Raszyn, dnia 17.08.2011 r.

 

OSS.8010.3.2011

 

OGŁOSZENIE

 O WYNIKU KONKURSU

 

Przeprowadzonego zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Wójt Gminy Raszyn informuje, że w postępowaniu konkursowym na realizację:

 

 

„Programu profilaktyki próchnicy zębów u dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Raszyn (łącznie 765 dzieci)”

 

I. Wybrana została oferta złożona przez firmę:

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Lecznica Specjalistyczna im. Dr Słowikowskiego

05-090 Raszyn Al. Krakowska 65

 

- za łączną cenę brutto za wykonanie badań:  13 000,00 zł brutto

- z terminem realizacji zamówienia: do dnia 15 grudnia 2011 r.

 

Uzasadnienie wyboru- wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego.

 

 

II. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Nie dotyczy

 

III. Oferty Wykonawców, które podlegają odrzuceniu:

Nie dotyczy

 

IV. Oferty Wykonawców, które nie podlegają odrzuceniu:

 

Nie dotyczy