Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXI/186/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR XXI/186/2020
RADY GMINY RASZYN

z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 6m ust. 1 i 2 oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Raszyn, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć Wójtowi Gminy Raszyn w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
 3. Miejscem składania deklaracji, o której mowa w ust. 1 jest Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn.
 4. Deklarację, o której mowa w ust. 1, można nadać także w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188, ze zm.).
 5. Deklaracje według wzoru określonego uchwałą Nr XXIX/365/2012 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą Nr XXXII/382/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 stycznia 2013 roku, złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, zachowują swoją ważność.
 6. Deklaracje według wzoru określonego uchwałą Nr X/99/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27 lipca 2015 r., poz. 6609) zmieniona uchwałą Nr LV/515/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r., złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, zachowują swoją ważność.
 7. Deklaracje według wzoru określonego uchwałą Nr XX/177/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, zachowują swoją ważność.

§ 2.

Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 1. dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180);
 2. układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik nr 2 do uchwały;
 3. deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną;
 4. deklaracja składana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy informacyjnej w sołectwach Gminy Raszyn, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XX/177/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2020 r.


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzoną przepisami art. 37 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U z 2019, poz. 730), art. 6n w ust. 1 pkt 1 otrzymał z dniem 3 maja 2019 r. brzmienie:
"wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji".

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579 ) zmianie uległ m.in. art. 6m. ust. 2 który z dniem 6 września 2019 r otrzymał brzmienie: „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.”

Podana data wejścia w życie niniejszej uchwały określona w §6 wynika z konieczności stosowania przedmiotowego wzoru deklaracji od dnia 01.02.2020 r. uwzględniającego zmiany w przepisach prawa jak i wprowadzonym prawem miejscowym w zakresie zmiany terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częściowym zwolnieniem z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wchodzą w życie z dniem 01.02.2020 r.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/186/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 stycznia 2020 r. (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/186/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 stycznia 2020 r. (6.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Układ informacji w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (130kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2020-01-17 14:01:16
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2020-01-17 14:16:01
Ostatnia zmiana:2020-01-17 14:35:42
Ilość wyświetleń:156

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij