Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Dostęp do systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami dla Urzędu Gminy

W związku z wpłynięciem pytań do zapytania ofertowego zamawiający udziala następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Według najlepszej wiedzy Wykonawcy żaden z systemów informacji prawnej w wersji on-line w chwili obecnej nie oferuje możliwości dodawania załączników do notatek. Czy w zakresie tego wymagania Zamawiający oczekuje możliwości tworzenia notatek do aktów prawnych, orzeczeń, pism urzędowych zawartych w programie oraz możliwości dodawania takich dokumentów jako załączniki do wiadomości mailowej wysyłanej bezpośrednio z Systemu, tak aby adresat wiadomości mógł otworzyć załącznik bez konieczności logowania się do Systemu Informacji Prawnej?

Odpowiedź zamawiającego:
Tak, opisana funkcionalność - możliwości tworzenia notatek do aktów prawnych, orzeczeń, pism urzędowych zawartych w programie oraz możliwości dodawania takich dokumentów jako załączniki do wiadomości mailowej wysyłanej bezpośrednio z Systemu, tak aby adresat wiadomości mógł otworzyć załącznik bez konieczności logowania się - wyczerpuje oczekiwania zamawiającego.

Pytanie nr 2
Czy wymagania Zamawiającego spełni system, który ze względów bezpieczeństwa umożliwia wgranie plików tylko w następujących formatach:

 • Dokumenty: txt, doc, docx, xls, xlsx, csv, rtf, pdf, xml, odt, ppt, pptx, pps, ppsx
 • Grafiki: JPEG, jpg, BMP, PNG, GIF, TIFF, WEBP, SVG
 • Wideo: webm, mkv, flv, avi, mov, qt, wmv, rm, rmvb, mp4, m4p, m4v, mpeg, mpg • Audio: 3gp, aac, aa, flac, m4a, m4p, mp3, ogg, oga, ra, rm, wav, wma, webm • Archiwa: zip, 7z, rar. tar, gz, iso?

Odpowiedź zamawiającego:
Tak, powyższa lista wyczerpuje czekiwania zamwaiającego co rodzajów plików, które można wgrać do systemu.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści system posiadający nie mniej niż 70 tys. not bibliograficznych?

Odpowiedź zamawiającego:
Tak, zamawiający dopuści system posiadający nie mniej niż 70 tys. not biograficznych.

Pytanie nr 4
Wykonawca zwraca uwagę, że Formularz cenowo – ofertowy nie uwzględnia miejsca na wpisanie danych dotyczących kryteriów oceny ofert, określonych przez Zamawiającego w zapytaniu.
W związku z tym Wykonawca uprzejmie zapytuje czy może dokonać modyfikacji formularza.

Odpowiedź zamawiającego:
Tak, Oferent może dokonać modyfikacji formularza.

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego.


Informacja o zmianie terminu skłądania ofert

W związku z wnioskiem oferenta Zamawiający przedłuża termin składania ofert w postępowaniu na "Dostęp do systemu informacji prawnej dla Urzędu Gminy" do dnia 09 grudnia 2019 roku do godziny 1600.

Raszyn, dnia 03 grudnia 2019 roku


Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm./

I. Zamawiający: Urząd Gminy Raszyn

Adres do korespondencji: ul. Szkolna 2A, 05-090 Raszyn

tel.: (022) 701 77 77, faks: (022) 701 77 71

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „dostępu do systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami dla Urzędu Gminy

II. Przedmiot zamówienia (nr kategorii słownika CPV: 48000000-8):


Zapewnienie dostępu do elektronicznej wersji programu informacji prawnej, umożliwiającego równoczesny dostęp do programu w wersji on-line dla 50 użytkowników.


Baza programu informacji prawnej winna zawierać akty prawne ze wszystkich dzienników urzędowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95), tj. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe:


Dziennik Ustaw

1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie);

2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące;

3. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych od 1 stycznia 1944 roku;

4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych;

5. Powiązania między aktami, w tym odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu, aktu zmieniającego dany tekst aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych;

6. Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych;

7. Odwołania do cytatów/tez/komentarzy/pism urzędowych z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych;

8. Dostęp do tekstów projektów ustaw wraz z uzasadnieniami wniesionych od V Kadencji Sejmu wraz z oceną co do aktualności i systemem relacji z aktami i konkretnymi jednostkami redakcyjnymi oraz systemem relacji z aktami obowiązującymi (zmienia/uchyla);

9. Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący z aktu obowiązującego i konkretnej jednostki redakcyjnej (projekty w relacji z aktem obowiązującym).


Monitor Polski

1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1945 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty mocy);

2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące;

3. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych od 1 stycznia 1980 roku;

4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.


Dzienniki Urzędowe

Ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (aktualnych i stanowiących kontynuację dzienników wydawanych przez urząd występujący pod inną nazwą), w tym Dzienniki Urzędowe:

1. Centralnego Biura Antykorupcyjnego co najmniej od 2007 r.

2. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego co najmniej od 2009 r.

3. Komendy Głównej Policji co najmniej od 2001 r.

4. Komendy Głównej Straży Granicznej co najmniej od 2001 r.

5. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej co najmniej od 2001 r.

6. Głównego Urzędu Miar co najmniej od 2001 r.

7. Głównego Urzędu Statystycznego co najmniej od 2001 r.

8. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd co najmniej od 1998 r.

9. Komitetu Integracji Europejskiej co najmniej od 2000 r.

10. Ministra Edukacji Narodowej co najmniej od 1999 r.

11. Ministra Finansów co najmniej od 1988 r.

12. Ministra Infrastruktury co najmniej od 2001 r.

13. Ministra Kultury co najmniej od 2001 r.

14. Ministra Nauki i Informatyzacji co najmniej od 2001 r.

15. Ministra Obrony Narodowej co najmniej od 2001 r.

16. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej co najmniej od 1988 r.

17. Ministra Pracy i Polityki Społecznej co najmniej od 2005 r.

18. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi co najmniej od 1999 r.

19. Ministra Skarbu Państwa co najmniej od 2002 r.

20. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji co najmniej od 1993 r.

21. Ministra Spraw Zagranicznych co najmniej od 2001 r.

22. Ministra Sprawiedliwości co najmniej od 1988 r.

23. Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska co najmniej od 2002 r.

24. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej co najmniej od 2001 r.

25. Ministra Zdrowia co najmniej od 1989 r.

26. Ministra Narodowego Banku Polskiego co najmniej od 1982 r.

27. Urzędu Lotnictwa Cywilnego co najmniej od 2003 r.

28. Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast co najmniej od 2001 r.

29. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów co najmniej od 2001 r.

30. Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej od 2001 r.

31. Wyższego Urzędu Górniczego co najmniej od 2002 r.

32. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co najmniej od 1988 r.

33. Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych co najmniej od 2003 r.

34. Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty co najmniej od 2005 r.


Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L – wydanie polskie

1. Komplet informacji formalnych o aktach opublikowanych w tym dzienniku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie).

2. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych w tym dzienniku.

3. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.

4. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia – zmieniany przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje – wykonywany przez, implementuje – implementowany przez)


Dziennik Urzędowy Unii Europejskie seria C – wydanie polskie

1. Komplet informacji formalnych o aktach opublikowanych w tym dzienniku. (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie).

2. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych w tym dzienniku.

3. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.

4. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia – zmieniany przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje – wykonywany przez)


Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej – polskie wydanie specjalne

1. Komplet informacji formalnych o aktach opublikowanych w tym dzienniku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie);

2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące;

3.Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych w tym dzienniku;

4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych;

5. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia – zmieniony przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje – wykonywany przez)

6. Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu;


Ponadto, baza systemu musi zawierać:

1. Komplet tekstów pierwotnych aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, jak tekst opublikowany w wersji papierowej w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim;

2. Komplet tekstów aktów prawnych opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych co najmniej od wprowadzenia obowiązku wydawania dzienników urzędowych w wersji elektronicznej.

