Zarządzenie  Nr 147/2020

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 15 września 2020 r.

 

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Przedszkola Nr 2 „W Stumilowym Lesie” w Raszynie

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Pozytywnie opiniuje się powierzenie Pani Urszuli Ostrzyżek stanowiska wicedyrektora  Przedszkola Nr 2 „W Stumilowym Lesie” w Raszynie, w okresie od dnia 01.09.2020 r.          do dnia 31.08.2021 r.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2020 r.