Raszyn, dnia 05.12.2019 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, proszę o udzielenie informacji w poniższym zakresie:

 1. Jakie były łączne dochody Centrum Sportu Raszyn w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku; Jakie były łączne dochody Centrum Sportu Raszyn w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku;
 2. Jakie były dochody Centrum Sportu Raszyn z tytuły opłat za korzystanie z basenu od osób fizycznych w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku;
 3. Jakie były dochody Centrum Sportu Raszyn z tytuły opłat za korzystanie z basenu od osób prawnych w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku; proszę o wymienienie tych podmiotów z podaniem kwoty dochodów;
 4. Jakie były dochody Centrum Sportu Raszyn z tytułu wynajmu pomieszczeń osobom fizycznym w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku;
 5. Jakie były dochody Centrum Sportu Raszyn z tytułu wynajmu pomieszczeń osobom prawnym w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku; proszę o wymienienie tych podmiotów z podaniem kwoty dochodów;
 6. Jakie były dochody Centrum Sportu Raszyn od osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w zajęciach cyklicznych, organizowanych przez CSR w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku; proszę o wymienienie tych zajęć z podaniem kwoty dochodów;
 7. Jakie były dochody Centrum Sportu Raszyn od osób prawnych z tytułu uczestnictwa w zajęciach cyklicznych, organizowanych przez CSR w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku; proszę o wymienienie tych zajęć z podaniem kwoty dochodów;
 8. Jakie były dochody Centrum Sportu Raszyn od osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w przedsięwzięciach (sprzedaż biletów), organizowanych przez CSR w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku; proszę o wymienienie tych przedsięwzięć z podaniem kwoty dochodów;
 9. Jakie były dochody Centrum Sportu Raszyn z tytułu reklam w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku;
 10. Jakie były inne dochody Centrum Sportu Raszyn od osób fizycznych w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku; proszę o wymienienie tych dochodów z podaniem kwoty dochodów;
 11. Jakie były inne dochody Centrum Sportu Raszyn od osób prawnych w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku; proszę o wymienienie tych dochodów z podaniem kwoty dochodów;

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 17.12.2019 r.

SG. 0003. 3 .2019

Pan Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn
w/m

W odpowiedzi na interpelację z dnia 05.12.2019 r. w zakresie przekazania informacji o dochodach Centrum Sportu Raszyn w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. uprzejmie informuję:

Ad 1. – 8.
Łączne dochody Centrum Sportu Raszyn w okresie 01.01.2019r. - 30.11.2019r.
wyniosły 1 912.717,80 zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z basenu wyniosły: 1 178.563,54 zł.
(sprzedaż paragonowa)

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z hali wyniosły: 224 969,39 zł.
(sprzedaż paragonowa)

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z obiektów sportowych CSR wyniosły: 509 184,87 zł
(firmy zewnętrzne)

Ad 9.
Centrum Sportu Raszyn w ww. okresie nie ma dochodów z tytułu reklam.

Ad 10. - 11.
Centrum Sportu Raszyn w ww. okresie nie ma innych dochodów niż przedstawione w powyższym zestawieniu.