Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic na terenie gminy Raszyn

Znak sprawy: IRD.271.4.2.2019

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm./

I. Zamawiający: Gmina  Raszyn
Adres do korespondencji:  ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
tel. 701-77-70, faks 701-77-71
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic na terenie gminy Raszyn:
Zadanie I*- ul. Wiejskiej w miejscowości Nowe Grocholice,
Zadanie II*- ul. Wąskiej w miejscowości  Raszyn 01 ,
Zadanie III*- ul. Nadrzecznej (odc. położony bliżej rzeki Raszynki) w miejscowości  Raszyn 02
* Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dowolne zadanie


II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres zamówienia:
 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej z w/w ulic w zakresie określonym w Załączniku nr 1 oraz wzorze umowy załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane zadanie.

2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia odpowiednio dla każdego z zadań do dnia: 
- dostarczenie dokumentacji projektowej do dnia 15.10.2019 r.
- uzyskanie  zaświadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do dnia 15.12.2019 r.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4.  Przedmiot zamówienia opisany został wg kodu CPV 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
7. Realizacja: zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 2 .
8. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - najniższa cena wykonania zamówienia - dotyczy każdego z zadań.


III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
• wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 3,
• w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę wymagań Zamawiającego należy przedłożyć:
1. Wykaz osób które będą uczestniczyć przy realizacji zadania posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej i będące członkami Izby Inżynierów – załącznik nr 5,
2. Dla wykazania się wymaganym doświadczeniem, Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych min. 3 usług projektowych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na ich realizację) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 4,
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik Wykonawcy
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.


IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.


V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Elżbieta Musialska pod nr tel. (22) 701 77 68, e-mail: emusialska@raszyn.pl lub Beata Krzysztofowicz pod nr tel. (22) 701 78 74, e-mail: bkrzysztofowicz@raszyn.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach: poniedziałek- piątek w godz. 8-14.


VI. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy do dnia 30.04.2019 r. do godziny 11.00
- złożyć w siedzibie Zamawiającego: 05 – 090 Raszyn, ul. Szkolna 2a, w Kancelarii, pok. nr 15 w zaklejonej kopercie z dopiskiem odpowiednio:

Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy:
Wiejskiej *, Wąskiej *, Nadrzecznej * – odpowiednio objętej zadaniem I*/II*/III*

NIE OTWIERAĆ PRZED: dniem 30.04.2019 r.  godz. 11.00

* Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dowolne zadanie/zadań


VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo- ofertowym, należy przedstawić cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego wybranym/wybranymi zadaniem/zadaniami.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. Ocena ofert będzie odbywać się odrębnie dla każdego z zadań.
6. Zamawiający wybierze ofertę z najmniejszą ceną - dotyczy każdego z zadań.


VIII. Informacje o formalnościach.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z treścią KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM (załącznik nr 2 do formularza cenowo – ofertowego).


IX. Posiadane doświadczenie Wykonawcy :
1. w ramach zadania:
wykonawca powinien wykazać się wykonaniem min. 3 usług projektowych odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na ich realizację) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
2. odnośnie nadzoru nad pracami:
wykonawca powinien zapewnić min. 2 osoby do realizacji zadania posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej i będące członkami Izby Inżynierów.

Załączniki

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia ul. Wąska, Wiejska, Nadrzeczna_ (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 ciąg dalszy Opis przedmiotu zamówienia ul. Wąska, Wiejska, Nadrzeczna_ (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 umowa (191kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3- formularz cenowo - ofertowy (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 wykaz prac (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 wykaz osób (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapy poglądowe (407.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2019-04-10 14:39:28
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2019-04-10 14:45:19
Ostatnia zmiana:2019-04-10 14:47:05
Ilość wyświetleń:117

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij