Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Decyzja nr 13 /2019 w sprawie umorzenia z urzędu w całości zaległość z tytułu opłat czynszowych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na zgon

Raszyn, dnia 04.02.2019r.

OŚGK.7146.10.2017.BL


Decyzja nr 13 /2019

Wójt Gminy Raszyn, działając na podstawie:

- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r., poz.2096, z późn.zm.),

- art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077, z późn.zm.),

- w związku z §3 ust. 1 Uchwały nr XXXVI/348/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 24.05.2017r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raszyn i jej jednostkom organizacyjnym ( z. Urz. Woj. Maz. z 2017r., poz. 2017) zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/359/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 14.06.2017r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r., poz. 5674)

umarza

z urzędu w całości zaległość w łącznej wysokości 1 018,58 zł ( słownie; jeden tysiąc osiemnaście złotych 58/100) z tytułu opłat czynszowych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na zgon Piotra Jana Siwik najemcy lokalu nr 1 przy Al. Krakowskiej 57 w Raszynie.

UZASADNIENIE

Z informacji uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ustalono, iż Piotr Jan Siwik od września 2018r. przebywał w woj. Szpitalu Chirurgii Urazowej Św. Anny przy. ul. Barskiej 16/20 w Warszawie z uwagi na ciężki stan zdrowia.

W dniu 27.12.2018r. nastąpił zgon Piotra Jana Siwik Najemcy lokalu nr 1 przy Al. Krakowskiej 57w Raszynie ( Akt zgonu:1465011/00/AZ/2019/629392).

Z informacji pozyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie wynika, iż Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota, 02-361 Warszawa, ul. Przemyska 11 przyjął na siebie obowiązek organizacji pogrzebu Piotra Jana Siwik z uwagi na fakt, że zmarły nie miał rodziny ani krewnych. Piotr Jan Siwik został pochowany dnia 15 stycznia 2019r. na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Warszawie. Zmarły nie posiadał żadnego majątku.

Na dzień zgonu, tj 27.12.2018r. Piotr Jan Siwik wobec Gminy Raszyn posiadał zaległości w łącznej kwocie 1 018,58 zł z n/w tytułu:

- najmu lokalu od dnia 01.06.2016r.do dnia 31.12.2018r. w kwocie 615,58 zł, według poniższego zestawienia:

Lp.


Rodzaj należności pieniężnej

Rata okresu którego należność pieniężna dotyczy

Kwota należności głównej zł (od kwoty naliczane są odsetki)

Termin, od którego nalicza się odsetki za zwłokę

Kwota odsetek na dzień wystawienia upomnienia w zł

1

CZYNSZE

07/2016

20,50 zł

2016-07-12

0,00 zł

2

CZYNSZE

08/2016

20,52 zł

2016-08-11

0,00 zł

3

CZYNSZE

09/2016

20,52 zł

2016-09-13

0,00 zł

4

CZYNSZE

10/2016

20,52 zł

2016-10-11

0,00 zł

5

CZYNSZE

11/2016

20,52 zł

2016-11-11

0,00 zł

6

CZYNSZE

12/2016

20,52 zł

2016-12-13

0,00 zł

7

CZYNSZE

01/2017

20,52 zł

2017-01-11

0,00, zł

8

CZYNSZE

02/2017

20,52 zł

2017-02-11

0,00 zł

9

CZYNSZE

03/2017

20,52 zł

2017-03-11

0,00 zł

10

CZYNSZE

04/2017

20,52 zł

2017-04-11

0,00 zł

11

CZYNSZE

05/2017

20,52 zł

2017-05-11

0,00 zł

12

CZYNSZE

06/2017

20,52 zł

2017-06-13

0,00 zł

13

CZYNSZE

07/2017

20,52 zł

2017-07-11

0,00 zł

14

CZYNSZE

08/2017

20,52 zł

2017-08-11

0,00 zł

15

CZYNSZE

09/2017

20,52 zł

2017-09-12

0,00 zł

16

CZYNSZE

10/2017

20,52 zł

2017-10-11

0,00 zł

17

CZYNSZE

11/2017

20,52 zł

2017-11-11

0,00 zł

18

CZYNSZE

12/2017

20,52 zł

2017-12-12

0,00 zł

19

CZYNSZE

01/2018

20,52 zł

2018-01-11

0,00 zł

20

CZYNSZE

02/2018

20,52 zł

2018-02-13

0,00 zł

21

CZYNSZE

03/2018

20,52 zł

2018-03-13

0,00 zł

22

CZYNSZE

04/2018

20,52 zł

2018-04-11

0,00 zł

23

ODSZKODOWANIE

05/2018

20,52 zł

2018-05-11

0,00 zł

24

ODSZKODOWANIE

06/2018

20,52 zł

2018-06-12

0,00 zł

25

ODSZKODOWANIE

07/2018

20,52 zł

2018-07-11

0,00 zł

26

ODSZKODOWANIE

08/2018

20,52 zł

2018-08-11

0,00 zł

27

ODSZKODOWANIE

09/2018

20,52 zł

2018-09-11

0,00 zł

28

ODSZKODOWANIE

10/2018

20,52 zł

2018-10-11

0,00 zł

29

ODSZKODOWANIE

11/2018

20,52 zł

2018-11-13

0,00 zł

30

ODSZKODOWANIE

12/2018

20,52 zł

2018-12-11

0,00 zł

Razem należność główna

Razem odsetki za zwłokę

615,58 zł

0,00 zł

Ogółem

615,58 zł


- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01.06.2016r. do dnia 31.12.2018r. w łącznej kwocie 403,00 zł na którą składają się następujące raty:

Lp

Rodzaj należności pieniężnej

Rata okresu którego należność pieniężna dotyczy

Kwota należności głównej zł (od kwoty naliczane są odsetki)

Termin, od którego nalicza się odsetki za zwłokę

Kwota odsetek na dzień wystawienia upomnienia w zł

1

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

03/2016

13 zł

2016-07-01

0,00 zł

2

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

04/2016

26 zł

2016-09-01

0,00 zł

3

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

05/2016

26 zł

2016-11-01

0,00 zł

4

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

06/2016

26zł

2017-01-01

0,00 zł

5

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

01/2017

26 zł

2017-03-01

0,00 zł

6

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

02/2017

26 zł

2017-05-01

0,00 zł

7

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

03/2017

26 zł

2017-07-01

0,00 zł

8

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

04/2017

26zł

2017-09-01

0,00 zł

9

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

05/2017

26 zł

2017-11-01

0,00 zł

10

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

06/2017

26 zł

2018-01-01

0,00 zł

11

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

01/2018

26 zł

2018-03-01

0,00 zł

12

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

02/2018

26zł

2018-05-01

0,00 zł

13

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

03/2018

26 zł

2018-07-01

0,00 zł

14

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

04/2018

26 zł

2018-09-01

0,00 zł

15

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

05/2018

26 zł

2018-11-01

0,00 zł

16

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

06/2018

26zł

2019-01-01

0,00 zł

Razem należność główna

403,00

Razem odsetki za zwłokę

0,00

Ogółem

403,00


Zgodnie z art.  55 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych „należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty”.

Stosownie do art.  56 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy „należności, o których mowa w art. 55, mogą być z urzędu umarzane w całości, jeżeli: osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł”.

Wymieniona na wstępie Uchwała nr XXXVI/348/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 24.05.2017r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Raszyn i jej jednostkom organizacyjnym w art. §3 ust. 1 określa, iż Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może zostać z urzędu umorzona w całości lub w części, jeżeli: osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wypełnione zostały przesłanki umożliwiające organowi wydanie decyzji o umorzeniu w całości przedmiotowej należności.

Do wiadomości:

  1. BIP Gminy Raszyn

  2. Tablica ogłoszeń

  3. Referat Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Raszyn

  4. A/a.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2019-02-12 09:40:58
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2019-02-12 09:45:48
Ostatnia zmiana:2019-02-12 14:41:30
Ilość wyświetleń:59

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij