Raszyn, dnia 31 lipca 2019 r.

ZP.271.1.18.2019.ŁO(2)

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę placu zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach na terenie Gminy Raszyn

  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Pytanie

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg pn "Budowa placu zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach na terenie Gminy Raszyn" zamieszony na stronie internetowej Zamawiającego, mamy pytanie dotyczące opisanych w specyfikacji urządzeń fitness:

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie w urządzeniach fitness zamiast siedzisk ze stali nierdzewnej / aluminiowej malowanej proszkowo - siedzisk z tworzywa HDPE?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza zastosowanie siedzisk z tworzywa HDPE

 

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wraz z odpowiedzią stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 575764-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.

Gmina Raszyn: Budowa placu zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach na terenie Gminy Raszyn


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna  , 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.raszyn.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.raszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie www.bip.raszyn.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie www.bip.raszyn.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie: Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach na terenie Gminy Raszyn
Numer referencyjny: ZP.271.1.18.2019.ŁO
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy ul. Falenckiej, zadanie realizowane jako projekt pn. Budowa nowej strefy wypoczynku w Gminie Raszyn, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA) EDYCJA 2019. Zamawiający załącza projekt jako element poglądowy. Wszystkie materiały zostały opisane w niniejszym opisie. Stan istniejący przedstawiają załączone zdjęcia. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia należy wykonać; 1. Nowe grodzenie panelowe długości 155 m - Zamawiający posiada 61 paneli o wys. 1,5m i dł. 2,5 m (trzy przetłoczenia), gr. drutu 4 mm, słupki ogrodzeniowe o wym. 60x40 mm., wys. 2,6 m szt. 62, podmurówki o wymiarach 245x25 cm szt. 61, łączniki o wymiarach 22,5x25 cm 63 szt., obejm montażowych 189 szt., zgodnie z załączony-mi zdjęciami. Należy uwzględnić uszkodzenie 4 szt. podmurówki i 6 szt. łączników. Należy dokupić uszkodzone i brakujące elementy w tym łączniki narożne, przęsła i inne wg Wykonawcy w tym bramę rozwieralną szerokość w świetle 4,5 m, furtkę szerokość w świetle 1 m. Bramę dwuskrzydłową i furtkę należy wykonać z paneli zgrzewanych 3D w ramie nośnej ( brama dodatkowo z poprzeczką w 1/2 - 1/3 wysokości) o profilu 40x60 mmm. Wszystkie elementy ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym (jak ogrodzenie). Wysokości bramy i furtki 150 cm. Brama i furtka zamykana na klucz. Należy przewidzieć wszystkie niezbędne akcesoria w tym zamknięcie dolne i górne, blokadę dolną itp. Słupki o profilu 80x80 mm długości 220 cm zabetonowane w fundamencie. Za słupkami ok 25 cm i na szerokość bramy i furtki należy wylać zbrojony fundament o głębokości 100 cm i szerokości 25 cm Całość z betonu C12/15 zbrojonego 8O12, strzemiona O 6 co 30 cm. Słupki do ogrodzenia należy zabetonować betonem C12/15. Obsadzić łączniki, podmurówkę i zamontować przęsła. Ogrodzenie należy wykonać w liniach A-B (w tym bramę i furtkę), B-C, C-D zgodnie z załączonym szkicem. Uwaga- należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ogrodzenia, którą należy zgłosić do Starostwa. Zamawiający wykonał tyczenie nowego ogrodzenia wg którego należy wykonać roboty. Wykonawca w ramach oferowanej kwoty przewiezie na miejsce wbudowania wszystkie zakupione przez Zamawiającego elementy ogrodzenia, które znajdują się na terenie Urzędu w Raszynie ul. Szkolna 2a 2. Rozebrać i wywieźć stare ogrodzenie z bramą i podmurówką. Całkowita długość ogrodzenia 161 m, z czego od strony ulicy ogrodzenie wykonane z siatki w ramach na podmurówce dł. 15 m wraz z bramą. Pozostałe ogrodzenie z siatki zamocowanej do zabetonowanych stalowych słupków. Zamawiający nie wskazuje miejsca zwałki. 3. Porządkowanie terenu polegające na skoszeniu, wygrabienie i zebranie w stosy trawy, śmieci w tym gruzu, chwastów, jednorocznych samosiewów. Wywóz i utylizację w/w. Zamawiający nie wskazuje miejsca zwałki. Plantowanie ręczne terenu – wyrównanie. 4. Sadzenie krzewów liściastych w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą za-prawą dołów - Cornus sericea 'Flaviramea' - Dereń rozłogowy 'Flaviramea' (C1,5 / 20-30cm) szt. 18. W pasie posadzonych krzewów na pow. 62 m2 należy ułożyć korę na gr. 7 cm. Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji krzewów przez jeden rok (w tym do podlewania). Jeżeli w ciągu roku od odbioru, krzewy uschną, Wykonawca wymieni je na nowe i przez następny rok będzie je pielęgnował. 5. Dostawę i montaż urządzeń : 1) fitness rower + biegacz, 2) fitness rider + wioślarz, 3) fitness wyciąg górny + prasa nożna, 4) fitness twister + wahadło Wszystkie urządzenia należy zamontować w miejscach zgodnie z projektem wg poniższego opisu na pylonach. Urządzenia muszą być wykonane w oparciu o normy PN-EN 16630:2015-06 , potwierdzone aktualnym certyfikatem. Dopuszczalna waga osoby ćwiczącej to 120 kg. 1) Konstrukcja a) Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju O 114 mm i grubości 3,6 mm. b) Kryzy montażowe okrągłe, o grubości 8 mm. Pozostałe elementy konstrukcji wykonane z rur o przekroju O 60-89 mm i grubości 3.0 – 3.2 mm. Poręcze i uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie większym niż O 43 mm i grubości 3.0 – 3.2 mm. Wszystkie zakończenia rurowe zaślepione (zakończone) stalowymi zaślepkami. c) Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy grubości 3 mm ze stali nie-rdzewnej lub aluminiowej malowanej proszkowo. Elementy z otworami (perforowane) odprowadzającymi m. in. wodę. d) Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyżej 50 stopni), oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzaśnięciem, poprzez za-stosowanie wewnętrznych ograniczników odbojowych. e) Redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających poprzez zastosowanie wewnętrznych amortyzatorów uniemożliwiających przytrzaśnięcie. f) Odległości pomiędzy poszczególnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niż 30 cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem części ciała osób ćwiczących. g) Śruby metryczne, ocynkowane; nakrętki samohamowne, ocynkowane; zaślepki maskujące plastikowe, zabezpieczające przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne, przeznaczone do użytku zewnętrznego. h) Urządzenia malowane epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podkład cynkowy + kolor właściwy. 2) Pylon a) Konstrukcja nośna wykonana z dwóch stalowych rur o przekroju O 89 mm i grubości 3,6 mm. b) Kryzy montażowe okrągłe o grubości 8 mm. Pomiędzy rurami znajduje się tablica informacyjna o wymiarach 1750/410 mm, wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm, na której znajduje się infografika z instrukcją do ćwiczeń, funkcjami urządzenia, danymi producenta etc. Możliwe umieszczenie innych informacji oraz informacji graficznych inwestora. c) Urządzenia malowane epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podkład cynkowy + kolor właściwy 3) Montaż a) Montaż urządzeń do fundamentów betonowych umieszczonych minimum 30 cm pod powierzchnią gruntu zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06 b) Montaż za pomocą stalowej kotwy zalanej w betonie. Beton certyfikowany, minimum klasy C16/20. 6. Dostawa i montaż gry edukacyjnej Kółko i Krzyżyk składającej się z dziewięciu obrotowych elementów w kształcie walca, którymi można kręcić jako kółko albo krzyżyk. Żeby wygrać należy ustawić trzy jednakowe znaki w jednym rzędzie - poziomo, pionowo lub ukośnie. Konstrukcja urządzenia wykonana jest ze stali ocynkowanej kąpielowo w kolorze szarym. Zgodnie z kartą katalogową. Wymiary +/-0,01 m 7. Dostawa i montaż stołu do gry w szachy. Stół wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem o śr. 8 mm. Blat stołu o wymiarach 850x850x80 mm, szlifowany, malowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne. Pola do gry w szachy wtopione w blat stołu. Dookoła blatu przymocowana listwa aluminiowa o zaokrąglonych krawędziach zabezpieczające obicie stołu. Blat na postumencie betonowym wkopanym w grunt. Wysokość stołu ok 800 mm powyżej poziomu gruntu. Po przeciwnych stronach stołu dwa taborety na postumencie betonowym wkopanym w grunt o wysokości ok 460 mm powyżej terenu (siedzisko o wym. 400x380 mm z tworzywa sztucznego imitującego drewno odpornego na wandalizm, niskie temperatury i promieniowanie UV mocowane trwale do postumentu, bez ostrych zakończeń. Wszystkie elementy zakotwione w gruncie, tak aby nie było możliwości ich przestawienia . 8. Dostawę i montaż 4 szt. ławek parkowych. Ławki należy wykonać i zabetonować zgodnie z opisem pkt17 str. 22 złączonego projektu i STWiORB 9. Dostawę i montaż kosza na śmieci. Kosz należy wykonać i zabetonować zgodnie z opisem pkt 18 str. 22 złączonego projektu i STWiORB 10. Dostawa i montaż tablicy informacyjnej, metalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo (poz. 19 projektu str. 23 i STWiORB) zabetonowanej w gruncie, wraz z umieszczonym regulaminem placu zabaw. 11. Dostawa i montaż tablicy informacyjnej OSA, zgodnie z załączonym wzorem i wy-tycznymi MSiT po uzgodnieniu treści z Zamawiającym. Uwaga: Zamawiający informuje o braku na terenie wody i energii elektrycznej. Kolorystyka wszystkich urządzeń do ustalenia z Zamawiającym
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45236200-1

45223800-4

45111291-4

45212140-9

37535200-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2019-10-01

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Odnośnie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający określa minimalne wymagania wskazując, iż: Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: - 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, tj: – co najmniej 2 (dwie) roboty polegającej na wykonaniu/wymianie/modernizacji placu zabaw za kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto (słownie pięćdziesiąt tysięcy zł) każda. 2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na ich temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonania przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami, w tym: - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (pełniącą rolę Kierownika budowy) (zgodnie z wymogami art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 późn. zm. lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Rozdział 2 ,,samodzielne funkcje techniczne w budownictwie”. W przypadku legitymowania się uprawnieniami wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać w/w specjalnościom. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 6.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 6.2.2 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności; 6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6.2.3 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 6.2.4 Oświadczenie wykonawcy o barku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy 6.2.5 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 6.1.1 Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania) UWAGA: Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 6.1.2 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania). 6.1.3 Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt. 5.1.2 b) SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 5.1 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, Wykonawca składa w formie oświadczenia – Zamawiający udostępnia wzór oświadczeń – Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnie z innymi Wykonawcami: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie załącznik nr 1 i 2 dotyczące tych podmiotów. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie załącznik nr 2 dotyczące podwykonawców. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia oświadczenie załącznik nr 2 - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 16.1/ Na ofertę składa się: a) wypełniony formularz oferty (oryginał) wraz z załączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, kosztorysem ofertowym w wersji uproszczonej z tabelą elementów scalonych. b) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - załącznik Wykonawcy, c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określone w pkt. VI SIWZ a złożone w postaci Oświadczenia nr 1 i Oświadczenia nr 2. d) informacyjnie kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - załącznik Wykonawcy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium 8.1/ Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) 8.2/ Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.3/ Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2016 r. poz. 359/

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja i rękojmia

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 19.6.1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku: 1) konieczności wykonania robót zamiennych polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, technologii, lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty tj. nie powodujących rozszerzenia zakresu zamówienia objętego umową, 2) konieczności zaniechania wykonywania części robót, 3) niemożliwych do przewidzenia wszelkich kolizji uniemożliwiających prowadzenie robót, 4) zmiany lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy, 5) przyczyn organizacyjnych, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, inne przyczyny niezawinione przez Wykonawcę,, 6) przyczyn losowych (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem zaistnienia siły wyższej), 7) ujawnienia się trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji projektowej, 8) konieczności wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, 9) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót, 10) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą (w szczególności: koniecznych działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na inwestycję ) - o czas jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy, 11) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w zakresie wynagrodzenia za roboty ujęte w harmonogramie, a niewykonane na dzień obowiązywania nowej stawki. 12) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w zakresie wynagrodzenia za roboty ujęte w harmonogramie, a niewykonane na dzień obowiązywania nowej stawki. 19.6.2 Strony umowy ustalają, że w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych wykraczających poza opis przedmiotu zamówienia, w miejsce zaniechanej części robót objętych przedmiotem zamówienia, zlecenie ich wykonania poprzedzone będzie udzieleniem zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem braku przesłanek do udzielenia zamówienia na ich wykonanie w trybach konkurencyjnych. 19.6.3 Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/ uzupełniających/ zaniechanych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 7), 8), 11) i ust. 2 – ustalona zostanie według następujących zasad: 1) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru, 2) jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/ uzupełniających, podstawą kalkulacji będą: - dane wyjściowe do kosztorysowania z formularza ofertowego w zakresie kosztów robocizny, narzutów kosztów pośrednich i zysku; - ceny materiałów i sprzętu nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane przez kwartalnik SEKOCENBUD aktualny na czas ich wbudowania i wykorzystania, a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu, - nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg. kalkulacji własnej. 19.6.4 Strony umowy ustalają, że w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych wykraczających poza opis przedmiotu zamówienia, w miejsce zaniechanej części robót objętych przedmiotem zamówienia, zlecenie ich wykonania poprzedzone będzie udzieleniem zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem braku przesłanek do udzielenia zamówienia na ich wykonanie w trybach konkurencyjnych. 19.7/ Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonywane wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 7.13 Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. 7.14 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust.4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 7.15 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7.16 W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r.. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia /Dz. U. z 2016 r. poz. 1126/.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-02, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn § inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42 adres e-mail: iod@raszyn.pl § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach na terenie Gminy Raszyn” znak: ZP.271.1.18.2019.ŁO, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki do pobrania (FTP): zp-18_bud_plac_zabaw.zip