Ogłoszenie nr 2022/BZP 00294048/01 z dnia 2022-08-05

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dowóz uczniów z terenu Gminy Raszyn do szkół z podziałem na zadania: niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych wraz z zapewnieniem opieki oraz do szkół podstawowych i Centrum Sportu Raszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów z terenu Gminy Raszyn do szkół z podziałem na zadania:

niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych wraz z zapewnieniem opieki oraz do szkół podstawowych i Centrum Sportu Raszyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5d69a7e-149f-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294048/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05 11:49

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021967/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Raszyn do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych

1.3.4 Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Raszyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5d69a7e-149f-11ed-b950-8227d40187e8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone zostały w punkcie XII i XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

-  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42, adres e-mail: iod@raszyn.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dowóz uczniów z terenu Gminy Raszyn do szkół z podziałem na zadania: niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych wraz z zapewnieniem opieki oraz do szkół podstawowych i Centrum Sportu Raszyn w roku szkolnym 2022/2023” znak: ZP.271.1.27.2022.DC, prowadzonym w trybie podstawowym,

-      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

-  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.27.2022.DC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie: dowozu uczniów z terenu Gminy Raszyn do szkół z podziałem na zadania: niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych wraz z zapewnieniem opieki oraz do szkół podstawowych i Centrum Sportu Raszyn w roku szkolnym 2022/2023.

Usługa transportu uczniów niepełnosprawnych w zakresie zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3 z terenu Gminy Raszyn objętych kształceniem specjalnym, w zakresie dowozu dzieci do szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych wraz z powrotem do domu, świadczona będzie przez wszystkie dni nauki szkolnej okresie od dnia 1 września 2022r. do dnia 23 czerwca 2022 r., na różnych trasach odpowiednio w dla każdego z zadań.

W ramach zamówienia, do szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych dowożonych będzie łącznie 19 dzieci do różnych placówek – na różnych trasach – odpowiednio dla każdego z zadań:

Zadanie nr 1 „Raszyn-Warszawa-Warszawa-Raszyn”

W ramach zadania nr 1, przewidywane jest przewożenie 6 dzieci uczęszczających do niżej podanych placówek:

1)  Warszawa ul. Białobrzeska 44 – Zespół Szkół Specjalnych Nr 109 Dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością

Ruchową i Złożoną – 2 (dwoje) dzieci: Rybie ul. Mała oraz Rybie ul. Spacerowa,

Powyższe dzieci poruszają się na elektrycznym wózku inwalidzkim, w związku z tym Wykonawca musi posiadać pojazd dostosowany do przewożenia elektrycznych wózków inwalidzkich.

2)  Warszawa, ul. Hafciarska 80/86 – Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 244 – 1 (jedno) dziecko: Raszyn ul. 19 Kwietnia

3)  Warszawa, ul. Skaryszewska 8 – Zespół Szkół Specjalnych Nr 89 – 1 (jedno) dziecko: Raszyn, ul. Grocholicka

4)  Warszawa, ul. Różana 22/24– Zespół Szkół Specjalnych Nr 99 – 1 (jedno) dziecko: Raszyn Al. Krakowska,

5)  Warszawa, ul. Namysłowska 10 – Zespół Szkół Specjalnych Nr 38 – 1 (jedno) dziecko: Raszyn, ul. Nadrzeczna

Usługa świadczona będzie we wszystkie dni nauki szkolnej, w terminie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 23 czerwca 2023 r. (max. 186 dni roboczych w okresie obowiązywania umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.)   Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.)   Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.)   Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.)  Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2021 ze zm.), w zakresie każdego z zadań.

Zamówienia na powyższej usługi będą polegały na:

- zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby dzieci, zmianie tras dla nowych dzieci a także w zakresie zadania nr 4 – na zwiększeniu ilości kilometrów, zmiana tras autobusu

Wszelkie zmiany zapisów umowy, wymagają formy pisemnej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60% Rok produkcji samochodu – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rok produkcji samochodu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 Dowóz dzieci na trasie - „Raszyn-Piaseczno-Józefów-Józefów-Piaseczno-Raszyn”

W ramach zadania nr 2, przewidywane jest przewożenie 5 dzieci uczęszczających do niżej podanych placówek:

1)  Piaseczno, ul. Szpitalna 12 – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 4 (czworo) dzieci: Dawidy Bankowe ul. Skrzetuskiego, Sękocin Stary ul. Al. Krakowska, Falenty ul. Al. Hrabska, Podolszyn Nowy ul. Pogodna.

2)   Józefów, ul. Główna 10 – 1 (jedno) dziecko do Internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”: Laszczki ul. Leśna

Wykonawca zapewni dowóz ucznia do internatu w poniedziałki a odbiór w piątki.

Usługa świadczona będzie we wszystkie dni nauki szkolnej, w terminie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 23 czerwca 2023 r. (max. 186 dni roboczych w okresie obowiązywania umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.)   Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.)   Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.)   Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.)  Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2021 ze zm.), w zakresie każdego z zadań.

Zamówienia na powyższej usługi będą polegały na: - zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby dzieci, zmianie tras dla nowych dzieci a także w zakresie zadania nr 4 – na zwiększeniu ilości kilometrów, zmiana tras autobusu Wszelkie zmiany zapisów umowy, wymagają formy pisemnej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60% Rok produkcji samochodu – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rok produkcji samochodu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 - Dowóz dzieci na trasie „Raszyn-Pruszków-Pruszków-Raszyn”

W ramach zadania nr 3, przewidywane jest przewożenie 8 dzieci uczęszczających do niżej podanych placówek:

1)   Pruszków, ul. Wapienna 2 – Zespół Szkół Specjalnych - 7 (siedmioro) dzieci: Rybie ul. 19 Kwietnia (dwoje dzieci), Nowe Grocholice ul. Waryńskiego, Jaworowa ul. Ukośna, Jaworowa ul. Przechodnia, Jaworowa ul. Osiedlowa, Rybie ul. Turystyczna

2)  Pruszków, ul. Wapienna 2 – 1 (jedno) dziecko do Internatu przy Zespole Szkół Specjalnych, dziecko: Janki ul. Wspólna.

Wykonawca zapewni dowóz ucznia do Internatu w poniedziałki a odbiór w piątki.

Usługa świadczona będzie we wszystkie dni nauki szkolnej, w terminie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 23 czerwca 2023 r. (max. 186 dni roboczych w okresie obowiązywania umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.)  Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.)  Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.)  Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.)  Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2021 ze zm.), w zakresie każdego z zadań.

Zamówienia na powyższej usługi będą polegały na: - zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby dzieci, zmianie tras dla nowych dzieci a także w zakresie zadania nr 4 – na zwiększeniu ilości kilometrów, zmiana tras autobusu Wszelkie zmiany zapisów umowy, wymagają formy pisemnej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena- waga kryterium 60% Rok produkcji samochodu – waga kryterium 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rok produkcji samochodu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 „Dowóz dzieci z terenu Gminy Raszyn do szkół podstawowych i Centrum Sportu Raszyn autobusem na wyznaczonej trasie według rozkładu jazdy”.

Usługa transportowa polegająca na dowozie dzieci z terenu Gminy Raszyn autobusem na wyznaczonej trasie według rozkładu jazdy stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, świadczona będzie na trasie do:

-  Szkoły Podstawowej w Ładach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ładach przy ul. ul. Długiej 49 w Dawidach Bankowych,05-090 Raszyn

-  Szkoły Podstawowej w Sękocinie przy ul. Wierzbowa 5 w Słominie, 05-090 Raszyn - Centrum Sportu Raszyn w Raszynie przy ul. Sportowej 30, 05-090 Raszyn.

Usługa świadczona będzie we wszystkie dni nauki szkolnej, w terminie od dnia 2 września 2022 r. do dnia 22 czerwca 2023 r. (max. 1845 dni roboczych w okresie obowiązywania umowy). Szacunkowa dzienna liczba kilometrów na wskazanej trasie, to ok. 170 km dziennie .

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-02 do 2023-06-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2021 ze zm.), w zakresie każdego z zadań.

Zamówienia na powyższej usługi będą polegały na:

- zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby dzieci, zmianie tras dla nowych dzieci a także w zakresie zadania nr 4 – na zwiększeniu ilości kilometrów, zmiana tras autobusu

Wszelkie zmiany zapisów umowy, wymagają formy pisemnej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – waga kryterium 60%

Klasa emisji spalin EURO – waga kryterium 20%

Czas podstawienia pojazdu zastępczego – waga kryterium 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klasa emisji spalin EURO

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 7.2.4. SWZ zdolności technicznej i zawodowej

a) w zakresie posiadanego doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:

    2 (dwa) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na transporcie, przewozie osób, w tym: osób niepełnosprawnych do szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów pracy itd. na kwotę nie mniejszą niż: 70 000,00 zł brutto każda z usług (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złoty) w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

    2 (dwa) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na transporcie, przewozie osób, w tym: osób niepełnosprawnych do szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów pracy itd. na kwotę nie mniejszą niż: 70 000,00 zł brutto każda z usług (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złoty) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2;

    2 (dwa) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na transporcie, przewozie osób, w tym: osób niepełnosprawnych do szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów pracy itd. na kwotę nie mniejszą niż: 100 000,00 zł brutto każda z usług (słownie: sto tysięcy złoty) w przypadku składania oferty na zadanie nr 3.

    2 (dwa) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na transporcie, przewozie osób, np. dzieci do szkół, osób do zakładów pracy na kwotę nie mniejszą niż: 100 000,00 zł brutto każda z usług (słownie: sto tysięcy złoty) w przypadku składania oferty na zadanie nr 4.

W przypadku składania oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca może posłużyć się tym samym doświadczeniem w zakresie zadania nr 1, zadania nr 2 oraz zadania nr3.

b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:

a)  1 osobą będąca opiekunem podczas przewozu dzieci, posiadającą odpowiednie kwalifikacje tj. przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno – opiekuńczych lub posiadającą potwierdzone, co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi oraz przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przedmedycznej; w przypadku składania oferty na zadanie nr 1, zadanie nr 2 oraz zadanie nr 3 oraz zadanie nr 4;

b)  1 kierowcą spełniającym wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm) w przypadku składania oferty na zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 3 oraz zadanie nr 4.

UWAGA WAŻNE: Te same osoby nie mogą być wykazane do realizacji więcej niż jednego zadania.

 c) w zakresie zdolności technicznej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się potencjałem technicznym do wykonania zamówienia w tym co najmniej:

a) 2 (dwoma) sprawnymi technicznie, oznakowanymi pojazdami wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt (tj. szyny, rampy lub windy, odpowiednie zabezpieczenie dla przewozu dzieci wózków, w tym wózków elektrycznych oraz pasy do mocowania wózków, itp.). w sposób umożliwiający przewóz dzieci niepełnosprawnych oraz posiadającymi aktualne badania techniczne dopuszczające pojazdy do ruchu w przypadku składania oferty na zadanie nr 1, zadanie n2 oraz zadanie nr 3; UWAGA: Ten sam sprzęt, nie może być wykazany do spełnienia warunku więcej niż jednego zadania.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie – wykonawca musi wykazać się posiadaniem min. 1 sprawnego samochodu w zakresie każdego z zadań oraz samochodu zastępczego w przypadku awarii (samochód zastępczy – może być wykazany dla więcej niż jednego zadania, na które składana jest oferta)

b) 1 (jednym) pojazdem wyprodukowanym nie wcześniej niż 2011 r., sprawnym technicznie, oznakowanym, posiadającym aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu w przypadku składania oferty na zadanie nr 4;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

1.   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;

2.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie – którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, z którego będzie wynikać, które odpowiednio: roboty budowlane/ usługi / dostawy będą wykonywać poszczególni wykonawcy,

3.   Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3a do SWZ,

4.   Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 8.1 oraz 8.2 SWZ – wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4a) SWZ – wykaz usług spełniających wymagania określone w pkt. 7.2.4a) SWZ – w zakresie każdego z zadań na które składana jest oferta, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów, że usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (były wykonane należycie), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania) 2. w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4b) SWZ – wykaz osób, spełniających wymagania określone w pkt. 7.2.4b) SWZ – w zakresie każdego z zadań na które składana jest oferta, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania)

3.   w celu potwierdzenia spełniania warunku wskazanego w pkt. 7.2.4c) SWZ – wykaz sprzętu spełniającego wymagania określone w pkt. 7.2.4c) SWZ, który będzie wykorzystywany do realizacji usługi wraz z informacjami na temat ich dysponowania oraz parametrami sprzętów i ich ilością - (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania)

4.   oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 8.1 SWZ – wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.14. Wraz z formularzem ofertowym, wykonawca składa:

1. „Załącznik A do oferty – Formularz ofertowy zawierający dane doi oceny ofert” – w zakresie każdego z zadań, na które składna jest oferta ;

2. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ – pkt. 9.1,

3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie, z którego będzie wynikać zakres czynności, które będą wykonywać poszczególni wykonawcy (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ), o którym mowa w Rozdziale VII SWZ – pkt. 7.3,

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IXSWZ – pkt. 9.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania.

5. Pełnomocnictwo (oryginał podpisany podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę - załącznik Wykonawcy,

6.   Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 4 oraz 4a do SWZ), o którym mowa w Rozdziale X SWZ – pkt. 10.3,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.  W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, jest umocowana do jego reprezentowania, należy dołączyć do oferty odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wskazanych w zdaniu 1 dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

2.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ustawy i dołączą do oferty pełnomocnictwo wystawione w takiej samej formie jak oferta, obejmujące umocowanie w wyżej opisanym zakresie (lub ciąg pełnomocnictw).

3.  Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

4.  wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie – którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, z którego będzie wynikać, które odpowiednio: roboty budowlane/ usługi / dostawy będą wykonywać poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy określony został w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiący załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert:

2022-08-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert:

2022-08-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

dla zadania nr 1, 2, 3:

Cena- waga kryterium 60%

Rok produkcji samochodu – waga kryterium 40% oraz dla zadania nr 4:

Cena – waga kryterium 60%

Klasa emisji spalin EURO – waga kryterium 20%

Czas podstawienia pojazdu zastępczego – waga kryterium 20%

 

 

Link do strony postepowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5d69a7e-149f-11ed-b950-8227d40187e8