obrazek

 

Raszyn, dnia 17 września 2020 r.

ZP.271.4.1.2020.DC(12)

 

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Raszyn uprzejmie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: „Wymiana urządzeń grzewczych wraz z wykonaniem instalacji przewidzianych wnioskiem o dofinansowanie oraz termomodernizacją obiektu z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej” wybrana została oferta firmy odpowiednio:

 

w zakresie zadania nr 1

„Dostaw a i montaż urządzeń grzewczych wraz z wykonaniem instalacji oraz pompy ciepła”

wybrana została oferta nr 1

 

 

POL-FRA Martyna Rafalik

ul. Starzyńskiego 25, 05-091 Ząbki

 

Cena oferty – 517 520,92 zł brutto;

Na wykonane i zamontowane urządzenia firma oferuje 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi

Termin wykonania zamówienia – 30 listopada 2020 r.

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz w ustawie z dnia29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, spośród złożonych ofert, oferta uzyskała najwyższą sumę punktów – 100. Oferta uzyskała w kryterium cena – 60 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40 pkt.

 

 

 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

POL-FRA Martyna Rafalik, ul. Starzyńskiego 25, 05-091 Ząbki

Cena oferty – 517 520,92 zł brutto;

Na wykonane i zamontowane urządzenia firma oferuje 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60,00 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

Oferta nr 2

Ergo Ekologia Sp. z o.o., ul. Gierdziejewskiego 7 lok. 17, 02-495 Warszawa

Cena oferty – 570 174,12 zł brutto;

Na wykonane i zamontowane urządzenia firma oferuje 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi–

Oferta uzyskała w kryterium cena – 54,46 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 94,46 punktów.

 

 

 

 

 

 

 

w zakresie zadania nr 2

„Dostaw a i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych”

 

wybrana została oferta nr 2

 

 

Ergo Ekologia Sp. z o.o.

ul. Gierdziejewskiego 7 lok. 17, 02-495 Warszawa

 

 

Cena oferty 165 742,20 zł brutto;

Na wykonane i zamontowane urządzenia firma oferuje 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi

Termin wykonania zamówienia30 listopada 2020 r.

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, i jest jedyną ofertą, która została złożona w postępowaniu w zakresie zadania nr 2.

 

 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 2

Ergo Ekologia Sp. z o.o., ul. Gierdziejewskiego 7 lok. 17, 02-495 Warszawa

Cena oferty – 165 742,20 zł brutto;

Na wykonane i zamontowane urządzenia firma oferuje 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi–

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60,00 pkt., w kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 100,00 punktów.