Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Ogłoszenie nr 510169103-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.

 

Gmina Raszyn: Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 568257-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna  , 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.raszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulic na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.1.15.2019.ŁO

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej z niżej wymienionych ulic znajdujących się na terenie gminy Raszyn objętych odpowiednio zadaniami : Zadanie nr 1-przebudowa ulicy Cichej w miejscowości Rybie dł. ok. 590, Zadanie nr 2- przebudowa ulicy Rozwojowej w miejscowości Rybie dł. ok. 200 m Zadanie nr 3- przebudowa ulicy Aksamitnej w miejscowości Rybie dł. ok. 395 m, Zadanie nr 4- przebudowa ulicy Prostej w miejscowości Raszyn 01 dł. ok. 270 m (odc. od ul. Godebskiego do ulicy Słowikowskiego), Zadanie nr 5- przebudowa ulicy Rycerskiej w miejscowości Dawidy Bankowe dł. ok. 300 m, wraz z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego , przedmiarów oraz uzyskaniem zaświadczeń o braku sprzeciwu co do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem przez ich Wykonawcę. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia 2.2/. Dokumentacja projektowa w ramach każdego z zadań powinna obejmować : • w zakresie robót drogowych: a) opracowanie i przedłożenie Inwestorowi do akceptacji koncepcji projektowych z rozwiązaniami sytuacyjno - wysokościowymi, b) dokumentację techniczną układu drogowego do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę , w tym: - projekt zagospodarowania terenu z rzędnymi wysokościowymi i zwymiarowany w stopniu pozwalającym na odtworzenie w terenie sporządzony na mapie do celów projektowych, - plan sytuacyjny w kolorze, - profil podłużny - przekrój poprzeczny (z naniesieniem lokalizacji projektowanej i istniejącej infrastruktury podziemnej), c) zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni w oparciu o obowiązujące katalogi konstrukcyjne z odniesieniem do obowiązujących norm technicznych d) Na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę lub zapewniających dojazd do pól położonych przy drodze, należy przeanalizować lokalizację zjazdów. Każdy zjazd zarówno indywidualny jak i publiczny winien być przeanalizowany pod względem wysokościowym i usytuowania w planie. e) w ulicach zaplanować kanały technologiczne. f) projekt wykonawczy w tym: - szczegóły konstrukcyjne, - zapewnienie obsługi komunikacyjnej wszystkim działkom zlokalizowanym przy ulicy poprzez budowę lub przebudowę zjazdów (z podaniem rzędnych wysokościowych). - uwzględnienie regulacji wysokościowej istniejących zaworów i włazów uzbrojenia istniejącego w ulicy do projektowanej rzędnej . - rysunki rozwiązań kolizji z infrastrukturą podziemną - przełożenia lub sposób zabezpieczenia sieci w uzgodnieniu z każdym z gestorów sieci - tabelę robót ziemnych, g) projekty stałej i czasowej organizacji ruchu posiadające wymagane opinie i zatwierdzenie. • w zakresie robót odwodnieniowych a) opracowanie i przedłożenie Inwestorowi do akceptacji koncepcji projektowych z rozwiązaniami sytuacyjno – wysokościowymi, b) dokumentacja techniczna systemu odwodnienia kompatybilna z układem drogowym w tym: - projekt zagospodarowania terenu wykonany na mapie do celów projektowych zawierający zwymiarowanie projektowanych urządzeń oraz rzędne wysokościowe - plan sytuacyjny w kolorze, c) projekt wykonawczy w tym: - przekrój podłużny kanalizacji deszczowej (skala 1:50/500) - szczegóły zastosowanych rozwiązań (wpust, schemat studni …..) - profile przykanalików do studni wpustowych skala 1:100 - sposób wykonania zabezpieczeń kolizji bądź ich rozwiązań zamiennych. Uwaga: W przypadku ul. Rycerskiej ( Dawidy Bankowe) - odc. od ul. Szlacheckiej do rzeki Raszynki - w 2014 r w ramach przebudowy ulic osiedla Betherówka (dokumentacja opracowana przez Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG) została wykonana kanalizacja deszczowa odprowadzająca ścieki deszczowe do zbiornika otwartego odparowującego. W ramach tego opracowania należy przewidzieć rozwiązanie zamienne ze względu na przyszłą rozbudowę ulicy - m. in o odcinek przebiegający wzdłuż rzeki - dz. o nr ewid. 34/32. • w zakresie robót wod-kan Zaprojektować brakujące odcinki sieci wodociągowej czy sieci kanalizacyjnej z odejściem do granicy pasa drogowego dla każdej wydzielonej ewidencyjnie działki uwzględniającej warunki techniczne zarządcy sieci EKO-Raszyn Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 3 w Raszynie. W przedmiarach (dot. każdej z ulic) przewidzieć wymianę istniejących małych żeliwnych skrzynek ulicznych (od zasuw) na skrzynki duże o wym. 185 mm na przyłączach do posesji i na hydrantach oraz pokryw studni na D 400. Należy przygotować : a) dokumentację techniczną dla zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zawierającą: - projekt zagospodarowania terenu, wykonany na kopii mapy do celów projektowych z wpisanymi rzędnymi wysokościowymi dna kanału i studni, włazów. Rzędne muszą uwzględniać wymagane przykrycie i niweletę jezdni lub chodnika. - plan sytuacyjny w kolorze, b) projekt wykonawczy w tym: - przekrój podłużny sieci (skala 1:50/500) - schematy studni , - profile przykanalików skala 1:100 - rozwiązania ewentualnych kolizji i istniejącym i planowanym uzbrojenie m terenu Projekt uzgodnić z eksploratorem sieci wod-kan firmą EKO-RASZYN, Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 3, 05-050 Raszyn. • w zakresie robót elektrycznych i teletechnicznych W razie konieczności doświetlenia lub zmiany miejsca usytuowania istniejących słupów (dot. np. ul. Cichej- zad. nr 1 i ul. Rozwojowej - zad. nr 2) zobowiązuje się Wykonawcę do przeprojektowania i zaprojektowania oświetlenia w oparciu o założenia projektowe dotyczące budowy drogi. W przypadku wystąpienia kolizji z siecią oraz ze słupami teletechnicznymi lub energetycznymi dokonać przebudowy ich na warunkach technicznych wystawionych przez zarządców sieci. Na uzgodniony projekt uzyskać brak sprzeciwu organu na wykonanie robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia. W projekcie przewidzieć kanał technologiczny. 2.3/. Dokumentacja winna być wykonana dla każdej z ulic i branż osobno i zawierać: 1. w wersji papierowej a) projekt budowlany ……………………………….…..............................5 egz. b) projekt wykonawczy ………………………………………….................5 egz. c) inwentaryzację zieleni z wycinką drzew (jeśli jest taka potrzeba)……….4 egz. d) uzgodniony projekt stałej i czasowej organizacji ruchu …………………3 egz. e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych………2 egz. f) kosztorys inwestorski …………………………………………………….2 egz. g) przedmiar robót …………………………………………………………..2 egz. 2. w wersji elektronicznej a) dokumentację techniczną (w formacie doc, pdf i DWG) ………………..1 szt. b) kosztorys inwestorski (w formacie doc, pdf i ath) ……………………...1szt. c) przedmiar i kosztorys ślepy ............................……………....................1egz. W/w nośniki elektroniczne Projektant winien opisać w sposób trwały – nadruk komputerowy umieszczając n/w informacje : - nazwę i adres jednostki projektowej, - nazwę i adres obiektu budowlanego (ulicy), - inwestor, - branża, - egz. nr 1 – IRD, - egz. nr 2 –RZP. 2.4/. Projektant przy opracowywaniu dokumentacji zobowiązany jest do uzyskania oryginałów i wykonania: - aktualnej mapę do celów projektowych - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji(jeśli jest taka potrzeba - wypisu i wyrysu z rejestru gruntów - odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych (jeśli jest taka potrzeba) - oceny stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz jej podłoża - badań geotechnicznych - decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli jest taka potrzeba) - wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - opinii komunikacyjnej z załącznikiem graficznym. - uzgodnienie dokumentacji z gestorami sieci, zarządcą drogi - protokół z Narady Koordynacyjnej - uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - inwentaryzacji zieleni - wskazania drzew w pasie drogowym kolidujących z przebudową (jeśli jest taka potrzeba) - pozwolenia wodnoprawnego (jeśli jest taka potrzeba) - uzgodnień z EKO-Raszyn oraz zarządcami poszczególnych sieci

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zadanie nr 1- Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Cichej w miejscowości Rybie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 52200.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: IN-TEC-Plan Marek Krawczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 3
Kod pocztowy: 09-540
Miejscowość: Sanniki
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 68000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 143172.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zadanie nr 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Rozwojowej w miejscowości Rybie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 21000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: IN-TEC-Plan Marek Krawczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 3
Kod pocztowy: 09-540
Miejscowość: Sanniki
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 26000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 90528.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Zadanie nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Aksamitnej w miejscowości Rybie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 36600.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: IN-TEC-Plan Marek Krawczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 3
Kod pocztowy: 09-540
Miejscowość: Sanniki
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 39000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 114021.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Zadanie nr 4 - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Prostej w miejscowości Raszyn 01 (odc. od ul. Godebskiego do ul. Słowikowskiego)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 26600.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: IN-TEC-Plan Marek Krawczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 3
Kod pocztowy: 09-540
Miejscowość: Sanniki
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 32000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 77613.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5   

NAZWA: Zadanie nr 5 - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Rycerskiej w miejscowości Dawidy Bankowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 29000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: KOMI Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Waszyngtona 24/197
Kod pocztowy: 15-274
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 48585.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48585.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86592.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2019-08-13 10:47:30
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2019-08-13 10:48:06
Ostatnia zmiana:2019-08-13 10:48:27
Ilość wyświetleń:585

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij