Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

OGŁOSZENIE KZ.2110.17.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Raszyn ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

(cały etat)

 

1.    Stanowisko pracy

INSPEKTOR w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 

2.  Niezbędne wymagania dla kandydatów:

1)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)       pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)       nieposzlakowana opinia.

5)       wykształcenie o profilu: ochrona środowiska lub inżynieria środowiska; średnie i minimum 5 lat stażu pracy lub wykształcenie wyższe i minimum 3 lata stażu pracy,

6)       minimum 3 letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego,

7)       dobra obsługa komputera Microsoft Office, GOMIG, KSZOB oraz elektronicznego obiegu dokumentów,

8)       umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

9)       zaangażowanie w wykonywaną pracę, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

10)   doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.

 

3.  Dodatkowe wymagania dla kandydatów:.

1)       bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo ochrony środowiska, o odpadach, kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,

2)       prawo jazdy kategorii B

3)       umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

4.  Zadania wykonywane na stanowisku:

1)       Bezpośrednia obsługa interesantów z zakresu zadań stanowiska pracy,

2)       przygotowywanie dokumentów merytorycznych niezbędnych do przeprowadzenia  procedur zamówień publicznych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

3)       przygotowywanie projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

4)       kontrola i nadzór nad odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

5)       prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

6)       kontrola podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej,

7)       weryfikacja sprawozdań oraz sporządzanie rocznego sprawozdania i analizy z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

8)       prowadzenie spraw w zakresie usunięcia odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

9)       inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami,

10)   załatwianie bieżącej korespondencji z zakresu ochrony środowiska, w tym w szczególności z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach,

11)   prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych,

12)   prowadzenie dokumentacji w zakresie „likwidacji dzikich wysypisk” na terenie gminy,

13)   organizowanie akcji pro-ekologicznych oraz konkursów (np. sprzątanie świata, zbiórka makulatury),

14)   przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu zadań stanowiska pracy,

15)   kontrola właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów pod kątem zanieczyszczenia powietrza, powodowanego spalaniem złej jakości paliwa oraz odpadów w paleniskach budynków jednorodzinnych oraz podmiotów gospodarczych (realizacja uchwały Uchwała 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw).

5. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny,

2)       kwestionariusz osobowy*,

3)       CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4)       oświadczenie o niekaralności

5)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych*,

6)       kopie świadectw pracy (oraz  zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7)       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

8)       kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

9)       zgodę na przetwarzanie danych osobowych*,

10)   klauzulę dotyczącą przetwarzanie danych osobowych*,

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych):

1)       Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, reprezentowana prze Wójta Gminy Raszyn.

2)       Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, i e oraz art. 9 ust. 2 pkt b i h Rozporządzenia.

3)       Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

4)       Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1260 ze zm.). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

5)       Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ratusz@raszyn.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

6. Informacje w warunkach pracy na stanowisku:

1)       praca biurowa z obsługą programów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Raszyn,

2)       wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych,

3)       toalety: 1 toaleta (na parterze) przystosowana do korzystania dla osób na wózkach inwalidzkich,

4)       w budynku urzędu brak wind,

5)       w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie wyniku przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

7.   Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko INSPEKTOR w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej” do dnia 27 maja 2019 roku  (decyduje data faktycznego wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy www.ratusz@raszyn.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

 

 

 

 

…………………………….

         Wójt Gminy Raszyn

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2019-05-15 15:23:16
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2019-05-15 15:23:59
Ostatnia zmiana:2019-05-15 15:24:16
Ilość wyświetleń:66
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij