Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Wykonanie ogrodzenia przy ul. Starowiejskiej w Sękocinie gm. Raszyn

Znak sprawy IR.271.21.5.2019.EK                                                                   

 Raszyn, dnia 11.07.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm./


I. Zamawiający: Gmina Raszyn
Adres do korespondencji: ul. Szkolna 2a,  05-090 Raszyn
tel. 22 701 78 62, e-mail: inwestycje@raszyn.pl
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Wykonanie ogrodzenia przy ul. Starowiejskiej w Sękocinie gm. Raszyn”

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowy zakres prac został ujęty w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr  2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Termin realizacji: 10 tygodni od dnia podpisania umowy.
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
• Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 3),
• Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy: dane Firmy, NIP, REGON.
• Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania  jest Pani Maria Jasik-Sikorska.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach  9:00-14:00 od poniedziałku do piątku.

VI. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy:
- złożyć w terminie do dnia 25.07.2019 r. do godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego :  05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Wykonanie ogrodzenia przy ul. Starowiejskiej w Sękocinie gm. Raszyn”
NIE OTWIERAĆ PRZED  25.07.2019r.  godz. 10:00"

VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie  przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania (protokół z przeprowadzonego postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego   www.bip.raszyn.pl).
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Wzór umowy,
3. Formularz ofertowo-cenowy,
4. Rysunek poglądowy bramy,
5. Rzut terenu z zaznaczonym ogrodzeniem,
6. Zdjęcia – 5 szt.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Ogrodzenie Sękocin (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Wzór umowy - ogrodzenie (102kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy - Ogrodzenie Sękocin (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Rysunek poglądowy bramy (366.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 5 - Rzut terenu z zaznaczonym ogrodzeniem (115kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 (3MB) Zapisz dokument  
2 (3MB) Zapisz dokument  
3 (3MB) Zapisz dokument  
4 (2.9MB) Zapisz dokument  
5 (3MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2019-07-11 11:18:50
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2019-07-11 11:25:07
Ostatnia zmiana:2019-07-11 11:28:45
Ilość wyświetleń:781

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij