Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie zatrudni osobę na stanowisko - PRACOWNIK SOCJALNY 1 ETAT

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie

zatrudni osobę na stanowisko

 

          PRACOWNIK SOCJALNY 1 ETAT

 

Zadania wykonywane na stanowisku:

 

 Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 

1) praca socjalna;

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia .

 

 

 

Niezbędne wymagania dla kandydata:

 

1.Pracownikiem socjalnym  może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

 b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.

1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na kierunkach wymienionych w ust. 1, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

 

2. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

 

3.Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

             4.posiadanie obywatelstwa polskiego

             5.korzystanie z pełni praw publicznych

             6.niekaralność

             7.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego

 

 

 

Dodatkowe wymagania:

 

       

           1. mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego

           2. odporność na sytuacje stresowe

           3.  mile widziane prawo jazdy kat. B

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 

  • kwestionariusz osobowy*;
  • CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
  • oświadczenie o niekaralności;
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych*;
  • kopie świadectw pracy (oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy);
  • klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych*.

 

   Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie wyniku przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:"Nabór na stanowisko   pracownik socjalny"  tel.  22-102-99-13 w 14 mail:mwojtczak@raszyn.pl

Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS w Raszynie.
Dokumenty kandydatów  którzy się nie zakwalifikowali  zostaną odesłane pocztą lub odebrane osobiście.

 

 

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie

 

 

Załączniki

pracownik socjalny (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2019-11-22 13:17:57
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2019-11-22 13:19:00
Ostatnia zmiana:2019-11-22 13:20:43
Ilość wyświetleń:402

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij