Raszyn, dnia 28.02.2021 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Wiesław Zaręba

za pośrednictwem:
Dariusz Marcinkowski
Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W dniu 22 stycznia 2019 roku Rada Gminy Raszyn przyjęła uchwałę Nr VI/39/2019 sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Raszyn na lata 2019 – 2023” ( Dz. Urz. Woj. Mazow. z dnia 8 lutego 2019r, poz. 1922).

Zgodnie z postanowieniami §2. Punkt 4 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Raszyn na lata 2019 – 2023, stanowiącego załącznik do ww. uchwały: „Planuje się wybudowanie 1 budynku w Podolszynie Nowym z 20 lokalami (w tym 13 lokali socjalnych).”

Przekraczając delegację wynikającą z przedmiotowej uchwały, Wójt Gminy Raszyn zlecił sporządzenie dokumentacji na budowę budynku z 30 lokalami.

W związku z powyższym wnoszę o udzielnie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie koszty poniosła lub poniesie Gmina Raszyn z tytułu sporządzenia dokumentacji dotyczącej budowy budynku mieszkalnego w Podolszynie Nowym z 30 lokalami?
  2. Jakie koszty poniesie Gmina Raszyn w przypadku konieczności zmiany dokumentacji i dostosowania jej do zapisów uchwały, tj. z 20 lokalami mieszkalnymi?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dn. 15.03.2021 r.

 IR.0003.2.2021.EK

Pan Andrzej Zawistowski

Radny Gminy Raszyn

 

 

Dot. Interpelacji z dnia 28.02.2021 r., w sprawie budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym.

 

Wójt Gminy Raszyn w odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację poniżej przekazuje odpowiedzi na zadana przez Pana pytania:

Zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 4 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Raszyn na lata 2019-2023 będącego załącznikiem do Uchwały Nr VI/39/2019 Rady Gminy z dnia 22 stycznia 2019 r., wskazuję, iż nie została przekroczona delegacja o której Pan wspomina w interpelacji. W w/w uchwale wskazano, iż planuje się wybudowanie 1 budynku w Podolszynie Nowym z 20 lokalami (w tym 13 lokali socjalnych). Użyte sformułowanie w żaden sposób nie stanowi delegacji do wybudowania konkretnej liczby lokali, wręcz przeciwnie w przypadku zwiększenia liczby lokali socjalnych, możliwych do wybudowania stanowić to będzie realizację nałożonych przepisami obowiązków na Gminę związanych z zapewnieniem i utrzymywaniem mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Biorąc powyższe pod uwagę oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm .) oraz art. 4 ust. 1  i ust. 2 ustawy z dnia  21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 611) wskazuje, iż wybudowanie 1 budynku w Podolszynie Nowym z  większą liczbą lokali niż planowana jest działaniem realizującym w/w obowiązki, a nie jak Pan wskazuje wykraczających poza delegację wynikającą z uchwały Rady Gminy. Zgodnie z listą oczekujących na lokale socjalne oczekuje 85 rodzin, a na komunalne 82 rodziny.

Udzielając odpowiedzi na pytanie nr 1 zawarte w interpelacji wskazuję, iż do chwili obecnej Gmina nie poniosła jeszcze kosztów z tytułu opracowania dokumentacji dotyczącej budowy budynku mieszkalnego w Podolszynie Nowym z 30 lokalami, bowiem Wykonawca nie złożył jeszcze faktury VAT. Zgodnie z umową wynagrodzenie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji i sprawowanie nadzoru autorskiego wynosi 299 505,00 zł. Zauważyć należy, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Gmina Raszyn dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej t.j. która otrzymała najwyższą punktację z tytułu przedstawienia najkorzystniejszej ceny i kryterium pozacenowego. W przetargu minimalna ilość lokali do zaprojektowania wynosiła 20. Kryterium pozacenowym oceny ofert była koncepcja z wagą 50%. W ramach oceny koncepcji oceniana była „funkcjonalność”, gdzie można było uzyskać od 0 do 30 pkt za wskazane powyżej „uzyskanie większej ilości mieszkań komunalnych niż minimalna ilość określona w wytycznych do projektu”

Zaznaczam również, iż zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Gmina nie ma możliwości dokonania zmiany umowy w ten sposób, że zmniejszy ilość lokali w budynku z uwagi na fakt, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jednym z kryteriów oceny ofert była właśnie największa do zaprojektowania w budynku ilość lokali.

Udzielając odpowiedzi na pytanie nr 2 informuję, iż na ten moment nie jest możliwe wskazanie kosztów, jakie poniosłaby Gmina w przypadku odstąpienia od obecnie zawartej umowy i ogłoszenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.