3. Komplet opublikowanych aktów prawnych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej seria L – wydanie polskie, Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej seria C – wydanie polskie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – polskie wydanie specjalne;

4. Wzory pism i umów, w tym zbiór obowiązujących formularzy urzędowych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich;

5. Orzeczenia sądowe w tym Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów apelacyjnych;

6. Niepublikowane orzeczenia SN, NSA i WSA;

7. Orzecznictwo administracji w tym m.in. Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, wojewodów;

8. Orzeczenia Zespołu Arbitrów/Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji;

9. Inne pisma urzędowe naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz agencji rządowych i innych instytucji państwowych (obecne i archiwalne) nie mniej niż 15 tys.;

10. Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami;

11. Komentarze (w tym skomentowana część jednostek redakcyjnych: Kp, Kpa, KRO, Kc, Kpc, Kpk, Prawo zamówień publicznych) monografie dotyczące prawa polskiego nie mniej niż 550 (w tym podatkowe, finansowe, administracyjne, konstytucyjne, budowlane, zamówienia publiczne, samorządowe, medyczne, egzekucyjne w administracji, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody, prawo oświatowe, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, pomoc społeczna, prawo geodezyjne i kartograficzne)

12. Wybór komentarzy (nie mniej niż 2 do ustaw kodeksowych) aktualizowanych kwartalnie po zmianach w prawie.

13. Komentarze i monografie dotyczące prawa europejskiego.

14. Bibliografia prawnicza nie mniej niż 200 tys.

15. Baza adresowa sądów, urzędów centralnych oraz prokuratur.

16. Cytaty z piśmiennictwa prawniczego nie mniej niż 25 tys. min. z 25 periodyków prawniczych.


Wymagania dotyczące funkcjonalności programu informacji prawnej


A. Sposoby wyszukiwania


1. Wyszukiwania wg identyfikatora aktu prawnego/ sygnatury orzeczenia/ numeru druku projektu ustawy.

2. Wyszukiwania wg rocznika.

3. Wyszukiwania wg gminy, powiatu.

4. Wyszukiwania wg dowolnie wybranej liczby dzienników resortowych.

5. Wyszukiwania wg daty wydania/opublikowania/obowiązywania.

7. Wyszukiwanie poprzez klasyfikację przedmiotową (dotyczy bazy aktów prawnych i orzeczeń) w podziale na akty prawne obowiązujące, archiwalne, oczekujące i orzecznictwo w podziale na aktualne i nieaktualne.

6. Wyszukiwanie wg słów w treści dokumentów

7. Zawężanie listy wynikowej aktów prawnych, orzeczeń do rodzaju i autora.

8. Zawężanie listy wynikowej aktów prawnych, orzeczeń do aktualności

9. Możliwość wyszukiwania listy orzeczeń sądów, administracji, europejskich cytowanych w innych orzeczeniach.


B. Wymagania dodatkowe


1. Możliwość porównania treści całego aktu prawnego po zmianie do jego wersji przed zmianą.

2. Możliwość dokonywania przez użytkownika zmiany daty oceny, co do obowiązywania aktów z Dz. U. i M.P., czego efektem ma być przywołanie całego systemu prawa – aktów obowiązujących, nieobowiązujących oraz oczekujących (wersji tekstów oraz relacji między aktami) na wybraną przez użytkownika datę.

3. Wyodrębnienie w zakresie Dz. U. i M.P. osobnych baz z aktami: obowiązującymi, nieobowiązującymi (archiwalnymi) i oczekującymi.

4. Wyodrębnienie w zakresie Dz. wojewódzkich osobnych baz z aktami: obowiązującymi, nieobowiązującymi (archiwalnymi) i oczekującymi.

5. Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących publikowanych w Dz. U. i M. P.

6. Możliwość kopiowania całości lub części dokumentów bezpośrednio z systemu do edytorów tekstów.

7. Baza adresowa sądów, urzędów centralnych i prokuratur z możliwością wyszukiwania wg właściwości miejscowej.

8. Możliwość wybrania poszczególnych jednostek redakcyjnych przeglądanego aktu i przeniesienie jej do osobnego okna, w którym wyświetlane będą pełne brzmienia tej jednostki po kolejnych zmianach – wersje historyczne poszczególnych jednostek redakcyjnych.

9. Dostęp do publikacji książkowych - monografii dotyczących wybranego zagadnienia z poziomu tekstu aktu prawnego.

10. Możliwość tworzenia notatek wraz z załącznikami do tekstów aktów prawnych, orzeczeń, pism urzędowych zawartych w programie.

11. Możliwość tworzenia podręcznych listy dokumentów do wydruku.

12. Możliwość zapamiętywania ostatnio otwartych lub ulubionych dokumentów

13. Możliwość powiadamiania o zmianach wybranych dokumentów

14. Wzory dokumentów (druki, formularze) edytowalne i samoliczące,

15. Możliwość wgrania do systemu swoich plików w dowolnym formacie.

16. Możliwość udostępniania plików pomiędzy użytkownikami.

17. System ma być w wersji intranetowej. Interfejs użytkownika ma być zgodny z przeglądarką Firefox 3.0 lub nowszą oraz Internet Explorer 6.0 lub nowszą.Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu i pomocy technicznej w obsłudze programu.


Zamawiający wymaga aktualizacji programu co najmniej raz w tygodniu.


Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy


Zamawiający będzie oceniał ofertę pod kątem w/w opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem poniższych kryteriów:


l.p.

Kryterium oceny ofert


waga

w %

1

Cena brutto za realizację całego zamówienia

Punkty zostaną przypisane w następujący sposób:

Cmin

____________ x 40

Cn

gdzie:

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

Cn - cena oferty badanej

40%

2

Ilość orzeczeń z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego

Ocenie zostanie poddana ilość dostępnych w programie orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Głównych Komisji Orzekających w sprawach dot. dyscypliny finansów publicznych, Sądu Najwyższego, sądów okręgowych, sądów rejonowych

Punkty zostaną przypisane w następujący sposób:

On

____________ x 25

Omax

gdzie:

Omax - najwyższa liczba orzeczeń spośród wszystkich ofert

On - liczba orzeczeń oferty badanej

25%

3

Ilość orzeczeń z zakresu zamówień publicznych

Ocenie zostanie poddana ilość dostępnych w programie orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów

okręgowych, sądów rejonowych oraz Zespołu Arbitrow/Krajowej Izby Odwoławczej dotyczących

przepisów o zamówieniach publicznych

Punkty zostaną przypisane w następujący sposób:

On

____________ x 25

Omax

gdzie:

Omax - najwyższa liczba orzeczeń spośród wszystkich ofert

On - liczba orzeczeń oferty badanej

25%

4

Możliwość konsultacji zagadnień prawnych z zakresu zamówień publicznych i oświaty

Wykonawca, który spełni wymaganie w tym zakresie otrzyma 5 pkt

5%

5

Dostęp do kompletnej bazy ujednoliconych aktów prawnych opublikowanych

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Wykonawca, który spełni wymaganie w tym zakresie otrzyma 5 pkt

5%


III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 • wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego,

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy).

 • opis oferowanego programu

 • wzór umowy obowiązujący u oferenta.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną.


V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Paweł Niemiro (nr telefonów 22 7017717, email informatyka@raszyn.pl) i Marcin Ciastoń (nr telefonów 22 7017707, email informatyka@raszyn.pl).

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: pon. 8-18, wt-czw. 8-16, pt. 8-14.


VI. Miejsce składania ofert

Ofertę proszę przesłać do dnia 05 grudnia 2019 roku do godz. 14:00 na adres Zamawiającego (ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn) z dopiskiem/tytułem: „Oferta na program informacji prawnej z aktualizacjami 2019/2020”.


VII. Opis sposobu obliczania ceny


Cenę brutto należy podać dla:

 • dostępu na 12 miesięcy

 • 50 jednocześnie podłączonych stanowisk

 • komentarze, monografie, publikacje zawierające opinie, tezy z piśmiennictwa, opracowania, wzory dokumentów (druki, formularze) edytowalne i samoliczące, orzecznictwo do aktów prawnych wszystkie gałęzie prawa

 • Wykonawca może podać ceny jednostkowe za poszczególne moduły. 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę brutto
  za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.


VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

 4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.Załączniki:

 1. Formularz cenowo-ofertowy

Załączniki

formularz cenowo ofertowy SIP (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie ofertowe SIP (356.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2019-12-02 17:32:29
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2019-12-02 17:35:24
Ostatnia zmiana:2019-12-04 15:13:47
Ilość wyświetleń:129

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij