Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem projektu budowlanego budynków zespołu Austerii

Ogłoszenie nr 500159004-N-2018 z dnia 09-07-2018 r.

 

Gmina Raszyn: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem projektu budowlanego budynków zespołu Austerii

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 574188-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.raszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem projektu budowlanego budynków zespołu Austerii

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.1.22.2018.DC

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem projektu budowlanego budynków zespołu Austerii” zwanego dalej dokumentacją projektową, która obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz ze stosowną ostateczną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji projektowej budynków należących do zespołu urbanistycznego historycznego centrum miejscowości Raszyn z przełomu XVIII/XIX w., tj. stajni, wozowni, kramów i poczty położonych przy Al. Krakowskiej 1 w Raszynie, opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynków oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji . Zadanie jest realizowane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyznanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 74000000-9, 74220000-7, 74230000-0, 74222100-2, 74233000-4

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 330419.10
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: atelier7architektura gnich Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wilcza 72 lok. E
Kod pocztowy: 00-670
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 321750.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 321750.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 362850.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2018-07-09 13:04:29
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2018-07-09 13:05:00
Ostatnia zmiana:2018-07-09 13:05:14
Ilość wyświetleń:146

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij