Raszyn, 25 stycznia 2019 r.

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, informuje, iż w odpowiedziach w udzielonych w dniu 24 stycznia br. w zakresie pytania 5 i 6, wystąpiły omyłki pisarskie, które Zamawiający poprawia:

 

Pytanie nr 5

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieżności w postanowieniach umowy wykonawczej:

- par 1  umowy wykonawczej – wykonawca wskazuje na błędną numerację załączników, do których zamawiający odwołuje się w tym paragrafie, np. opis przedmiotu zamówienia znajduje się ( zgodnie z listą załączników do umowy ramowej) w załączniku nr 1 do umowy ramowej, a nie w załączniku nr 3 do umowy ramowej; regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych jest wymieniony, jako załącznik  4 do umowy ramowej, chociaż w zgodnie z listą załączników do umowy ramowej będzie załącznikiem 5 – wykonawca wnosi  o wyjaśnienie tych rozbieżności.;

- w par 2 ust. 1 umowy wykonawczej wskazano, że termin uruchomienia usług ma wynosić max 60 dni od daty podpisania umowy ramowej, zaś z pkt 3.1 SIWZ wynika, że zamówienie ma być realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 – jaki jest wymagany termin uruchomienia usług, i jaki jest wymagany termin dostawy urządzeń?

- w par 2 ust. 1 umowy wykonawczej wskazano, że termin uruchomienia usług ma wynosić max 60 dni od daty podpisania umowy ramowej, zaś w par 2 ust. 2 umowy wykonawczej wskazano, że „z zastrzeżeniem postanowień ust.1, Usługi, o których mowa w §1 ust. 1 Umowy, świadczone będą w okresie od dnia ................... r. do dnia ....................... r. (dalej „Okres Świadczenia Usług”) z zastrzeżeniem, iż w razie wcześniejszego wykorzystania maksymalnego Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, Umowa wygasa z dniem, w którym nastąpiło wykorzystanie maksymalnego Wynagrodzenia” – mając na uwadze treść par 2 ust 1 i ust. 2 umowy wykonawczej, wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jak należy rozumieć te postanowienia, a w szczególności par 2 ust. 2, tj. jaki jest wymagany termin rozpoczęcia świadczenia usług?

- wykonawca wnosi o wyjaśnienie jak należy rozumieć postanowienie w par 2 ust. 3 umowy wykonawczej „wraz z Usługami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Urządzenia w terminie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie”, tj., jaki jest wymagany termin  dostawy urządzeń?

- wykonawca wskazuje, że postanowienia dot. gwarancji opisane w par 4 umowy wykonawczej są niespójne w postanowieniami par 5 umowy ramowej, przykładowo: zgodnie z umową ramową termin usunięcia awarii, o którym mowa w par 5 ust. 9 należy w myśl  par 4 ust. 11 odnosić do usuwania awarii urządzeń ( niezależnie od tego, że wskazano również inny termin tj. 14 dniowy), zaś w par 4 ust. 12  umowie wykonawczej w ogóle nie określono tego terminu, ponieważ zgodnie z par 4 ust. 12 umowy wykonawczej termin usunięcia awarii urządzenia ma być wskazany w ust. 10 pkt 12, z tym, że nie ma takiego postanowienia w umowie wykonawczej – wykonawca wnosi o wyjaśnienie powyższych rozbieżności i wskazanie jaki jest wymagany termin usunięcia awarii urządzeń, a jaki jest wymagany termin usunięcia awarii dot. usług?

- w par 6 ust. 2 umowy wykonawczej zamawiający przewidział karę umowną na wypadek nieusunięcia awarii usług, która będzie liczona procentowo od wartości miesięcznych abonamentów objętych awarią, określonych w ofercie wykonawcy, zaś zgodnie par 7 ust. 1 pkt 2 umowy ramowej kara ta będzie liczona  procentowo od wartości miesięcznych abonamentów objętych awarią, określonych w protokole z negocjacji – wykonawca wnosi o wyjaśnienie ww. rozbieżności i wskazanie, co będzie stanowiło podstawę określenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy?

- w par 6 ust. 2 umowy wykonawczej zamawiający przewidział karę umowną na wypadek nieusunięcia awarii usług w terminie 4 godzin, zaś zgodnie par 7 ust. 1 pkt 2 umowy ramowej umowy ramowej kara ta będzie liczona  na wypadek nieusunięcia awarii usług w terminie 48 godzin - wykonawca wnosi o wyjaśnienie ww. rozbieżności i wskazanie, jaki jest wymagany termin usunięcia awarii usług?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

a)                   Zamawiający wyjaśnia, że w §1 Wykonawca winien rozróżnić załączniki do umowy ramowej oraz załączniki do umowy wykonawczej.

§ 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

4. Rodzaj, liczbę oraz warunki techniczne Usług, jak również ilość Urządzeń zamawianych w okresie Świadczenia Usług, o którym mowa w §2 ust.2 Umowy, określa protokół z negocjacji szczegółowych zasad świadczenia Usług (zwany dalej „Protokołem z negocjacji”), stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

§ 15 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 15

Załączniki

Integralną częścią Umowy są następujące jej załączniki:

1)         Pełnomocnictwo do reprezentacji Zamawiającego stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy;

2)         Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy;

3)         Protokół z negocjacji szczegółowych zasad świadczenia Usług stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy;

b)         Termin uruchomienia usługi czy termin dostawy urządzeń lub dostawy kart SIM Strony będą uzgadniać podczas negocjacji.

c)         Termin uruchomienia usługi Strony będą uzgadniać podczas negocjacji.

d)         Termin dostawy urządzeń lub dostawy kart SIM Strony będą uzgadniać podczas negocjacji.

e)         Zamawiający wyjaśnia, że termin naprawy urządzenia, wynosi 48 godzin, natomiast termin usunięcia awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 4 godziny, - powinno być 24 godz.. Jedynie w przypadku braku możliwości usunięcia awarii urządzenia w terminie 48 godzin, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia awarii.

§ 4 ust. 10 umowy wykonawczej otrzymuje następujące brzmienie:

10.          Czas usunięcia:

1)    awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 4 godziny, - powinno być 24 godz.,

2)    awarii urządzenia wynosi do 48 godzin, od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę w formie telefonicznej (na wskazany przez niego numer telefonu), z zastrzeżeniem, że:

a) zgłoszenie awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń będzie następowało w terminie 24h/365dni,

b) zgłoszenie awarii urządzenia nastąpi w godzinach 8:00 do 18:00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz niedziel, a wspomniane 48 godzin, na usunięcie awarii liczone jest w dniach roboczych. Zgłoszenie przyjęte po godzinie 18:00 w przeddzień dni wolnych od pracy usunięte będzie do końca następnego dnia roboczego

§ 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku nie usunięcia awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie o którym mowa w § 4 ust. 10  pkt 1 od momentu zgłoszenia awarii, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% łącznej wartości abonamentów miesięcznych objętych awarią, określonych w protokole z negocjacji, za każde rozpoczęte 15 minut przerwy w dostawie Usługi liczone po upływie terminu o którym mowa w § 4 ust. 10 pkt 1 od momentu zgłoszenia awarii.

Zamawiający wyjaśnia, że termin usunięcia awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 4 godziny, - powinno być 24 godz..

 

 

 

Pytanie nr 6

Stosownie do treści art. 56 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymaga formy pisemnej lub elektronicznej i powinna zawierać, co najmniej elementy wskazane w ust. 3 ww. przepisu. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje, że umowy (jednostkowe) o świadczenie usług telekomunikacyjnych będą zawierane dla poszczególnych kart SIM i jako takie  zawierać będą wszystkie niezbędne elementy umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wskazuje, iż podstawą do świadczenia przedmiotu zamówienia będzie zawarta z Wykonawcą umowa wykonawcza przez daną jednostkę. Zamawiający nie widzi przeszkód w zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych pod warunkiem, jeżeli jej zapisy nie będą sprzeczne z zapisami umowy ramowej i umów wykonawczych stanowiących załącznik do SIWZ (Zamawiający tym samym wyraża zgodę na dodanie elementów wymienionych w art. 56 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne do umów wykonawczych). Zamawiający nie dopuszcza jednoczenie możliwości zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na każdą z usług odrębnie (tj. na poszczególne karty SIM czy poszczególne łącza dla telefonii stacjonarnej). Do danej umowy wykonawczej może zostać jedna umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (zbiorcza tj. np. na wszystkie karty SIM objęte umową wykonawczą).

 

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zgodnie z którym „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.” Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

 

1) wzór umowy ramowej dla zadania nr 1  - § 5 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

9. Czas usunięcia:

1)    awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 4 godziny,

2)    awarii urządzenia wynosi do 48 godzin,

od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę w formie telefonicznej (na wskazany przez niego numer telefonu), z zastrzeżeniem, że:

a) zgłoszenie awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń będzie następowało w terminie 24h/365dni,

b) zgłoszenie awarii urządzenia nastąpi w godzinach 8:00 do 18:00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz niedziel, a wspomniane 48 godzin na usunięcie awarii liczone jest w dniach roboczych. Zgłoszenie przyjęte po godzinie 18:00 w przeddzień dni wolnych od pracy usunięte będzie do końca następnego dnia roboczego.

 

2) wzór umowy ramowej dla zadania nr 2  - § 5 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

6. Czas usunięcia:

1)    awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń dostępu do internetu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 4 godziny, - powinno być 24 godz.

2)    awarii urządzenia wynosi do 24 godzin,

od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę w formie telefonicznej (na wskazany przez niego numer telefonu), z zastrzeżeniem, że:

a) zgłoszenie awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń będzie następowało w terminie 24h/365dni,

b) zgłoszenie awarii urządzenia nastąpi w godzinach 8:00 do 18:00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz niedziel, a wspomniane 24 godzin na usunięcie awarii liczone jest w dniach roboczych. Zgłoszenie przyjęte po godzinie 18:00 w przeddzień dni wolnych od pracy usunięte będzie do końca następnego dnia roboczego.

 

3) wzór umowy ramowej dla zadania nr 3  - § 4 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

6. Czas usunięcia awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 4 godziny - powinno być 24 godz. od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę w formie telefonicznej (na wskazany przez niego numer telefonu), z zastrzeżeniem, że zgłoszenie awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń będzie następowało w terminie 24h/365dni.

 

4) wzór umowy ramowej dla zadania nr 4  - § 5 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

6. Czas usunięcia awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 4 godziny - powinno być 24 godz., od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę w formie telefonicznej (na wskazany przez niego numer telefonu), z zastrzeżeniem, że zgłoszenie awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń będzie następowało w terminie 24h/365dni.

 

5) wzór umowy ramowej dla zadania nr 5  - § 5 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

6. Czas usunięcia:

1)         awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń dostępu do internetu lub połącznia pomiędzy jednostkami z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 4 godziny - powinno być 24 godz.,

2)         awarii urządzenia wynosi do 24 godzin,

od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę w formie telefonicznej (na wskazany przez niego numer telefonu), z zastrzeżeniem, że:

a) zgłoszenie awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń będzie następowało w terminie 24h/365dni,

b) zgłoszenie awarii urządzenia nastąpi w godzinach 8:00 do 18:00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz niedziel, a wspomniane 24 godzin na usunięcie awarii liczone jest w dniach roboczych. Zgłoszenie przyjęte po godzinie 18:00 w przeddzień dni wolnych od pracy usunięte będzie do końca następnego dnia roboczego.

 

 

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

 

 

Raszyn, dnia 24 stycznia 2019r

ZP.271.1.1.2019.DC(8)

 

 

.

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Raszyn oraz jednostek organizacyjnych Urzędu”

 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniau.

 

 

Pytanie nr 1

Z treści SIWZ wynika, że niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych, a więc w trybie przetargu nieograniczonego. Jednocześnie w treść SIWZ nie zawiera żadnych postanowień wskazujących na to, że zamówienie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej zgodnie z art. 99 i nast. ustawy prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu podano niejednoznacznie, że umowa ramowa będzie zawarta z kilkoma wykonawcami (bez podania w SIWZ maksymalnej liczby uczestników umowy ramowej, pomimo iż taki obowiązek wynika z art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych) i jednocześnie, że zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową z wyłonionym wykonawcą. Z kolei z treści istotnych postanowień umów ramowych wynika, że zamawiający zawrze umowę ramową z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, a więc z jednym wykonawcą. Na podstawie powyższych informacji nie sposób ustalić z iloma wykonawcami zostanie zawarta umowa ramowa, z jednym, czy z wieloma wykonawcami. Wskazać przy tym należy, że przepisy ustawy PZP przewidują dwa rodzaje umów ramowych, tj. umową ramową dwustronną (z jednym wykonawcą), albo umowę wielostronną (z wieloma wykonawcami). Zasadnicza różnica pomiędzy umową ramową zawartą z jednym wykonawcą (art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), a umową ramową zawartą z wieloma wykonawcami sprowadza się do tego, że umowa zawarta z jednym wykonawcą daje możliwość bezpośredniego udzielenia zamówienia, bez konieczności przeprowadzania dodatkowej procedury konkurencyjnej ( ponownego składania ofert). Ustawa PZP nie przewiduje natomiast zawarcia wielu umów ramowych z wyniku tego samego postępowania, tak jak ma to miejsce w przedmiotowym postępowaniu.  Z treści załączników do SIWZ wynika, że dla każdego zadania miałaby być zawarta oddziela  umowa ramowa z jednym wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W takim przypadku wątpliwa jest dopuszczalność prowadzenia negocjacji z takim wykonawcą w celu zawarcia umowy wykonawczej, ponieważ w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym wykonawcą, umowa wykonawcza jest zawierana na warunkach określonych w umowie ramowej ( art. 101a ust. 1  pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych), zwłaszcza w sytuacji, gdy SIWZ określa wszystkie warunki dotyczące realizacji usług i dostaw, tak jak ma to miejsce w niniejszym postępowaniu.

Niezależnie od powyższego, mając na uwadze, że SIWZ określa wszystkie warunki świadczenia usług i dostaw ( w tym: rodzaj usług, wymagania sprzętowe, terminy realizacji, zakresu zamówienia, tj. ilości usług), nie jest zrozumiałe, co jeszcze miałoby być przedmiotem negocjacji z wyłonionym wykonawcą. W myśl pkt 19.5 SIWZ umowa zostanie zawarta zgodnie określoną w formularzu oferty kwotą brutto za wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzyjne, do której umowy będzie miała zastosowanie ta kwota brutto - do umowy ramowej, czy do umowy wykonawczej. Z § 6 umowy istotnych postanowień umowy do umowy ramowej wynika, że do umowy ramowej będzie wpisana kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację umów wykonawczych, a więc nie będzie to cena ofertowa. Z tego należy wnioskować, że kwota brutto z oferty powinna być wpisana do umowy wykonawczej. W takim wypadku należy zadać pytanie, co będzie przedmiotem negocjacji, które zamawiający przewiduje w istotnych postanowień umowy do umowy ramowej?

Dodatkowo wskazać należy, że u wykonawcy nie obowiązują wzory umów ramowych w rozumieniu art. 99 ustawy prawo zamówień publicznych oraz że  wykonawca nie dysponuje takimi wzorami. W przypadku prowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy ramowej, to zamawiający opracowuje wzór takiej umowy, jako adresat art. 99 i nast. ustawy prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem wybranego przez zamawiającego sposobu udzielenia zamówienia, którego przedmiot objęty jest umową ramową. Uwzględniając powyższe, wykonawca wnosi o wyjaśnienie, w jakim trybie prowadzone jest niniejsze postępowanie, tj. czy jest  to postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, czy jest to  postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej przy  odpowiednim zastosowaniu  przepisów dotyczących udzielenia zamówienia w przetargu nieograniczonym? W przypadku, gdy zamawiający prowadzi postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej w rozumieniu art. 99 ustawy prawo zamówień publicznych, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielenia zamówienia w przetargu nieograniczonym, wykonawca wnosi o stosowną modyfikację SIWZ a przede wszystkim umów załączonych do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. Jeżeli zamawiający omyłkowo odwołał się w SIWZ do umowy ramowej w rozumieniu art. 99 ustawy prawo zamówień publicznych, wykonawca wnosi o wykreślenie z SIWZ załączników dotyczących istotnych postanowień umowy, które mają być wprowadzone do umowy ramowej oraz umowy wykonawczej, a także  o udostępnienie wykonawcom wzoru umowy, albo istotnych postanowień umowy, która będzie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieorganicznego.

 

Zamawiający udziela odpowiedzi:

a)     pkt 1.2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

1.2/ Postępowanie o zawarcie niniejszej umowy ramowej prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach rozporządzenia wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na podstawie art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej „pzp” lub „ustawą”. W wyniku postępowania Zamawiający zamierza wyłonić jednego wykonawcę w danej części zamówienia (zadaniu), z którym zawrze mowę ramową na podstawie art. 101a ust 1 pkt 1) ustawy.

b)              pkt 2.11 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

2.11. W wyniku postępowania Zamawiający zamierza wyłonić jednego wykonawcę w danej części zamówienia (zadaniu), z którym zawrze mowę ramową na podstawie art. 101a ust 1 pkt 1) ustawy.

c)              pkt 2.11.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

2.11.1 Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą w danej części zamówienia (zadaniu) w imieniu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn.

d)              rozdział XIX SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

XIX. Umowa ramowa oraz umowy wykonawcze:

19.1 Zamawiający zawrze umowę ramową z wykonawcą w danej części zamówienia, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

19.2 Zamawiający może zawrzeć umowę ramową przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 19.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

19.3 Umowa ramowa oraz umowy wykonawcze zostaną zawarte z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Postanowienia umowy zawarto we wzorach umów, które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ.

19.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy ramowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania – zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

19.5 Umowa ramowa w danej części zamówienia zostanie zawarta na określoną przez wybranego do realizacji dalej części zamówienia Wykonawcę (cena w formularzu ofertowym w danej części zamówienia) kwotę brutto za wykonanie zamówienia przy obowiązujących w chwili podpisywania umowy wysokościach podatku od towaru i usług VAT. Zawarcie umów wykonawczych nastąpi wg cen jednostkowych wskazanych przez wybranego do realizacji zamówienia Wykonawcę i na warunkach określonych we wzorach umów wykonawczych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem danego Zamawiającego zawierającego umowę wykonawczą.

Cena oferty, o której mowa w pkt. 17.3 służy jedynie do porównania ofert w danej części zamówienia (zadaniu) oraz ustalenia czy cena oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty, o której mowa w pkt 17.3 zostanie wskazana w § 6 umowy istotnych postanowień umowy do umowy ramowej dla danej części zamówienia (zadania).

Ustalenie, na której ze stron: Wykonawcy czy Zamawiającego (danej jednostki), ciąży obowiązek rozliczania podatku VAT z tytułu zakupu telefonów komórkowych będzie możliwe dopiero w odniesieniu do każdej umowy wykonawczej odrębnie, z uwzględnieniem przewidywanej wartości towarów objętych odwrotnym obciążeniem oraz statusu podatkowego jednostki organizacyjnej Zamawiającego jako nabywcy w rozumieniu art. 17 ust 1 pkt 7 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.

19.6 Warunki zmiany umowy ramowej i umów wykonawczych. Warunki zamiany umów – zostały określone w istotnych postanowieniach umowy – dla każdego z zadań oddzielnie. Załącznik istotne postanowienia umowy, stanowi integralną część niniejszej SIWZ.

19.7. Zmiany postanowień zawartych umów będą dokonywane wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.

e)              Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem negocjacji dla umów wykonawczych mogą/może być:

-                ceny jednostkowe usług i urządzeń (z tym zastrzeżeniem, że nie mogą być wyższe, niż ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do złożonej oferty),

-                termin realizacji umowy wykonawczej (termin ten ma miesić się w granicach czasowych zawartej umowy ramowej),

-                termin dostawy kart SIM (termin ten ma miesić się w granicach czasowych zawartej umowy ramowej),

-                termin dostawy urządzeń (termin ten ma miesić się w granicach czasowych zawartej umowy ramowej),

-                termin uruchomienia usług (termin ten ma miesić się w granicach czasowych zawartej umowy ramowej).

f)               Zamawiający informuje, że istotne postanowienia umowne zarówno umów ramowych, jak i umowy wykonawczej pozostają bez zmian, za wyjątkiem zmian wynikających z dokonanych modyfikacji SIWZ w toku postępowania.

 

 

Pytanie nr 2

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy  oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej dotyczy przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu, a nie przynależności do grupy kapitałowej w ogólności? Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia ( na podstawie informacji z otwarcia ofert) przynależności do tej samej  grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu, wykonawca wskazuje jedynie te podmioty spośród  wykonawców, którzy złożyli oferty, z którymi przynależy do tej samej grupy kapitałowej, a nie listę wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której przynależy wykonawca?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zgodnie z pkt 14.6 oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej dotyczy przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu

 

Pytanie nr 3

Formularz oferty pkt. 4 -  Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w sytuacji, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO , wykonawca nie składa oświadczenia z pkt 4 formularza oferty ( poprzez usunięcie treści świadczenia albo jego przekreślenie)?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca każdorazowo będzie musiał uzyskać stosowne zgody na podanie danych osobowych własnych pracowników (tj. np. do kontaktu w sprawie realizacji umowy). Zdaniem Zamawiającego, wskazanie imienia i nazwiska osoby reprezentującej Wykonawcę, niezależnie od tego czy reprezentacja wynika z dokumentów typu KRS czy CEIDG będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych tej osoby przez Zamawiającego.

 

Pytanie nr 4

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieżności w istotnych postanowieniach umowy, które będą wprowadzone do umowy ramowej dla zadania 1:

- w par 6 ust. 8 wskazano, że wszystkie ceny stawki opłaty będą określone w ofercie wykonawcy i cenniku usług, zaś w par 7 ust.1 pkt 2 wskazano, że wartości abonamentów, na podstawie, których będzie ustalana wysokość kary umownej mają wynikać z protokołu negocjacji – czy opłaty za usługi i sprzęt określać będzie oferta wykonawcy oraz cennik świadczenia usług, czy protokół z negocjacji  ?

– w par  5 ust. 11 w zw. z par 5 ust. 9 wskazano, że termin usunięcia awarii urządzenia ma wynosić 48 godzin, zaś w par 7 ust. 1 pkt 3 zamawiający przewiduje naliczenie kar umownych za nieterminowe usunięcie awarii urządzenia w terminie 14 dni, – jaki jest wymagany termin usunięcia awarii urządzenia  ?

- w par 7 ust. 1 umowy ramowej zamawiający przewiduje karę umowną za odstąpienie od umowy, – którą z umów zamawiający ma na myśli? Umowę ramową czy umowę wykonawczą?  

-  w par 4 ust. 1 zamawiający wymaga zapewnienia funkcjonowania bezpośredniego łącza pomiędzy systemem telekomunikacyjnym zamawiającego a systemem telekomunikacyjnym wykonawcy – prosimy o wyjaśnienie, o jakie łącze chodzi?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

a)         W protokole z negocjacji Strony będą mogły ustalić ceny jednostkowe niższe niż określone w ofercie Wykonawcy. Zamawiający jako załącznik do SIWZ przekazał nie wzór umowy a istotne postanowienia przyszłych umów (ramowych i wykonawczych) – zatem postanowienia te mogą ulec nieistotnej zmianie w zakresie w jakim Strony podczas negocjacji ustalą zakres tych zmian np. w zakresie obniżenia cen jednostkowych podanych w ofercie przez Wykonawcę

b)          § 7 ust. 1 pkt 3 umowy ramowej dla zadania nr 1 dotyczy sytuacji, w której Wykonawca nie wymieni urządzenia na urządzenie wolne od wad (w przypadku braku możliwości usunięcia awarii urządzenia w terminie 48 godzin)

c)         § 7 ust. 1 pkt 3 umowy ramowej dla zadania nr 1 dotyczy umowy

d)         „w par 4 ust. 1 zamawiający wymaga zapewnienia funkcjonowania bezpośredniego łącza pomiędzy systemem telekomunikacyjnym zamawiającego a systemem telekomunikacyjnym wykonawcy” – zapis wykreśla się.

 

 

Pytanie nr 5

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieżności w postanowieniach umowy wykonawczej:

- par 1  umowy wykonawczej – wykonawca wskazuje na błędną numerację załączników, do których zamawiający odwołuje się w tym paragrafie, np. opis przedmiotu zamówienia znajduje się ( zgodnie z listą załączników do umowy ramowej) w załączniku nr 1 do umowy ramowej, a nie w załączniku nr 3 do umowy ramowej; regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych jest wymieniony, jako załącznik  4 do umowy ramowej, chociaż w zgodnie z listą załączników do umowy ramowej będzie załącznikiem 5 – wykonawca wnosi  o wyjaśnienie tych rozbieżności.;

- w par 2 ust. 1 umowy wykonawczej wskazano, że termin uruchomienia usług ma wynosić max 60 dni od daty podpisania umowy ramowej, zaś z pkt 3.1 SIWZ wynika, że zamówienie ma być realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 – jaki jest wymagany termin uruchomienia usług, i jaki jest wymagany termin dostawy urządzeń?

- w par 2 ust. 1 umowy wykonawczej wskazano, że termin uruchomienia usług ma wynosić max 60 dni od daty podpisania umowy ramowej, zaś w par 2 ust. 2 umowy wykonawczej wskazano, że „z zastrzeżeniem postanowień ust.1, Usługi, o których mowa w §1 ust. 1 Umowy, świadczone będą w okresie od dnia ................... r. do dnia ....................... r. (dalej „Okres Świadczenia Usług”) z zastrzeżeniem, iż w razie wcześniejszego wykorzystania maksymalnego Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, Umowa wygasa z dniem, w którym nastąpiło wykorzystanie maksymalnego Wynagrodzenia” – mając na uwadze treść par 2 ust 1 i ust. 2 umowy wykonawczej, wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jak należy rozumieć te postanowienia, a w szczególności par 2 ust. 2, tj. jaki jest wymagany termin rozpoczęcia świadczenia usług?

- wykonawca wnosi o wyjaśnienie jak należy rozumieć postanowienie w par 2 ust. 3 umowy wykonawczej „wraz z Usługami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Urządzenia w terminie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie”, tj., jaki jest wymagany termin  dostawy urządzeń?

- wykonawca wskazuje, że postanowienia dot. gwarancji opisane w par 4 umowy wykonawczej są niespójne w postanowieniami par 5 umowy ramowej, przykładowo: zgodnie z umową ramową termin usunięcia awarii, o którym mowa w par 5 ust. 9 należy w myśl  par 4 ust. 11 odnosić do usuwania awarii urządzeń ( niezależnie od tego, że wskazano również inny termin tj. 14 dniowy), zaś w par 4 ust. 12  umowie wykonawczej w ogóle nie określono tego terminu, ponieważ zgodnie z par 4 ust. 12 umowy wykonawczej termin usunięcia awarii urządzenia ma być wskazany w ust. 10 pkt 12, z tym, że nie ma takiego postanowienia w umowie wykonawczej – wykonawca wnosi o wyjaśnienie powyższych rozbieżności i wskazanie jaki jest wymagany termin usunięcia awarii urządzeń, a jaki jest wymagany termin usunięcia awarii dot. usług?

- w par 6 ust. 2 umowy wykonawczej zamawiający przewidział karę umowną na wypadek nieusunięcia awarii usług, która będzie liczona procentowo od wartości miesięcznych abonamentów objętych awarią, określonych w ofercie wykonawcy, zaś zgodnie par 7 ust. 1 pkt 2 umowy ramowej kara ta będzie liczona  procentowo od wartości miesięcznych abonamentów objętych awarią, określonych w protokole z negocjacji – wykonawca wnosi o wyjaśnienie ww. rozbieżności i wskazanie, co będzie stanowiło podstawę określenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy?

- w par 6 ust. 2 umowy wykonawczej zamawiający przewidział karę umowną na wypadek nieusunięcia awarii usług w terminie 4 godzin, zaś zgodnie par 7 ust. 1 pkt 2 umowy ramowej umowy ramowej kara ta będzie liczona  na wypadek nieusunięcia awarii usług w terminie 48 godzin - wykonawca wnosi o wyjaśnienie ww. rozbieżności i wskazanie, jaki jest wymagany termin usunięcia awarii usług?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

a)                   Zamawiający wyjaśnia, że w §1 Wykonawca winien rozróżnić załączniki do umowy ramowej oraz załączniki do umowy wykonawczej.

§ 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

4. Rodzaj, liczbę oraz warunki techniczne Usług, jak również ilość Urządzeń zamawianych w okresie Świadczenia Usług, o którym mowa w §2 ust.2 Umowy, określa protokół z negocjacji szczegółowych zasad świadczenia Usług (zwany dalej „Protokołem z negocjacji”), stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

§ 15 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 15

Załączniki

Integralną częścią Umowy są następujące jej załączniki:

1)         Pełnomocnictwo do reprezentacji Zamawiającego stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy;

2)         Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy;

3)         Protokół z negocjacji szczegółowych zasad świadczenia Usług stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy;

b)         Termin uruchomienia usługi czy termin dostawy urządzeń lub dostawy kart SIM Strony będą uzgadniać podczas negocjacji.

c)         Termin uruchomienia usługi Strony będą uzgadniać podczas negocjacji.

d)         Termin dostawy urządzeń lub dostawy kart SIM Strony będą uzgadniać podczas negocjacji.

e)         Zamawiający wyjaśnia, że termin naprawy urządzenia, wynosi 48 godzin, natomiast termin usunięcia awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 4 godziny. Jedynie w przypadku braku możliwości usunięcia awarii urządzenia w terminie 48 godzin, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia awarii.

§ 4 ust. 10 umowy wykonawczej otrzymuje następujące brzmienie:

10.          Czas usunięcia:

1)    awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 4 godziny,

2)    awarii urządzenia wynosi do 48 godzin, od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę w formie telefonicznej (na wskazany przez niego numer telefonu), z zastrzeżeniem, że:

a) zgłoszenie awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń będzie następowało w terminie 24h/365dni,

b) zgłoszenie awarii urządzenia nastąpi w godzinach 8:00 do 18:00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz niedziel, a wspomniane 48 godzin, na usunięcie awarii liczone jest w dniach roboczych. Zgłoszenie przyjęte po godzinie 18:00 w przeddzień dni wolnych od pracy usunięte będzie do końca następnego dnia roboczego

f)                   § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2.            W przypadku nie usunięcia awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie o którym mowa w § 4 ust. 10  pkt 1 od momentu zgłoszenia awarii, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% łącznej wartości abonamentów miesięcznych objętych awarią, określonych w protokole z negocjacji, za każde rozpoczęte 15 minut przerwy w dostawie Usługi liczone po upływie terminu o którym mowa w § 4 ust. 10 pkt 1 od momentu zgłoszenia awarii.

g)                  Zamawiający wyjaśnia, że termin usunięcia awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 4 godziny.

 

 

Pytanie nr 6

Stosownie do treści art. 56 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymaga formy pisemnej lub elektronicznej i powinna zawierać, co najmniej elementy wskazane w ust. 3 ww. przepisu. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje, że umowy (jednostkowe) o świadczenie usług telekomunikacyjnych będą zawierane dla poszczególnych kart SIM i jako takie  zawierać będą wszystkie niezbędne elementy umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wskazuje, iż podstawą do świadczenia przedmiotu zamówienia będzie zawarta z Wykonawcą umowa wykonawcza przez daną jednostkę. Zamawiający nie widzi przeszkód w zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych pod warunkiem, jeżeli jej zapisy nie będą sprzeczne z zapisami umowy ramowej i umów wykonawczych stanowiących załącznik do SIWZ (Zamawiający tym samym wyraża zgodę na dodanie elementów wymienionych w art. 56 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne do umów wykonawczych). Zamawiający nie dopuszcza jednoczenie możliwości zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na każdą z usług odrębnie (tj. na poszczególne karty SIM czy poszczególne łącza dla telefonii stacjonarnej). Do danej umowy wykonawczej może zostać jedna umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (zbiorcza tj. np. na wszystkie karty SIM objęte umową wykonawczą).

 

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zgodnie z którym „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.” Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

 

1) wzór umowy ramowej dla zadania nr 1  - § 5 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

9. Czas usunięcia:

1)    awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 4 godziny,

2)    awarii urządzenia wynosi do 48 godzin,

od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę w formie telefonicznej (na wskazany przez niego numer telefonu), z zastrzeżeniem, że:

a) zgłoszenie awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń będzie następowało w terminie 24h/365dni,

b) zgłoszenie awarii urządzenia nastąpi w godzinach 8:00 do 18:00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz niedziel, a wspomniane 48 godzin na usunięcie awarii liczone jest w dniach roboczych. Zgłoszenie przyjęte po godzinie 18:00 w przeddzień dni wolnych od pracy usunięte będzie do końca następnego dnia roboczego.

 

2) wzór umowy ramowej dla zadania nr 2  - § 5 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

6. Czas usunięcia:

1)    awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 4 godziny,

2)    awarii urządzenia wynosi do 24 godzin,

od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę w formie telefonicznej (na wskazany przez niego numer telefonu), z zastrzeżeniem, że:

a) zgłoszenie awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń będzie następowało w terminie 24h/365dni,

b) zgłoszenie awarii urządzenia nastąpi w godzinach 8:00 do 18:00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz niedziel, a wspomniane 24 godzin na usunięcie awarii liczone jest w dniach roboczych. Zgłoszenie przyjęte po godzinie 18:00 w przeddzień dni wolnych od pracy usunięte będzie do końca następnego dnia roboczego.

 

3) wzór umowy ramowej dla zadania nr 3  - § 4 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

6. Czas usunięcia awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 4 godziny, od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę w formie telefonicznej (na wskazany przez niego numer telefonu), z zastrzeżeniem, że zgłoszenie awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń będzie następowało w terminie 24h/365dni.

 

4) wzór umowy ramowej dla zadania nr 4  - § 5 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

6. Czas usunięcia awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 4 godziny, od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę w formie telefonicznej (na wskazany przez niego numer telefonu), z zastrzeżeniem, że zgłoszenie awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń będzie następowało w terminie 24h/365dni.

 

5) wzór umowy ramowej dla zadania nr 5  - § 5 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

6. Czas usunięcia:

1)         awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 4 godziny,

2)         awarii urządzenia wynosi do 24 godzin,

od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę w formie telefonicznej (na wskazany przez niego numer telefonu), z zastrzeżeniem, że:

a) zgłoszenie awarii polegającej na braku możliwości wykonywania połączeń będzie następowało w terminie 24h/365dni,

b) zgłoszenie awarii urządzenia nastąpi w godzinach 8:00 do 18:00 w dni robocze, tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz niedziel, a wspomniane 24 godzin na usunięcie awarii liczone jest w dniach roboczych. Zgłoszenie przyjęte po godzinie 18:00 w przeddzień dni wolnych od pracy usunięte będzie do końca następnego dnia roboczego.

 

 

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

 

 

 

Raszyn, dnia 23 stycznia 2019r.

 

ZP.271.1.1.2019.DC(6)

 

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Raszyn oraz jednostek organizacyjnych Urzędu

 

 

Zamawiający informuje, iż jest w trakcie przygotowania odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w toku prowadzonego postępowania. Odpowiedzi na pytania będą udzielone w najbliższym czasie.

Działając zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 pkt 3, Zamawiający podjął decyzje o przesunięcie terminu składnia ofert:

 

Termin składania ofert jest: 24-01-2019 r godz. 10:30

Termin otwarcia ofert jest: 24-01-2019 godz. 10:40

 

 

Zmienia się na

Termin składania ofert: 28-01-2019 godz. 10:30

Termin otwarcia ofert : 28-01-2018 godz. 10:40

 

 

Ogłoszenie nr 540014702-N-2019 z dnia 23-01-2019 r.

Raszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 503439-N-2019
Data: 14/01/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 2019-01-24 godz.10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 2019-01-28 godz. 10:30

 

 

 

 

Raszyn, dnia 21 stycznia 2019r.

 

ZP.271.1.1.2019.DC(3)

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Raszyn oraz jednostek organizacyjnych Urzędu

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły kolejne pytania, które mogą mieć wpływ przy składaniu ofert. Odpowiedzi na pytania będą udzielone w najbliższym czasie.

Mając na  uwadze najlepiej  pojęty interes Zamawiającego oraz potencjalnych Wykonawców, Zamawiający podjął decyzje o przesunięcie terminu składnia ofert.

 

Termin składania ofert jest: 22-01-2019 r godz. 11:30

Termin otwarcia ofert jest: 22-01-2019 godz. 11:40

 

 

Zmienia się na

Termin składania ofert: 24-01-2019 godz. 10:30

Termin otwarcia ofert : 24-01-2018 godz. 10:40

 

 

 

Ogłoszenie nr 540012743-N-2019 z dnia 21-01-2019 r.

Raszyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 503439-N-2019
Data: 14/01/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.raszyn.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 2019-01-22 godz. 11:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert 2019-01-24 godz. 10:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Numer referencyjny: -
W ogłoszeniu powinno być: Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2019.DC

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: WSPÓLNE UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: Na podstawie porozumienia, o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, zawartego pomiędzy: 1. Szkołą Podstawową im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach z siedzibą przy ul. Długa 49 w miejscowości Dawidy Bankowe, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5342032448, REGON 001146645 reprezentowaną przez Irenę Uszyńską Dyrektora Szkoły na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Raszyn nr 173/2018 z dnia 3 września 2018 roku, 2. Szkołą Podstawową w Sękocinie z siedzibą przy ul. Wierzbowa 5 w miejscowości Słomin, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5342032454, REGON 001146770 reprezentowaną przez Magdalenę Karpiniak Dyrektora Szkoły na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Raszyn nr 144 dnia 20 września 2011 roku, 3. Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 "Pod Topolą" w Raszynie z siedzibą przy ul. Pruszkowska 21c w miejscowości Raszyn, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5342032477, REGON 013006969 reprezentowaną przez Hannę Pasterską Dyrektora Przedszkola na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Raszyn nr 63 z dnia 4 września 2003 roku, 4. Przedszkolem nr 2 w Raszynie z siedzibą przy ul. Lotnicza 43a w miejscowości Raszyn, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5342031839, REGON 013006975 reprezentowaną przez Magdalenę Kołakowską Dyrektora Przedszkola na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Raszyn nr 115 z dnia 31 sierpnia 2007 roku, 5. Bajkowym Przedszkolem w Dawidach z siedzibą przy ul. Warszawska 210 w miejscowości Dawidy Bankowe, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5342032365, REGON 013006998 reprezentowaną przez Zofię Witkowską Dyrektora Przedszkola na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Raszyn nr 120/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, 6. Przedszkolem w Falentach z siedzibą przy ul. Opackiego 44 w miejscowości Falenty, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5342032342, REGON 013007006 reprezentowaną przez Bożenę Sieradzką Dyrektora Przedszkola na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Raszyn nr 140/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku, 7. Przedszkolem w Sękocinie z siedzibą przy ul. Sękocińska 20 w miejscowości Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5342032460, REGON 013006981 reprezentowaną przez Jolantę Kosz Dyrektora Przedszkola na podstawie podstawie zarządzenia Wójta Gminy Raszyn nr 95/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku, 8. Ogniskiem Wychowawczym w Jaworowej z siedzibą przy ul. Warszawska 95 w miejscowości Jaworowa, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5342040330, REGON 014850905 reprezentowaną przez Wojciecha Kucewicza Kierownika Ogniska Wychowawczego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 września 2014 roku, 9. Świetlicą Środowiskową "Świetlik" z siedzibą przy ul. Spokojna 23 w miejscowości Rybie, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5342439807, REGON 142241890 reprezentowaną przez Małgorzatę Kaiper Kierownika Świetlicy Środowiskowej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 czerwca 2015 roku, 10. Centrum Sportu Raszyn z siedzibą przy ul. Sportowa 30 w miejscowości Raszyn, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5342125167, REGON 016364913 reprezentowaną przez Katarzynę Klimaszewską Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu na podstawie pełnomocnictwa z dnia 5 lipca 2017 roku, 11. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 3 w miejscowości Raszyn, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5222350795, REGON 006712109 reprezentowaną przez Elwirę Rogowską Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 7 maja 2012 roku, 12. Gminną Biblioteką Publiczną z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 20 w miejscowości Raszyn, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5222349237, REGON 000939119 reprezentowaną przez Magdalenę Golec Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 grudnia 2010 roku, 13. Szkołą Podstawową im. Cypriana Godebskiego w Raszynie z siedzibą przy ul. Szkolna 2 w miejscowości Raszyn, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5342032431, REGON 000554046 reprezentowaną przez Andrzeja Niedbałę Dyrektora Szkoły na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Raszyn nr 138 z dnia 1 września 2015 roku, 14. Przedszkolem nr 3 "Wyspa Skarbów" w Raszynie z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 18 w miejscowości Raszyn, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 5342553124, REGON 367705680 reprezentowaną przez Ewę Gac Dyrektora Przedszkola na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Raszyn nr 127/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku, zwanymi dalej jednostkami organizacyjnymi Gminy a Gminą Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a reprezentowaną przez: Wójta Gminy Raszyn - Pana Andrzeja Zarębę

 

 

Raszyn, dnia 18 stycznia 2019 r.

ZP.271.1.1.2019.DC(2)

 

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Raszyn oraz jednostek organizacyjnych Urzędu

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

 

 

Pytanie nr 1

Zamawiający w par. 6 ust. 1 i 3 wzoru umowy ramowej oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy dla poszczególnych zadań przewiduje obciążenie Wykonawcy karami umownymi za "opóźnienia". Wykonawca zwraca się z prośbą o zastąpienie wyrażenia ,,opóźnienie” wyrażeniem ,,zwłoka”. Opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, natomiast "zwłoka" to kwalifikowane opóźnienie, którego dopuszcza się, tylko ten podmiot, który nie wykonał umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych. Zatem uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba wykluczenia interpretacji, iż wykonawca będzie obciążony dotkliwymi sankcjami w postaci kar umownych i odstąpienia od umowy nawet w sytuacji, gdyby wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od wykonawcy (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich). Trzeba mieć tu bowiem na uwadze w szczególności wyrok SN z dnia 20 marca 1968 roku (sygn. akt II CR 419/67) jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 Kc), kary umownej nie nalicza się.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższych zapisów, tj. zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”

 

Pytanie nr 2

Zamawiający w par. 6 ust. 7 wzoru umowy ramowej oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy dla poszczególnych zadań zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Wykonawca zwraca uwagę, że jest w stanie ponieść koszty rzeczywistych strat jakie poniósł Zamawiający, czyli faktycznych wydatków poniesionych przez Zamawiającego, nie może natomiast ponosić odpowiedzialności za wszystkie korzyści jakie mógł utracić Zamawiający. Ponoszenie przez Wykonawcę takich kosztów może spowodować nierentowność projektu, a dla Wykonawcy może stać się bezpodstawnym wzbogaceniem. Czy wobec powyższego Zamawiający uzupełni zapis powyższego paragrafu poprzez dodanie zdania: "(...) do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Tak Zamawiający wyraża zgodę, na dodanie zapisu: "(...) do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody".

 

Pytanie nr 3

Zamawiający w § 5 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy ramowej oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy dla poszczególnych zadań określił termin płatności na 21 dni od otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Określenie takiego terminu przez Zamawiającego powoduje, iż  Wykonawca będzie zmuszony odprowadzić należny podatek zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt. 4) lit. b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) od dnia wystawienia faktury VAT. Wobec czego dłuższy termin płatności powoduje, że Wykonawca będzie zmuszony odprowadzić należny podatek jeszcze przed faktycznym uregulowaniem zobowiązania wynikającego z faktury przez Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca informuje, że taki sposób fakturowania wymusza na Wykonawcy wliczenie do projektu dodatkowych kosztów odmiennego fakturowania, co może podrożyć koszt całościowy projektu. Dla Wykonawcy standardowy sposób wystawiania faktur generuje termin płatności liczony od dnia wystawienia faktury VAT. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności faktur liczonego od dnia wystawienia faktury w terminie 30 dni, z zastrzeżeniem, że faktura nie może wpłynąć do Zamawiającego później niż w przeciągu 14 dni od daty jej wystawienia?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na zmiany zapisu w następujący sposób:

„płatność za fakturę nastąpi w terminie 30 dni od dania wystania faktury, z zastrzeżeniem, że termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od daty otrzymania faktury”

 

Pytanie nr 4

Zamawiający w § 9 ust. 1 wzoru umowy ramowej oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy dla poszczególnych zadań zastrzega, że umowa zostanie natychmiastowo rozwiązana w określonych tam przypadkach. Wykonawca wnosi o dopuszczenie wprowadzenia w zapisach umowy terminu, w jakim Wykonawca będzie mógł się ustosunkować do zarzutów i odpowiedzieć na nie dokonaniem niezbędnych czynności czy też potwierdzeniem niewłaściwego czy też nieterminowego ich wykonania. Prosimy o dopisanie zdania: "Rozwiązanie Umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni ) wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do wykonania lub należytego wykonania Umowy"

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza, powyższy zapis.

  

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

 

 

 

Raszyn, dnia 17 stycznia 2019 r.

 

ZP.271.9.1.2018.DC(7)

 

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Raszyn oraz jednostek organizacyjnych Urzędu

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia

 

 

Pytanie nr 1

Zamawiający w Załączniku A5 pkt. 14  wskazuje jako wymóg: "Przepustowość połączeń z budynku Urzędu Gminy do w/w jednostek 100/100 MB/s" Czy Zamawiający potwierdza że chodzi o prędkość 100Mb/s (100 megabitów na sekundę)?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza, że chodzi o prędkość 100Mb/s (100 megabitów na sekundę).

 

Pytanie nr 2

Zamawiający w Załączniku A5 pkt. 15 napisał: "Połączenia mają być wykonane przy wykorzystaniu istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej (za zgodą właściciela)."

Czy Zamawiający dopuszcza inne fizyczne metody wykonania połączenia np. drogą napowietrzną czy przez wykonanie własnej infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy budynkami?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza inne fizyczne metody wykonania połączenia np. drogą napowietrzną lub przez wykonanie własnej infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy budynkami? Wykonawca jest jednak zobowiązany do uzyskania wszystkich wymaganych zgód (np. na zajęcie pasa drogowego).

 

Pytanie nr 3

Zamawiający w Załączniku A5 pkt. 15 napisał: "Połączenia mają być wykonane przy wykorzystaniu istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej (za zgodą właściciela)."

Biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne w okresie w którym ma dojść do aktywacji usług, oraz czas na wykonanie połączeń w obecnych warunkach atmosferycznych, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie bezinwazyjnych połączeń tymczasowych drogą napowietrzną na okres 90 dni (do czasu w którym prace ziemne
i w kanalizacji technicznej będą możliwe biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne w okresie od podpisania umowy do czasu aktywacji usług)?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza wykonanie bezinwazyjnych połączeń tymczasowych drogą napowietrzną na okres 90 dni do czasu w którym prace ziemne i w kanalizacji technicznej będą możliwe biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne.

Pytanie nr 4

Zamawiający w Załączniku A5 pkt. 18  wskazuje jako wymóg:

"Dysponuję wydajnymi kanałami transmisyjnymi do co najmniej 2 (dwóch) głównych krajowych dostawców Internetu: (np.:  Orange Polska S.A., NASK, ATM S.A., Exatel S.A., Netia S.A., T-Mobile) lub 2 (dwóch) polskich punktów wymiany ruchu internetowego o łącznej przepustowości minimum 100 Gb/s."

Proszę o informację i wyjaśnienie czy podana wartość dotycząca minimalnej przepustowości punktów wymiany ruchu jest podana prawidłowo, czy też Zamawiający miał na myśli łączną wartość na poziomie 10 Gb/s? Podana w Załączniku wartość dla tego Zadania jest wartością niewspółmiernie zawyżoną w stosunku do oczekiwanego przez Zamawiającego parametru łącza dostępowego do sieci Internet, który dla Zadania nr V jest ustalony na 500 Mb/s. Poziom, który wskazany jest w Załączniku jest wartością niesłychanie wygórowaną i ogranicza możliwości uzyskania przez Zamawiającego ofert od szerszego grona potencjalnych Wykonawców i nawet dla największych operatorów w Polsce może się okazać warunkiem trudnym do spełnienia. Większość operatorów posiada punkty wymiany ruchu na poziomie od 1 Gb/s do 10 Gb/s z największymi operatorami krajowymi i zagranicznymi, co w sumie daje wielkość punktu styku zazwyczaj na poziomie od kilku do kilkunastu Gb/s i są to wartości w zupełności wystarczające do zapewnienia obsługi ruchu internetowego generowanego na łączu będącego przedmiotem Zamówienia.

W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację tego parametru w taki sposób by wymagana minimalna wielkość punktów wymiany ruchu do polskich operatorów wynosiła minimum 10 Gb/s

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza, aby minimalna przepustowość kanałów transmisyjnych lub punktów wymiany ruchu wynosiła 10 Gb/s.

 

Pytanie nr 5

Zamawiający w ZP-1 SIWZ pkt. 2.3 wskazuje jako wymóg:

"2.3. Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej:
1 osobę – w zakresie każdego z zadań
Osoba zatrudniona na postawie umowy o pracę, będzie wykonywała prace związaną z bieżącą eksploatacją telefonów/ internetu, tj. naprawy awarii, rozwiązywanie problemów na łączach telefonicznych/ internetowych. "

Wymaganie zatrudnienia 1 osoby, przeznaczonej wyłącznie do obsługi Zamawiającego dla każdego zadania jest niewspółmiernie zawyżonym wymaganiem szczególnie że zadania I, III i IV (telefonia stacjonarna
i komórkowa) mają taki sam charakter techniczny, podobnie jak zadania II i V (internet stacjonarny). Ponadto wymagania Zamawiającego o poziomie dostępności usług na poziomie 99% miesięcznie wskazują że osoby zatrudnione dla wyłącznej obsługi Zamawiającego nie powinny wykonywać więcej niż 3h robocze prac tygodniowo każda. Biorąc pod uwagę poziom wynagrodzeń wykwalifikowanych pracowników do obsługi usług Zamawiającego, wymaganie takie generuje koszty kilkukrotnie przekraczające rynkową wartość usług Zamawiającego i wydaje się niewspółmiernie zawyżone.

W związku z powyższym prosimy o przychylenie się do wniosku zmiany zapisu w SIWZ na:

"2.3. Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej:

1 osobę – w zakresie zadań I i III

1 osobę - w zakresie zadania IV

1 osobę - w zakresie zadań II i V

Osoba zatrudniona na postawie umowy o pracę, będzie wykonywała prace związaną z bieżącą eksploatacją telefonów/ internetu, tj. naprawy awarii, rozwiązywanie problemów na łączach telefonicznych/ internetowych."

Zamawiający udziela odpowiedzi:

W punkcie II 2.3 SIWZ, pisze:

„Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej:

1 osobę – w zakresie każdego z zadań

Osoba zatrudniona na postawie umowy o pracę, będzie wykonywała prace związaną z bieżącą eksploatacją telefonów/ internetu, tj. naprawy awarii, rozwiązywanie problemów na łączach telefonicznych/ internetowych.

Powyższy wymóg, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudnia osobę na podstawie umowy
o pracę, przedstawiając na każde żądanie Zamawiającego, oświadczenie, składane że zatrudnia umowę na podstawie umowy o prace.”

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocześnie podkreślając, że nie ogranicza się nimi wymiaru pracy
w jakim mają być zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę. Nie ogranicza się również aby jedna osoba wykonywała czynności w zakresie tylko jednego zadania.

 

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

Ogłoszenie nr 503439-N-2019 z dnia 2019-01-14 r.

 

Gmina Raszyn: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Raszyn oraz jednostek organizacyjnych Urzędu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.raszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie    www.bip.raszyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  Nie
www.bip.raszyn.pl  

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem   Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:   Elektronicznie  Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne   Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Raszyn oraz jednostek organizacyjnych Urzędu
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych    Zamówienie podzielone jest na części:   Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Raszyn oraz jednostek organizacyjnych Urzędu z podziałem na zadania: ZADANIE NR 1 – „Usługi telefonii komórkowej” ZADANIE NR 2 – „Usługi dostępu do internetu stacjonarnego dla Jednostek organizacyjnych” ZADANIE NR 3 – „Usługi telefonii stacjonarnej dla Jednostek organizacyjnych” ZADANIE NR 4 – „Usługi telefonii stacjonarnej dla Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Raszynie” ZADANIE NR 5 – „Usługi dostępu do Internetu z użyciem łącza światłowodowego wraz z wykonaniem połączeń światłowodowych pomiędzy Urzędem Gminy Raszyn a jednostkami organizacyjnymi Urzędu”
II.5) Główny kod CPV: 64211000-8    Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV:  64212000-5  64214200-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:   Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:   lub   data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne wymagania wskazując, iż Wykonawca powinien posiadać: zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydawane przez Prezesa UKE, o którym mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  Określenie warunków:  Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Odnośnie spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Zamawiający określa minimalne wymagania wskazując, iż Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem głównych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie w tym co najmniej, odpowiednio: – 2 (dwie umowy) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej na kwotę nie mniejszą niż: 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) każda z usług (umów) – w przypadku składania oferty na zadania nr 1; – 2 (dwie umowy) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie internetu stacjonarnego i/ lub mobilnego na kwotę nie mniejszą niż: 50 000,00 zł brutto każda z usług (umów) (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na zadania nr 2; – 2 (dwie umowy) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej – w przypadku składania oferty na zadania nr 3; – 2 (dwie umowy) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej – w przypadku składania oferty na zadania nr 4; – 2 (dwie umowy) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie internetu stacjonarnego i/ lub mobilnego – w przypadku składania oferty na zadania nr 5. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca może posłużyć się tym samym doświadczeniem celem spełnienia warunku w zakresie więcej niż jednego zadania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej: 1 osobę – w zakresie każdego z zadań Osoba zatrudniona na postawie umowy o pracę, będzie wykonywała prace związaną z bieżącą eksploatacją telefonów/ internetu, tj. naprawy awarii, rozwiązywanie problemów na łączach telefonicznych/ internetowych. Powyższy wymóg, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudnia osobę na podstawie umowy o pracę, przedstawiając na każde żądanie Zamawiającego, oświadczenie, składane że zatrudnia umowę na podstawie umowy o prace.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.2.1 Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydawane przez Prezesa UKE, o którym mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) (załącznik Wykonawcy); 6.2.2 Wykaz głównych usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie wg wzory stanowiącego – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania);. 6.2.3 Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a te podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawia oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na ofertę składa się: a) wypełniony formularz oferty wraz z wypełnionym formularzem cenowym; b) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - załącznik Wykonawcy, c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określone w pkt. VI SIWZ. d) informacyjnie kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - załącznik Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:    Tak
Informacja na temat wadium
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio:

Zadanie nr 1 – 2 500,00 zł (słowni: dwa tysiące pięćset złotych) – składając ofertę na zadanie nr 1;

Zadanie nr 2 – 2 000,00 zł (słowni: dwa tysiące złotych) – składając ofertę na zadanie nr 2;

Zadanie nr 3 – 1 500,00 zł (słowni: jeden tysiąc pięćset złotych) – składając ofertę na zadanie nr 3;

Zadanie nr 4 – 1 500,00 zł (słowni: jeden tysiąc pięćset złotych) – składając ofertę na zadanie nr 4;

Zadanie nr 5 – 500,00 zł (słowni: pięćset złotych) – składając ofertę na zadanie nr 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:   Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie  Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:   Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:   z kilkoma wykonawcami  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:    Nie  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  Informacje dodatkowe:   Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:   Informacje dodatkowe:  Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcom w imieniu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn. Po podpisaniu umowy ramowej Zamawiający będzie udzielał zamówień zwanych zamówieniami jednostkowymi bądź umowami jednostkowymi.  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  Nie  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:   Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie   Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:   Czas trwania:    Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

inne kryteria oddzielnie dla każdego z zadań

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:   Wstępny harmonogram postępowania:  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  Czas trwania:   Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:   Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Warunki zamiany umowy – zostały określone w istotnych postanowieniach umowy – dla każdego z zadań oddzielnie. Załącznik istotne postanowienia umowy, stanowi integralną część niniejszej SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 7.16 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 7.17 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7.18 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności 7.19 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem ”informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa” Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 7.20 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem (uchwała SN z 20 października 2005 r., sygn. III CZP 74/05).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-22, godzina: 11:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):   Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn § inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42 adres e-mail: agodula@raszyn.pl § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Raszyn oraz jednostek organizacyjnych Urzędu” znak: ZP.271.1.1.2019.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w po-stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-ni/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

ZADANIE NR 1 – „Usługi telefonii komórkowej”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie obejmuje zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu i jego Jednostek. Zamówienie zakłada przeniesienie usług świadczonych przez obecnego operatora oraz jedna nowa aktywacja, z zachowaniem obecnego numeru telefonu. Zadanie zawiera też usługi dostępu do Internetu mobilnego (bez usług głosowych). Ilość aktywacji głosowych: 62 Ilość aparatów telefonicznych: 62 Ilość aktywacji Internetu mobilnego: 4 Ilość modemów dostępowych do Internetu mobilnego: 4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64211000-8, 64212000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:  Waluta:  
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

wielkość pakietu internetowego dla każdej aktywacji

40,00

cena

60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

ZADANIE NR 2 – „Usługi dostępu do internetu stacjonarnego dla Jednostek organizacyjnych”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie obejmuje zakup usług dostępu do Internetu stacjonarnego dla Jednostek w technologii DSL lub łącza miedzianego Ethernet lub łącza bezprzewodowego WiFi zestawianego z użyciem pasma koncesjonowanego lub łącza światłowodowego. Ilość usług Internetu stacjonarnego: 14
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64211000-8, 64212000-5, 64214200-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

rodzaj technologii w jakiej świadczona będzie usługa

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

ZADANIE NR 3 – „Usługi telefonii stacjonarnej dla Jednostek organizacyjnych”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie obejmuje zakup usług telefonii stacjonarnej dla Jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn. Usługi świadczone są przez jednego operatora. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do zachowania obecnych numerów telefonów. Ilość aktywacji telefonii stacjonarnej: 32
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64211000-8, 64212000-5, 64214200-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:  Waluta:  
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas przystąpienia do naprawy awarii

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

ZADANIE NR 4 – „Usługi telefonii stacjonarnej dla Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Raszynie”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie obejmuje zakup usług telefonii stacjonarnej w technologii ISDN. Są świadczone są przez jednego operatora. Zamówienie zakłada przeniesienie tych usług (do Wykonawcy z którym zawarta zostanie umowa) z zachowaniem puli numerów telefonów. Zadanie obejmuje zakup usługi ISDN 30B+D (pula 300 numerów) dla Urzędu Gminy i usługi ISDN 2B+D (pula 10 numerów) dla Szkoły Podstawowej w Raszynie. Obejmuje ono także pomoc techniczną w podłączeniu zakupionych usług do istniejących central telefonicznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64211000-8, 64212000-5, 64214200-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas przystąpienia do naprawy awarii

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

ZADANIE NR 5 – „Usługi dostępu do Internetu z użyciem łącza światłowodowego wraz z wykonaniem połączeń światłowodowych pomiędzy Urzędem Gminy Raszyn a jednostkami organizacyjnymi Urzędu”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie obejmuje zakup internetu z użyciem łącza światłowodowego wraz z wykonaniem połączeń światłowodowych pomiędzy Urzędem Gminy Raszyn a jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie: 1. Szkoła Podstawowa w Raszynie na ul. Szkolnej 2, 2. Szkoła Podstawowa w Raszynie na ul. Unii Europejskiej 1, 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3, 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie ul. Poniatowskiego 20, 5. Przedszkole Nr 3 "Wyspa Skarbów" w Raszynie ul. Poniatowskiego 18. Parametry łącza światłowodowego oraz połączeń światłowodowych określa Opis techniczny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64211000-8, 64212000-5, 64214200-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:   Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas przystąpienia do naprawy awarii

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: