Raszyn, dnia 22.02.2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn

przed wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r K.p.a. (Dz. U z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie „telekomunikacyjnego obiektu budowlanego” 28985 WWA_RASZYN_PUCHALY60/14009 na działce nr ew. 2/1 we wsi Puchały przy ul. Centralnej, istnieje możliwość zapoznania się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.