Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Raszyn dnia 25 kwietnia 2019 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Sękocinie ul. Sękocińska 20, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

Wójt Gminy Raszyn

dnia 25 kwietnia 2019 r.

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora

Przedszkola w Sękocinie

ul. Sękocińska 20, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

 

1.      Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2                 i § 6 oraz w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597),

2.      Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia                       11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz tryby pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

 a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola,

 b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej -  przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c)  oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

      - imię (imiona) i nazwisko,

      - datę i miejsce urodzenia,

      - obywatelstwo,

      - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia  7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie                                 o przestępstwo o ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1                      pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1458, 1669, 1693 i 2192),

k) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

l)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,                    o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 r., poz. 967 i 2245) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)  – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta                  z pełni praw publicznych.

 

3. Oferty należy składać do: Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, parter pok. 15 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na dyrektora Przedszkola w Sękocinie” w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn i na stronie internetowej – www.bip. raszyn.pl.

 

4. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci  elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów  wymaganych jako załączniki do oferty.

 

Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. d-g, k i l.

 

Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Raszyn.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Załączniki

Ogłoszenie konkurs na dyrektora P. w Sękocinie (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie konkurs na dyrektora P. w Sękocinie (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2019-04-25 15:58:36
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2019-04-25 16:00:20
Ostatnia zmiana:2019-04-26 10:30:19
Ilość wyświetleń:430
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij