obrazek

Raszyn, dnia 15 września 2020 r.

ZP.271.1.13.2020.DC

 

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawa niezbędnego sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej w Gminie Raszyn – faza V”

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza sprostowanie do odpowiedzi zamieszczonych na stronie internetowej w dniu 7 września 2020 r. – w zakresie poniższych pytań:

 

 

Pytanie 1 do Pytanie nr 16 - OPZ Punkt VII. Pozostałe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

“Wykonawca zakupi i dostarczy nowy serwer na którym zainstaluje oprogramowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

 

Dla serwera aplikacyjnego Zamawiający wymaga

 

2.

Typ procesora

x86 - 64 bity, Intel® Xeon® E-2278G lub inny równoważny procesor minimum 8 rdzeniowy;

3.

Liczba procesorów

Zainstalowane minimum 1 procesor;

Oferowany serwer musi posiadać minimum dwa gniazda procesorowe;

 

Wymagany procesor nie jest dostępny w serwerach wyposażonych w dwa gniazda procesorowe.

Prosimy o zmianę wymagania na postać ,  „x86 – 64 bity, Intel Xeon-Gold 6234 lub inny minimum 8 rdzeni i częstotliwości bazowej procesora 3,3 GHz”. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe złożenie oferty ze względu na brak takiej konfiguracji na rynku.  

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia wymagany typ procesora na:  „x86 – 64 bity, Intel Xeon-Gold 6234 lub inny minimum 8 rdzeni i częstotliwości bazowej procesora minimum 3,0 GHz osiągający w teście wydajności CPU Benchmarks (https://www.cpubenchmarkt.net/) wynik minimum 28800 pkt.

 

 

Pytanie 2 do Pytanie nr 16 - OPZ Punkt VII. Pozostałe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

“Wykonawca zakupi i dostarczy nowy serwer na którym zainstaluje oprogramowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Dla serwera bazodanowego Zamawiający wymaga procesora: x86 - 64 bity, Intel® Xeon® Gold 6208U lub inny równoważny procesor; min 8 rdzeniowy”.

Procesor Xeon Gold 6208U jest procesorem 16-rdzeniowym. Czy w związku z tym Zamawiający uzna za równoważny procesor mający minimum 16-rdzeni i zegar bazowy minimum 2,90 GHz ? W przeciwnym wypadku nie jest możliwe uzyskanie równoważności bez podania kryteriów wydajnościowych.

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający  uzna za równoważny procesor mający minimum 16-rdzeni i zegar bazowy minimum 2,90 GHz osiągający w teście wydajności CPU Benchmarks (https://www.cpubenchmarkt.net/) wynik minimum 26600 pkt.

 

 

Pytanie 3 do Pytanie nr 16 - OPZ Punkt VII. Pozostałe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

“Wykonawca zakupi i dostarczy nowy serwer na którym zainstaluje oprogramowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

 

Dla serwera aplikacyjnego Zamawiający wymaga

 

5.

Sloty rozszerzeń

Minimum 3 sloty PCI-Express pełnej wysokości, generacji 3 x8 (prędkość slotu – bus width), w tym dwa sloty x16 (format slotu – connector width) pełnej wysokości;

Możliwość rozbudowy do minimum 6 slotów PCI-Express, w tym minimum dwa sloty PCIe Generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width), pełnej wysokości i pełnej długości;

Minimum 3 szt. dostępnych slotów PCI-e w zaoferowanej konfiguracji;

 

Nowe generacje serwerów w konfiguracji jednoprocesorowej umożliwiają dostarczenie więcej niż jednego slotu PCI-Express w formacie x16 tylko pod akceleratory GPU, których Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający uzna za wystarczające serwer posiadający: „Minimum 3 sloty PCI-Express pełnej wysokości, generacji 3 x8 (prędkość slotu – bus width), w tym jeden slot x16 (format slotu – connector width) pełnej wysokości, Możliwość rozbudowy do minimum 6 slotów PCI-Express, w tym minimum dwa sloty PCIe Generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width), pełnej wysokości i pełnej długości. Minimum 3 szt. Dostępnych slotów w zaoferowanej konfiguracji”  ?

 

Odpowiedź zmawiającego:

TAK. Zamawiający uzna za wystarczający serwer o takich parametrach.

 

 

Pytanie 4 do Pytanie nr 16 - OPZ Punkt VII. Pozostałe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

“Wykonawca zakupi i dostarczy nowy serwer na którym zainstaluje oprogramowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

 

Dla serwerów aplikacyjnego i bazodanowego Zamawiający wymaga:

Wspierane systemy operacyjne

Microsoft Windows Server (wersja 2012, 2012 R2, 2008 R2);

Microsoft Small Business Server 2011;

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) – wersja 5 i 6;

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) – wersja 10 i 11;

Oracle Linux 6;

 

Najnowsze generacje serwerów wyposażone w wymagane przez Zamawiającego procesory  (Intel® Xeon® E-2278G  i  Intel® Xeon® Gold 6208U) nie wspierają systemów „Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 5 i 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 i 11, Microsoft Small Business Server 2011; Oracle Linux 6;”

Czy Zamawiający uzna za wystarczające dostarczenie serwerów kompatybilnych z systemami: Windows Server: 2019, 2016, 2012 R2, Microsoft Hyper-V Server: 2012 R2, 2016 i 2019, Red Hat Enterprise Linux 7.6 lub nowszy, 8, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4, 12 SP2 i 15  ? W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe złożenie oferty ze względu na brak takiej konfiguracji na rynku.  

 

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK. Zamawiający uzna za wystarczające dostarczenie serwerów kompatybilnych z wymienionymi systemami operacyjnymi.

 

 

Pytanie 5 do Pytania nr 32 - Załącznik B - § 10 ust. 4

Ze względu na bardzo dużą ilość pytań i odpowiedzi wnosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 30.09.2020.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert.

 

 

Pytanie 6 do Pytania nr 32 - Załącznik B - § 10 ust. 4

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia przedmiotowe zapisy bez zmian.

 

 

Pytanie 7 do Pytania nr 96

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się następującym doświadczeniem:

      1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu co najmniej 1 wdrożenia systemu lub oprogramowania do diagnostyki sieci kanalizacji wodociągowej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej, opartego na statystycznej analizie danych polegającej na prognozie stanu awarii

      1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu co najmniej 1 wdrożenia systemu lub oprogramowania do diagnostyki systemu sieci kanalizacji wodociągowej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej, opartego na statystycznej analizie danych polegającej na prognozie stanu awarii.

Naszym zdaniem te zamówienia są tożsame. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak Zamawiający interpretuje różnice pomiędzy wymaganym „wdrożeniem systemu lub oprogramowania do diagnostyki sieci…” a „wdrożeniem systemu lub oprogramowania do diagnostyki systemu sieci…”

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określonych w pkt. 5.1.2 lit. c1):

 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania wraz z odpowiedziami staja się wiążące przy składaniu oferty.

 
 
 
 obrazek

Polska-Raszyn: Usługi w zakresie oprogramowania

2020/S 175-423500

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 121-296215)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Raszyn
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn – faza V”

Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2020.DC
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn – faza V”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę systemu informacji przestrzennej (zwanego dalej: GIS) i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej obejmujących w swym zakresie zagadnienia związane z zebraniem i usystematyzowaniem danych o sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ich obiektach położonych na terenie gminy Raszyn.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 121-296215

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Zamiast:

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej w gminie Raszyn – faza V”

Powinno być:

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn – faza V”

Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej w gminie Raszyn – faza V”.

Zakres przedmiotu zmówienia obejmuje budowę systemu informacji przestrzennej (zwanego dalej: GIS) i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej obejmujących w swym zakresie zagadnienia związane z zebraniem i usystematyzowaniem danych o sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ich obiektach położonych na terenie gminy Raszyn.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn – faza V”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę systemu informacji przestrzennej (zwanego dalej: GIS) i modelu hydraulicznego sieci wodociągowej obejmujących w swym zakresie zagadnienia związane z zebraniem i usystematyzowaniem danych o sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ich obiektach położonych na terenie gminy Raszyn.

Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Początek: 03/08/2020

Koniec: 30/11/2020

Powinno być:

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 
 
 
 
 
obrazek

Raszyn, dnia 7 września 2020 r.

ZP.271.1.13.2020.DC

 

 

dot. Przetargu nieograniczonego na „Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawa niezbędnego sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej w Gminie Raszyn – faza V”

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza sprostowanie do odpowiedzi zamieszczonych na stronie internetowej w dniu 4 września 2020 r. – w zakresie poniższych pytań:

 

 

Pytanie nr 6- dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, pkt. III. 1.1. Zakres danych

• wykorzystanie dokumentacji technicznej do wprowadzenia atrybutów opisowych obiektów sieci opisanych w modelu danych zgodnie ze słownikami przyjętymi w modelu danych.

Proszę o doprecyzowanie, jaka ilość dokumentacji technicznej zostanie przekazana Wykonawcy i będzie podlegała analizie oraz pozyskaniu z niej danych atrybutowych (ilość operatów, ilość dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci zgromadzonych w Przedsiębiorstwie od roku 2009) ? Czy dokumentacja ta zostanie przekazana w formie papierowej czy numerycznej (skany, elektroniczne dokumenty i pliki) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej odpowiadającej 159,80 kam kanalizacji sanitarnej oraz 131,50 km sieci wodociągowej.

 

 

Pytanie nr 16 - OPZ Punkt VII. Pozostałe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

“Wykonawca zakupi i dostarczy nowy serwer na którym zainstaluje oprogramowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.”

 

a)       Prosimy o podanie minimalnych wymagań dla serwera ze względu na porównywalność ofert. Czy serwer ma pochodzić z polskiej dystrybucji, ile ma posiadać gwarancji, w jakiej obudowie (tower, rack), ile pamięci ram, ile procesorów i rdzeni, ile pojemności dyskowej itp.? Jaki system operacyjny ma posiadać serwer?

Odpowiedź Zamawiającego:

Poniżej zaprezentowano min wytyczne dla infrastruktury serwerowej niezbędnej do wdrożenia systemu GIS, która powinna zostać zapewniona przez Wykonawcę. Przedstawione poniżej konfiguracje dotyczą środowiska, które jest realizowane jako maszyny fizyczne, bez wirtualizacji.

Sprzęt musi pochodzić z polskiej dystrybucji i posiadać minimum 3 letnią gwarancję producenta.

1. Serwer aplikacyjny:

Lp.

Właściwość

Wymagane parametry

1.

Obudowa

Stelażowa o wysokości maksymalnie 2U;

Obudowa musi również być wyposażona w szyny pozwalające                     na wysuwanie serwera z szafy oraz prowadnicę przewodów;

2.

Typ procesora

x86 - 64 bity, Intel® Xeon® E-2278G lub inny równoważny procesor minimum 8 rdzeniowy;

3.

Liczba procesorów

Zainstalowane minimum 1 procesor;

Oferowany serwer musi posiadać minimum dwa gniazda procesorowe;

4.

Pamięć operacyjna

Zainstalowane minimum 128GB RDIMM DDR4, z możliwością rozbudowy do minimum 2TB;

Minimum 24 sloty na pamięć, z czego minimum 20 slotów wolnych;

5.

Sloty rozszerzeń

Minimum 3 sloty PCI-Express pełnej wysokości, generacji 3 x8 (prędkość slotu – bus width), w tym dwa sloty x16 (format slotu – connector width) pełnej wysokości;

Możliwość rozbudowy do minimum 6 slotów PCI-Express, w tym minimum dwa sloty PCIe Generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width), pełnej wysokości i pełnej długości;

Minimum 3 szt. dostępnych slotów PCI-e w zaoferowanej konfiguracji;

6.

Dyski twarde

Minimum 6 dysków twardych 500GB typu hot-plug SAS 7200 obrotów/min. wielkość 2,5”;

Możliwość rozbudowy o 2 kolejne dyski twarde;

7.

Kontroler

Kontroler macierzowy SAS 12Gb z pamięcią 2GB wraz z podtrzymaniem bateryjnym, obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5/50/6/60;

8.

Karta sieciowa

Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mbps, interfejsy RJ45;

9.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna;

10.

Porty

Minimum 7x USB (w tym jeden wewnętrzny), w tym minimum 5x USB 3.0;

Minimum jeden port typu VGA (z tyłu) oraz 1 port typu display port (z przodu);

Wewnętrzny slot na kartę SD lub Micro SD;

Możliwość rozbudowy o port szeregowy;

11

Napęd optyczny

Zainstalowany napęd optyczny DVD-ROM;

12.

Zasilacz

Minimum 2 szt., typ hot-plug, redundantne o mocy minimum 490W każdy;

13.

Chłodzenie

Zestaw wentylatorów typu hot-plug;

14.

Bezpieczeństwo

Możliwość zainstalowania zintegrowanego z płytą główną modułu TPM;

15.

Zarządzanie i obsługa techniczna

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) o prędkości minimum 1Gb Ethernet, pozwalającej między innymi na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, obsługę wirtualnych nośników, uruchomienie konsoli tekstowej oraz graficznej;

16.

Gwarancja

Minimum 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji na zgłoszenie w ciągu 4 godzin w oknie 24x7;

17.

Inne wymogi

Dostarczony sprzęt będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co oznacza, że będzie on sprzętem nowym (nie będzie on sprzętem odnowionym (refurbished), nie będzie sprzętem pochodzącym z recyklingu) i będzie posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych producenta kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej;

Zamawiający, w ramach 3 letniej gwarancji zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w polskiej organizacji serwisowej producenta sprzętu;

18.

Wspierane systemy operacyjne

Microsoft Windows Server (wersja 2012, 2012 R2, 2008 R2);

Microsoft Small Business Server 2011;

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) – wersja 5 i 6;

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) – wersja 10 i 11;

Oracle Linux 6;

19.

Zainstalowany system operacyjny

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard;

 

2. Serwer bazodanowy:

 

Lp.

Właściwość

Wymagane parametry

1.

Obudowa

Stelażowa o wysokości maksymalnie 2U;

Obudowa musi również być wyposażona w szyny pozwalające                     na wysuwanie serwera z szafy oraz prowadnicę przewodów;

2.

Typ procesora

x86 - 64 bity, Intel® Xeon® Gold 6208U lub inny równoważny procesor; min 8 rdzeniowy

3.

Liczba procesorów

Zainstalowane minimum 1 procesor;

Oferowany serwer musi posiadać minimum dwa gniazda procesorowe;

4.

Pamięć operacyjna

Zainstalowane minimum 64GB RDIMM DDR4, z możliwością rozbudowy do minimum 1TB;

Minimum 24 sloty na pamięć, z czego minimum 20 slotów wolnych;

5.

Sloty rozszerzeń

Minimum 3 sloty PCI-Express pełnej wysokości, generacji 3 x8 (prędkość slotu – bus width), w tym dwa sloty x16 (format slotu – connector width) pełnej wysokości;

Możliwość rozbudowy do minimum 6 slotów PCI-Express, w tym minimum dwa sloty PCIe Generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width), pełnej wysokości i pełnej długości;

Minimum 3 szt. dostępnych slotów PCI-e w zaoferowanej konfiguracji;

6.

Dyski twarde

Minimum 6 dysków twardych 600GB typu hot-plug SAS 7200 obrotów/min. wielkość 2,5”;

Możliwość rozbudowy o 2 kolejne dyski twarde;

7.

Kontroler

Kontroler macierzowy SAS 12Gb z pamięcią 2GB wraz z podtrzymaniem bateryjnym, obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5/50/6/60;

8.

Karta sieciowa

Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mbps, interfejsy RJ45;

9.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna;

10.

Porty

Minimum 7x USB (w tym jeden wewnętrzny), w tym minimum 5x USB 3.0;

Minimum jeden port typu VGA (z tyłu) oraz 1 port typu display port (z przodu);

Wewnętrzny slot na kartę SD lub Micro SD;

Możliwość rozbudowy o port szeregowy;

11

Napęd optyczny

Zainstalowany napęd optyczny DVD-ROM;

12.

Zasilacz

Minimum 2 szt., typ hot-plug, redundantne o mocy minimum 490W każdy;

13.

Chłodzenie

Zestaw wentylatorów typu hot-plug;

14.

Bezpieczeństwo

Możliwość zainstalowania zintegrowanego z płytą główną modułu TPM;

15.

Zarządzanie i obsługa techniczna

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) o prędkości minimum 1Gb Ethernet, pozwalającej między innymi na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, obsługę wirtualnych nośników, uruchomienie konsoli tekstowej oraz graficznej;

16.

Gwarancja

Minimum 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji na zgłoszenie w ciągu 4 godzin w oknie 24x7;

17.

Inne wymogi

Dostarczony sprzęt będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co oznacza, że będzie on sprzętem nowym (nie będzie on sprzętem odnowionym (refurbished), nie będzie sprzętem pochodzącym z recyklingu) i będzie posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych producenta kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej;

Zamawiający, w ramach 3 letniej gwarancji zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w polskiej organizacji serwisowej producenta sprzętu;

18.

Wspierane systemy operacyjne

Microsoft Windows Server (wersja 2012, 2012 R2, 2008 R2);

Microsoft Small Business Server 2011;

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) – wersja 5 i 6;

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) – wersja 10 i 11;

Oracle Linux 6;

19.

Zainstalowany system operacyjny

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard;

 

 

„integracja z systemem rejestracji prac technicznych mająca na celu umożliwienie: przypisanie miejsca realizacji prac technicznych do konkretnego elementu sieci i integracje tej informacji z systemem rejestracji prac technicznych, prezentację danych pobranych z systemu rejestracji prac technicznych w systemie GIS, wzajemne udostępnienie ustalonego zakresu danych pomiędzy systemami, wywoływanie/uruchamianie z poziomu systemu rejestracji prac technicznych usług, map dostępnych w systemie GIS w kontekście danego zgłoszenia zarejestrowanego w systemie prac technicznych”

 

a)       Prosimy o wyjaśnienie, jaki system rejestracji prac technicznych ma zostać zintegrowany z systemem GIS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca nie będzie integrował żadnego systemu rejestracji prac technicznych z wdrażanym systemem GIS.

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść tego puntu który otrzymuje brzmienie:

·     rejestracja prac technicznych mająca na celu umożliwienie: przypisanie miejsca realizacji prac technicznych do konkretnego elementu sieci i integracje tej informacji z systemem rejestracji prac technicznych, prezentację danych pobranych z systemu rejestracji prac technicznych w systemie GIS, wzajemne udostępnienie ustalonego zakresu danych pomiędzy systemami, wywoływanie/uruchamianie z poziomu systemu rejestracji prac technicznych usług, map dostępnych w systemie GIS w kontekście danego zgłoszenia zarejestrowanego w systemie prac technicznych

Szczegóły powyższych procesów/funkcjonalności powinny być ustalone w ramach analizy przedwdrożeniowej jaka powinna zostać zrealizowana w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia.”

b)       Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni możliwość integracji z systemem rejestracji prac technicznych i poniesie ew. koszty integracji po stronie tego systemu (koszty integracji ze strony systemu GIS po stronie Wykonawcy)

Odpowiedź Zamawiającego:

Rejestracja prac technicznych stanowi nową funkcjonalność która ma być wdrożona i stanowić integralną częścią zamawianego systemu GIS.

 

 

Pytanie nr 77

Umowa, paragraf 5, ust 8: zapis bardzo rygorystyczny, nie dający Wykonawcy możliwości uzgodnienia wspólnego terminu obciążony wysoką karą (niezależnie od wpływu niestawienia się Wykonawcy na stanu realizacji projektu). Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na poniższy:

W uzasadnionych sytuacjach zagrożenia terminowej realizacji projektu Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na pisemne wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym przez Strony terminie. Za każdorazowe niestawienie się Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W celu omówienia okoliczności związanych z realizacją Umowy, przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do stawiania się na pisemne wezwanie Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego w dniu roboczym, w wyznaczonym mu terminie, o którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. W wezwaniu Zamawiający wskaże Wykonawcy agendę spotkania.  Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do osobistego stawiennictwa nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Za każdorazowe niestawienie się Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 500,00 zł  (pięćset złotych). Przy czym, za dni robocze, o których mowa w umowie Strony każdorazowo przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

 

Pytanie nr 113

Sugerujemy zmianę zapisu, jeśli chodzi o zakres przetwornika (pomiar ciśnienia) z "0 do 16 bar" na "0 do 10 bar". Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, iż górna granica 10 bar jest wystarczająca.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia mieszczących się z w zakresie od 0 do max 20 bar i błędem pomiaru nie większym niż 8000 Pa (co stanowi dokładność ? 0,5% dla 16 bar).

 

 

Pytanie nr 177 – do SOPZ

Dotyczy zapisów pkt V. Architektura systemu

k) Wymagane jest, aby interfejs systemu wykonany był w technologii responsywnej. Interfejs systemu powinien wykrywać na jakim typie urządzeniu jest uruchamiany system i m.in. dostosować interfejs do rozmiaru ekranu. Pozwoli to działać Zamawiającemu w systemie na urządzeniach stacjonarnych (notebook, komputer PC) i urządzeniach mobilnych (tablet, smartfon).

Pytanie:

Obecnie na rynku nie ma rozwiązań, gdzie cały interface systemu (GIS, modele) działały by w technologii hatml responsywnej. Responsywność najczęściej wykorzystywana jest w systemach mobilnych (eBOK, Workflow). W systemach technicznych typu GIS czy modelowanie matematyczne nie jest stosowany ponieważ systemy tego typu służą do gromadzenia danych oraz analizy pracy sieci i muszą funkcjonować (ze względu na potrzebne duże moce obliczeniowe) na dużych jednostkach obliczeniowych typu serwer. Wymóg, żeby interface systemu działał w technologii html responsywnej (z pełną funkcjonalnością) znacznie podwyższy koszty realizacji projektu. Proszę o usunięcie wymogu dot. responsywności.

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie oczekuje responsywności dla aplikacji Desktop. Pozostałe aplikacje www i mobilne powinny taką responsywność zapewniać.

 

 

 

 

 

 
obrazek
 

 

Raszyn, dnia 4 września 2020 r.

ZP.271.1.13.2020.DC

 

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza V”

  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

 

Pytanie nr 1 - dot. SIWZ;  Architektura systemu, lit i

W związku z informacjami ze strony producentów technologii Flash oraz Silverlight o zaprzestaniu wsparcia od stycznia 2021r i w celu zachowania uczciwej konkurencyjności ofert, wnosimy do Zamawiającego o wpisanie do dokumentacji przetargowej wymagania konieczności zaprezentowania oferowania systemu GIS w formie próbki przed nominowaniem na Wykonawcę zadania.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie widzi konieczności przeprowadzenia takich prezentacji.

 

 

Pytanie nr 2 -dot. SIWZ; V. Architektura systemu, lit i

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z wymaganiem technologicznym tzw. cienkiego klienta Zamawiający oczekuje od oprogramowania GIS ma posiadać możliwość personalizacji pod kątem użytkownika wraz z funkcjonalnością pozwalającą na automatyczny wybór perspektyw operatora ad hoc oraz stworzenia własnego pulpitu z najczęściej używanymi ekranami/funkcjami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

 

 

Pytanie nr 3- dot. SIWZ; IV.; 1. Opis oprogramowania GIS

Prosimy o potwierdzenie, że oprogramowania GIS ma posiadać następujące funkcjonalności:

• System pozwala na zarządzanie całym majątkiem przedsiębiorstwa wod.-kan. wraz z obiektami technologicznymi oraz elementami majątku nie powiązanymi z mapą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza przedmiotowy zapis

• System umożliwia tworzenie struktury zależności obiektów i prezentacji w formie drzewka relacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza przedmiotowy zapis

• System umożliwia agregowanie informacji dot. pomiarów dot. zużyć energii elektrycznej na obiektach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak przedmiotowego zapisu w dokumentacji przetargowej

• System wspiera operatora w zakresie wydawania warunków technicznych oraz uzgodnień dokumentacji technicznej od złożenia wniosku przez zgodność wykonania do wydania pism do Klienta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza przedmiotowy zapis

• System umożliwia masowe dodawanie do grupy obiektów załączników, dokumentacji oraz atrybutów, np. dodawanie średnicy rury wodociągowej na całym odcinku sieci wodociągowej, dodawania skanów dokumentacji dla grupy obiektów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza przedmiotowy zapis

• System wspomaga zarządzanie dowolnymi zdarzeniami zdefiniowanymi w systemie, ewidencję prac wykonywanych na dowolnych obiektach i zdarzeniach. Ewidencjonowanie czynności związanych z obsługą awarii i eksploatacji sieci wod.-kan. oraz obiektach technologicznych. Dodatkowo możliwość rejestracji Odpowiedź Zamawiającego:

Brak przedmiotowego zapisu w dokumentacji przetargowej

 

 

Pytanie nr 4- dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, pkt. III. 1.1. Zakres danych

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego wystąpienia (na wniosek Wykonawcy) do PODGiK, celem pozyskania danych w zakresie uzbrojenia terenu (GESUT) znajdujące się na mapie zasadniczej. To Zamawiający będzie docelowo użytkował dane w systemie GIS w zakresie sieci wod.- kan., a z doświadczeń naszej firmy wynika, że taka procedura nie będzie wiązać się z żadnymi kosztami dla Zamawiającego, ani Wykonawcy, a pozwoli ona na zoptymalizowanie kosztów w składanej ofercie przetargowej każdemu oferentowi.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający pozyska i przekaże Wykonawcy wszystkie dane z PODGIK. Dane te posłużą do budowy mapy branżowej.

 

 

Pytanie nr 5- dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, pkt. III. 1.1. Zakres danych

• uzupełnienie przebiegu brakujących segmentów sieci i lokalizacji obiektów punktowych;

Proszę o doprecyzowanie, ile sieci jest do zwektoryzowania, np. procentowo w stosunku do już zwektoryzowanej, na ilu arkuszach mapy, albo ile kilometrów?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie zwektoryzowanie sieci kanalizacyjnej nie znajdującej się w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.

 

 

Pytanie nr 6- dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, pkt. III. 1.1. Zakres danych

• wykorzystanie dokumentacji technicznej do wprowadzenia atrybutów opisowych obiektów sieci opisanych w modelu danych zgodnie ze słownikami przyjętymi w modelu danych.

Proszę o doprecyzowanie, jaka ilość dokumentacji technicznej zostanie przekazana Wykonawcy i będzie podlegała analizie oraz pozyskaniu z niej danych atrybutowych (ilość operatów, ilość dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci zgromadzonych w Przedsiębiorstwie od roku 2009) ? Czy dokumentacja ta zostanie przekazana w formie papierowej czy numerycznej (skany, elektroniczne dokumenty i pliki) ?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej odpowiadającej 181,27 kam kanalizacji sanitarnej oraz 13,71 km sieci wodociągowej.

 

 

Pytanie nr 7- dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, pkt. V Architektura systemu

j) Wymagane jest działanie całości funkcjonalności systemu w przeglądarkach Chrome (wersja min. 74.x), Mozilla FireFox (wersja min. 66.x), EDGE oraz Safari (iOS 12).

Z doświadczenia naszych klientów wynika, że dostęp do pełnej edycji graficznej w systemie GIS nie jest konieczny z każdego miejsca w firmie, gdyż edycję taką wykonują ściśle określone osoby. Proponujemy rozwiązanie dzięki, któremu przez przeglądarkę internetową Klient ma nieograniczony dostęp do ewidencji obiektów i zdarzeń oraz mapy podglądowej GIS. Natomiast zaawansowana edycja graficzna odbywa się w zintegrowanym oprogramowaniu desktopowym instalowany bezpośrednio na komputerach użytkowników. Wnosimy o zmianę zapisu na : „Wymagane jest działanie systemu w przeglądarkach Chrome (wersja min. 74.x), Mozilla FireFox (wersja min. 66.x), EDGE oraz Safari (iOS 12), dodatkowo dopuszcza się pracę zaawansowanego klienta edycyjnego w postaci aplikacji Windows”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie dot. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, pkt. V Architektura systemu:

„j) W rozwiązaniach opartych wyłącznie na przeglądarkach internetowych „cienki klient” (nie posiadających aplikacji typu desktop) wymagane jest działanie całości funkcjonalności systemu (w szczególności  zaawansowanych narzędzi edycji geometrii) w przeglądarkach co najmniej Chrome (wersja min. 74.x), Mozilla FireFox (wersja min. 66.x), EDGE.

Dla rozwiązań systemowych, w których aplikacje typu desktop stanowią główne narzędzia zaawansowanej pracy edycyjnej w systemie GIS, aplikacja webowa nie musi posiadać zaawansowanych narzędzi edycji geometrii.”

 

 

Pytanie nr 8 - OPZ Punkt II, 3. Powiązanie modelu GIS i modelu matematycznego

“Zamawiający oczekuje dwustronnej integracji systemu GIS z modelem hydraulicznym i SCADA oraz zintegrowania systemów z systemem użytkowanymi przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. “

Jakie dane mają być przesyłane do systemu SCADA z systemu GIS?.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach przedmiotu zamówienia ma zostać wykonana jednokierunkowa integracja wdrażanego systemu GIS z systemem SCADA. Nie zakłada się przesyłania danych do systemu SCADA.

O jakich systemach mowa w „oraz zintegrowania systemów z systemem użytkowanymi przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o”? Czy chodzi o systemu już wymienione w OPZ czyli SCADA, model hydrauliczny i system TP Media?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż chodzi o systemy wymienione w OPZ.

 

 

Pytanie nr 9 - OPZ Punkt III, 1.1. Zakres danych źródłowych

“•            wektorowe mapy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdujące się w zasobach Zamawiającego ,”

 

a)       W jakich formatach są posiadane dane i czy pokrywają cały obszar działalności Zmawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej odpowiadającej 159,80 kam kanalizacji sanitarnej oraz 131,50 km sieci wodociągowej.

“•            warstwy informacji przestrzennej w zakresie uzbrojenia terenu znajdujące się na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej w Pruszkowie ,”

 

b)       Czy Zamawiający przekaże w/w dane i będą one podstawowym źródłem budowania mapy branżowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozyska i przekaże Wykonawcy wszystkie dane z PODGIK. Dane te posłużą do budowy mapy branżowej.

 

“•            archiwa Zamawiającego i Eksploatatora Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko Raszyn Sp. z o.o. zawierające papierową dokumentację z odebranych robót, protokoły awarii i napraw oraz inne dokumenty o charakterze mapowym w tym dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów wodociągowych ,”

 

c)       Prosimy o podanie ilości w/w dokumentów tj. papierowej dokumentacji z odebranych robót, protokołów awarii i napraw, innych dokumentów o charakterze mapowym, dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów wodociągowych

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej odpowiadającej 159,80 kam kanalizacji sanitarnej oraz 131,50 km sieci wodociągowej.

 

 

Pytanie nr 10 - OPZ Punkt III, 1.2. Dane posiadane przez Zamawiającego pod kątem wykorzystania

Czy Zamawiający zapewni odpowiedni dostęp do w/w danych? Odpowiednie dostępy do baz danych, plików, dostęp do dokumentacji systemów i przygotuje odpowiednie widoki danych po stronie systemów integrowanych?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszelkie dostosowanie systemów integrowanych zapewni Zamawiający. Tam gdzie to możliwe Zamawiający zapewni dostęp do plików danych, zapewni dostęp do baz danych oraz do widoków danych podlegających integracji lub weźmie na siebie ciężar rozmów z dostawcami poszczególnych systemów w zakresie zapewnienia takich dostępów Wykonawcom.  

 

 

Pytanie nr 11 - OPZ Punkt III, 1.2. Dane posiadane przez Zamawiającego pod kątem wykorzystania

 

„•            Instalacja oparta na bazie danych ORACLE.”

 

a)       Prosimy o podanie jaką wersję bazy danych posiada Zamawiający i czy dopuszcza wykorzystanie istniejącej licencji bazy danych Oracle w nowym wdrażanym systemie GIS.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z  o.o. posiada bazę Oracle która został dostarczona z rozwiązaniem firmy Megabit, jest nieaktualna. Zamawiający nie opłacał asysty technicznej dla tego produktu.

 

„• Dokumentacja techniczna sieci wod-kan. Znajdująca się w zasobach Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko Raszyn Sp. z o.o. od 2009 roku.”

 

b)       Ile Zamawiający posiada takiej dokumentacji. Ile teczek, stron, segregatorów lub metrów bieżących dokumentów w półkach.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej odpowiadającej 159,80 kam kanalizacji sanitarnej oraz 131,50 km sieci wodociągowej.

 

„•            uzupełnienie przebiegu brakujących segmentów sieci i lokalizacji obiektów punktowych ;”

 

c)       Jaka jest długość sieci wodociągowej zarządzanej przez Zamawiającego ?

d)       Jaka jest długość sieci kanalizacyjnej zarządzanej przez Zamawiającego ?

e)       Jaki procent danych Zamawiający szacuje jako dane wektorowe mapy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdujące się w zasobach Zamawiającego

f)        Jaki procent danych Zamawiający szacuje jako dane do uzupełnienia na podstawie danych pobranych danych z ośrodka geodezyjnego?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej odpowiadającej 159,80 kam kanalizacji sanitarnej oraz 131,50 km sieci wodociągowej.

 

„•            utworzenie warstwy punktów rozbioru wody; przypisanie do każdego punktu rozbioru, obiektu z systemu bilingowego Zamawiającego  oraz punktu adresowego lub numeru działki ewidencyjnej zgodnego z ewidencją gruntów i ewidencją numeracji adresowej.”

 

g)       Jaka jest ilość aktywnych punktów poboru, wodomierzy w systemie bilingowym ?

Odpowiedź Zamawiającego:

W systemie bilingowym znajduje się ok. 8000 (+-5 %) aktywnych punktów poboru.

 

h)       Czy w systemie bilingowym obiekt systemu bilingowego posiada słownik ulic zgodny z TERYT i słownik adresów?

Odpowiedź Zamawiającego:

W systemie bilingowym obiekt systemu bilingowego nie posiada słownika ulic zgodnego z TERYTem ani słownika punktów adresowych

i)        Czy w systemie bilingowym obiekt systemu bilingowego posiada identyfikator działki zgodny z ewidencją gruntów ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Częściowo od 2018 roku są wprowadzane do systemu bilingowego identyfikatory działek.

Zamawiający szacuje tę ilość na poziomie około 20 % (±5 %) wszystkich punktów poboru.

 

 

Pytanie nr 12 - OPZ Punkt III, 3 Minimalne wymagania w zakresie danych do modelu matematycznego

“•            materiał oraz chropowatość przewodów ;”

 

a)       W jaki sposób Wykonawca ma uzupełnić chropowatość przewodów? Proponujemy wygenerowanie chropowatości w module obliczeniowym ponieważ stanowi to dynamiczny parametr obliczeniowy służący do kalibracji modelu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie informacji o chropowatości w module obliczeniowym, ale powinna być również możliwość podglądu w/w parametru z systemu GIS. Za sposób pozyskania chropowatości odpowiada Wykonawca.

 

“•            długości przewodów (między poszczególnymi węzłami) w układzie trój-wymiarowym ;”

b)       Czy dane posiadane przez Zamawiającego mają współrzędną Z? Czy wszystkie obiekty podane mają rzędną?

Proponujemy wygenerowanie rzędnej na podstawie danych NMT i średniego zagłębienia przewodu w gruncie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dla sieci wodociągowej wygenerowanie rzędnej z NMT o ile nie będzie rzędnych w przekazanej dokumentacji.

 

c)       Czy Zamawiający posiada wszystkie dane w zakresie rzędnych kanalizacji? Jeżeli nie to czy dokona inwentaryzacji terenowej obiektów nie posiadających rzędnej w dokumentacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada wszystkich danych w zakresie rzędnych kanalizacyjnych. Dla sieci kanalizacyjnej Wykonawca uzupełni rzędne z pomiarów terenowych o ile nie będzie takiej informacji w żądnej dostępnej dokumentacji technicznej lub zewnętrznych źródeł danych i będzie to niezbędne na potrzeby uruchomienia systemu.  

 

“•            zasady współpracy poszczególnych SUW. 

d)       Proponujemy tego typu informację wprowadzić bezpośrednio do modelu, gdzie odwzorowuje się zasadę sterowania siecią. Trzymanie tego typu informacji w GIS nie ma zastosowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza gromadzenie informacji o sposobie sterowania siecią i wzajemnego powiązania pomiędzy obiektami w module obliczeniowym.

 

e)       Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach przedmiotu zamówienia leży również budowa modelu sieci kanalizacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż w ramach niniejszego postępowania niezbędna jest budowa matematycznego modelu sieci kanalizacyjnej

 

f)        Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach przedmiotu zamówienia leży również budowa kampania pomiarowa i kalibracja modelu sieci kanalizacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż w ramach niniejszego postępowania niezbędna jest wyłącznie budowa matematycznego modelu sieci kanalizacyjnej. Kampania pomiarowa oraz kalibracja modelu sieci kanalizacyjnej zostanie przeprowadzona w ramach innego postępowania.

 

g)       Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach przedmiotu zamówienia leży również integracja ze SCADA w zakresie monitoringu sieci kanalizacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach przedmiotu zamówienia ma zostać wykonana jednokierunkowa integracja wdrażanego systemu GIS z systemem SCADA. Nie zakłada się przesyłania danych do systemu SCADA.

 

 

Pytanie nr 13 - OPZ Punkt IV, 1. Opis oprogramowania GIS

“7) możliwość wymiany danych z innymi systemami informatycznymi poprzez zastosowanie powszechnego formatu wymiany danych, 

 

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem powszechnego formatu wymiany danych? Czy za taki zostanie uznany format Shapefile?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje profesjonalnych rozwiązań integracyjnych, dopuszcza format Shapefile jako format wymiany danych o ile zastosowane mechanizmy wymiany danych między systemami będą bezobsługowe.

Szczegółowe ustalenia w zakresie zaproponowanych przez Wykonawcę mechanizmów wymiany danych zostaną omówione i będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej.

 

 

Pytanie nr 14 - OPZ Punkt IV. Opis oprogramowania 2. Opis oprogramowania do modelowania

Prosimy o wyjaśnienie, czy wynikowy model komputerowy systemu dystrybucji wody powinien:

„Posiadać możliwość wykonywania analiz na sieci za pomocą wbudowanych narzędzi:

o    Analizę kierunków przepływu na sieci kanalizacyjnej,

o    Wyszukiwanie przeciwspadków,

o    Wyświetlanie kierunków,

o    Wstawianie punktów analiz (flag) dla węzłów i segmentów,

o    Wstawianie ograniczników analiz (barier) dla węzłów i segmentów

·         symulowanie zatorów na sieci kanalizacyjnej. Po wskazaniu miejsca zatoru system wskaże studnię, przez którą będą wylewać się ścieki oraz przyłączy/klientów zagrożonych zalaniem.”

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla wymagania dotyczące sieci kanalizacyjnej dla budowy modelu dystrybucji wody. Wymaganie przyjmuje brzmienie:

„Posiadać możliwość wykonywania analiz na sieci za pomocą wbudowanych narzędzi:

o    Wskazanie zasuw do zamknięcia

o    Wskazanie odcinków sieci pozbawionych zasilania

o    Wstawianie ograniczników analiz (barier) dla węzłów i segmentów”

 

 

Pytanie nr 15 - OPZ Punkt V. Architektura systemu

“h) Wymagana jest architektura trójwarstwowa oparta na serwerze bazy danych, serwerze aplikacyjnym i "cienkim kliencie” .”

 

a)       Czy Zamawiający dopuści zastosowanie aplikacji Desktop (gruby klient) do zaawansowanej edycji danych GIS oprócz zastosowania cienkiego klienta w postaci przeglądarki internetowej do podstawowych operacji edycyjnych? Ile stanowisk Zamawiający przewiduje do edycji danych GIS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza stanowiska desktop „gruby klient” do edycji danych GIS. Należy jednocześnie przyjąć 5 stanowisk edycyjnych dla takiego rozwiązania.

 

b)       Czy Zamawiający dopuści zastosowanie aplikacji Desktop (gruby klient) do modelowania hydraulicznego? Ile stanowisk Zamawiający przewiduje do modelowania hydraulicznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie aplikacji desktop do modelowania hydraulicznego. Należy przewidzieć 1 stanowisko do modelowania sieci wodociągowej, 1 stanowisko do modelowania sieci kanalizacyjnej oraz 5 stanowisk do przeglądania wyników modelowania.

 

“u) System ma przechowywać dane w jednej centralnej bazie systemu. W celu zapewniania bezpieczeństwa newralgicznych danych, zarówno transakcyjnych, jaki i osobowych, przetwarzanych przez Zamawiającego wymaga się dostarczenia komercyjnej bazy danych z możliwością wykupienia wsparcia producenta bazy danych”

 

c)       Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej u Zamawiającego bazy danych Oracle? Jaką dokładnie wersję bazy danych Oracle posiada Zamawiający? Czy Zamawiający opłaca na bieżąco asystę techniczną dla oprogramowania Oracle?

Odpowiedź Zamawiającego:

Spółka posiada bazę Oracle która został dostarczona z rozwiązaniem firmy Megabit, jest nieaktualna. Zamawiający nie opłacał asysty technicznej dla tego produktu.

 

 

Pytanie nr 16 - OPZ Punkt VII. Pozostałe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

“Wykonawca zakupi i dostarczy nowy serwer na którym zainstaluje oprogramowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.”

 

d)       Prosimy o podanie minimalnych wymagań dla serwera ze względu na porównywalność ofert. Czy serwer ma pochodzić z polskiej dystrybucji, ile ma posiadać gwarancji, w jakiej obudowie (tower, rack), ile pamięci ram, ile procesorów i rdzeni, ile pojemności dyskowej itp.? Jaki system operacyjny ma posiadać serwer?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Poniżej zaprezentowano min wytyczne dla infrastruktury serwerowej niezbędnej do wdrożenia systemu GIS, która powinna zostać zapewniona przez Wykonawcę. Przedstawione poniżej konfiguracje dotyczą środowiska, które jest realizowane jako maszyny fizyczne, bez wirtualizacji.

Sprzęt musi pochodzić z polskiej dystrybucji i posiadać minimum 3 letnią gwarancję producenta.

>> 1. Serwer aplikacyjny:

Lp.

Właściwość

Wymagane parametry

1.

Obudowa

Stelażowa o wysokości maksymalnie 2U;

Obudowa musi również być wyposażona w szyny pozwalające                     na wysuwanie serwera z szafy oraz prowadnicę przewodów;

2.

Typ procesora

x86 - 64 bity, Intel® Xeon® E-2278G lub inny równoważny procesor minimum 8 rdzeniowy;

3.

Liczba procesorów

Zainstalowane minimum 1 procesor;

Oferowany serwer musi posiadać minimum dwa gniazda procesorowe;

4.

Pamięć operacyjna

Zainstalowane minimum 128GB RDIMM DDR4, z możliwością rozbudowy do minimum 2TB;

Minimum 24 sloty na pamięć, z czego minimum 20 slotów wolnych;

5.

Sloty rozszerzeń

Minimum 3 sloty PCI-Express pełnej wysokości, generacji 3 x8 (prędkość slotu – bus width), w tym dwa sloty x16 (format slotu – connector width) pełnej wysokości;

Możliwość rozbudowy do minimum 6 slotów PCI-Express, w tym minimum dwa sloty PCIe Generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width), pełnej wysokości i pełnej długości;

Minimum 3 szt. dostępnych slotów PCI-e w zaoferowanej konfiguracji;

6.

Dyski twarde

Minimum 6 dysków twardych 500GB typu hot-plug SAS 7200 obrotów/min. wielkość 2,5”;

Możliwość rozbudowy o 2 kolejne dyski twarde;

7.

Kontroler

Kontroler macierzowy SAS 12Gb z pamięcią 2GB wraz z podtrzymaniem bateryjnym, obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5/50/6/60;

8.

Karta sieciowa

Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mbps, interfejsy RJ45;

9.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna;

10.

Porty

Minimum 7x USB (w tym jeden wewnętrzny), w tym minimum 5x USB 3.0;

Minimum jeden port typu VGA (z tyłu) oraz 1 port typu display port (z przodu);

Wewnętrzny slot na kartę SD lub Micro SD;

Możliwość rozbudowy o port szeregowy;

11

Napęd optyczny

Zainstalowany napęd optyczny DVD-ROM;

12.

Zasilacz

Minimum 2 szt., typ hot-plug, redundantne o mocy minimum 490W każdy;

13.

Chłodzenie

Zestaw wentylatorów typu hot-plug;

14.

Bezpieczeństwo

Możliwość zainstalowania zintegrowanego z płytą główną modułu TPM;

15.

Zarządzanie i obsługa techniczna

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) o prędkości minimum 1Gb Ethernet, pozwalającej między innymi na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, obsługę wirtualnych nośników, uruchomienie konsoli tekstowej oraz graficznej;

16.

Gwarancja

Minimum 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji na zgłoszenie w ciągu 4 godzin w oknie 24x7;

17.

Inne wymogi

Dostarczony sprzęt będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co oznacza, że będzie on sprzętem nowym (nie będzie on sprzętem odnowionym (refurbished), nie będzie sprzętem pochodzącym z recyklingu) i będzie posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych producenta kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej;

Zamawiający, w ramach 3 letniej gwarancji zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w polskiej organizacji serwisowej producenta sprzętu;

18.

Wspierane systemy operacyjne

Microsoft Windows Server (wersja 2012, 2012 R2, 2008 R2);

Microsoft Small Business Server 2011;

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) – wersja 5 i 6;

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) – wersja 10 i 11;

Oracle Linux 6;

19.

Zainstalowany system operacyjny

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard;

 

2. Serwer bazodanowy:

 

Lp.

Właściwość

Wymagane parametry

1.

Obudowa

Stelażowa o wysokości maksymalnie 2U;

Obudowa musi również być wyposażona w szyny pozwalające                     na wysuwanie serwera z szafy oraz prowadnicę przewodów;

2.

Typ procesora

x86 - 64 bity, Intel® Xeon® Gold 6208U lub inny równoważny procesor; min 8 rdzeniowy

3.

Liczba procesorów

Zainstalowane minimum 1 procesor;

Oferowany serwer musi posiadać minimum dwa gniazda procesorowe;

4.

Pamięć operacyjna

Zainstalowane minimum 64GB RDIMM DDR4, z możliwością rozbudowy do minimum 1TB;

Minimum 24 sloty na pamięć, z czego minimum 20 slotów wolnych;

5.

Sloty rozszerzeń

Minimum 3 sloty PCI-Express pełnej wysokości, generacji 3 x8 (prędkość slotu – bus width), w tym dwa sloty x16 (format slotu – connector width) pełnej wysokości;

Możliwość rozbudowy do minimum 6 slotów PCI-Express, w tym minimum dwa sloty PCIe Generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width), pełnej wysokości i pełnej długości;

Minimum 3 szt. dostępnych slotów PCI-e w zaoferowanej konfiguracji;

6.

Dyski twarde

Minimum 6 dysków twardych 600GB typu hot-plug SAS 7200 obrotów/min. wielkość 2,5”;

Możliwość rozbudowy o 2 kolejne dyski twarde;

7.

Kontroler

Kontroler macierzowy SAS 12Gb z pamięcią 2GB wraz z podtrzymaniem bateryjnym, obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5/50/6/60;

8.

Karta sieciowa

Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mbps, interfejsy RJ45;

9.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna;

10.

Porty

Minimum 7x USB (w tym jeden wewnętrzny), w tym minimum 5x USB 3.0;

Minimum jeden port typu VGA (z tyłu) oraz 1 port typu display port (z przodu);

Wewnętrzny slot na kartę SD lub Micro SD;

Możliwość rozbudowy o port szeregowy;

11

Napęd optyczny

Zainstalowany napęd optyczny DVD-ROM;

12.

Zasilacz

Minimum 2 szt., typ hot-plug, redundantne o mocy minimum 490W każdy;

13.

Chłodzenie

Zestaw wentylatorów typu hot-plug;

14.

Bezpieczeństwo

Możliwość zainstalowania zintegrowanego z płytą główną modułu TPM;

15.

Zarządzanie i obsługa techniczna

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) o prędkości minimum 1Gb Ethernet, pozwalającej między innymi na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, obsługę wirtualnych nośników, uruchomienie konsoli tekstowej oraz graficznej;

16.

Gwarancja

Minimum 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji na zgłoszenie w ciągu 4 godzin w oknie 24x7;

17.

Inne wymogi

Dostarczony sprzęt będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co oznacza, że będzie on sprzętem nowym (nie będzie on sprzętem odnowionym (refurbished), nie będzie sprzętem pochodzącym z recyklingu) i będzie posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych producenta kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej;

Zamawiający, w ramach 3 letniej gwarancji zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w polskiej organizacji serwisowej producenta sprzętu;

18.

Wspierane systemy operacyjne

Microsoft Windows Server (wersja 2012, 2012 R2, 2008 R2);

Microsoft Small Business Server 2011;

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) – wersja 5 i 6;

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) – wersja 10 i 11;

Oracle Linux 6;

19.

Zainstalowany system operacyjny

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard;

 

 

„integracja z systemem rejestracji prac technicznych mająca na celu umożliwienie: przypisanie miejsca realizacji prac technicznych do konkretnego elementu sieci i integracje tej informacji z systemem rejestracji prac technicznych, prezentację danych pobranych z systemu rejestracji prac technicznych w systemie GIS, wzajemne udostępnienie ustalonego zakresu danych pomiędzy systemami, wywoływanie/uruchamianie z poziomu systemu rejestracji prac technicznych usług, map dostępnych w systemie GIS w kontekście danego zgłoszenia zarejestrowanego w systemie prac technicznych”

 

a)       Prosimy o wyjaśnienie, jaki system rejestracji prac technicznych ma zostać zintegrowany z systemem GIS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca nie będzie integrował żadnego systemu rejestracji prac technicznych z wdrażanym systemem GIS.

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść tego puntu który otrzymuje brzmienie:

·     rejestracja prac technicznych mająca na celu umożliwienie: przypisanie miejsca realizacji prac technicznych do konkretnego elementu sieci i integracje tej informacji z systemem rejestracji prac technicznych, prezentację danych pobranych z systemu rejestracji prac technicznych w systemie GIS, wzajemne udostępnienie ustalonego zakresu danych pomiędzy systemami, wywoływanie/uruchamianie z poziomu systemu rejestracji prac technicznych usług, map dostępnych w systemie GIS w kontekście danego zgłoszenia zarejestrowanego w systemie prac technicznych

Szczegóły powyższych procesów/funkcjonalności powinny być ustalone w ramach analizy przedwdrożeniowej jaka powinna zostać zrealizowana w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia.”

 

b)       Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni możliwość integracji z systemem rejestracji prac technicznych i poniesie ew. koszty integracji po stronie tego systemu (koszty integracji ze strony systemu GIS po stronie Wykonawcy)

Prace związane z integracją z systemem rejestracji prac technicznych i ew. koszty integracji przedmiotowego systemu leżą po stronie Wykonawcy.

 

 

Pytanie nr 17 - OPZ Punkt VIII, Okres gwarancyjny i Asysta Powdrożeniowa

 

“2. W trakcie trwania Asysty Zamawiający przewiduje odbycie maksymalnie 12 narad z Wykonawcą, które będą miały na celu dokonanie okresowego podsumowania poprawności funkcjonowania Systemu.”

 

a)       Czy w/w narady mogą mieć charakter zdalny, nie w siedzibie Zamawiającego?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Narady mogą mieć charakter zdalny wyłącznie dla narad wykraczających poza wymagane 12 narad  z Wykonawcą będących wymaganymi naradami stacjonarnymi.

 

„13.1.4 Wymagania dla procesu obsługi błędów

  1. W czasie trwania fazy stabilizacji Systemu (etap 10) oraz okresu gwarancji jakości obowiązują definicje klas błędów opisane poniżej”

 

b)       Prosimy o wyjaśnienie pojęcia etap 10 ? Prosimy o wskazanie podziału realizacji przedmiotu zamówienia na etapy ?

 

Zamawiający usunął z dokumentacji przetargowej zapis „etap 10”.

 

„11 Warunki odbioru

Warunkiem odbioru Systemu w fazie stabilizacji (procedury odbiorowej) jest spełnienie poniższych wymagań:”

c)       Prosimy o doprecyzowanie zagadnienia odbioru systemu w fazie stabilizacji (na czym ma polegać, które zapisy umowne dotyczą tego odbioru)

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy pkt 11 Warunki odbioru.

 

 

Pytanie nr 18 - ZP-13 formularz ofertowy

Prosimy o wskazanie, w którym miejscu formularza ofertowego należy umieścić informacje o deklarowanym okresie gwarancji ?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikował zapisy formularza ofertowego.

Załączona została nowa wersja „formularza ofertowego – po modyfikacji”

 

 

Pytanie nr 19 - Załącznik B do SIWZ - § 1 ust. 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia na brzmienie:

„6. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie dedykowane Wykonawcy oraz Oprogramowanie standardowe Wykonawcy dostarczane w ramach realizacji Umowy dostosowane jest do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a ewentualne zmiany w tych przepisach w czasie realizacji przedmiotu umowy, które wpłyną na przedmiot Umowy, zostaną wprowadzone w dwustronnie uzgodnionych terminach, umożliwiających niezakłóconą pracę Zamawiającego. Jednakże uaktualnienie Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy oraz Oprogramowania standardowego Wykonawcy powinno nastąpić najpóźniej w dniu wejścia w życie zmiany tych przepisów, o ile zakres techniczny zmian i termin ich ogłoszenia umożliwi ich zaimplementowanie w ww. terminie. Wszystkie dostarczone Oprogramowania, tj.  Oprogramowanie dedykowane Wykonawcy oraz Oprogramowanie standardowe Wykonawcy, a także Oprogramowanie standardowe osób trzecich stanowią jeden w pełni zintegrowany system”.

 

Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację prawną w Polsce oraz często rozległy zakres zmian prawnych wywiązanie się z uwzględnieniem implementacji zmian może z technicznego punktu widzenia nie być możliwe do dnia wejścia w życie zmian przepisów prawa. Celowym zatem będzie zapewnienie możliwości wydłużenia tego terminu w uzasadnionych technicznie przypadkach. Biorąc pod uwagę konieczność niezapewnienia zakłóconej pracy Zamawiającego będzie to również korzyść dla Zamawiającego.

Proponowane brzmienie postanowienia definiuje również 3 rodzaje oprogramowania, które nie są jednoznacznie określone w treści umowy, a można je jedynie wyinterpretować z postanowień dotyczących udzielenia licencji i przeniesienia autorskich praw majątkowych. Biorąc pod uwagę konieczność określenia tychże definicji i możliwości jednoznacznego interpretowania postanowień umowy, uprzejmie prosimy o uwzględnienie proponowanych zmian.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, uprzejmie wnosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie dedykowane Wykonawcy oraz Oprogramowanie standardowe Wykonawcy dostarczane w ramach realizacji Umowy dostosowane jest do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a ewentualne zmiany w tych przepisach w czasie realizacji przedmiotu umowy, które wpłyną na przedmiot Umowy, zostaną wprowadzone w dwustronnie uzgodnionych terminach, umożliwiających niezakłóconą pracę Zamawiającego. Jednakże uaktualnienie Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy oraz Oprogramowania standardowego Wykonawcy powinno nastąpić najpóźniej w dniu wejścia w życie zmiany tych przepisów, o ile zakres techniczny zmian i termin ich ogłoszenia umożliwi ich zaimplementowanie w ww. terminie. Wszystkie dostarczone Oprogramowania, tj.  Oprogramowanie dedykowane Wykonawcy oraz Oprogramowanie standardowe Wykonawcy, a także Oprogramowanie standardowe osób trzecich stanowią zintegrowany system”.

 

 

Pytanie nr 20 - Załącznik nr B - § 2 ust. 1

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju informacje i o jakim stopniu szczegółowości powinny znaleźć się w harmonogramie. Z uwagi na określenie terminu dla realizacji HRF i uwzględnienie kar za jego przekroczenie informacja w tym zakresie będzie wpływała na cenę oferty.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga by w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca wyspecyfikował prace realizowane w ramach każdego z etapów umowy, koszt każdego z etapów oraz terminy realizacji poszczególnych prac w ramach etapów.

 

 

Pytanie nr 21 - Załącznik nr B - § 2 ust. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia na brzmienie:

„2. Strony ustalają termin zakończenia realizacji całości przedmiotu Umowy na dzień przypadający po upływie … miesięcy od dnia jej zawarcia. Strony zgodnie ustalają, że przez termin wykonania przedmiotu Umowy rozumieją datę podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. Termin realizacji przedmiotu umowy uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

Określenie terminu realizacji datą sztywną jest elementem, który stanowi dużą niepewność Wykonawców w konstruowaniu oferty, a tym samym może wpłynąć na zachwianie jednej z podstawowych zasad Pzp, tj. konkurencyjności gdyż Wykonawcy nie mają możliwości by realnie ocenić ile czasu będą mieli na zrealizowanie przedmiotu umowy. Na ostateczny czas jaki Wykonawca będzie posiadał na zrealizowanie umowy będą wpływały okoliczności od niego niezależne, takie jak np. długość czasu trwania postępowania o udzielenie zamówienia, czy też termin, w którym Zamawiający podpisze umowę. Czas na zrealizowanie przedmiotu umowy stanowi jedną z przesłanek cenotwórczych więc brak możliwości jego rzetelnej oceny uniemożliwi złożenie porównywalnych ofert. Ponadto, aktualna sytuacja w kraju spowodowana występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 dodatkowo uzasadnia liczenie terminu od dnia zawarcia Umowy, a nie w sposób abstrakcyjny.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, uprzejmie wnosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strony ustalają termin zakończenia realizacji całości przedmiotu Umowy na dzień przypadający po upływie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Strony zgodnie ustalają, że przez termin wykonania przedmiotu Umowy rozumieją datę podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. Termin realizacji przedmiotu umowy uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym”.

 

 

Pytanie nr 22 - Załącznik nr B - § 3 ust. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia na brzmienie:

„2. Na podstawie niniejszej umowy do wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust.1, mają odpowiednio zastosowanie przepisy art. 632 ust.1 Kodeksu cywilnego i nie może ono podlegać zmianie w czasie trwania umowy poza przypadkami wskazanymi w umowie lub wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia umownego Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia (wynagrodzenia umownego), o ile zmiany nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”.

Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do takiego szczegółowego skonstruowania OPZ aby zakres przedmiotu umowy był jednoznaczny, oczywisty i zawierał jego wszystkie elementy. Tym samym, każdy z elementów OPZ musi być możliwy do wycenienia przez Wykonawców aby oferty Wykonawców mogły być porównywalne. Pzp uniemożliwia skonstruowanie OPZ w sposób, w który ryzyko ewentualnych braków przeniesione zostaje na Wykonawcę. Wszelkie tego rodzaju postanowienia są nieważne.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, uprzejmie wnosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na podstawie niniejszej umowy do wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust.1, mają odpowiednio zastosowanie przepisy art. 632 ust.1 Kodeksu cywilnego i nie może ono podlegać zmianie w czasie trwania umowy poza przypadkami wskazanymi w umowie lub wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia umownego Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia (wynagrodzenia umownego), o ile zmiany nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”.

 

 

Pytanie nr 23 - Załącznik nr B - § 3 ust. 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia na brzmienie:

„5. Wypłaty wynagrodzenia w odpowiedniej części za wykonane i zgłoszone do odbioru oraz odebrane przez Zamawiającego prace częściowe będą dokonywane – na podstawie przedstawionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, faktur wystawionych przez Wykonawcę i protokołów odbioru częściowego”.

Wypłata wynagrodzenie i termin tych wypłat stanowi istotną okoliczność dla Wykonawcy, zwłaszcza w dobie pandemii. W związku z powyższym wnosimy o dokonanie zmiany aby Wykonawca miał pewność co do terminu wpływu środków za prawidłowo zrealizowany i odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, uprzejmie wnosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wypłaty wynagrodzenia w odpowiedniej części za wykonane i zgłoszone do odbioru oraz odebrane przez Zamawiającego prace częściowe będą dokonywane – na podstawie przedstawionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, faktur wystawionych przez Wykonawcę i protokołów odbioru częściowego”.

 

 

Pytanie nr 24 - Załącznik nr B - § 3 ust. 8

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia na brzmienie:

„8. Wykonawca zobowiązany jest łącznie z każdą fakturą (częściową, końcową) za wykonane przedmiotu zamówienia przedstawić Zamawiającemu informację o wykonaniu prac objętych zakresem faktury przez podwykonawcę”.

Uprzejmie wnosimy o zmianę postanowienia poprzez wykluczenie konieczności uprzedniej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcom, przed otrzymaniem wynagrodzenia od Zamawiającego. Taka konstrukcja jest sprzeczna z przyjętą praktyką rynkową i nie jest wymagana postanowieniami Pzp, a wręcz w sposób nieuzasadniony je zaostrza i jest z nimi sprzeczna. Pzp nie przewiduje możliwości zapłaty przez Wykonawców Podwykonawcom i przed otrzymaniem wynagrodzenia od Zamawiającego. Pzp dopuszcza jedynie bezpośrednią płatność przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców (nie jest to jednak obwiązek) i dotyczy jedynie sytuacji gdy przedmiotem umowy są roboty budowlane, a nie jak w tym przypadku usługi i dostawy.

Sposób płatności, strony (wykonawca i podwykonawca) regulują w zawieranych umowach podwykonawczych na dostawy i usługi zgodnie z art. 65 KC i wolą obu Stron. Wcześniejsza płatność i de facto kredytowanie Zamawiającego przy braku całkowitej pewności otrzymania wynagrodzenia od Zamawiającego jest sprzeczna nie tylko z Pzp i dyscypliną finansów publicznych, ale również z zasadami współżycia społecznego.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, uprzejmie wnosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wykonawca zobowiązany jest łącznie z każdą fakturą (częściową, końcową) za wykonane przedmiotu zamówienia przedstawić Zamawiającemu informację o wykonaniu prac objętych zakresem faktury przez podwykonawcę”.

 

 

Pytanie nr 25 - Załącznik nr B - § 5 ust. 1 lit e)

Zdanie jest niezrozumiałe. Prosimy o jego poprawienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 5 ust. 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) analizy pracy sieci wodociągowej na podstawie opracowanego modelu komputerowego systemu dystrybucji wody wraz z wytycznymi odnośnie działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, skutkujących poprawą jakości wody, usprawnieniem hydrauliki sieci, minimalizacją kosztów  eksploatacyjnych i wskazaniem planowanych działań inwestycyjnych (np. doposażenie sieci wodociągowej w reduktory ciśnienia, stacje hydroforowe);

 

 

Pytanie nr 26 - Załącznik nr B - § 5 ust. 8

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia na brzmienie:

„8. W celu omówienia okoliczności związanych z realizacją Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na pisemne wezwanie Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego w dniu roboczym, w wyznaczonym mu terminie, o którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. W wezwaniu Zamawiający wskaże Wykonawcy agendę spotkania.  Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do osobistego stawiennictwa nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Za każdorazowe niestawienie się Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1 000,00 zł  (jeden tysiąc złoty”.

Aktualne brzmienie postanowienia nie wskazuje w jakim celu Wykonawca ma osobiście pojawić się w na spotkaniu z Zamawiającym, gdzie, jak często taka okoliczność może mieć miejsce oraz w związku z brakiem wskazania zobowiązania do stawiennictwa z odpowiednim wyprzedzeniem może uniemożliwić Wykonawcy wywiązanie się z zobowiązania. Jednocześnie Zamawiający przewidział wysoką karę za brak stawiennictwa. Wartym podkreślenia jest również fakt, że w dobie pandemii kontakt osobisty stron powinien być zredukowany do absolutnego minimum.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, uprzejmie wnosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W celu omówienia okoliczności związanych z realizacją Umowy, przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do stawiania się na pisemne wezwanie Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego w dniu roboczym, w wyznaczonym mu terminie, o którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. W wezwaniu Zamawiający wskaże Wykonawcy agendę spotkania.  Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do osobistego stawiennictwa nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Za każdorazowe niestawienie się Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1 000,00 zł  (jeden tysiąc złotych). Przy czym, za dni robocze, o których mowa w umowie Strony każdorazowo przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

 

 

Pytanie nr 27 - Załącznik nr B - § 6

Czy zamawiający wyrazi na dodanie ust. 3 w brzmieniu:

„3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 powyżej są uprawnione do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy, jej nadzoru, koordynowania prac, a także do podpisania protokołów odbioru wskazanych w umowie”.

W treści umowy brak jest jednoznacznego wskazania zakresu uprawnień przedstawicieli stron, a przede wszystkim możliwości podpisania protokołów odbioru. Z punktu widzenia realizacyjnego efektywniejszą okolicznością jest dokonywanie odbiorów przez osoby wskazane do nadzoru nad umową i odpowiedzialne za jej realizację.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, uprzejmie wnosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dodaje postanowienie. § 6 ust. 3 który otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 powyżej są uprawnione do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy, jej nadzoru, koordynowania prac, a także do podpisania protokołów odbioru wskazanych w umowie”.

 

 

Pytanie nr 28 - Załącznik nr B - § 7 ust. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia na brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych stanowiących tajemnicę Zamawiającego, które zostały udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy. Powyższe nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po zakończeniu realizacji niniejszej umowy. W przypadku zaś naruszenia powyższego obowiązku, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody u Zamawiającego do wysokości 100% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy”.

Brak ustalenia górnej granicy odpowiedzialności Wykonawcy powoduje podrożenie oferty, co będzie skutkowało poniesieniem przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych, a to z kolei budzi wątpliwości organów co do rzetelności wydatkowania środków publicznych.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, uprzejmie wnosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych stanowiących tajemnicę Zamawiającego, które zostały udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy. Powyższe nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po zakończeniu realizacji niniejszej umowy. W przypadku zaś naruszenia powyższego obowiązku, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody u Zamawiającego do wysokości 100% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy”.

 

 

Pytanie nr 29 - Załącznik nr 8 - § B ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu rękojmi do 2 lat, czyli do okresu wynikającego z KC?

Termin rękojmi jest wyjątkowo długi, a dopiero jego upływ będzie skutkował możliwością zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy, co negatywnie wpływa na płynność finansową Wykonawcy. Zamawiający, niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, będzie posiadał uprawnienia z tytułu gwarancji.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, uprzejmie wnosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca udziela Zamawiającemu dwuletniej rękojmi oraz …… letniej gwarancji  na przedmiot umowy”.

 

 

Pytanie nr 30 - Załącznik nr B - § 10

Prosimy o wskazanie jakie konkretnie oprogramowanie Zamawiający ma na myśli w powołanych postanowieniach. Jak rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje 3 rodzaje oprogramowania:

Oprogramowanie dedykowane Wykonawcy, które będzie zrealizowane w ramach wykonania umowy i do którego wykonawca przeniesienie autorskie prawa majątkowe;

Oprogramowanie standardowe Wykonawcy, które jest oprogramowaniem komercyjnym Wykonawcy, istniejącym na rynku, które nie zostało zrealizowane w ramach wykonania umowy i do którego Wykonawca udzieli licencji z szerszym zakresem;

Oprogramowanie standardowe, które jest oprogramowaniem komercyjnym podmiotów trzecich, istniejącym na rynku, które nie zostało zrealizowane w ramach wykonania umowy, do którego Wykonawca zapewni Zamawiającemu licencje na warunkach producentów tego oprogramowania.

Ustalenie definicji i zakresu oferowanego oprogramowania jest kluczowe do poznania przedmiotu umowy oraz zweryfikowania czy wymagania w zakresie oprogramowania są możliwe do realizacji przez Wykonawców.

W związku z powyższym wnosimy również o przeredagowanie umowy w zakresie rodzajów oprogramowania oraz zobowiązaniami z niego wynikającymi (zwłaszcza w paragrafie 10 umowy).

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że przewiduje trzy rodzaje oprogramowania zgodnie z podziałem, o którym mowa w pytaniu.

 

 

Pytanie nr 31 - Załącznik B - § 10 ust. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia na brzmienie:

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy oraz jego dokumentacji zwanej dalej „Dokumentacja dedykowana Wykonawcy, które zostały odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, wraz z prawem do wykonywania zależnych praw autorskich. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa powyżej następuje z chwilą dokonania zapłaty za utwór, którego dotyczy przeniesienie autorskich praw majątkowych”.

Na system składa się 3 rodzaje oprogramowania, tym samym Wykonawca nie może przenieść autorskich praw majątkowych do systemu gdyż dla części oprogramowania udziela licencji. Umowa powinna jednoznacznie wskazywać na zobowiązania Wykonawcy.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, uprzejmie wnosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do „Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy” oraz jego dokumentacji zwanej dalej „Dokumentacja dedykowana Wykonawcy”, które zostały odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, wraz z prawem do wykonywania zależnych praw autorskich. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej następuje z chwilą dokonania zapłaty za utwór, którego dotyczy przeniesienie autorskich praw majątkowych”.

 

 

Pytanie nr 32 - Załącznik B - § 10 ust. 4

 „4. Do dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe i skrypty instalacyjne Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy, odpowiednio udokumentowane i opisane, zgodnie ze standardami powszechnie uznawanymi i stosowanymi.

Wykonawca nie jest uprawniony i nie posiada kodów źródłowych Oprogramowania standardowego (tj. oprogramowania osób trzecich), jak również nie przekazuje kodów źródłowych Oprogramowania standardowego Wykonawcy gdyż chronione jest ono prawem autorskim, stanowi know-how Wykonawcy, a dla celów korzystania przez Zamawiającego w zakresie udzielonej licencji nie ma potrzeby ingerowania w kody.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, uprzejmie wnosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe i skrypty instalacyjne Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy, odpowiednio udokumentowane i opisane, zgodnie ze standardami powszechnie uznawanymi i stosowanymi”.

 

 

Pytanie nr 33 - Załącznik nr B - § 10 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę na usuniecie zdania drugiego powołanego postanowienia?

Opracowaniem utworu jest również nowa, wyższa wersja oprogramowania standardowego. Tym samym, przeniesienie praw autorskich w oczekiwanym zakresie nie jest możliwe. W przeciwnym razie np. producent oprogramowania Microsoft musiałby przenieść autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego do kolejnych wersji oprogramowania. Jeśli Zamawiający ma na myśli przeniesienie praw autorskich do opracowań Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy oraz do Dokumentacji dedykowanej, to prosimy o odpowiednie zmianę i dostosowanie postanowienia umowy w tym zakresie.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, uprzejmie wnosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa powyżej, nie obejmuje jakichkolwiek utworów standardowych, w tym jakichkolwiek utworów istniejących przed dniem zawarcia Umowy, a także metodyk, schematów, wzorców i planów.

W przypadku, gdy dany dokument lub oprogramowanie wskazane w ust. 1 stanowi Oprogramowanie Standardowe lub opracowanie dotycząco takiego oprogramowania, wówczas zastosowanie będą miały przepisy § 11 dot. Licencji.”

 

 

Pytanie nr 34 - Załącznik nr B - § 10 ust. 10

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia na brzmienie:

„10. Postanowienia ust. 9 mają zastosowanie pod warunkiem, że Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego o takim roszczeniu, jak również będzie miał realny wpływ na sposób obrony i przebieg postępowania sądowego oraz uprzednio zaakceptuje warunki ewentualnej zawartej ugody”.

Zobowiązanie Wykonawcy do ponoszenia odpowiedzialności za roszczenia, co do których nie będzie mógł mieć realnej możliwości obrony, jak również będzie zmuszony do poddania się warunkom nawet skrajnie niekorzystnej dla Wykonawcy ugody jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jak również ze standardowymi postanowieniami umów w tym zakresie.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, uprzejmie wnosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 10 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Postanowienia ust. 9 mają zastosowanie pod warunkiem, że Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego o takim roszczeniu, jak również będzie miał realny wpływ na sposób obrony i przebieg postępowania sądowego oraz uprzednio zaakceptuje warunki ewentualnej zawartej ugody”.

 

 

Pytanie nr 35 - Załącznik nr B - § 11 ust. 1

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie o jakich warunkach mowa jest w powołanym postanowieniu przy założeniu, że dotyczy ono Oprogramowania standardowego. Prosimy o odwołanie się do konkretnych postanowień umowy.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bezterminowa, obowiązująca bez ograniczeń terytorialnych licencja dostarczona w ramach wynagrodzenia umownego na oprogramowanie inne niż Oprogramowanie dedykowane Wykonawcy lub Oprogramowanie standardowe Wykonawcy (tj. Oprogramowanie standardowe) będzie udzielona Zamawiającemu na warunkach, określonych przez producenta tego oprogramowania. ”.

 

 

Pytanie nr 36 - Załącznik nr B - § 11 ust. 2

Powołane postanowienie wskazuje na jednostki redakcyjne, których brak jest w umowie. Wnosimy o jego poprawienie.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią wobec Zamawiającego roszczenia dotyczącego należącego do niej Oprogramowania standardowego, które zostało zapewnione przez Wykonawcę w ramach umowy, zastosowanie będą miały postanowienia Umowy, o których mowa w § 10 ust. 9-12”.

 

 

Pytanie nr 37 - Załącznik nr B - § 11 ust. 5

Postanowienie jest niezrozumiałe. Uprzejmie prosimy o jego poprawienie w sposób, który będzie odzwierciedlał intencje Zamawiającego.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią wobec Zamawiającego roszczenia dotyczącego dostarczonej przez Wykonawcę w ramach umowy dokumentacji Oprogramowania standardowego zastosowanie będą miały postanowienia Umowy, o których mowa w § 10 ust. 9-12”.

 

 

Pytanie nr 38 - Załącznik nr B - § 11 pkt 8

Skoro w postanowieniu jest mowa o Oprogramowaniu dedykowanym Wykonawcy i w zakresie tego oprogramowania wskazano na pola eksploatacji, to o jakim pogorszeniu warunków mowa w powołanym postanowieniu. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie lub odpowiednią modyfikację postanowienia.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający usuwa pkt 8 w § 11.

 

 

Pytanie nr 39 - Załącznik nr B - § 12 ust.1 lit. f

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia na brzmienie:

„f) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno – prawnych lub faktycznych w czasie wykonywania prac;”.

Na przebieg realizacji umowy mogą wpłynąć różne okoliczności, których nie można było przewidzieć przed jej podpisaniem, a mające na nią wpływ, nie tylko formalno-prawne.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 12 ust. 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno – prawnych lub faktycznych w czasie wykonywania prac;”.

 

 

Pytanie nr 40 - Załącznik nr B - § 12 ust.1 lit. h

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie zmiany terminu realizacji umowy każda zmian musi być poprzedzona zgoda powołanych instytucji czy też nie. Jeśli nie każda to prosimy o wskazanie, jakiego rodzaju zmiana terminu realizacji umowy wymusza zgodę instytucji.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje zmiany postanowienia § 12 ust.1 lit. h, któremu nadaje brzmienie:

„h) zmiany terminu wykonania umowy;”

 

 

Pytanie nr 41 - Załącznik nr B - § 14

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę, w całej treści powołanego paragrafu, określenia „opóźnienie” na „zwłoka”?

Możliwość naliczenia kar Wykonawcy powinna wynikać z jego zawinienia, a nie przyczyn od niego niezależnych.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia termin „opóźnienie” na termin „zwłoka” oraz zmienia wyrażenia „za każdy dzień opóźnienia” na „za każdy dzień zwłoki”.

 

 

Pytanie nr 42 - Załącznik nr B - § 14 ust. 1 lit. e i f

Powołane postanowienia odwołują się do jednostek redakcyjnych, których brak jest w umowie. Uprzejmie wnosimy o dokonanie odpowiednich zmian.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający usuwa lit. e i f w § 14 ust. 1.

 

 

Pytanie nr 43 - Załącznik nr B - § 14 ust. 1 lit. g

Wnosimy o usunięcie powołanego postanowienia. Postanowienie jest nieważne na gruncie KC. Brak jest możliwości zastrzegania kar za nieterminowe płatności co wynika z art. 481 KC. W tym zakresie można zastrzec odsetki za zwłokę, które de facto należą się wierzycielowi, a nie podmiotowi trzeciemu – w tym przypadku Zamawiającemu.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający usuwa lit. g w § 14 ust. 1.

 

 

Pytanie nr 44 - Załącznik nr B - § 14 ust. 2

Wnosimy o usunięcie powołanego postanowienia. Stoi ono w sprzeczności z ust. 4.

 

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy  par. 14 ust. 2  w dotychczasowym brzmieniu, jednocześnie wykreśla zapisy par. 14 ust. 4 Istotnych Postanowień Umowy, a co za tym idzie zmienia zapisy par. 14 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy

 

 

Pytanie nr 45 - Załącznik nr B - § 16 ust. 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pierwszego zdania powołanego postanowienia na brzmienie:

„7. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.5 czynności w trakcie realizacji zamówienia:”.

Wykonawca powinien posiadać możliwość wywiązania się z zobowiązań. Tym samym wnosimy o wskazanie terminu do wykonania czynności określonych w wezwaniu.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, uprzejmie wnosimy o uzasadnienie swojego stanowiska.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia:”.

 

 

Pytanie nr 46 - Załącznik nr B - § 17 ust. 4

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres przedmiotu umowy nie wchodzą roboty budowlane. Jeśli wchodzą to prosimy  ich enumeratywne wskazanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzą żadne prace budowlane.

 

 

Pytanie nr 47

Zamawiający w punkcie IV.1.22 (strona 12) wymaga – „Sesja edycyjna może podlegać zapisaniu, zatwierdzeniu, anulowaniu zmian od ostatniego zapisu lub usunięciu. Do momentu zatwierdzenia sesji wszystkie zmiany w danych oraz wprowadzone nowe dane w ramach sesji edycyjnej nie są widoczne dla pozostałych użytkowników systemu”. Długie sesje edycyjne opisane są także w punktach 23, 24 (strona 13). Jednocześnie Zamawiający wymaga spójności topologicznej obiektów na poziomie modelu danych. Te dwa zapisy stoją ze sobą w sprzeczności powodując konieczność dostarczenie rozwiązania pozwalającego na rozwiązywanie konfliktów wersji. Czy Zamawiający dopuści prowadzenie edycji w sposób zwyczajowo przyjęty w dostępnym na rynku oprogramowaniu GIS, tj. bez stosowania długich sesji edycyjnych?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania w których edycja danych prowadzona jest bez stosowania wersjonowania i obsługi długich transakcji

 

 

Pytanie nr 48

Zamawiający w punkcie IV.1.31 (strona 13) wymaga – „System musi posiadać możliwość kopiowania obiektów z warstwy źródłowej do warstwy docelowej”. Jednocześnie Zamawiający wymaga spójności topologicznej obiektów na poziomie modelu danych. W jaki sposób system ma się zachowywać, w przypadku próby kopiowania geometrii niezgodnych modelem danych (typ geometrii i atrybuty) z docelowa warstwą?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

System powinien w takich wypadkach wyświetlać monit z informacją o braku zachowania topologii z jednoczesnym dopuszczeniem skopiowania takiego obiektu na żądanie operatora (przy założeniu tych samych typów geometrii). W przypadku niezgodnego typu geometrii ma być możliwość skopiowania wyłącznie atrybutów opisowych bez geometrii.

Dodatkowo system musi zostać wyposażony w mechanizmy dające możliwość wyświetlania na mapie, śledzenia miejsc/obiektów w których nie jest zachowana topologia, tak by operatorzy mogli w szybki sposób identyfikować takie miejsca i je poprawiać.

 

 

Pytanie nr 49

Zamawiający w punkcie IV.1.35 (strona 14) wymaga możliwości definiowania reguł topologicznych. Na jakim poziomie ta weryfikacja ma następować? Na poziomie edytowanej warstwy, wskazanych dwóch warstw każdy z każdym? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym reguły zostaną zdefiniowane na poziomie modelu danych przez Wykonawcę?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza definiowanie reguł topologicznych na poziomie bazy danych.

 

 

Pytanie nr 50

W rozdziale IV.2. Zamawiający wymaga aplikacji do modelowania klasy EPANET (sieci wodociągowe), jednocześnie opisując w wymaganiach funkcjonalności właściwe do oprogramowania SWMM (sieci kanalizacyjne) np. analiza przeciwspadków. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma wykonać dwa modele (sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) oraz dostarczyć dwa typy oprogramowania pozwalającego na obliczenia sieci tego typu?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w ramach niniejszego wdrożenia Wykonawca ma wdrożyć model zarówno dla sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej oraz dostarczyć oprogramowanie umożliwiające edycję i aktualizację opracowywanych modeli sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach jednej aplikacji, bez konieczności instalowania oraz uczenia się dwóch różnych i niespójnych produktów/ interfejsów.

 

 

Pytanie nr 51

W ramach kalibracji modelu wymagane jest dokonanie pomiarów referencyjnych na sieci wodociągowej. Jakie inne obiekty mają być wzięte pod uwagę w procesie kalibracji modelu wodociągowego (rodzaj i dostępna ilość)? Skąd mają być pobrane dane referencyjne w procesie kalibracji sieci kanalizacyjnej (OPZ o tym nie wspomina)?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Kalibracja modelu sieci kanalizacyjnej nie jest wymagana w zakresie niniejszego postępowania przetargowego.

 

 

Pytanie nr 52

Jaki sposób licencjonowania (i ile licencji) aplikacji do modelowania Zamawiający założył w procesie dostawy (OPZ o tym nie wspomina)?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przewidzieć 1 stanowisko do modelowania sieci wodociągowej, 1 stanowisko do modelowania sieci kanalizacyjnej oraz 5 stanowisk do przeglądania wyników modelowania.

 

Z racji, że z modelu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kontekście jego edycji/aktualizacji będzie korzystać max. 1 osoba w jednym czasie wymaga się dostarczenia licencji dożywotniej (nieograniczonej czasowo bez dodatkowych obligatoryjnych opłat), pozwalającej na jednoczesny dostęp dla jednego użytkownika, ale umożliwiającej dostęp z dowolnego miejsca w sieci (licencja sieciowa/pływająca). Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania sprawdzonego (komercyjnego, dostępnego na rynku min. 5 lat licząc od dnia składania ofert, wdrożonego i działającego min. 3 lata w co najmniej 3 przedsiębiorstwach wod-kan) i posiadającego przejrzysty interfejs użytkownika w języku polskim oraz dokumentację w języku polskim. Poza licencją do edycji modelu Zamawiający wymaga dostarczenia prostej w obsłudze aplikacji służącej do przeglądania wyników modelowania przez mniej doświadczone osoby dla nielimitowanej ilości użytkowników z jednoczesnym dostępem, w taki sposób, aby mniej doświadczeni pracownicy nie mieli możliwości  wprowadzania zmian w modelu, a jedynie jego podglądu i przeglądania wyników symulacji (celem zabezpieczenia właściwego modelu).

Wymaga się również dostarczenia pomocniczej aplikacji webowej do modelowania, dostępnej na urządzenia mobilne (smartfon, tablet) dla min. 1 użytkownika, którym będzie możliwość poza przeglądaniem modelu, przeprowadzania prostych analiz na sieci wodociągowej oraz wizualizacji danych pomiarowych w czasie rzeczywistym. Aplikacja ta ma mieć możliwość wyboru rodzaju symulacji (w tym czas trwania, godzina rozpoczęcia, krok czasowy). Okno z podglądem atrybutów aktualnie wybranego elementu modelu. Funkcjonalności do rejestrowania (dodawania) nowych modeli, wyboru scenariuszy i konfiguracji systemu. Wymagana jest możliwość geolokalizacji, aby dana osoba pracująca w terenie mogła przykładowo w łatwy sposób namierzyć zasuwę do zamknięcia na czas modernizacji. Podczas użytkowania aplikacji na urządzeniach wyposażonych w odbiornik GPS, użytkownik musi mieć możliwość zlokalizowania swojej pozycji na mapie. Aplikacja podobnie jak oprogramowanie podstawowe do modelowania musi być dostępna w polskiej wersji językowej. Zarówno oprogramowanie podstawowe do sieci wodociągowej, jak i aplikacja pomocnicza muszą być rozwiązaniami kompatybilnymi ze standardem EPANET.

 

 

Pytanie nr 53

Zamawiający w punkcie V określił architekturę systemu jako trójwarstwowa zbudowana w oparciu o przeglądarkę internetową. Czy Zamawiający dopuszcza architekturę trójwarstwową z innymi rodzajami aplikacji dostępowych (np. aplikacja desktop), przy założeniu licencjonowania per serwer?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązania w architekturze trójwarstwowej z wykorzystaniem aplikacji desktop jako klienta edycyjnego („gruby klient”)

 

 

Pytanie nr 54

Zamawiający w punkcie V określił specyfikację bazy danych wymagając wsparcia dla technologii JAVA. Z czego wynika to wymaganie skoro nigdzie w OPZ nie wskazano technologii, w której powinny być wykonane aplikacje GIS i aplikacje do modelowania?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje wsparcia technologii Java w tym zakresie ze względu na planowany rozwój systemu.

 

 

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający przewiduje szkolenia z zakresu modelowania sieci kanalizacyjnej (OPZ o tym nie wspomina)?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi narzędzia, budowy i kalibracji modelu sieci kanalizacyjnej. Wykonawca ma zapewnić komputery z licencjami. Należy założyć min. 4 dni szkolenia (4x 8 godzin roboczych) z obsługi oprogramowania, budowy i aktualizacji oraz kalibracji modelu sieci kanalizacyjnej dla max. 2 użytkowników.

 

 

Pytanie nr 56

Zamawiający wymaga dostaw urządzeń mobilnych, jednak nie specyfikuje oprogramowania natywnego do tych urządzeń. Czy dostęp do danych systemu GIS ma następować poprzez publiczną sieć internetową? Czy urządzenia powinny być wyposażone w karty do transmisji danych? Kto pokrywa koszty transmisji w trakcie gwarancji?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Minimalne wymagania dla Tabletów

Lp.

Właściwość

Wymagane parametry

1.

Procesor

Co najmniej o wydajności procesora Intel Atom Cherry Trail x5-Z8300

2.

Pamięć RAM

Minimum 4 GB;

3.

Pamięć dyskowa

Minimum 128 GB w formie karty SD;

4.

Rozdzielczość

Minimum 1280x800;

5.

Ekran dotykowy

Co najmniej 10”, 10 punktowy Dual Mode Touch, zabezpieczenie szkłem hartowanym Gorilla Glass lub Dragontrail lub równoważne

6.

Komunikacja zewnętrzna

Co najmniej: WiFi b/g/n, BT4.0, uBlox GPS, 4G, NFC, Skaner linii papilarnych

7.

Gniazda i porty

Co najmniej: 1x USB Typ A host, 1x USB micro-Bhost, 1x micro SD, 1x micro HDMI, 1x SIM card, 1x słuchawki, połączenie do stacji dokującej. Dopuszczane są przejściówki i adaptery.

8.

Bateria

Co najmniej 10.000mAh wymienialna przez użytkownika

9.

Aparat

Przedni co najmniej 2Mpix i tylni 5Mpix

10

Zabezpieczenia do pracy w terenie

 Zabezpieczenia co najmniej: IP65, upadek z wysokości 1,22m MIL-STD810G, temperatura pracy od -20° do +60°C. Dopuszczalne obudowy zewnętrzne spełniające podane kryteria.

11.

System operacyjny

Windows 10 Pro lub Android 5.0 (lub nowszy)

12.

Akcesoria dodatkowe

Co najmniej: Zapasowa bateria 10.000mAh, Ładowarka samochodowa 12-24V do gniazda zapalniczki, pasek.

13.

Gwarancja

Minimum 3 lata gwarancji;

Karty SIM oraz koszty transmisji będą zapewnione po stronie Zamawiającego.

 

 

Pytanie nr 57

W punkcie VII.2. Zamawiający specyfikuje oprogramowanie narzędziowe. Czy jest to inne oprogramowanie niż to wskazane w punkcie IV.1.?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Oprogramowanie przedstawione w pkt. VII.2 oraz w pkt. IV.1 to to samo oprogramowanie.

 

 

Pytanie nr 58

W punkcie VIII.2. Zamawiający wymaga odbycia narad z Wykonawcą. Czy Zamawiający dopuszcza formę zdalną prowadzonych narad?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Narady mogą mieć charakter zdalny wyłącznie dla narad wykraczających poza wymagane 12 narad  z Wykonawcą będących wymaganymi naradami stacjonarnymi.

 

 

Pytanie nr 59

Na jakim sprzęcie ma zostać wdrożony system GIS? Czy jest to sprzęt Zamawiającego czy Wykonawcy? Proszę podać specyfikację dostępnych zasobów.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Poniżej zaprezentowano min wytyczne dla infrastruktury serwerowej niezbędnej do wdrożenia systemu GIS, która powinna zostać zapewniona przez Wykonawcę. Przedstawione poniżej konfiguracje dotyczą środowiska, które jest realizowane jako maszyny fizyczne, bez wirtualizacji.

Sprzęt musi pochodzić z polskiej dystrybucji i posiadać minimum 3 letnią gwarancję producenta.

>> 1. Serwer aplikacyjny:

Lp.

Właściwość

Wymagane parametry

1.

Obudowa

Stelażowa o wysokości maksymalnie 2U;

Obudowa musi również być wyposażona w szyny pozwalające                     na wysuwanie serwera z szafy oraz prowadnicę przewodów;

2.

Typ procesora

x86 - 64 bity, Intel® Xeon® E-2278G lub inny równoważny procesor minimum 8 rdzeniowy;

3.

Liczba procesorów

Zainstalowane minimum 1 procesor;

Oferowany serwer musi posiadać minimum dwa gniazda procesorowe;

4.

Pamięć operacyjna

Zainstalowane minimum 128GB RDIMM DDR4, z możliwością rozbudowy do minimum 2TB;

Minimum 24 sloty na pamięć, z czego minimum 20 slotów wolnych;

5.

Sloty rozszerzeń

Minimum 3 sloty PCI-Express pełnej wysokości, generacji 3 x8 (prędkość slotu – bus width), w tym dwa sloty x16 (format slotu – connector width) pełnej wysokości;

Możliwość rozbudowy do minimum 6 slotów PCI-Express, w tym minimum dwa sloty PCIe Generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width), pełnej wysokości i pełnej długości;

Minimum 3 szt. dostępnych slotów PCI-e w zaoferowanej konfiguracji;

6.

Dyski twarde

Minimum 6 dysków twardych 500GB typu hot-plug SAS 7200 obrotów/min. wielkość 2,5”;

Możliwość rozbudowy o 2 kolejne dyski twarde;

7.

Kontroler

Kontroler macierzowy SAS 12Gb z pamięcią 2GB wraz z podtrzymaniem bateryjnym, obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5/50/6/60;

8.

Karta sieciowa

Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mbps, interfejsy RJ45;

9.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna;

10.

Porty

Minimum 7x USB (w tym jeden wewnętrzny), w tym minimum 5x USB 3.0;

Minimum jeden port typu VGA (z tyłu) oraz 1 port typu display port (z przodu);

Wewnętrzny slot na kartę SD lub Micro SD;

Możliwość rozbudowy o port szeregowy;

11

Napęd optyczny

Zainstalowany napęd optyczny DVD-ROM;

12.

Zasilacz

Minimum 2 szt., typ hot-plug, redundantne o mocy minimum 490W każdy;

13.

Chłodzenie

Zestaw wentylatorów typu hot-plug;

14.

Bezpieczeństwo

Możliwość zainstalowania zintegrowanego z płytą główną modułu TPM;

15.

Zarządzanie i obsługa techniczna

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) o prędkości minimum 1Gb Ethernet, pozwalającej między innymi na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, obsługę wirtualnych nośników, uruchomienie konsoli tekstowej oraz graficznej;

16.

Gwarancja

Minimum 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji na zgłoszenie w ciągu 4 godzin w oknie 24x7;

17.

Inne wymogi

Dostarczony sprzęt będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co oznacza, że będzie on sprzętem nowym (nie będzie on sprzętem odnowionym (refurbished), nie będzie sprzętem pochodzącym z recyklingu) i będzie posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych producenta kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej;

Zamawiający, w ramach 3 letniej gwarancji zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w polskiej organizacji serwisowej producenta sprzętu;

18.

Wspierane systemy operacyjne

Microsoft Windows Server (wersja 2012, 2012 R2, 2008 R2);

Microsoft Small Business Server 2011;

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) – wersja 5 i 6;

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) – wersja 10 i 11;

Oracle Linux 6;

19.

Zainstalowany system operacyjny

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard;

 

2. Serwer bazodanowy:

 

Lp.

Właściwość

Wymagane parametry

1.

Obudowa

Stelażowa o wysokości maksymalnie 2U;

Obudowa musi również być wyposażona w szyny pozwalające                     na wysuwanie serwera z szafy oraz prowadnicę przewodów;

2.

Typ procesora

x86 - 64 bity, Intel® Xeon® Gold 6208U lub inny równoważny procesor; min 8 rdzeniowy

3.

Liczba procesorów

Zainstalowane minimum 1 procesor;

Oferowany serwer musi posiadać minimum dwa gniazda procesorowe;

4.

Pamięć operacyjna

Zainstalowane minimum 64GB RDIMM DDR4, z możliwością rozbudowy do minimum 1TB;

Minimum 24 sloty na pamięć, z czego minimum 20 slotów wolnych;

5.

Sloty rozszerzeń

Minimum 3 sloty PCI-Express pełnej wysokości, generacji 3 x8 (prędkość slotu – bus width), w tym dwa sloty x16 (format slotu – connector width) pełnej wysokości;

Możliwość rozbudowy do minimum 6 slotów PCI-Express, w tym minimum dwa sloty PCIe Generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width), pełnej wysokości i pełnej długości;

Minimum 3 szt. dostępnych slotów PCI-e w zaoferowanej konfiguracji;

6.

Dyski twarde

Minimum 6 dysków twardych 600GB typu hot-plug SAS 7200 obrotów/min. wielkość 2,5”;

Możliwość rozbudowy o 2 kolejne dyski twarde;

7.

Kontroler

Kontroler macierzowy SAS 12Gb z pamięcią 2GB wraz z podtrzymaniem bateryjnym, obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5/50/6/60;

8.

Karta sieciowa

Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mbps, interfejsy RJ45;

9.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna;

10.

Porty

Minimum 7x USB (w tym jeden wewnętrzny), w tym minimum 5x USB 3.0;

Minimum jeden port typu VGA (z tyłu) oraz 1 port typu display port (z przodu);

Wewnętrzny slot na kartę SD lub Micro SD;

Możliwość rozbudowy o port szeregowy;

11

Napęd optyczny

Zainstalowany napęd optyczny DVD-ROM;

12.

Zasilacz

Minimum 2 szt., typ hot-plug, redundantne o mocy minimum 490W każdy;

13.

Chłodzenie

Zestaw wentylatorów typu hot-plug;

14.

Bezpieczeństwo

Możliwość zainstalowania zintegrowanego z płytą główną modułu TPM;

15.

Zarządzanie i obsługa techniczna

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) o prędkości minimum 1Gb Ethernet, pozwalającej między innymi na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, obsługę wirtualnych nośników, uruchomienie konsoli tekstowej oraz graficznej;

16.

Gwarancja

Minimum 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji na zgłoszenie w ciągu 4 godzin w oknie 24x7;

17.

Inne wymogi

Dostarczony sprzęt będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co oznacza, że będzie on sprzętem nowym (nie będzie on sprzętem odnowionym (refurbished), nie będzie sprzętem pochodzącym z recyklingu) i będzie posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych producenta kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej;

Zamawiający, w ramach 3 letniej gwarancji zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w polskiej organizacji serwisowej producenta sprzętu;

18.

Wspierane systemy operacyjne

Microsoft Windows Server (wersja 2012, 2012 R2, 2008 R2);

Microsoft Small Business Server 2011;

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) – wersja 5 i 6;

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) – wersja 10 i 11;

Oracle Linux 6;

19.

Zainstalowany system operacyjny

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard;

 

 

Pytanie nr 60

Ile kilometrów sieci jest wymaganych do wprowadzenie do systemu? Jak wygląda procedura sprawdzenia tych danych przez Zamawiającego?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Wg Danych GPK EkoRaszyn długość sieci wodociągowej wynosi 131,5 Km a kanalizacyjnej 159,8Km.

 

 

Pytanie nr 61

Jak wygląda procedura uzupełnienia danych w przypadku ich braku (szczególnie w zakresie danych istotnych w procesie modelowania)?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Brakujące dane Wykonawca winien uzupełnić automatycznie na podstawie numerycznego modelu terenu oraz z wektorowych I elektronicznych danych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego.

 

 

Pytanie nr 62

Jak wygląda procedura dostępu do źródeł danych opisanych w punkcie III.1.2 OPZ?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający tam gdzie to możliwe zapewni dostęp do plików danych, do baz danych oraz do widoków danych podlegających integracji. Jednak w większości przypadków nie posiada w chwili obecnej dokumentacji technicznych struktur baz danych, dokumentacji systemów podlegających integracji oraz dostępów administracyjnych do tych systemów.

Zamawiający zobowiązany będzie do poniesienia kosztów świadczenia wsparcia technicznego przez firmy autorskie w czasie trwania wdrożenia w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszego wdrożenia.

Zamawiający rozesłał do firm prośbę o podanie szacunkowych kosztów świadczenia takiego wsparcia z dostawą niezbędnej dokumentacji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to w przypadku problemów Zamawiający weźmie na siebie ciężar rozmów z dostawcami poszczególnych systemów w zakresie zapewnienia Wykonawcy niezbędnych informacji."

 

 

Pytanie nr 63

Zamawiający określił, że „Do pomiarów przepływu sugeruje się stosowanie istniejącej infrastruktury pomiarowej”, prosimy o podanie, jaką ilością punktów pomiarowych (stałych i przenośnych) dysponuje Zamawiający na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Prosimy o wyspecyfikowanie, jakie parametry są mierzone w konkretnych punktach.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada 5 urządzeń na SUW oraz 2 urządzenia na przepompowniach. Urządzenia na SUW mierzą prędkość przepływu, ciśnienie wody oraz wielkość produkcji.

Przepływomierze na sieci kanalizacyjnej mierzą ścieki dopływające od strony Falent (Przepływomierz na Oczyszczalni) oraz od strony Raszyna (przepływomierz mobilny zamontowany przed pompownią Stadionowa) 

 

 

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający posiada autonomiczne, programowalne rejestratory ciśnienia oraz temperatury do przeprowadzenia kampanii pomiarowej, których użycie sugeruje? Jeśli nie, to skoro rejestratory nie są przedmiotem dostawy, prosimy o wykreślenie zapisów „Urządzenia muszą posiadać stopień ochrony zapewniany przez obudowę na poziomie IP68 (zgodnie z normą: PN-EN 60529:2003)” oraz „Rejestracja danych powinna odbywać się trybie cyklicznym lub liniowym z interwałem czasowym konfigurowalnym w zakresie 1 s do 31 dni z rozdzielczością 1 s. Urządzenia muszą zapewniać możliwość zapisu przynajmniej 86 400 rekordów.” A pozostawienie jedynie: „Wbudowany w urządzenie przetwornik ciśnienia musi zapewniać pomiar ciśnienia w zakresie od 0 do 16 bar z dokładnością ? 0,5% zakresu pomiarowego” oraz „Do celów kalibracyjnych niezbędne jest dostarczenie danych ciśnienia i przepływu w wyznaczonych obszarach sieci, zbieranych w stałym interwale 10-minutowym, przy jednoczesnej synchronizacji czasu wszystkich urządzeń pomiarowych”. Kluczowe dla projektu jest zebranie niezbędnych serii danych pomiarowych o odpowiedniej jakości.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada autonomicznych programowalnych rejestratorów ciśnienia oraz temperatury.

 

 

Pytanie nr 65

Prosimy o doprecyzowanie wymagania „liczba ciągów kalibracyjnych dla obszaru funkcjonalnego powinna pochodzić z nie mniej niż 30 punktów pomiarowych”. Ile wśród nich stanowią punkty pomiaru przepływu, a ile ciśnienia. Iloma na dzień dzisiejszy dysponuje Zamawiający?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Eko posiada urządzenia 5 – na SUWach oraz 2 na przepompowniach.

Celem poprawnej kalibracji modelu wodociągowego, Zamawiający oprócz uwzględniania urządzeń którymi dysponuje (5 szt. pomiaru ciągłego ciśnienia, 5 szt. pomiaru przepływu) wymaga zainstalowania (na co najmniej 24h) 20 punktów pomiaru ciśnienia oraz 10 punktów pomiaru przepływu. Dodatkowo wymaga się wykonania 20 testów hydrantowych.

Zamawiający nie posiada studni, komór na sieci wodociągowej. Zamawiający zapewni asystę oraz dostęp do infrastruktury na potrzeby montażu urządzeń i przeprowadzenia niezbędnych pomiarów. Zamawiający nie wymaga w ramach niniejszego postępowania kampanii pomiarowej i kalibracji dla modelu sieci kanalizacyjnej.

 

 

Pytanie nr 66

Iloma hydrantami dysponuje na sieci Zamawiający umożliwiającymi montaż urządzeń do pomiaru ciśnienia do przeprowadzenia kampanii pomiarowej?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dysponuje 800 hydrantami. Z czego około 95 % to hydranty podziemne.

 

 

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający dysponuje na sieci komorami (jeśli tak to iloma) umożliwiającymi montaż bezinwazyjnych przepływomierzy ultradźwiękowych dla pomiarów przepływu w kampanii pomiarowej?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje komorami wodociągowymi. Zamawiający zapewni odpowiednie miejsca i asystę do przeprowadzenia niezbędnych pomiarów. Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tego tytułu.

 

 

Pytanie nr 68

Czy wymienione w punkcie 4 OPZ wymagania dla kampanii pomiarowej dotyczą sieci wodociągowej? Jeśli tak, prosimy o sprecyzowanie wymagań dla kampanii pomiarowej na sieci kanalizacyjnej.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

>> Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia kampanii pomiarowej oraz kalibracji dla sieci kanalizacyjnej na tym etapie.

 

 

Pytanie nr 69

Prosimy o podanie, w jakiej formie dostępne będą dla Wykonawcy dane z IZAR@MOBILE.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Dane z IZAR@MOBILE będą dostępne w formie pliku wymiany CSV

 

 

Pytanie nr 70

Prosimy o podanie, w jakiej formie dostępne będą dla Wykonawcy dane z AIUT.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Dane z AUIT będą dostępne w formie pliku wymiany CSV

 

 

Pytanie nr 71

Prosimy o podanie, w jakiej formie dostępne będą dla Wykonawcy dane odczytywane przez Inkasentów.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przedmiotowe dane posiada w formie pliku wymiany CSV

 

 

Pytanie nr 72

Jaki system bilingowy posiada Zamawiający i czy zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do danych bilingowych?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający poziada przedmiotowy system w formie pliku wymiany CSV.

 

 

Pytanie nr 73

Prosimy o podanie dokładnych specyfikacji użytkowanych systemów SCADA: „System SCADA kanalizacji ściekowej obsługiwany jest przez firmy: firmy Shnajder VJC Full, firmy Hydro Marko, firmy Ecol-unicol,”

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający tam gdzie to możliwe zapewni dostęp do plików danych, do baz danych oraz do widoków danych podlegających integracji. Jednak w większości przypadków nie posiada w chwili obecnej dokumentacji technicznych struktur baz danych, dokumentacji systemów podlegających integracji oraz dostępów administracyjnych do tych systemów.

Zamawiający zobowiązany będzie do poniesienia kosztów świadczenia wsparcia technicznego przez firmy autorskie w czasie trwania wdrożenia w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszego wdrożenia.

Zamawiający rozesłał do firm prośbę o podanie szacunkowych kosztów świadczenia takiego wsparcia z dostawą niezbędnej dokumentacji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to w przypadku problemów Zamawiający weźmie na siebie ciężar rozmów z dostawcami poszczególnych systemów w zakresie zapewnienia Wykonawcy niezbędnych informacji."

 

 

Pytanie nr 74

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez zapis „Zamawiający oczekuje dwustronnej integracji systemu GIS z modelem hydraulicznym i SCADA”.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach przedmiotu zamówienia ma zostać wykonana jednokierunkowa integracja wdrażanego systemu GIS z systemem SCADA. Nie zakłada się przesyłania danych do systemu SCADA.

Zamawiający oczekuje, aby dane z systemu GIS miały możliwość okresowego wyeksportowania i zaimportowania do modelu, a także zaimportowania danych do systemu GIS z modelu. Szczegółowe założenia dotyczące integracji zostaną omówione na etapie analizy przedwdrożeniowej.  Dane z systemu SCADA mają być wizualizowane w aplikacji webowej do modelowania oraz wykorzystywane w modelu on-line dla sieci wodociągowej.

 

 

Pytanie nr 75

Prosimy o doprecyzowanie zapisu o źródłach danych dla GIS: „dane z istniejącej bazy danych Zamawiającego dotyczące zbytu wody oraz monitoringu parametrów sieci (SCADA)”. W jakiej formie Zamawiający udostępni dane z tych baz?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający tam gdzie to możliwe zapewni dostęp do plików danych, do baz danych oraz do widoków danych podlegających integracji. Jednak w większości przypadków nie posiada w chwili obecnej dokumentacji technicznych struktur baz danych, dokumentacji systemów podlegających integracji oraz dostępów administracyjnych do tych systemów.

Zamawiający zobowiązany będzie do poniesienia kosztów świadczenia wsparcia technicznego przez firmy autorskie w czasie trwania wdrożenia w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszego wdrożenia.

Zamawiający rozesłał do firm prośbę o podanie szacunkowych kosztów świadczenia takiego wsparcia z dostawą niezbędnej dokumentacji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to w przypadku problemów Zamawiający weźmie na siebie ciężar rozmów z dostawcami poszczególnych systemów w zakresie zapewnienia Wykonawcy niezbędnych informacji."

 

 

Pytanie nr 76

Patrząc z perspektywy dużego doświadczenia Wykonawcy na wymagany w OPZ termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2020 r można stwierdzić, że realny czas na wykonanie analizy, budowę bazy GIS z wdrożeniem, przeprowadzenie kampanii pomiarowych, budowę i kalibrację modeli matematycznych oraz szkolenia to maksymalnie 3,5 miesiąca. Wykonanie takiego zakresu w podanym czasie jest obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia i przekroczenia terminów. Dla zapewnienia profesjonalnej i skutecznej realizacji projektu zwracamy się o wydłużenie terminu realizacji całej umowy do 12 miesięcy.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strony ustalają termin zakończenia realizacji całości przedmiotu Umowy na dzień przypadający po upływie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Strony zgodnie ustalają, że przez termin wykonania przedmiotu Umowy rozumieją datę podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. Termin realizacji przedmiotu umowy uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym”.

 

 

Pytanie nr 77

Umowa, paragraf 5, ust 8: zapis bardzo rygorystyczny, nie dający Wykonawcy możliwości uzgodnienia wspólnego terminu obciążony wysoką karą (niezależnie od wpływu niestawienia się Wykonawcy na stanu realizacji projektu). Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na poniższy:

W uzasadnionych sytuacjach zagrożenia terminowej realizacji projektu Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na pisemne wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym przez Strony terminie. Za każdorazowe niestawienie się Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W celu omówienia okoliczności związanych z realizacją Umowy, przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do stawiania się na pisemne wezwanie Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego w dniu roboczym, w wyznaczonym mu terminie, o którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. W wezwaniu Zamawiający wskaże Wykonawcy agendę spotkania.  Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do osobistego stawiennictwa nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Za każdorazowe niestawienie się Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 500,00 zł  (jeden tysiąc złotych). Przy czym, za dni robocze, o których mowa w umowie Strony każdorazowo przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

 

 

Pytanie nr 78

Umowa, paragraf 10 i 11: Umowa nie zawiera definicji Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy i Oprogramowania standardowego. Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisów. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dostarczenie systemu informacji przestrzennej GIS w postaci gotowego rozwiązania (na które Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji), uzupełnionego o modyfikacje wykonane na potrzeby Zamawiającego w trakcie wdrożenia, w stosunku do których Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe. Jest to rozwiązanie rekomendowane, powszechnie stosowane, znacznie obniżające koszty dostawy i wdrożenia rozwiązania, zapewniające stały rozwój aplikacji rozwijanej przez jest autora. Zdaniem Wykonawcy aktualne zapisy umowy nie są w tym względzie jednoznaczne – prosimy o ich doprecyzowanie.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje 3 rodzaje oprogramowania:

Oprogramowanie dedykowane Wykonawcy – wytworzone przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w związku z realizacją Umowy, nie istniejące uprzednio, stworzone na potrzeby realizacji Umowy oraz dostosowane do potrzeb Zamawiającego do którego wykonawca przeniesienie autorskie prawa majątkowe.”

Oprogramowanie standardowe Wykonawcy - które jest oprogramowaniem komercyjnym Wykonawcy, istniejącym na rynku, które nie zostało zrealizowane w ramach wykonania umowy i do którego Wykonawca udzieli licencji z szerszym zakresem;

Oprogramowanie standardowe, które jest oprogramowaniem komercyjnym podmiotów trzecich, istniejącym na rynku, które nie zostało zrealizowane w ramach wykonania umowy, do którego Wykonawca zapewni Zamawiającemu licencje na warunkach producentów tego oprogramowania.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania systemowe spełniające wszystkie zdefiniowane założenia marytoryczno – techniczne, gwarancyjne oraz serwisowe.

 

 

Pytanie nr 79

Umowa, Paragraf 14 – określone przez Zmawiającego poziomy kar są bardzo wysokie, przez co znacznie podwyższają ryzyko całej umowy i przekładają się na wzrost jej wyceny. Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie kar wymienionych w ust. 1:

punkt a) i b) do wysokości 0,05%.

punkt c) i d) do wysokości 10%

punkt e) do wysokości 0,03%

punkt g) do wysokości 0,03%

punkt h) do wysokości 0,03%

punkt i) do wysokości 0,01%

Kary ustalone na tak wysokim poziomie przestają spełniać rolę motywacyjną. W efekcie mogą doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca zamiast w 100% skoncentrować się na realizacji projektu, znaczącą część swojej uwagi będzie skupiał się na zabezpieczaniu się przed możliwością naliczenia kary.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Wysokość kar pozostaje bez zmian

 

 

Pytanie nr 80

Umowa, Paragraf 14 ust. 5 – maksymalna wartość kar umownych została określona przez Zamawiającego na bardzo wysokim poziomie. Wykonawca zwraca się o obniżenie maksymalnej wysokości kar do wysokości 30% maksymalnego wynagrodzenia.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Wysokość kar pozostaje bez zmian

 

 

Pytanie nr 81

W rozdziale III pkt. 1.1. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazuje jako źródło danych „warstwy informacji przestrzennej w zakresie uzbrojenia terenu znajdujące się na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pruszkowie”. Czy Zamawiający samodzielnie pozyska te dane i przekaże je Wykonawcy, przy założeniu że Wykonawca zapewni mu pełne wsparcie techniczne i formalne przy pozyskiwaniu danych? Dane te są dostępne dla Zamawiającego nieodpłatnie, natomiast w przypadku konieczności pozyskania ich przez Wykonawcę we własnym zakresie Wykonawca będzie musiał związane z tym koszty doliczyć do oferty co znacznie i sztucznie podniesie jej wartość.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający pozyska i przekaże Wykonawcy wszystkie dane z PODGIK. Dane te posłużą do budowy mapy branżowej.

 

 

Pytanie nr 82

W rozdziale III pkt. 1.2. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazuje jako źródło danych „Próbne konfigurowanie (rok 2011) za pomocą aplikacji MB_GIS EDYTOR firmy Megabit System GIS” i „Instalacja oparta na bazie danych ORACLE”. Jaki jest status tego sytemu i zawartych w nich danych? Czy zawarte w nim dane są aktualne?

Odpowiedź Zamawiającego:

System podany przez Zamawiającego nie działa od około pięciu lat. Dane w systemie są nieaktualne. Zamawiający dysponuje jedynie plikami SHP. Posiadana baza Oracle jest na tyle nieaktualna, że raczej nie da się jej wykorzystać na potrzeby obecnego rozwiązania, jednak szczegółową analizę w tym zakresie oraz podjęcie decyzji co do zakresu jej ewentualnego wykorzystania pozostawia się Zamawiającemu na etapie analizy przedwdrożeniowej.

 

 

Pytanie nr 83

W rozdziale V Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający charakteryzuje architekturę rozwiązania opartą na serwerze i stacjach klienckich. Jednocześnie w Załączniku B (Istotne postanowienia umowy) w §5 pkt 4, 5 i 6 Zamawiający wskazuje dostawę sprzętu komputerowego i sprzętu pomiarowego. Równocześnie w dokumentacji postępowania nie ma specyfikacji tych dostaw. Proces realizacji zadania w zakresie modelu nie wymaga też dostawy sprzętu pomiarowego, a jedynie użycia sprzętu pomiarowego o określonych parametrach w kampanii pomiarowej. W procesie przygotowania oferty niezbędne są szczegółowe informacje odnośnie ilości i specyfikacji serwerów i stacji roboczych. Wnosimy o uzupełnienie tych informacji w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz wykreślenie dostaw sprzętu pomiarowego lub wyspecyfikowanie go w dokumentacji postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Poniżej zaprezentowano min wytyczne dla infrastruktury serwerowej niezbędnej do wdrożenia systemu GIS, która powinna zostać zapewniona przez Wykonawcę. Przedstawione poniżej konfiguracje dotyczą środowiska, które jest realizowane jako maszyny fizyczne, bez wirtualizacji.

Sprzęt musi pochodzić z polskiej dystrybucji i posiadać minimum 3 letnią gwarancję producenta.

>> 1. Serwer aplikacyjny:

Lp.

Właściwość

Wymagane parametry

1.

Obudowa

Stelażowa o wysokości maksymalnie 2U;

Obudowa musi również być wyposażona w szyny pozwalające                     na wysuwanie serwera z szafy oraz prowadnicę przewodów;

2.

Typ procesora

x86 - 64 bity, Intel® Xeon® E-2278G lub inny równoważny procesor minimum 8 rdzeniowy;

3.

Liczba procesorów

Zainstalowane minimum 1 procesor;

Oferowany serwer musi posiadać minimum dwa gniazda procesorowe;

4.

Pamięć operacyjna

Zainstalowane minimum 128GB RDIMM DDR4, z możliwością rozbudowy do minimum 2TB;

Minimum 24 sloty na pamięć, z czego minimum 20 slotów wolnych;

5.

Sloty rozszerzeń

Minimum 3 sloty PCI-Express pełnej wysokości, generacji 3 x8 (prędkość slotu – bus width), w tym dwa sloty x16 (format slotu – connector width) pełnej wysokości;

Możliwość rozbudowy do minimum 6 slotów PCI-Express, w tym minimum dwa sloty PCIe Generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width), pełnej wysokości i pełnej długości;

Minimum 3 szt. dostępnych slotów PCI-e w zaoferowanej konfiguracji;

6.

Dyski twarde

Minimum 6 dysków twardych 500GB typu hot-plug SAS 7200 obrotów/min. wielkość 2,5”;

Możliwość rozbudowy o 2 kolejne dyski twarde;

7.

Kontroler

Kontroler macierzowy SAS 12Gb z pamięcią 2GB wraz z podtrzymaniem bateryjnym, obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5/50/6/60;

8.

Karta sieciowa

Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mbps, interfejsy RJ45;

9.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna;

10.

Porty

Minimum 7x USB (w tym jeden wewnętrzny), w tym minimum 5x USB 3.0;

Minimum jeden port typu VGA (z tyłu) oraz 1 port typu display port (z przodu);

Wewnętrzny slot na kartę SD lub Micro SD;

Możliwość rozbudowy o port szeregowy;

11

Napęd optyczny

Zainstalowany napęd optyczny DVD-ROM;

12.

Zasilacz

Minimum 2 szt., typ hot-plug, redundantne o mocy minimum 490W każdy;

13.

Chłodzenie

Zestaw wentylatorów typu hot-plug;

14.

Bezpieczeństwo

Możliwość zainstalowania zintegrowanego z płytą główną modułu TPM;

15.

Zarządzanie i obsługa techniczna

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) o prędkości minimum 1Gb Ethernet, pozwalającej między innymi na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, obsługę wirtualnych nośników, uruchomienie konsoli tekstowej oraz graficznej;

16.

Gwarancja

Minimum 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji na zgłoszenie w ciągu 4 godzin w oknie 24x7;

17.

Inne wymogi

Dostarczony sprzęt będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co oznacza, że będzie on sprzętem nowym (nie będzie on sprzętem odnowionym (refurbished), nie będzie sprzętem pochodzącym z recyklingu) i będzie posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych producenta kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej;

Zamawiający, w ramach 3 letniej gwarancji zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w polskiej organizacji serwisowej producenta sprzętu;

18.

Wspierane systemy operacyjne

Microsoft Windows Server (wersja 2012, 2012 R2, 2008 R2);

Microsoft Small Business Server 2011;

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) – wersja 5 i 6;

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) – wersja 10 i 11;

Oracle Linux 6;

19.

Zainstalowany system operacyjny

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard;

 

2. Serwer bazodanowy:

 

Lp.

Właściwość

Wymagane parametry

1.

Obudowa

Stelażowa o wysokości maksymalnie 2U;

Obudowa musi również być wyposażona w szyny pozwalające                     na wysuwanie serwera z szafy oraz prowadnicę przewodów;

2.

Typ procesora

x86 - 64 bity, Intel® Xeon® Gold 6208U lub inny równoważny procesor; min 8 rdzeniowy

3.

Liczba procesorów

Zainstalowane minimum 1 procesor;

Oferowany serwer musi posiadać minimum dwa gniazda procesorowe;

4.

Pamięć operacyjna

Zainstalowane minimum 64GB RDIMM DDR4, z możliwością rozbudowy do minimum 1TB;

Minimum 24 sloty na pamięć, z czego minimum 20 slotów wolnych;

5.

Sloty rozszerzeń

Minimum 3 sloty PCI-Express pełnej wysokości, generacji 3 x8 (prędkość slotu – bus width), w tym dwa sloty x16 (format slotu – connector width) pełnej wysokości;

Możliwość rozbudowy do minimum 6 slotów PCI-Express, w tym minimum dwa sloty PCIe Generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width), pełnej wysokości i pełnej długości;

Minimum 3 szt. dostępnych slotów PCI-e w zaoferowanej konfiguracji;

6.

Dyski twarde

Minimum 6 dysków twardych 600GB typu hot-plug SAS 7200 obrotów/min. wielkość 2,5”;

Możliwość rozbudowy o 2 kolejne dyski twarde;

7.

Kontroler

Kontroler macierzowy SAS 12Gb z pamięcią 2GB wraz z podtrzymaniem bateryjnym, obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5/50/6/60;

8.

Karta sieciowa

Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mbps, interfejsy RJ45;

9.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna;

10.

Porty

Minimum 7x USB (w tym jeden wewnętrzny), w tym minimum 5x USB 3.0;

Minimum jeden port typu VGA (z tyłu) oraz 1 port typu display port (z przodu);

Wewnętrzny slot na kartę SD lub Micro SD;

Możliwość rozbudowy o port szeregowy;

11

Napęd optyczny

Zainstalowany napęd optyczny DVD-ROM;

12.

Zasilacz

Minimum 2 szt., typ hot-plug, redundantne o mocy minimum 490W każdy;

13.

Chłodzenie

Zestaw wentylatorów typu hot-plug;

14.

Bezpieczeństwo

Możliwość zainstalowania zintegrowanego z płytą główną modułu TPM;

15.

Zarządzanie i obsługa techniczna

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) o prędkości minimum 1Gb Ethernet, pozwalającej między innymi na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, obsługę wirtualnych nośników, uruchomienie konsoli tekstowej oraz graficznej;

16.

Gwarancja

Minimum 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji na zgłoszenie w ciągu 4 godzin w oknie 24x7;

17.

Inne wymogi

Dostarczony sprzęt będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co oznacza, że będzie on sprzętem nowym (nie będzie on sprzętem odnowionym (refurbished), nie będzie sprzętem pochodzącym z recyklingu) i będzie posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych producenta kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej;

Zamawiający, w ramach 3 letniej gwarancji zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio w polskiej organizacji serwisowej producenta sprzętu;

18.

Wspierane systemy operacyjne

Microsoft Windows Server (wersja 2012, 2012 R2, 2008 R2);

Microsoft Small Business Server 2011;

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) – wersja 5 i 6;

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) – wersja 10 i 11;

Oracle Linux 6;

19.

Zainstalowany system operacyjny

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard;

 

 

Pytanie nr 84

Z uwagi na datę ogłoszenia postępowania, zakres prac, procedurę pozyskania danych z PODGiK i niepewność związaną z aktualną sytuacją epidemiologiczną, czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji prac? Przygotowanie danych, kampanii pomiarowej i kalibracja modelu w terminie ok. 3 miesięcy wydają się trudne do osiągnięcia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strony ustalają termin zakończenia realizacji całości przedmiotu Umowy na dzień przypadający po upływie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Strony zgodnie ustalają, że przez termin wykonania przedmiotu Umowy rozumieją datę podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. Termin realizacji przedmiotu umowy uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym”.

 

 

Pytanie nr 85

W rozdziale III pkt. 4.1. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga, aby „Wbudowany w urządzenie przetwornik ciśnienia musi zapewniać pomiar ciśnienia w zakresie od 0 do 16 bar z dokładnością ? 0,5% zakresu pomiarowego.” Czy Zamawiający dopuści zastosowanie urządzeń z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia w zakresie 0-20 bar i błędem pomiaru nie większym niż 0,1% zakresu pomiarowego? Czyli o parametrach dokładności lepszych niż wymagane przez Zamawiającego oraz pracujących w większym zakresie zmian ciśnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia mieszczących się z w zakresie od 0 do max 20 bar i błędem pomiaru nie większym niż 8000 Pa (co stanowi dokładność ? 0,5% dla 16 bar).

 

 

Pytanie nr 86

Zamawiający nie wskazał w dokumentacji postępowania czasu trwania kampanii pomiarowej. Prosimy o podanie wymaganej ilości dni pomiarów. Sugerujemy, aby czas trwania kampanii wynosił min. 7 dni. Dla zapewnienia dobrej jakości kalibracji modelu proponujemy, aby kampania składała się z okresu pomiarów do kalibracji modelu, a następnie do walidacji modelu, tj. 2 razy po 7 dni pomiarów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określił ilość punktów pomiarowych, natomiast czas kampanii pomiarowej wg Zamawiającego powinien wynosić od 7-14 dni. Zamawiający dopuszcza dłuższy okres trwania kampanii pomiarowej.

 

 

Pytanie nr 87

Prosimy o określenie maksymalnej liczby punktów pomiaru przepływu metodą ultradźwiękową. Wymagane przez Zamawiającego pomiary przepływu stanowią istotny koszt prac pomiarowych. Wymagane jest, aby Zamawiający w sposób szczegółowy określił swoje potrzeby w tym zakresie, aby można było sporządzić ofertę. Proponujemy, aby OPZ określał, iż kalibracja modelu nastąpi na podstawie wszystkich istniejących stacjonarnych punktów pomiaru przepływu, min. 20 punktach pomiaru ciśnienia oraz min. 5 testów hydrantowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Celem poprawnej kalibracji modelu wodociągowego, Zamawiający oprócz uwzględniania urządzeń którymi dysponuje (5 szt. pomiaru ciągłego ciśnienia, 5 szt. pomiaru przepływu) wymaga zainstalowania (na co najmniej 24h) 20 punktów pomiaru ciśnienia oraz 10 punktów pomiaru przepływu. Dodatkowo wymaga się wykonania 20 testów hydrantowych.

Zamawiający nie posiada studni, komór na sieci wodociągowej. Zamawiający zapewni asystę oraz dostęp do infrastruktury na potrzeby montażu urządzeń i przeprowadzenia niezbędnych pomiarów. Zamawiający nie wymaga w ramach niniejszego postępowania kampanii pomiarowej i kalibracji dla modelu sieci kanalizacyjnej.

 

 

Pytanie nr 88

Czy na sieci wodociągowej Zamawiającego istnieją komory lub studnie, w których można przeprowadzić bezinwazyjne pomiary przepływu metodą ultradźwiękową? Prosimy o sprecyzowanie liczby takich punktów. Brak komór lub studni z dostępem do przewodu wodociągowego wyklucza wykonanie pomiarów, których wymaga Zamawiający. W takim wypadku prosimy o wykreślenie wymogu ze specyfikacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada studni, komór na sieci wodociągowej.

Zamawiający zapewni odpowiednie miejsca i asystę do przeprowadzenia pomiarów.

 

 

Pytanie nr 89

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik A) w punkcie VII.2 istnieje zapis:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie narzędziowe, o bezterminowej licencji nieograniczonej z co najmniej piętnastoletnim okresem wypowiedzenia liczbie użytkowników oraz o minimum następujących funkcjonalnościach: (…)

• Licencjonowanie serwera aplikacji nie może być ograniczone przez sprzęt, na którym będzie zainstalowany. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozbudowy infrastruktury sprzętowej i nie może to wpływać na licencjonowanie w/w serwera. Aplikacje zbudowane na serwerze aplikacji nie mogą posiadać ograniczeń, co do ilości użytkowników założonych w systemie. (…)”

W związku z powyższym zapisem wnioskuje o:

a)       Doprecyzowanie pierwszego zdania zapisu, ponieważ wystąpiła tu oczywista omyłka pisarska, która sprawia, że zdanie to jest nielogiczne i nieoczywiste.

Zamawiający zmienia brzmienie 1 zdania, które otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie narzędziowe, o bezterminowej licencji i nieograniczonej liczbie użytkowników dla aplikacji www, oraz bezterminowej licencji „pływającej„ dla 5 aplikacji desktop (stanowisk edycyjnych) wraz z aktualizacjami na okres min. 12 miesięcy, o minimum następujących funkcjonalnościach: (…)

 

b)       Doprecyzowanie jak Zamawiający rozumie warunki piętnastoletniego okresu wypowiedzenia?

Zamawiający wykreśla zapis o piętnastoletnim okresie wypowiedzenia, j.w.

 

c) Odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania komercyjne, których model licencjonowania oparty jest o liczbę rdzeni przy założeniu, że nie wpłynie to na wydajność, funkcjonalność i możliwości rozbudowy systemu, a może zwiększyć liczbę potencjalnych wykonawców składających oferty, co będzie miało przełożenie na zmniejszenie kosztów Zamawiającego?

Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązań sprawdzonych, komercyjnych (standardowych). Licencjonowanie serwera aplikacji nie może być ograniczone przez sprzęt, na którym będzie zainstalowany. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozbudowy infrastruktury sprzętowej i nie może to wpływać na licencjonowanie w/w serwera. Aplikacje zbudowane na serwerze aplikacji nie mogą posiadać ograniczeń, co do ilości użytkowników założonych w systemie

 

d) Określenie faktycznie przewidywanej liczby użytkowników którzy będą korzystać z zaawansowanych narzędzi edycyjnych oprogramowania klasy GIS. Zwracamy uwagę na to, że wprowadzenie przez Zamawiającego zapisu dotyczącego licencjonowania bez ograniczeń co do liczby użytkowników wskazuje jednoznacznie na rozwiązania typu „opensource” i wyklucza z postępowania Wykonawców posiadających w swojej ofercie rozwiązania komercyjne, a co za tym idzie znacząco ogranicza konkurencje. Dodatkowo zwracamy uwagę na to, iż ilość użytkowników systemu wiąże się bezpośrednio z liczbą pracowników zatrudnionych w instytucji, którzy będą korzystać z oprogramowania klasy GIS do zarządzania infrastrukturą sieciową. Z naszego doświadczenia wynika, że w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych o podobnej liczbie pracowników, dostarczenie aplikacji desktop dla około 3 jednoczesnych użytkowników, którzy są specjalistami GIS i mają dostęp do zaawansowanych narzędzi edycyjnych, jest wystarczające, zaspokaja potrzeby przedsiębiorstwa, wpływa na bezpieczeństwo takiego systemu i jednocześnie jest zgodne z zasadą gospodarności i zasadami wydatkowania finansów publicznych. Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający potwierdza, że system będzie obsługiwany przez około 3 użytkowników, którzy wymagają dostępu do zaawansowanej aplikacji desktopowej, a w związku z tym dostarczenie 3 takich licencji będzie wystarczające, biorąc pod uwagę to, że dostęp poprzez przeglądarkę internetową nie będzie posiadał ograniczeń co do ilości użytkowników?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć 5 stanowisk edycyjnych licencjonowanych poprzez licencję serwerową/ pływającą umożliwiającą jednoczesną pracę 5 dowolnym pracownikom urzędu na dowolnych stanowiskach komputerowych (nieprzypisanych konkretnym użytkownikom)

 

Pytanie nr 90

W punkcie V, 5.1.2. c1) SIWZ (wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego) Zamawiający operuje określeniem „(…) systemu sieci kanalizacji wodociągowej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej…”, które jest wewnętrznie niespójne. Wnosimy o zmianę tego zapisu, tak aby jednoznacznie określał o jaki system chodzi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określonych w pkt. 5.1.2 lit. c1):

 

 

Pytanie nr 91

W punkcie V, 5.1.2. c1) SIWZ widnieje zapis „Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem głównych usług wraz z dostawą sprzętu (w ramach jednej lub kilku umów) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, (…)”. Zapis ten nie precyzuje o jakim sprzęcie i w jakich ilościach jest mowa. Ponadto, dostarczenie sprzętu jest często oddzielną częścią zamówienia, która nie wpływa na wartość merytoryczną projektu ani doświadczenie zawodowe Wykonawcy. Dodatkowo, wnosimy o wydłużenie okresu wykonanych usług do ostatnich 5 lat, ponieważ taka zmiana zapisu wymagań również nie zmieni merytorycznego doświadczenia potencjalnych wykonawców, a może znacząco wpłynąć na zmniejszenie kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku ze zwiększeniem ilości firm składających oferty, co powinno być w interesie Zamawiającego.

Ze względu na powyższe uwagi sugerujemy zmianę zapisu z punktu V, 5.1.2. c1) SIWZ na: „Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem głównych usług (w ramach jednej lub kilku umów) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, (…)”. Czy biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający zgadza się na zmianę powyższego zapisu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określonych w pkt. 5.1.2 lit. c1):

 

 

Pytanie nr 92

W punkcie V, 5.1.2. c1) SIWZ w zakresie doświadczenia zawodowego Zamawiający wskazuje przy każdym punkcie „1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia”. Czy Zamawiający jest świadomy, że zgodnie z powyższym zapisem, jeżeli Wykonawca ma określić czy spełnia wymagania dotyczące wykonanych zamówień, musi znać wartość zamówienia stanowiącego przedmiot zamówienia? W związku z powyższym wnosimy o podanie wartości Zamówienia lub zmianę zapisu na „1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określonych w pkt. 5.1.2 lit. c1):

 

 

Pytanie nr 93

W punkcie V, 5.1.2. c1) SIWZ w zakresie doświadczenia zawodowego Zamawiający specyfikuje:

• „1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na opracowaniu i wdrożeniu co najmniej jednego matematycznego modelowania hydraulicznego sieci kanalizacji wodociągowej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji o liczbie mieszkańców min. 10 000 (dziesięć tysięcy), przy czym model posiadał minimum 700 (siedemset) węzłów przeliczanych jednorazowo, został skalibrowany w oparciu o min. 7 (siedem) poprawnie zarejestrowanych ciągów pomiarowych ciśnienia i przepływu, pochodzących z kampanii pomiarowej i/lub systemu SCADA”

Zawarta w zapisie precyzyjna liczba węzłów przeliczanych jednorazowo i poprawnie zarejestrowanych ciągów pomiarowych ciśnienia i przepływu poważnie silnie ograniczy dostęp do zamówienia większej liczbie podmiotów i ograniczy konkurencję. Jednocześnie trudno na etapie postępowania określić jakie docelowo będę te parametry dla zlecanego zadania, a tym samym na ile podane wartości odzwierciedlają kompetencje potencjalnego wykonawcy. Czy Zamawiający odstąpi od zapisów w zakresie liczby węzłów przeliczanych jednorazowo i poprawnie zarejestrowanych ciągów pomiarowych ciśnienia i przepływu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określonych w pkt. 5.1.2 lit. c1):

 

 

Pytanie nr 94

Wnioskujemy, aby Zamawiający podał jaka jest liczba odbiorców korzystających z usługi dostarczania wody?

Odpowiedź Zamawiającego:

W systemie bilingowym znajduje się około 8000 (+/-5 %) aktywnych punktów poboru.

 

 

Pytanie nr 95

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się następującym doświadczeniem:

                1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem
i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
, tj. polegającej na opracowaniu i wdrożeniu
co najmniej jednego matematycznego modelowania hydraulicznego sieci kanalizacji wodociągowej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji o liczbie mieszkańców min. 10 000 (dziesięć tysięcy), przy czym model posiadał minimum 700 (siedemset) węzłów przeliczanych jednorazowo, został skalibrowany w oparciu o min. 7 (siedem) poprawnie zarejestrowanych ciągów pomiarowych ciśnienia i przepływu, pochodzących z kampanii pomiarowej i/lub systemu SCADA;

                1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem
i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
, tj. polegającej na wykonaniu co najmniej 1 wdrożenia systemu lub oprogramowania do diagnostyki sieci kanalizacji wodociągowej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej, opartego na statystycznej analizie danych polegającej na prognozie stanu awarii

                1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem
i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
, tj. polegającej na wykonaniu co najmniej 1 wdrożenia systemu lub oprogramowania do diagnostyki systemu sieci kanalizacji wodociągowej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej, opartego na statystycznej analizie danych polegającej na prognozie stanu awarii,

- 1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem
i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
, tj. polegającej na wdrożeniu co najmniej 2 zintegrowanych systemów informacji przestrzennej GIS, wyposażonych w mobilne rozwiązania pracujące na urządzeniach w trybie online (wyposażonych min. w mobilny GIS oraz moduł dyspozytorski).

Zamawiający wymieniając zamówienia w każdym przypadku używa sformułowania odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zwrotu lub o wskazanie konkretnych wartości jakie mają mieć wykonane zamówienia. Stwierdzenie odpowiadające … wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia jest nieprecyzyjne i może stanowić pole do różnych interpretacji przez potencjalnych Wykonawców, a tym samym zakłócać przejrzystość postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia przedmiotowe zapisy bez zmian.

 

 

Pytanie nr 96

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się następującym doświadczeniem:

                1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu co najmniej 1 wdrożenia systemu lub oprogramowania do diagnostyki sieci kanalizacji wodociągowej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej, opartego na statystycznej analizie danych polegającej na prognozie stanu awarii

                1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu co najmniej 1 wdrożenia systemu lub oprogramowania do diagnostyki systemu sieci kanalizacji wodociągowej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej, opartego na statystycznej analizie danych polegającej na prognozie stanu awarii.

Naszym zdaniem te zamówienia są tożsame. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak Zamawiający interpretuje różnice pomiędzy wymaganym „wdrożeniem systemu lub oprogramowania do diagnostyki sieci…” a „wdrożeniem systemu lub oprogramowania do diagnostyki systemu sieci…”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia i precyzuje brzmienie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Pkt.5.1, ppkt 5.1.2 lit. c1):

„c1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem głównych usług wraz z dostawą sprzętu (w ramach jednej lub kilku u mów) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania (rozpoczęcia i zakończenia) i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem odpowiednich dowodów (referencji, protokołów odbioru lub innych odpowiednich oświadczeń) określających, że usługi zostały wykonane należycie w tym co najmniej:

1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem
i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na opracowaniu i wdrożeniu
co najmniej jednego matematycznego modelu hydraulicznego sieci wodociągowej
(wraz z dostawą oprogramowania do modelowania w wersji desktop i mobilnej) dla miasta, gminy lub aglomeracji o liczbie mieszkańców min. 10 000 (dziesięć tysięcy), przy czym model posiadał minimum 700 (siedemset) węzłów przeliczanych jednorazowo, min. 100 km sieci objętej modelowaniem, został skalibrowany w oparciu o min. 7 (siedem) poprawnie zarejestrowanych ciągów pomiarowych ciśnienia i przepływu, pochodzących z kampanii pomiarowej i/lub systemu SCADA; 

 1 (jedno) zamówienie (wykonane należycie) odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na opracowaniu i wdrożeniu co najmniej jednego modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej zintegrowanej z modelem cieków powierzchniowych dla miasta, gminy lub aglomeracji o liczbie mieszkańców min. 10 000 (dziesięć tysięcy), przy czym model posiadał minimum 100 km sieci objętej modelowaniem.

 1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu co najmniej 1 wdrożenia systemu lub oprogramowania do diagnostyki sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej  lub ciepłowniczej opartego na analizie danych sieciowych i eksploatacyjnych, umożliwiającej typowanie majątku sieciowego o podwyższonym ryzyku wystąpienia awarii.

1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wdrożeniu co najmniej 2 zintegrowanych systemów informacji przestrzennej GIS, wyposażonych w mobilne rozwiązania pracujące na urządzeniach mobilnych w trybie online.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określonych w pkt. 5.1.2 lit. c1):

 

 

Pytanie nr 97

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ z:

„ 1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu co najmniej 1 wdrożenia systemu lub oprogramowania do diagnostyki sieci kanalizacji wodociągowej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej, opartego na statystycznej analizie danych polegającej na prognozie stanu awarii

 1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu co najmniej 1 wdrożenia systemu lub oprogramowania do diagnostyki systemu sieci kanalizacji wodociągowej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej, opartego na statystycznej analizie danych polegającej na prognozie stanu awarii.”

na:

- 2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonane należycie) polegające na wykonaniu wdrożeń systemu lub oprogramowania do diagnostyki sieci (lub systemu sieci) kanalizacji wodociągowej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej, opartego na statystycznej analizie danych polegającej na prognozie stanu awarii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia i precyzuje brzmienie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Pkt.5.1, ppkt 5.1.2 lit. c1):

 

 

Pytanie nr 98

W odniesieniu do wymagania:

1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu co najmniej 1 wdrożenia systemu lub oprogramowania do diagnostyki sieci kanalizacji wodociągowej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej, opartego na statystycznej analizie danych polegającej na prognozie stanu awarii

 1 (jedno) zamówienie (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu co najmniej 1 wdrożenia systemu lub oprogramowania do diagnostyki systemu sieci kanalizacji wodociągowej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej, opartego na statystycznej analizie danych polegającej na prognozie stanu awarii.

Czy Zamawiający potraktuje zamówienia polegające na dwóch wdrożeniach GIS zintegrowanego z modelem matematycznym hydraulicznym, systemem SCADA, systemem bilingowym, które oparte są na statystycznej analizie danych i pozwalają na prognozowanie stanu awarii, jako spełnienie opisanych wymagań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określonych w pkt. 5.1.2 lit. c1):

 

 

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający dopuści łączenie funkcji Kierownika Projektu i Kierownika Wdrażania systemu GIS przez jedną osobę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje łączenia funkcji Kierownika Projektu i Kierownika Wdrażania systemu GIS przez jedną osobę.

 

 

Pytanie nr 100

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału Wykonawców z wymaganym doświadczenie zdobytym w okresie ostatnich 5 lat w zamian 3 lat.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy dotyczące doświadczenia Wykonawców.

 

 

Pytanie nr 101

W umowie do niniejszego postępowania (§ 14 Kary umowne) widnieją zapisy dotyczące opóźnień. Prosimy o zamianę słowa „opóźnienie” na „zwłokę”. Odpowiedzialność umowna jest uregulowana na zasadzie winy, a więc Wykonawca powinien być zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.  Kara umowna stanowi odszkodowanie, dlatego, aby żądać zapłaty odszkodowania musi być wykazana wina. W sytuacji niezależnej od Wykonawcy, nie mogą być naliczane kary umowne. Jest to tym bardziej istotne w obliczu obecnej sytuacji epidemiologicznej.".

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia termin „opóźnienie” na termin „zwłoka” oraz zmienia wyrażenia „za każdy dzień opóźnienia” na „za każdy dzień zwłoki”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin „opóźnienie” Zamawiający stosuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 476 KC.

 

 

Pytanie nr 102

W nawiązaniu do umowy niniejszego postępowania (§ 10 Majątkowe prawa autorskie), prosimy o potwierdzenie, że przeniesienie praw autorskich i majątkowych nie dotyczy oprogramowania standardowego (np. oprogramowania do modelowania dostępnego na rynku) wykorzystywanych w przedmiotowym projekcie. Warunki licencyjne, prawa użytkowania są ściśle określone dla produktów standardowych w umowach licencyjnych i dystrybutorzy nie mogą ich zmieniać, dlatego też w celu uniknięcia wątpliwości, prosimy o potwierdzenie, iż warunki użytkowania/licencjonowania aplikacji standardowych odbywać się będą na zasadach umowy licencyjnej danego oprogramowania.

Odpowiedź Zamawiającego

Jako, że warunki licencjonowania oprogramowania standardowego są determinowane odpowiednimi umowami licencyjnymi, naturalnym jest, iż warunki użytkowania/licencjonowania odbywać się będzie na zasadach umowy licencyjnej danego oprogramowania, tym samym w odniesieniu do oprogramowania standardowego nie jest wymagane przeniesienie praw autorskich i majątkowych, czy kodów źródłowych.

 

 

Pytanie nr 103

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie, ile i jakich analiz wymaga Zamawiający dot. pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej? Jest to informacja niezbędna w celu dokonania estymacji kosztów zadania.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający oczekuje w szczególności propozycji opomiarowania sieci wodociągowej (lokalizacja przepływomierzy, manometrów), propozycji podziału sieci na odrębne strefy ciśnienia, a także określenia lokalizacji odcinków wymagających płukania z uwagi na wiek wody.

 

 

Pytanie nr 104

Prosimy o doprecyzowanie czy model kanalizacyjny i wodociągowy ma być modelem on-line? Jeśli nie, jaki jest cel dwustronnej integracji MODEL-GIS-SCADA-BILLIG? Sugerujemy odstąpienie od powyższego zapisu, bądź odpowiednią korektę.

Odpowiedź Zamawiającego

Model wodociągowy powinien być tzw. modelem on-line, uruchamianym autonomicznie w określonym cyklu (np. co 10 minut). Dane SCADA (przepływy, ciśnienia, nastawy) powinny być implementowane do modelu wodociągowego w sposób samoczynny. Oprócz modelu wodociągowego online wymagane jest również dostarczenie modelu offline służącego do bieżących analiz sieciowych. Dodatkowo dane pomiarowe powinny być na bieżąco wizualizowane w aplikacji webowej służącej do prowadzenia analiz na modelu.

Model kanalizacyjny powinien być modelem offline.

 

 

Pytanie nr 105

Z jaką częstotliwością dane ze SCADA mają zasilać model, jakie dane i w jakim zakresie? Czy w związku z tym ma to być model czasu rzeczywistego czy chodzi raczej o jednorazowe zasilenie danymi? Czy Zamawiający posiada serwer OPC?

Odpowiedź Zamawiającego

Istotność oraz przydatność danych pobieranych ze SCADA do modelu wodociągowego online powinna zostać zweryfikowana oraz zdiagnozowana na etapie analizy przedwdrożeniowej. Obecnie posiadany monitoring sieci w systemie SCADA uaktualnia się co 30 s.

 

 

Pytanie nr 106

W dokumencie Załącznik A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (str. 7) widnieje zapis: "• warstwy informacji przestrzennej w zakresie uzbrojenia terenu znajdujące się na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej w Pruszkowie". Czy Zamawiający udostępni te dane i przekaże Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przekaże Wykonawcy ww. dane w formie cyfrowej (pliki shp, dwg, dxf lub inne udostępnione przez PODGIK w odpowiednim układzie współrzędnych).

 

 

Pytanie nr 107

Prosimy o konkretną i przejrzystą informację w jakim zakresie Wykonawca będzie musiał wykonywać inwentaryzację sieci wodociągowej/kanalizacyjnej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy jakichkolwiek prac inwentaryzacyjnych/geodezyjnych w terenie.

 

 

Pytanie nr 108

Ile km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma zostać objęte modelem? Jaka jest długość sieci z przyłączami i bez przyłączy? Jakie typy kanalizacji występują?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający posiada 131,50 km sieci wodociągowej bez przyłączy oraz 159,80 km sieci kanalizacji bez przyłączy.

Zamawiający nie wymaga modelowania 100% długości sieci wodociągowej. Model nie będzie obejmował nieistotnych z punktu widzenia hydrauliki odcinków wodociągowych, a także odcinków przyłączy.

W przypadku modelu hydraulicznego dla kanalizacji wymagania pozostają analogiczne jak dla wodociągu, jednak nie jest wymagana na etapie niniejszego postępowania w przypadku modelu kanalizacji jego kalibracja i kampania pomiarowa.

 

 

Pytanie nr 109

Czy system SCADA i system Billingowy to rozwiązania „otwarte”? Czy od dostawcy SCADY i Billingu Wykonawca otrzyma wszelkie niezbędne informacje odnośnie integracji z dowolnym innym rozwiązaniem, a jeśli nie ma takiej możliwości w jakimkolwiek aspekcie to czy Zamawiający pokryje koszty z tym związane?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający tam gdzie to możliwe zapewni dostęp do plików danych, do baz danych oraz do widoków danych podlegających integracji. Jednak w większości przypadków nie posiada w chwili obecnej dokumentacji technicznych struktur baz danych, dokumentacji systemów podlegających integracji oraz dostępów administracyjnych do tych systemów.

Zamawiający zobowiązany będzie do poniesienia kosztów świadczenia wsparcia technicznego przez firmy autorskie w czasie trwania wdrożenia w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszego wdrożenia.

Zamawiający roześle do firm prośbę o podanie szacunkowych kosztów świadczenia takiego wsparcia z dostawą niezbędnej dokumentacji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to w przypadku problemów Zamawiający weźmie na siebie ciężar rozmów z dostawcami poszczególnych systemów w zakresie zapewnienia Wykonawcy niezbędnych informacji."

 

 

Pytanie nr 110

W dokumencie Załącznik A Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia (str. 8) widnieje zapis: "Na podstawie zebranych danych, utworzy właściwe warstwy sieci uzbrojenia zgodne ze wskazanym modelem z uwzględnieniem poniższych czynności:

 • uzupełnienie przebiegu brakujących segmentów sieci i lokalizacji obiektów punktowych. Prosimy o odpowiedź na podstawie jakich danych Wykonawca ma uzupełnić braki? Ile jest tych braków?

Odpowiedź Zamawiającego

Brakujące dane Wykonawca winien uzupełnić automatycznie na podstawie numerycznego modelu terenu oraz z wektorowych i elektronicznych danych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego.

 

 

Pytanie nr 111

Ilu użytkowników Zamawiającego będzie korzystać z modelu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na co dzień w jednym czasie? Informujemy, że dostawcy oprogramowania do modelowania w zdecydowanej większości oferują oprogramowanie, w którym koszt licencji powiązany jest z kosztem jednego stanowiska dostępowego w jednym czasie. Z naszego doświadczenia wynika, iż wymóg nieograniczonej ilości stanowisk z jednoczesnym dostępem byłby niepraktyczny, ponieważ w żadnym wypadku w przedsiębiorstwie wodociągowym wszyscy pracownicy nie będą korzystali z modelów, a poza tym w takim przypadku model byłby narażony "na zepsucie" przez działanie nieodpowiedzialnych użytkowników. Oznaczałoby to również wzrost kosztów takiej aplikacji. Z naszego doświadczenia wynika, że w bardzo dużych miastach/przedsiębiorstwach wod-kan z aplikacji do modelowania korzysta max. kilka osób. Reasumują, mając na uwadze możliwość złożenia oferty na oprogramowanie do modelowania przez jak najszerszą liczbę potencjalnych oferentów prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia dożywotniej licencji obejmującej jednoczesny dostęp dla jednego użytkownika na oprogramowanie do modelowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, umożliwiający dostęp z dowolnego miejsca w sieci (licencja sieciowa/pływająca)

Odpowiedź Zamawiającego

Należy przewidzieć 1 stanowisko do modelowania sieci wodociągowej, 1 stanowisko do modelowania sieci kanalizacyjnej oraz 5 stanowisk do przeglądania wyników modelowania.

Zamawiający w ramach podstawowej licencji do modelowania wymaga licencji dożywotniej (nieograniczonej czasowo), pozwalającej na jednoczesny dostęp dla jednego użytkownika, ale umożliwiającej dostęp z dowolnego miejsca w sieci (licencja sieciowa/pływająca). Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania sprawdzonego (komercyjnego, dostępnego na rynku min. 5 lat licząc od dnia składania ofert, wdrożonego i działającego min. 3 lata w co najmniej 3 przedsiębiorstwach wod-kan) i posiadającego przejrzysty interfejs użytkownika w języku polskim oraz dokumentację w języku polskim. Poza licencją do edycji modelu Zamawiający wymaga dostarczenia prostej w obsłudze aplikacji służącej do przeglądania wyników modelowania przez mniej doświadczone osoby dla nielimitowanej ilości użytkowników z jednoczesnym dostępem, w taki sposób, aby mniej doświadczeni pracownicy nie mieli możliwości  wprowadzania zmian w modelu, a jedynie jego podglądu i przeglądania wyników symulacji (celem zabezpieczenia właściwego modelu). Wymaga się również dostarczenia pomocniczej aplikacji webowej do modelowania dostępnej na urządzenia mobilne (smartfon, tablet) dla min. 1 użytkownika, którym będzie możliwość poza przeglądaniem modelu, przeprowadzania prostych analiz na sieci wodociągowej oraz wizualizacji danych pomiarowych w czasie rzeczywistym. Aplikacja ta ma mieć możliwość wyboru rodzaju symulacji (w tym czas trwania, godzina rozpoczęcia, krok czasowy). Okno z podglądem atrybutów aktualnie wybranego elementu modelu. Funkcjonalności do rejestrowania (dodawania) nowych modeli, wyboru scenariuszy i konfiguracji systemu. Wymagana jest możliwość geolokalizacji, aby dana osoba pracująca w terenie mogła przykładowo w łatwy sposób namierzyć zasuwę do zamknięcia na czas modernizacji. Podczas użytkowania aplikacji na urządzeniach wyposażonych w odbiornik GPS, użytkownik musi mieć możliwość zlokalizowania swojej pozycji na mapie. Aplikacja podobnie jak oprogramowanie podstawowe do modelowania musi być dostępna w polskiej wersji językowej. Zarówno oprogramowanie podstawowe do sieci wodociągowej, jak i aplikacja pomocnicza muszą być rozwiązaniami kompatybilnymi ze standardem EPANET.

 

 

Pytanie nr 112

Prosimy o doprecyzowanie, ile ma trwać kampania pomiarowa dla sieci wodociągowej, a ile dla kanalizacji? Jaki jest zakres dla sieci kanalizacyjnej (przepływ/poziom) i jaka jest wymagana dokładność? Iloma punktami pomiaru przepływu/ciśnienia będzie dysponował Zamawiający? Ile punktów pomiaru przepływu/ciśnienia ma zamontować Wykonawca?

Odpowiedź Zamawiającego

Celem poprawnej kalibracji modelu wodociągowego, Zamawiający oprócz uwzględniania urządzeń którymi dysponuje (5 szt. pomiaru ciągłego ciśnienia, 5 szt. pomiaru przepływu) wymaga zainstalowania (na co najmniej 24h) 20 punktów pomiaru ciśnienia oraz 10 punktów pomiaru przepływu. Dodatkowo wymaga się wykonania 20 testów hydrantowych.

Zamawiający nie posiada studni, komór na sieci wodociągowej. Zamawiający zapewni asystę oraz dostęp do infrastruktury na potrzeby montażu urządzeń i przeprowadzenia niezbędnych pomiarów. Zamawiający nie wymaga w ramach niniejszego postępowania kampanii pomiarowej i kalibracji dla modelu sieci kanalizacyjnej.

 

 

Pytanie nr 113

Sugerujemy zmianę zapisu, jeśli chodzi o zakres przetwornika (pomiar ciśnienia) z "0 do 16 bar" na "0 do 10 bar". Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, iż górna granica 10 bar jest wystarczająca.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu dotyczącego zakres przetwornika.

 

 

Pytanie nr 114

W związku z wymogiem modelowania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej sugerujemy, aby Zamawiający umieścił zapis mówiący o tym iż program symulacyjny powinien posiadać wspólny interfejs dla modelowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Taki zapis w znacznym stopniu ułatwi korzystanie przyszłym użytkownikom, którzy nie będą musieli instalować osobnych, różnych aplikacji do modelowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego

Jako, że przewiduje się, iż z podstawowej aplikacji do modelowania będzie korzystać maksymalnie 2 osoby, to mając na uwadze zasadność wykorzystania wspólnej aplikacji, Zamawiający potwierdza, iż wymaga aby podstawowa aplikacja do modelowania zawierała zarówno moduł do modelowania sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej, bez konieczności instalowania i „uczenia” się przez pracowników 2 oddzielnych aplikacji, pod warunkiem, iż jest to aplikacja komercyjna dostępna na rynku dla wszystkich potencjalnych oferentów.

 

 

Pytanie nr 115

W dokumencie Załącznik A Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (str. 16) widnieje zapis: „Prezentację wyników symulacji w postaci wykresów 2D i 3D”. Z punktu widzenia funkcjonalności całego systemu funkcja ta nie spełnia żadnej roli, natomiast zawężają wybór producenta oprogramowania do konkretnej firmy. Prosimy o zniesienie tego wymogu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający rezygnuję z powyższego wymogu, ale wymaga się, aby zarówno w ramach podstawowej aplikacji do modelowania jak i przeglądarki wyników symulacji była możliwość intuicyjnej prezentacji wyników dla mniej zaawansowanych użytkowników w formie wykresów (np. animacja 2D rozkładu ciśnień, wartości i kierunków przepływu, przepływu na profilu podłużnym itp.)

 

 

Pytanie nr 116

W dokumencie Załącznik A Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (str. 17) widnieje zapis: "aplikacja musi umożliwiać odczytywanie różnych plików graficznych, jako geodezyjny cyfrowy podkład (wektorowe źródła danych - *.dxf, *.shp), jak również umożliwiać wczytanie odpowiednio skanowanych map zasadniczych, planów, ortofotomap w postaci rastrowej (pliki formatu *.bmp, *.jpg, *.tif (tiff), *.png, *.gif)". Prosimy o zniesienie tego zapisu, który wskazuje na konkretne rozwiązania rynkowe,  a nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wymaga co najmniej obsługi formatów: .tif, .dwg, .png, .shp

 

 

Pytanie nr 117

W dokumencie Załącznik A Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (str. 18) widnieje zapis: "W ramach realizacji zadania należy przyjąć, że:

b) do struktury sieci należy wprowadzić jako przewody projektowe (inne legendy) przewody uzgodnione na etapie projektu budowlano - wykonawczego oraz przewody projektowane”. Na da się oszacować, ile takich projektowanych przewodów posiada/będzie posiadał Zamawiający oraz od jakiej daty należy wymagać wprowadzenie tych przewodów. Prosimy zniesienie tego zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza zniesienie ww. zapisu.

 

 

Pytanie nr 118

Jak ma wyglądać instruktaż stanowiskowy dla pracowników Zamawiającego, tzn. ile godzin należy przewidzieć na szkolenia, w jakich cyklach? Dla ilu pracowników? Czy Wykonawca ma zapewnić licencje szkoleniowe i komputery na czas szkolenia? Jaki jest przewidywany zakres szkoleń? Prosimy o jednoznaczne odpowiedzi celem oszacowania kosztów.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z modelowania w języku polskim, z materiałami w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego, na komputerach i licencjach dostarczonych przez Wykonawcę na czas szkolenia:

1.     Dla aplikacji podstawowej do modelowania:

a)     4 dni szkolenia (4x 8 godzin roboczych) z obsługi oprogramowania, budowy i aktualizacji modelu sieci wodociągowej dla max. 2 użytkowników

b)    4 dni szkolenia (4x 8 godzin roboczych) z obsługi oprogramowania, budowy i aktualizacji modelu sieci kanalizacyjnej dla max. 2 użytkowników

2.     Dla aplikacji webowej do przeprowadzania analiz na modelu sieci wodociągowej:

a)       2 dni szkolenia (2x 5 godzin roboczych) dla max. 10 użytkowników

3.     Dla aplikacji do przeglądania wyników modelowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

a)      4 godziny robocze dla max. 10 użytkowników

Zamawiający udostępni pomieszczenie na czas szkolenia.

 

 

Pytanie nr 119

Czy należy dostarczyć komputery klienckie? Jeśli tak, to ile i o jakich parametrach?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga dostarczenia stanowisk/ komputerów klienckich.

 

 

Pytanie nr 120

W dokumencie Załącznik A Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (str. 19) widnieje zapis: "Wymagane jest działanie całości funkcjonalności systemu w przeglądarkach Chrome (wersja min. 74.x), Mozilla FireFox (wersja min. 66.x), EDGE oraz Safari (iOS 12). " Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis nie dotyczy programu do edycji modelu wod-kan, z uwagi na zachowanie uczciwej konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, iż powyższy zapis nie dotyczy programu do edycji modelu wod-kan, z uwagi na zachowanie uczciwej konkurencji..

 

 

Pytanie nr 121

W dokumencie Załącznik A Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (str. 19) widnieje zapis: "Wymagane jest, aby interfejs systemu wykonany był w technologii responsywnej. Interfejs systemu powinien wykrywać na jakim typie urządzeniu jest uruchamiany system i m.in. dostosować interfejs do rozmiaru ekranu. Pozwoli to działać Zamawiającemu w systemie na urządzeniach stacjonarnych (notebook, komputer PC) i urządzeniach mobilnych (tablet, smartfon)." Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis nie dotyczy programu to edycji modelu wod-kan z uwagi na zachowanie uczciwej konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, iż z uwagi na zachowanie uczciwej konkurencji dopuszcza inne rozwiązania nie będące w całości rozwiązaniami przeglądarkowymi.

 

 

Pytanie nr 122

W dokumencie Załącznik A Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (str. 24) widnieje zapis: "Wraz z rozpoczęciem okresu gwarancji jakości Wykonawca świadczyć będzie usługę Asysty Powdrożeniowej przez okres 12 miesięcy." Prosimy o doprecyzowanie, ile godzin/dni miesięcznie należy przewidzieć na asystę powdrożeniową i czy taka asysta może odbywać się zdalnie?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga w ramach całego okresu Asysty Powdrożeniowej 40 godzin roboczych asysty w zakresie modelu hydraulicznego oraz 40 godzin roboczych asysty w zakresie systemu GIS. Zamawiający dopuszcza asystę zdalną po ustaleniu w ramach Analizy Przedwdrożeniowej kanałów komunikacji i koordynatora wsparcia technicznego.

 

 

Pytanie nr 123

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia co najmniej o 4 miesiące. Z obecnych zapisów wynika, że na wykonanie zadania, w skład którego wchodzi budowa systemu GIS z wprowadzeniem danych, tworzenie modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kampanie pomiarowe, kalibracje i weryfikacje, tak naprawdę pozostaje nieco ponad 3 miesiące. Tak krótki termin realizacji jest praktycznie nierealny, aby osiągnąć założone cele, w dodatku nie gwarantuje odpowiedniej jakości oraz spełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Z uwagi na fakt, iż należy zbudować bazę danych GIS jako wkład do rozpoczęcia prac nad modelowaniem, przeprowadzić kampanię pomiarową, Zamawiający określa termin realizacji na 12 miesięcy od podpisania umowy.

 

 

Pytanie nr 124

Czy Zamawiający dysponuje komorami na sieci wodociągowej w celu montażu urządzeń pomiarowych podczas kampanii? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni asystę techniczną podczas montażu urządzeń oraz o potwierdzenie, że w przypadku braku odpowiedniej ilości komór wszelkie prace związane z dostępem do sieci i asysta techniczna leżą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie posiada studni, komór na sieci wodociągowej. Zamawiający zapewni asystę oraz dostęp do infrastruktury na potrzeby montażu urządzeń i przeprowadzenia niezbędnych pomiarów. Zamawiający nie wymaga w ramach niniejszego postępowania kampanii pomiarowej i kalibracji dla modelu sieci kanalizacyjnej.

 

 

Pytanie nr 125

W dokumencie Załącznik A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (str. 22) widnieje zapis: "d) spełniający wymagania sprzętowe i systemowe pozwalające na instalacje i obsługę z zachowaniem pełnej funkcjonalności dostarczonej aplikacji mobilnej umożliwiającej obsługę systemu GIS z modelem hydraulicznym w trybie offline". Prosimy o potwierdzenie, że aplikacja do edycji modelu nie jest wymagana w formie mobilnej. Rozwiązanie takie wskazuje na konkretnego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego

W ramach podstawowej aplikacji do modelowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dopuszcza się dostarczenie rozwiązania typu desktop, gdyż jest to rozwiązanie najbardziej powszechne.

Natomiast wymagane jest dostarczenie (w ramach osobnego narzędzia) również aplikacji pomocniczej, służącej do przeprowadzania prostych analiz dla sieci wodociągowej w terenie (np. na smartfonie czy tablecie), dostępnej w ramach urządzeń mobilnych.

 

 

Pytanie nr 126

W związku z nieprecyzyjnym Opisem Przedmiotu Zamówienia i małą ilością danych, a co za tym idzie dużą ilością niewiadomych zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zorganizowanie wizji lokalnej. Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającemu, że zgodnie z ustawą PZP, a w szczególności z artykułem art. 29. Pkt. 1. tejże Ustawy, który brzmi następująco: „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” ogólna praktyka pokazuje, iż wszelkie wątpliwości i niejasności w Opisie Przedmiotu Zamówienia tłumaczyć należy na korzyść Wykonawcy. Precyzyjność opisu przedmiotu zamówienia ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i leży szczególnie w interesie Zamawiającego. Dlatego też mając na uwadze dobro projektu, w interesie Zamawiającego leży umożliwienie odbycia przez potencjalnych Wykonawców wizji lokalnej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

 

 

Pytanie nr 127 – do projektu umowy

§ 1 ust. 6 – ze względu na fakt, iż niektóre przepisy prawa wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia lub mają bardzo krótkie vacatio legis, nie jest możliwym spełnienie przez Wykonawcę wymagania w zakresie uaktualnienia programów „najpóźniej w dniu wejścia w życie zmiany tych przepisów.” Z tego względu zwracamy się o zmianę treści ust. 6 na następującą:

„6. Wykonawca oświadcza, że programy dostosowane są do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a ewentualne zmiany w tych przepisach w czasie realizacji przedmiotu umowy zostaną wprowadzone w terminach wynoszących:

a) 7 dni przed datą wejścia w życie przepisu prawa, dla którego ustalono vacatio legis,

b) 14 dni od daty ogłoszenia zmiany przepisów prawa w przypadku przepisów, dla których nie ustalono vacatio legis lub dla których vacatio legis jest krótsze niż 7 dni.

Wszystkie dostarczone programy stanowią jeden w pełni zintegrowany system.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca oświadcza, że programy dostosowane są do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a ewentualne zmiany w tych przepisach w czasie realizacji przedmiotu umowy zostaną wprowadzone w terminach wynoszących:

a) 7 dni przed datą wejścia w życie przepisu prawa, dla którego ustalono vacatio legis,

b) 14 dni od daty ogłoszenia zmiany przepisów prawa w przypadku przepisów, dla których nie ustalono vacatio legis lub dla których vacatio legis jest krótsze niż 7 dni.

Wszystkie dostarczone programy stanowią jeden w pełni zintegrowany system.”

 

 

Pytanie nr 128 – do projektu umowy

§ 4 ust. 2 pkt. f) – ponieważ współdziałanie producentów oprogramowania z jakiego korzysta Zamawiający wymagane jest w szerszym zakresie dla wykonania umowy, niż tylko w zakresie wykonania migracji, zwracamy się o dodanie na końcu zdania treści: „oraz w zakresie wykonania innych określonych Umową obowiązków.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 4 ust. 2 pkt.f) otrzymuje brzmienie:

„f) zapewnienia, współpracy i wsparcia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta   oprogramowania osób trzecich, z którego aktualnie korzysta Spółka dla przeprowadzenia przez Wykonawcę określonej w Umowie migracji danych do Systemu oraz w zakresie wykonania innych określonych Umową obowiązków,”

 

 

Pytanie nr 129 – do projektu umowy

§ 5 ust. 1 pkt. e) – zwracamy się o doprecyzowanie treści, gdyż zapis jest niezrozumiały. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie czy do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie „zakresu założeń analizy pracy sieci wodociągowej na podstawie opracowanego modelu komputerowego systemu dystrybucji wody wraz z wytycznymi odnośnie działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, skutkujących poprawą jakości wody, usprawnieniem hydrauliki sieci, minimalizacją kosztów eksploatacyjnych i wskazaniem planowanych działań inwestycyjnych (np. doposażenie sieci wodociągowej w reduktory ciśnienia, stacje hydroforowe)”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 5 ust. 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) analizy pracy sieci wodociągowej na podstawie opracowanego modelu komputerowego systemu dystrybucji wody wraz z wytycznymi odnośnie działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, skutkujących poprawą jakości wody, usprawnieniem hydrauliki sieci, minimalizacją kosztów  eksploatacyjnych i wskazaniem planowanych działań inwestycyjnych (np. doposażenie sieci wodociągowej w reduktory ciśnienia, stacje hydroforowe);

 

 

Pytanie nr 130 – do projektu umowy

§ 5 ust. 6 – zawracamy się zmianę polegającą na wskazaniu, że prawo własności infrastruktury sprzętowej przechodzi na Zamawiającego z dniem zapłaty wynagrodzenia określonego § 3 ust. 1 umowy

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wydanie przez Wykonawcę oraz odbiór przez Zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń pomiarowych i innych rzeczy objętych umową nastąpi bezpośrednio po ich rozładunku w miejscu dostawy, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Spółki w formie Protokołu odbioru, w którym Zamawiający wskaże zastrzeżenia co do ilości dostarczonego sprzętu i rzeczy oraz ewentualne uwagi do stanu opakowań lub widocznych uszkodzeń. Prawo własności infrastruktury sprzętowej przechodzi na Zamawiającego z dniem zapłaty wynagrodzenia określonego § 3 ust. 1 umowy

 

 

Pytanie nr 131 – do projektu umowy

§ 5 ust. 7 – prosimy o potwierdzenie jakiego ubezpieczenia wymaga Zamawiający, gdyż w umowie oraz w SIWZ (pkt. V pkt 5.1. lit. b2) widnieją różne wartości (1 mln PLN i 500 tyś PLN)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga posiadanie polisy ubezpieczeniowej na kwotę 500 000,00 zł.

 

 

Pytanie nr 132 – do projektu umowy

§ 5 ust. 8 – zwracamy się o wykreślenie ust. 8 lub sprecyzowanie w jakich konkretnie sytuacjach i z jaką częstotliwością Wykonawca zobowiązany jest stawiać się na wezwanie Zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu kary do 300,00 PLN. Biorąc pod uwagę możliwość zdalnego wykonania umowy, w tym przeprowadzenia odbiorów, wprowadzanie zapisu o takiej treści, dodatkowo obarczonego tak wysoką sankcją, wydaje się niczym nieuzasadnione. Uniemożliwia również należyte skalkulowanie ceny ofertowej, gdyż Wykonawca nie jest w stanie oszacować zakresu takich wezwań

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W celu omówienia okoliczności związanych z realizacją Umowy, przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do stawiania się na pisemne wezwanie Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego w dniu roboczym, w wyznaczonym mu terminie, o którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. W wezwaniu Zamawiający wskaże Wykonawcy agendę spotkania.  Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do osobistego stawiennictwa nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Za każdorazowe niestawienie się Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1 000,00 zł  (jeden tysiąc złotych). Przy czym, za dni robocze, o których mowa w umowie Strony każdorazowo przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

 

 

Pytanie nr 133 – do projektu umowy

§ 8 ust. 2 – prosimy o zmianę zapisu poprzez ustalenie, że okres rękojmi będzie odpowiadał okresowi gwarancji. Z treści SIWZ wynika że gwarancja może być krótsza niż 5-letnia

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca udziela Zamawiającemu dwuletniej rękojmi oraz …… letniej gwarancji  na przedmiot umowy”.

 

 

Pytanie nr 134 – do projektu umowy

§ 8 ust. – zwracamy się dodanie w treści zapisu, iż termin wyznaczony Wykonawcy na usunięcie wad nie będzie krótszy niż 14 dni

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 8 Istotnych Postanowień Umowy.

 

 

Pytanie nr 135 – do projektu umowy

§ 9 ust. 3 – prosimy o zmianę treści poprzez wskazanie że zwrot nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a nie „wykonania całości zamówienia”, który to moment może być różnie interpretowany

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienił zapisy § 9 ust. 3 Istotnych Postanowień Umowy.

 

 

Pytanie nr 136 – do projektu umowy

§ 9 ust. 5 – prosimy o dodanie w ust. 5 treści: „jednak wyłącznie w przypadku nieuzasadnionej odmowy zapłaty ich przez Wykonawcę.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 9 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy.

 

 

Pytanie nr 137 – do projektu umowy

§ 10 i § 11 – ze względu na fakt, iż umowa posługuje się terminami „System”, „Oprogramowanie dedykowane” oraz „Oprogramowanie standardowe”, celem uniknięcia przyszłych wątpliwości interpretacyjnych, zwracamy się o dodanie w treści umowy ich definicji, zgodnych z poniższą propozycją:

• „System” – System Informacji Przestrzennej GIS, wykonanie którego stanowi przedmiot Umowy;

• „Oprogramowanie Standardowe” – Oprogramowanie nie mające charakteru jednorazowego, stanowiące produkt wytworzony na potrzeby szerokiego rynku, dostarczane wielu klientom w identycznej postaci lub z niewielkimi modyfikacjami, dostarczone przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w ramach niniejszej Umowy i stanowiące podstawę Systemu;

• „Oprogramowanie Dedykowane” – Oprogramowanie wytworzone przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w związku z realizacją Umowy, nie istniejące uprzednio, stworzone na potrzeby realizacji Umowy oraz dostosowane do potrzeb Zamawiającego.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wprowadzi do umowy poniższą definicję oprogramowania:

„1. „System” – System Informacji Przestrzennej GIS, wykonanie którego stanowi przedmiot Umowy;

2. „Oprogramowanie Standardowe” – Oprogramowanie standardowe Wykonawcy, które jest oprogramowaniem komercyjnym Wykonawcy, istniejącym na rynku, które nie zostało zrealizowane w ramach wykonania umowy i do którego Wykonawca udzieli licencji z szerszym zakresem;

Oprogramowanie standardowe, które jest oprogramowaniem komercyjnym podmiotów trzecich, istniejącym na rynku, które nie zostało zrealizowane w ramach wykonania umowy, do którego Wykonawca zapewni Zamawiającemu licencje na warunkach producentów tego oprogramowania.

3. „Oprogramowanie Dedykowane” – Oprogramowanie wytworzone przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w związku z realizacją Umowy, nie istniejące uprzednio, stworzone na potrzeby realizacji Umowy oraz dostosowane do potrzeb Zamawiającego do którego wykonawca przeniesienie autorskie prawa majątkowe.”

 

 

Pytanie nr 138 – do projektu umowy

§ 10 ust. 1 i 2 – celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych oraz na skutek dodania do treści umowy definicji wskazanych powyżej – przy założeniu że Zamawiający przychyli się do proponowanej przez Wykonawcę zmiany – zwracamy się o doprecyzowanie treści ust. 1 i 2 w następujący sposób:

„1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Dedykowanego oraz jego dokumentacji zwanej dalej „Dokumentacją dedykowaną”, które to produkty zostały odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

2. W przypadku, gdy Wykonawca użył do wykonania Oprogramowania dedykowanego i Dokumentacji dedykowanej, składników Oprogramowania Standardowego i dokumentacji standardowej, ich udostępnienie do korzystania Zamawiającemu nastąpi na podstawie Licencji określonej § 11 Umowy. Warunki korzystania z Oprogramowania Standardowego w ramach udzielonych licencji nie mogą być gorsze od standardowych warunków oferowanych innym podmiotom przez producenta Oprogramowania Standardowego, w tym muszą obejmować następujące pola eksploatacji:

a) wykorzystanie oprogramowania lub jego części na potrzeby Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i załącznikach do niej;

b) utrwalanie lub zwielokrotnienie oprogramowania na potrzeby Zamawiającego w celu zastosowania procedur backupowych;

c) prawo do kopiowania i używania dokumentacji przekazanej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zamawiającego .”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do „Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy” oraz jego dokumentacji zwanej dalej „Dokumentacja dedykowaną Wykonawcy”, które zostały odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, wraz z prawem do wykonywania zależnych praw autorskich. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej następuje z chwilą dokonania zapłaty za utwór, którego dotyczy przeniesienie autorskich praw majątkowych”.

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W przypadku, gdy Wykonawca użył do wykonania Oprogramowania dedykowanego i Dokumentacji dedykowanej, składników Oprogramowania Standardowego i dokumentacji standardowej, ich udostępnienie do korzystania Zamawiającemu nastąpi na podstawie Licencji określonej § 11 Umowy. Warunki korzystania z Oprogramowania Standardowego w ramach udzielonych licencji nie mogą być gorsze od standardowych warunków oferowanych innym podmiotom przez producenta Oprogramowania Standardowego, w tym muszą obejmować następujące pola eksploatacji:

a) wykorzystanie oprogramowania lub jego części na potrzeby Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i załącznikach do niej;

b) utrwalanie lub zwielokrotnienie oprogramowania na potrzeby Zamawiającego w celu zastosowania procedur backupowych;

c) prawo do kopiowania i używania dokumentacji przekazanej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zamawiającego .”

 

 

Pytanie nr 139 – do projektu umowy

§ 10 ust. 4 – zwracamy się o doprecyzowanie treści poprzez wskazanie, iż kody źródłowe i skrypty instalacyjne dotyczą Oprogramowania Dedykowanego

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe i skrypty instalacyjne Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy, odpowiednio udokumentowane i opisane, zgodnie ze standardami powszechnie uznawanymi i stosowanymi”.

 

 

Pytanie nr 140 – do projektu umowy

§ 10 ust. 8 – celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych oraz na skutek dodania do treści umowy definicji wskazanych powyżej – przy założeniu że Zamawiający przychyli się do proponowanej przez Wykonawcę zmiany – zwracamy się o doprecyzowanie treści ust. 8 w następujący sposób:

„8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa powyżej, nie obejmuje Oprogramowania Standardowego, w tym jakichkolwiek utworów istniejących przed dniem zawarcia Umowy, a także metodyk, schematów, wzorców i planów. W przypadku, gdy dany dokument lub oprogramowanie wskazane w ust. 1 stanowi Oprogramowanie Standardowe lub opracowanie dotycząco takiego oprogramowania, wówczas zastosowanie będą miały przepisy § 11 dot. Licencji.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa powyżej, nie obejmuje jakichkolwiek utworów standardowych, w tym jakichkolwiek utworów istniejących przed dniem zawarcia Umowy, a także metodyk, schematów, wzorców i planów.

W przypadku, gdy dany dokument lub oprogramowanie wskazane w ust. 1 stanowi Oprogramowanie Standardowe lub opracowanie dotycząco takiego oprogramowania, wówczas zastosowanie będą miały przepisy § 11 dot. Licencji.”

 

 

Pytanie nr 141 – do projektu umowy

§ 10 ust. 10 – zwracamy się o dodanie treści: „nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 10 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Postanowienia ust. 9 mają zastosowanie pod warunkiem, że Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego w terminie 30 dni od podjęcia przez Zamawiającego wiedzy o powstaniu takiego roszczenia. ”

 

 

Pytanie nr 142 – do projektu umowy

§ 10 ust. 12 – ze względu na fakt iż „prawdopodobieństwo wysunięcia roszczenia” istnie zawsze, szczególnie bezzasadnego, zwracamy się zmianę treści na: „Jeżeli wysunięto zasadne roszczenia (…)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian, z uwagi na fakt iż można założyć, że roszczenia Zamawiającego zawsze będą zasadne z jego pkt. widzenia, a Wykonawca zawsze może starać się udowadniać, że jest inaczej. 

 

 

Pytanie nr 143 – do projektu umowy

§ 11 ust. 9 – zwracamy się o zmianę ust. 9 w sposób następujący:

„9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji, o której mowa w ust. 1 oraz w ust. 3, albo zapewni udzielenie tych licencji przez osoby trzecie.”

Udzielenie Zamawiającemu prawa do sublicencjonowania Oprogramowania Standardowego nie jest uzasadnione zakresem oraz przedmiotem umowy, które nie obejmują wdrożenia Systemu w podmiotach innych niż przedsiębiorstwo Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji, o której mowa w ust. 1 oraz w ust. 3, albo zapewni udzielenie tych licencji przez osoby trzecie.”

 

 

Pytanie nr 144 – do projektu umowy

§ 13 ust. 1 pkt. c) – biorąc pod uwagę daleko idące skutki odstąpienia, zwracamy się wydłużenie terminu 7-dniowego do 30 dni

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający pozostawia zapisy § 13 ust. 1 pkt. c) Istotnych Postanowień Umowy.

 

 

Pytanie nr 145 – do projektu umowy

§ 13 ust. 1 pkt. d) – jako że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działania Zamawiającego oraz osób trzecich innych niż jego podwykonawcy, zwracamy się o zmianę pkt. d) w następujący sposób:

„d) w przypadku stwierdzenia niewykonania lub niewłaściwego wykonania/wykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn wyłącznie przez niego zawinionych, w tym bez akceptacji Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiedzę o takim zdarzeniu.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający pozostawia zapisy § 13 ust. 1 pkt. d) Istotnych Postanowień Umowy.

 

 

Pytanie nr 146 – do projektu umowy

§ 13 ust. 4 – zwracamy się o skreślenie ust. 4 w całości. Z chwilą odstąpienia umowa wygasa i Zamawiający nie może podejmować już żadnych działań związanych z jej dalszą realizacją, obciążających Wykonawcę. Uprawnienie powyższe może być jedynie alternatywą w stosunku do odstąpienia, jak też wskazano w ust. 5 tego paragrafu

Odpowiedź Zamawiającego

 

 

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, jest on uprawniony do powierzenia dalszej realizacji przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy

 

Pytanie nr 147 – do projektu umowy

§ 13 ust. 5 – zwracamy się o doprecyzowanie treści ust. 5 w następujący sposób:

„5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową z przyczyn wyłącznie przez siebie zawinionych, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni, nie krótszy niż 14 dni, termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.”

Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia oraz fakt iż do jego wykonania konieczna jest nie tylko odpowiednia wiedza w zakresie programowania, jak również określone uprawnienia licencyjne i dostęp do kodów źródłowych, zwracamy się o wykreślenie uprawnienia w zakresie wykonawstwa zastępczego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający pozostawia zapisy § 13 ust. 5 Istotnych Postanowień Umowy.

 

 

Pytanie nr 148 – do projektu umowy

§ 14 ust. 1 - wnosimy o zmianę wyrażenia „za opóźnienie” na „za zwłokę” oraz wnosimy o zmianę wyrażenia „za każdy dzień opóźnienia” na „za każdy dzień zwłoki”. Za rażąco naruszające zasadę równowagi kontraktowej należy uznać ukształtowanie kar umownych niezależnie od winy wykonawców, gdyż wzór umowy przewiduje kary umowne za opóźnienie, a nie za zwłokę wykonawcy, przy czym opóźnienie po stronie wykonawcy może powstać także przy wyłącznej winie Zamawiającego. Kara umowna jest, zgodnie z ugruntowanym w literaturze i orzecznictwie stanowiskiem, surogatem odszkodowania. Odpowiedzialności odszkodowawczej podmiot może zaś podlegać jedynie, jeśli działania, które spowodowały powstanie szkody, były przez ten podmiot zawinione. Jak podkreślił T. Wiśniewski: „Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471). Wynika to zarówno z celu kary umownej, jak i umiejscowienia samych przepisów jej dotyczących. Podporządkowanie kary umownej podstawom odpowiedzialności kontraktowej sprawia, że zobowiązany do zapłaty tej kary może bronić się zarzutem - podobnie jak każdy dłużnik zobowiązany do naprawienia szkody stosownie do art. 471 - że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności (uzasadnienie wyroku SN z dnia 20 marca 1968 r., II CR 419/67, LEX nr 6299)." (T. Wiśniewski Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, wyd. II, Gudowski Jacek (red.), komentarz do art. 483, teza 5, wydawnictwo LEX). Ustanowienie kar umownych za opóźnienie stwarza dla wykonawców niewycenialne ryzyka kontraktowe, zniechęcając ich do udziału w postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia termin „opóźnienie” na termin „zwłoka” oraz zmienia wyrażenia „za każdy dzień opóźnienia” na „za każdy dzień zwłoki”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin „opóźnienie” Zamawiający stosuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 476 KC.

 

 

Pytanie nr 149 – do projektu umowy

§ 14 ust. 1 pkt. b) – zwracamy się obniżenie kary umownej z 0,3 % do 0,01 %

Odpowiedź Zamawiającego

Wysokość kar pozostaje bez zmian.

 

 

Pytanie nr 150 – do projektu umowy

§ 14 ust. 1 pkt. c) – zwracamy się o zastąpienie sformułowania: „z przyczyn niezależnych od Zamawiającego ” na treść: „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę ”, gdyż sam fakt iż określona przyczyna nie jest zależna od Zamawiającego, nie oznacza jeszcze, iż zależna jest ona wyłącznie od Wykonawcy, tym bardziej gdy wykonanie umowy uzależnione jest od działań osób trzecich np. dostawców oprogramowania z jakiego korzysta Zamawiający

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 14 ust. 1 pkt. c) Istotnych Postanowień Umowy.

 

 

Pytanie nr 151 – do projektu umowy

§ 14 ust. 1 – zwracamy się o wykreślenie punktów e) i f) gdyż odnoszą się one do zapisów nie występujących w umowie (§ 11 ust. 9 pkt. 5, 9, 10) oraz pkt. g), gdyż sankcje z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców powinny wynikać wyłącznie z umów zawartych z podwykonawcami

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający usuwa lit. e i f i g w § 14 ust. 1.

 

 

Pytanie nr 152 – do projektu umowy

§ 14 ust. 5 – zwracamy się o obniżenie limitu odpowiedzialności z tytułu kar umownych do 20% wynagrodzenia, iż zastosowany limit, identyczny z limitem całkowitej odpowiedzialności określonym ust. 4 niniejszego paragrafu, powoduje że zapis jest martwy

Odpowiedź Zamawiającego

Maksymalna wartość kar umownych zostaje bez zmian.

 

 

Pytanie nr 153 – do projektu umowy

§ 16 ust. 1 – prosimy o wskazanie jakich kwalifikacji wymaga Zamawiający

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga posiadania kwalifikacji umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w § 1 Istotnych Postanowień Umowy.

 

 

Pytanie nr 154 – do projektu umowy

§ 16 ust. 3 – zwracamy się o zmianę treści w następujący sposób:

„3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli w sposób udokumentowany wykaże, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia brzmienie postanowienia. § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli w sposób udokumentowany wykaże, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.”

 

 

Pytanie nr 155 – do projektu umowy

§ 16 ust. 5 – prosimy o sprecyzowanie jakich dokładnie stanowisk związanych z kierowaniem pracami wymaga przedmiotowy zapis.

Odpowiedź Zamawiającego

Wykaz przedmiotowych osób został wskazanych w V ppkt. 5.1 lit. c2 SIWZ.

 

 

Pytanie nr 156 – do SOPZ

pkt III pkt 4.1. – prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga wykonywania przez Wykonawcę w ramach umowy rekalibracji sieci po zmianach związanych z rozbudową lub istotną renowacją sieci, w całym okresie gwarancji i rękojmi

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga wykonywania rekalibracji sieci w ramach realizacji niniejszego postępowania przetargowego

 

 

Pytanie nr 157 – do SOPZ

pkt. IV pkt. 2 lit. e) – prosimy o potwierdzenie czy do wykonania przez Wykonawcę „oceny wdrożonych i użytkowanych przez Zamawiającego systemów informatycznych pod kątem wykorzystania ich do rozbudowy, aktualizacji modelu” Zamawiający zapewni współdziałanie dostawców takiego oprogramowania

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany będzie do poniesienia kosztów świadczenia wsparcia technicznego przez firmy autorskie w czasie trwania wdrożenia w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszego wdrożenia.