Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Letnie oczyszczanie utwardzonych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Raszyn


Raszyn: Letnie oczyszczanie utwardzonych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Raszyn

Numer ogłoszenia: 109641 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70313 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, woj. mazowieckie, tel. 022 7017770, faks 022 7017778.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Letnie oczyszczanie utwardzonych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Raszyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Letnie oczyszczanie utwardzonych dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn, obejmujące następujący zakres prac: 1) mechaniczne zamiatanie z piasku i innych nieczystości nawierzchni jezdni, pasów przykrawężnikowych, placów i zatok postojowych, 2) ręczne oczyszczanie poboczy, chodników oraz pasów zieleni z zalegających nieczystości stałych, piasku i liści, a w przypadkach koniecznych ręczne oczyszczenie nawierzchni jezdni w zakresie określonym w pkt.1) w obrębie strefy przykrawężnikowej, 3) załadunek i wywóz zebranych odpadów. Zakres robót dotyczy pasa drogowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 2. Miejsce wykonywania usługi: Utwardzone drogi gminne na terenie Gminy Raszyn zgodnie z wykazem tabelarycznym i graficznym ujętym w załączniku nr 1a i 1b w zakresie: - strefa A (strefa 1, 2, 3 i 4) - obszar zurbanizowany - obejmująca miejscowości Raszyn oraz Rybie i Nowe Grocholice (załącznik nr 1a)- 40,69 km - strefa B - obszar niezurbanizowany - obejmująca miejscowości Słomin, Sękocin Stary, Jaworowa, Puchały, Wypędy, Janki i Falenty (załącznik nr 1b) - 11,53 km.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112149,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 102750,00

·                  Oferta z najniższą ceną: 102750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 102750,00

·                  Waluta: PLN.

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".