657 849.60 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 361 350.89 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:   Zadanie nr 3 – Dostawa i montaż sprzętu AGD

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

15/05/2018

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Tronus Polska Sp. z o.o.
Warszawa 01-237, Polska
Kod NUTS: PL911

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 46 626.01 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 74 575.00 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy dostaw, zamówienia polegającego na powtórzeniu dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1579). Zakres w/w może dotyczyć dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, tj. dostawy i montażu mebli oraz innych elementów wyposażenia wnętrz, dostawy i montażu sprzętu informatycznego i elektrycznego, jak też dostawy i montażu sprzętu AGD.

W/w dostawy będą udzielone na podstawie odrębnej umowy wg. opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu cenowego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w złożonych przez Wykonawców ofertach.

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio:

50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1,

15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2,

1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 3.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a Warszawa 02-676, Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/05/2018

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)             Nazwa i adresy Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a

Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)               Wspólne zamówienie

I.4)                Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)             Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)               Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)         Nazwa:

Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia dla "Rozbudowywanej Szkoły w Ładach" z podziałem na zadania i etapy dostawy

Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2018.DC

II.1.2)          Główny kod CPV

39130000

II.1.3)          Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)         Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia dla „Rozbudowywanej Szkoły w Ładach” z podziałem zadania i etapy dostawy w zakresie:

Zadanie nr 1 – „Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz”

Opis mebli i pozostałych elementów wyposażenia wnętrz w zakresie wymaganych parametrów dostawy zawarty został w załączniku – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik A-1 – dla etapu I i IV, Załącznik A-2 – dla etapu II, Załącznik A-3 – dla etapu III do SIWZ.

Zadanie nr 2 – „Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego”

Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu informatycznego i elektrycznego objętych zadaniem, zawiera załącznik B do SIWZ.

Zadanie nr 3 – „Dostawa i montaż sprzętu AGD”

Opis sprzętu AGD objętego dostawą w zakresie wymaganych parametrów zawiera załącznik C do SIWZ.

II.1.6)           Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)        Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 3 495 133.08 PLN

II.2)            Opis

II.2.1)         Nazwa:

Zadanie nr 1 - Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz Część nr: 1

II.2.2)           Dodatkowy kod lub kody CPV

39130000

39160000

39150000

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)          Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 – „Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz”

Opis mebli i pozostałych elementów wyposażenia wnętrz w zakresie wymaganych parametrów dostawy zawarty został w załączniku – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik A-1 – dla etapu I i IV, Załącznik A-2 – dla etapu II, Załącznik A-3 – dla etapu III do SIWZ.

II.2.5)           Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.11)        Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)          Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Zamawiajacy złożył wniosek o dofinansowanie częsci dostawy z PROW na lata

2014-2020

II.2.14)        Informacje dodatkowe

Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie części mebli innych elementów wyposażenia w ramach projektu:

"Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na lata 2014-2020

II.2)            Opis

II.2.1)         Nazwa:

Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego

Część nr: 2

II.2.2)           Dodatkowy kod lub kody CPV

30200000

30120000

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)          Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 – „Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego”

Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu informatycznego i elektrycznego objętych zadaniem, zawiera załącznik B do SIWZ.

II.2.5)           Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.11)        Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)          Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14)                Informacje dodatkowe

II.2)            Opis

II.2.1)         Nazwa:

Zadanie nr 3 - Dostawa i montaż sprzętu AGD Część nr: 3

II.2.2)           Dodatkowy kod lub kody CPV

39700000

39220000

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)          Opis zamówienia:

Zadanie nr 3 – „Dostawa i montaż sprzętu AGD”

Opis sprzętu AGD objętego dostawą w zakresie wymaganych parametrów zawiera załącznik C do SIWZ.

II.2.5)           Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

II.2.11)        Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)          Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)        Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)          Opis

IV.1.1)        Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)              Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)          Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)            Informacje administracyjne

IV.2.1)              Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 035-075689

IV.2.8)             Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)      Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa: Zadanie nr 1 - Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2)                Udzielenie zamówienia

V.2.1)          Data zawarcia umowy:

10/05/2018

V.2.2)        Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)           Nazwa i adres wykonawcy

Zakład Produkcyjno-Handlowy LUMAR Jacek Ogórkiewicz

Bydgoszcz, 85-374   Polska

Kod NUTS: PL61

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)             Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 208 135.29 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 815 931.56 PLN

V.2.5)            Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2)                Udzielenie zamówienia

V.2.1)          Data zawarcia umowy:

07/05/2018

V.2.2)         Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)        Nazwa i adres wykonawcy ESKOM IT Sp. z o.o.

Warszawa, 00-138    Polska

Kod NUTS: PL911

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)             Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 657 849.60 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 361 350.89 PLN

V.2.5)            Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:

Zadanie nr 3 - Dostawa i montaż sprzętu AGD

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2)                Udzielenie zamówienia

V.2.1)          Data zawarcia umowy:

15/05/2018

V.2.2)        Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert:  1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)           Nazwa i adres wykonawcy

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

Warszawa 01-237   Polska

Kod NUTS: PL911

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)             Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 46 626.01 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 74 575.00 PLN

V.2.5)            Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówienia polegającego na powtórzeniu dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1579). Zakres w/w może dotyczyć dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, tj. dostawy i montażu mebli oraz innych elementów wyposażenia wnętrz, dostawy i montażu sprzętu informatycznego i elektrycznego, jak też dostawy i montażu sprzętu AGD.

W/w dostawy będą udzielone na podstawie odrębnej umowy wg. opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu cenowego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w złożonych przez Wykonawców ofertach.

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio:

50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1

15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 2

1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 3 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)            Procedury odwoławcze

VI.4.1)            Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Polska

VI.4.2)           Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postapu 17a

Warszawa

02-676 Polska

VI.4.3)        Składanie odwołań

VI.4.4)             Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Polska

VI.5)              Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/05/2018

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2018-05-16 15:24:33
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2018-05-16 15:26:24
Ostatnia zmiana:2018-05-18 09:32:40
Ilość wyświetleń:410

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij