Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE W SPRAWIE UZUPEŁNIAJĄCEGO NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKA, NA KADENCJĘ 2016 - 2019

OGŁOSZENIE W SPRAWIE UZUPEŁNIAJĄCEGO NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKA, NA  KADENCJĘ  2016 – 2019

 

Na podstawie art. 160 § 2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2018 r. poz. 23 z późn. zm. ) oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego o dokonanie wyborów uzupełniających ławników do Sądu  Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie, w liczbie 2 osób do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, informuję:

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)      ukończył 30 lat;

4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)      nie przekroczył 70 lat;

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikiem nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz  w prokuraturze;

2)      osoby wchodzące w skład organów, do których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)      duchowni;

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)      radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie Gminy dokonującej wyboru ławników.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających  upływa 22 czerwca 2018 roku.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia,                    do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie          o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,       a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.        o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można pobrać, po czym wypełnione składać            w Biurze Rady Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok.115 w godzinach pracy Urzędu: pon. 8. 00 – 18. 00  wt. – czw.  800 – 1600 , pt. 8. 00 – 14. 00  

 

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn – www.raszyn.pl    w zakładce BIP 

Informacji związanych z wyborem ławników udziela pracownik Biura Rady – tel. ( 22) 701 78 80

 

Dokumenty do pobrania:

1.      Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

2.      Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

3.      Oświadczenia

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

WZÓR-lista poparcia ławnik (158.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lawnicy (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw-kandydata-przestepstwo (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw-kandydata-wymogi-ustawowe (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karta zgłoszenia (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
osw-kandydata-wladza-rodzicielska (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2018-05-24 15:08:12
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2018-05-24 15:09:32
Ostatnia zmiana:2018-05-24 15:09:45
Ilość wyświetleń:108
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij