Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Wykonanie dokumentacji: 1. Raport z wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn w latach 2016 - 2017 w 4 egz. w wersji papierowej oraz 4 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w kolorze. 2. Dokonywanie prezentacji dokumentu o którym jest mowa w ust. 1 na komisji i sesji Rady Gminy Raszyn oraz udzielanie wyjaśnień.

OŚGK.271.27.2018.JK(5)

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych /Dz.U. 2017 r., poz. 1579 ze zm./

I. Zamawiający:  GMINA RASZYN
Adres do korespondencji: ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
tel. 022 701-77-77., faks 022 701-77-78

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie dokumentacji
1. Raport z wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn w latach 2016 – 2017 w 4 egz. w wersji papierowej oraz 4 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w kolorze.
2. Dokonywanie prezentacji dokumentu o którym jest mowa w ust. 1 na komisji i sesji Rady Gminy Raszyn oraz udzielanie wyjaśnień.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfika głównych wymagań;
1. Przedmiot umowy powinien być wykonany z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym.
2. Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne wykonania zamówienia usługi oraz dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań, w tym kosztów zakupu map, kosztów uzyskania informacji, uzgodnień, opinii, decyzji, kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert: cena 100%
3. Termin wykonania zadania do dnia 23.11.2018 r.
Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV – 71319000-7
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego- zał. nr 1,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik Wykonawcy,
3) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. nr 2,
4) projekt umowy – zał. nr 3.
5) referencje potwierdzające właściwe wykonanie 2-ch Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w okresie 3-ch ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Jarosław Kozłowski tel. nr (22) 701 79 05.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach: pn. 8.00-17.30, wt. - czw. 8.00-15.30, pt. 8.00-13.30.

VI. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego : Urząd Gminy Raszyn, Szkolna 2a, pok. 15,  05-090 Raszyn w terminie do dnia 27.06.2018 r. do godz. 12.00.  Liczy się data wpłynięcia do kancelarii Urzędu Gminy Raszyn.
2. Wykonawca winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OŚGK.271.27.2018.JK Raport PGN nie otwierać przed dniem 27.06.2018 r. do godz. 12.00.”.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY 271-27-18 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz osób 271-27-18 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy 271-27-18 (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2018-06-14 11:55:23
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2018-06-14 11:59:29
Ostatnia zmiana:2018-06-14 11:59:42
Ilość wyświetleń:72

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij