Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 Wójta Gminy Raszyn z dnia 30.01.2017r. w sprawie wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień na rzecz tych jednostek, których przedmiotem są dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na lata 2017-2019.

ZARZĄDZENIE NR 17/2017

 

Wójta Gminy Raszyn z dnia 30.01.2017r.

 

w sprawie wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień na rzecz tych jednostek, których przedmiotem są dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na lata 2017-2019.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 w związku z art. lla ust. 3 ustaw)7 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 4 ustaw)' z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1

1.     Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii
elektrycznej oraz udzielenie zamówień publicznych na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej na lata 2017-2019, zwanych dalej „zamówieniami publicznymi"
z zastosowaniem przepisów ustaw)' z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej „PZP":

1)  na rzecz Gminy Raszyn, w tym jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn nieposiadających

osobowości prawnej, nastąpi na podstawie art. 16 ust. 4 PZP,

2)  na rzecz podmiotów posiadających osobowość prawną w których funkcję właścicielską lub

organizatora pełni Gmina Raszyn, nastąpi na podstawie art. 16 ust. 1 PZP, zgodnie z zawartym pomiędzy Gminą Raszyn a tymi jednostkami porozumieniem wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2.       Wyznacza się Gminę Raszyn, do przygotowania oraz do przeprowadzenia we współpracy z podległymi jednostkami organizacyjnymi postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

3.       Czynności związane z przeprowadzeniem zamówień publicznych prowadzone będą w urzędzie Gminy Raszyn w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a.

4.       Wykaz jednostek organizacyjnych o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

5.       Przeprowadzenie i udzielenie zamówienia na rzecz podmiotów posiadających osobowość prawną w których funkcję właścicielską lub organizatora pełni Gmina Raszyn, wymienionych w pkt 15 i 16 w załączniku nr 1 do zarządzenia, które wyrażą taką wolę, nastąpi po zawarciu na podstawie art. 16 ust. 1 PZP pisemnego porozumienia między Gminą Raszyn a daną jednostką.

 

§2

Czynności kierownika zamawiającego, określone w PZP oraz w przepisach wykonawczych, wykonywać będzie Wójt Gminy Raszyn.

 

§3

1. Gmina Raszyn odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za:

1)    przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wniosek o wszczęcie postępowania, SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu, zaproszenie do negocjacji w postępowaniu z wolnej ręki), w tym opisu przedmiotu zamówienia na podstawie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne w postaci kopii obecnie zawartych umów na dostawy i/lub dostawy i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,

2)    wykonywanie obowiązków kierownika zamawiającego;

3)    powołanie członków komisji przetargowej w składzie co najmniej trzyosobowym;

4)    powołanie biegłych w razie takiej konieczności;

5)    zapewnie odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej oraz biegłym;

6)    zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach;

7)    wykonywanie wszelkich innych czynności wynikające z przepisów prawa (odpowiedzi na pytania, modyfikacje postanowień SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, wezwania do uzupełnień, wyjaśnień, wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowanie, itp., przeprowadzenie negocjacji), w


tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika i udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Stron przed Krajowa Izbą Odwoławczą oraz przed właściwym sądem okręgowym),

8)   zawarcie umów w wyniku udzielenia zamówień, z wyłączeniem jednostek o których mowa w pkt 15 i 16 załącznika nr 1 do Zarządzenia.

9)   przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej,

10)  pełną obsługę administracyjno-biurową i wyposażenie techniczne.

2. Sposób finansowania przez strony wynagrodzenia wykonawcom, w przypadku samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono zamówień publicznych będzie następujący:

1)        Faktury będą wystawiane na Nabywcę: Gmina Raszyn, 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a, NIP 5342488243

2)        Płatnik: odpowiednio dana jednostka organizacyjna, NIP..........................................

3.   Jednostki organizacyjne zobowiązują się do:

1)       przekazania opisu przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym danej jednostki oraz kopii zawartych i obowiązujących umów na dostawy i/lub dostaw)' i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,

2)       udzielania informacji niezbędnych do przygotowania i realizacji zamówień,

3)       przestrzegania postanowień umów zawartych z wyłonionymi przez Gminę wykonawcami,

4)       odpowiedniego zabezpieczenia środków finansowych w planie finansowym danym jednostki na realizację umów z Wykonawcami.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn oraz organom zarządzającym podmiotów posiadających osobowość prawną w których funkcję właścicielską lub organizatora pełni Gmina Raszyn.

1.        Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Zarządzenie nr 17 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2019-03-12 14:51:46
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2019-03-12 14:51:56
Ostatnia zmiana:2019-03-12 14:52:15
Ilość wyświetleń:182
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij