Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Uchwała Nr X/97/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ...

UCHWAŁA NR X/97/2015

RADY GMINY RASZYN

z dnia 30.06.2015 r.

 

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6i ust. 1 pkt 1 i art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz art. 6q ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) uchwala się, co następuje

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raszyn powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 9 zł miesięcznie.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 13 zł miesięcznie.

§ 3.

  1. Za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny na danej posesji uważa się sytuację, w której łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpady gromadzone są w wydzielonych nw. pojemnikach z podziałem na następujące frakcje odpadów:

    1. odpady surowcowe (papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne);
    2. szkło bezbarwne i kolorowe;
    3. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

2) odpady zielone i bioodpady mogą być zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn zagospodarowywane we własnym zakresie lub gromadzone w oddzielnym pojemniku (worku).

3) w pojemniku przeznaczonym na gromadzenie zmieszanych odpadów komunalnych nie mogą znajdować się odpady o których mowa w pkt 1 ust. 1 lit. a, b.

 

§ 4.

Ustala się stawkę opłaty za 1Mg gospodarowania odpadami komunalnymi (segregowanymi) na terenie nieruchomości niezamieszkałej - 500,00 zł., co w przeliczeniu stanowi stawkę za pojemnik o określonej pojemności:

1)       pojemniki na odpady o pojemności

2)       pojemniki na odpady o pojemności 110/120 litrów (L) - 9 zł

3)       pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów (L) - 18 zł

4)       pojemniki na odpady o pojemności 360 litrów (L) - 26 zł

5)       pojemniki na odpady o pojemności 550 litrów (L) - 40 zł

6)       pojemniki na odpady o pojemności 660 litrów (L) - 50 zł

7)       pojemniki na odpady o pojemności 770 litrów (L) - 60 zł

8)       pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów (L) - 70 zł

9)       kontenery o pojemności 5 m3 (KP 5) - 300 zł

10)    kontenery o pojemności 7 m3 (KP 7) - 390 zł

11)    kontenery o pojemności 10 m3 (KP 10) - 700 zł

12)    kontenery o pojemności 30 m3 (KP 30) - 1700 zł

§ 5.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyższą od stawki określonej w §4, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny tj. 720,00 zł za 1 Mg wytworzonych odpadów:

1)       pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L) - 10 zł

2)       pojemniki na odpady o pojemności 110/120 litrów (L) - 13 zł

3)       pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów (L) - 26 zł

4)       pojemniki na odpady o pojemności 360 litrów (L) - 38 zł

5)       pojemniki na odpady o pojemności 550 litrów (L) - 58 zł

6)       pojemniki na odpady o pojemności 660 litrów (L) - 72 zł

7)       pojemniki na odpady o pojemności 770 litrów (L) - 86 zł

8)       pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów (L) – 101 zł

9)       kontenery o pojemności 5 m3 (KP 5) - 432 zł

10)    kontenery o pojemności 7 m3 (KP 7) - 562 zł

11)    kontenery o pojemności 10 m3 (KP 10) – 1008 zł

12) kontenery o pojemności 30 m3 (KP 30) - 2450 zł

 

§ 6.

Traci moc uchwała nr XXIX/363/2012 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

 

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy informacyjnej w sołectwach Gminy Raszyn, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


UZASADNIENIE

 

Zgodnie z nowelizacją  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz wypełniając dyspozycję art. 6k w/w ustawy- Rada Gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali wysokość stawki takiej opłaty. Określone w treści art. 6j ust. 1 metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią iloczyn:

1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3. powierzchni lokalu mieszkalnego

- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust.1.

Zgodnie z art. 6j ust. 1 w przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

W projekcie uchwały jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę przedmiotowej opłaty.

Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę liczbę 21700 mieszkańców zamieszkujących na terenie Gminy, ilość wytwarzanych na terenie Gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Jednocześnie z wolą ustawodawcy zastosowane zostały różne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

nowa UCHWAŁA - stawka nowa (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2015-07-13 14:51:49
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2015-07-13 14:52:55
Ostatnia zmiana:2015-07-13 15:01:11
Ilość wyświetleń:1158
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij