Zarządzenie nr 7 /2021

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 12 stycznia 2021 roku.

 

w sprawie powołania Komisji Opiniującej ds. Stypendiów Sportowych na rok 2021.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 2 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020, poz. 1133), Uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zmienionej Uchwałą Nr VIII/73/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Komisję Opiniującą ds. Stypendiów Sportowych na rok 2021,

zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

 

1)      Michał Kucharski – Przewodniczący Komisji

2)      Alicja Gadowska – Członek Komisji

3)      Dominik Chmielewski – Członek Komisji

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia sporządzenia

Protokołu z posiedzeń Komisji Opiniującej.