Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji wykonania zadań z zakresu: ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2011 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji wykonania zadań z zakresu: ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2011 roku.

 

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

  1. Rodzaj zadania

 

I.                   Ochrona i promocja zdrowia:

 

Zadanie nr 1.1

Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie.

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

1)      prowadzenia grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin,

2)      programów edukacyjnych w trakcie wyjazdów profilaktyczno- abstynenckich,

3)      wyżywienia i noclegów uczestników w trakcie wyjazdów profilaktyczno- abstynenckich,

4)      programów artystycznych w trakcie okolicznościowych i integracyjnych imprez dla środowiska abstynenckiego,

5)      zakup materiałów pomocniczych związanych z bieżącym funkcjonowaniem lokali organizacji działających na rzecz środowiska abstynenckiego,

6)      doposażenia lokali organizacji działających na rzecz środowiska abstynenckiego.  

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2011 r. – 55 000 zł

Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2010 r. – 55 000 zł

 

Zadanie nr 1.2

Realizacja wystawy EXPO Zdrowie z drobną diagnostyką medyczną.

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

1)      wypożyczenie i transport paneli ekspozycyjnych wystawy

2)      wypożyczenie aparatów medycznych do badań i pomiarów

3)      pojemniki na odpady medyczne oraz utylizacja odpadów medycznych

4)      wypożyczenie krzeseł do masażu

5)      Osobiste Karty Badań wraz z kartami informacyjnymi o zasadach zdrowia

6)      karty oświadczeń o wyrażeniu zgody na udział w badaniu, przeciwwskazaniach do testu wysiłkowego, ankiet i wyników oceny wieku biologicznego

7)      paski do badań glukozy

8)      paski do badań cholesterolu całkowitego

9)      jednorazowe ustniki do pikflometru

10)  inne materiały medyczne i dezynfekcyjne

11)  woda i kubki jednorazowe

12)  produkty do przygotowania degustacji zdrowej żywności bez cholesterolu oraz o niskim indeksie glikemicznym

13)  wynagrodzenie lekarzy i pielęgniarek, masażystów

14)  zwrot kosztów dojazdów dla wolontariuszy

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2011 r. – 6 600 zł

Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2010 r. – 0 zł

 

II.                Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

 

Zadanie nr 2.1

Promocja zdrowia, pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych – osób z terenu Gminy Raszyn chorych na fenyloketonurię.

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

1)      program edukacyjno-szkoleniowy dla osób chorych oraz ich rodzin,

2)      pomoc w zapewnieniu przestrzegania diety poprzez zakup żywności niskobiałkowej dla potrzebujących chorych dzieci,

3)      poradnictwo dla osób z problemem fenyloketonurii i ich rodzin.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2011 r.- 5 700 zł

Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2010 r.-  0 zł

 

Zadanie nr 2.2

Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych.

 

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

1)  zakupu materiałów do warsztatów,

2)  dojazdu na warsztaty uczestników z terenu Gminy Raszyn,

3)  zajęć, imprez i wycieczek integracyjnych dla uczestników warsztatów,

4)  prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2011 r.-  5100 zł

Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2010 r.-  5100 zł

 

       Na realizację zadań Rada Gminy przeznaczy środki, które określi uchwała budżetowa Gminy na rok 2011. Po przyjęciu uchwały budżetowej, podana planowana wysokość środków finansowych na realizacje zadań merytorycznych może ulec zmianie.

      W przypadku zaistnienia w/w sytuacji Wójt Gminy Raszyn zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem.

      Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie, w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, lub jeśli zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Raszyn w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu- wówczas złożone oferty zostaną oddalone.

       Na koszty obsługi zadania, zgodnie z § 15 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), na rok 2011” przeznaczone może być do 5% wysokości kosztów zadania.

 

Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego zadania.

 

2. Zasady przyznawania dotacji

a)          Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji przedmiotowego zadania określają przepisy ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  roku   o  działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.).

b)         Dotację na wsparcie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze przez komisję konkursową i uzyskają akceptację Wójta Gminy Raszyn.

c)          Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1 („Rodzaj zadania") zleconych w formie wspierania tych zadań.

d)         Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulują umowy zawarte pomiędzy Gminą Raszyn a podmiotami, których oferty przyjęte zostaną do realizacji.

 

3. Termin i warunki realizacji zadania

1.Zadania muszą być zrealizowane w okresie:

1)Ochrona i promocja zdrowia

a)  Zadanie nr 1.1 w terminie 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

b) Zadanie nr 1.2  w terminie 01.04.2011 r. do 31.05.2011 r.

2) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

a) Zadanie nr 2.1 w terminie   01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

b) Zadanie nr  2.2 w terminie   01.03.2011 r. do 30.09.2011 r.

 

2.                  Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3.                  Zadania należy realizować w taki sposób, aby swym zasięgiem objęło możliwie jak największą liczbę uczestników.

 

4. Termin i warunki składania ofert

  1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a pok. 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2011 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.
  2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
  3. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie, nadesłane w inny sposób niż wskazany w ust. 5 (np. faksem lub pocztą elektroniczną), dostarczone na inny adres lub podpisane przez osoby nieuprawnione, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem – nazwy i adresu podmiotu, nazwy zadania określonego w konkursie oraz opatrzona klauzulą „nie otwierać przed posiedzeniem komisji”.
  6. Wymagane dokumenty:

a)      kopia statutu organizacji poświadczona za zgodność z oryginałem, opatrzona aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,

b)      prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz (w dwóch egzemplarzach) – oferta podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,

c)      aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia,

d)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku organizacji działających krócej, sprawozdanie za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,

e)      oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie prowadzeniu działań przez organizację w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego).

 

5. Kryteria wyboru ofert

1.Wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Raszyn.

2. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

a) terminowość złożenia oferty i jej prawidłowość oraz kompletność co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji;

b)ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę, w szczególności:

- liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,

- doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach,

- możliwość zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy planowanych kosztach,

c) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania w tym:

- wysokość udziału środków własnych,

- wysokość środków pochodzących z innych źródeł,

- strukturę wydatków,

d) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

e) zgodność oferty z celami konkursu,

f) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

g) w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne – rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3. Oferty sporządzone wadliwie i niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

 

6. Tryb stosowany przy wyborze oferty i termin wyboru oferty

1. Oferty złożone w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn będą przekazane Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Raszyn. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2011 r.

2. Komisja Konkursowa dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży propozycje do wyboru ofert Wójtowi Gminy Raszyn. 3. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Wójt Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadań zostaną podane do wiadomości publicznej (na stronie internetowej Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy) nie później niż w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w drodze zarządzenia.

4. Umowy z organizacjami, których oferty zostaną przyjęte do realizacji zostaną podpisane w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

INFORMACJA O ZREALIZOWANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I DOTACJACH PRZEKAZANYCH NA ICH REALIZACJĘ W ROKU 2009 i 2010

Lp

Wyszczególnienie

2009 rok

2010 rok

I

Ochrona i promocja zdrowia

Kwota dotacji

 

1.1

Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie

55 000 zł

55 000 zł

1.2

Realizacja wystawy EXPO Zdrowie z drobną diagnostyka medyczną

0

0

II

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 

2.1

Promocja zdrowia, pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych - osób z terenu Gminy Raszyn chorych na fenyloketonurię.

0 zł

0 zł

2.2

Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych.

0 zł

5 100 zł

 

Informacje w sprawach będących przedmiotem niniejszego postępowania konkursowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, Referat Oświaty i Spraw Społecznych pok. 215 (II piętro) tel. 701-77-66 lub pok.214 tel. 701-77-62, 701-77-63.

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".