Raszyn, dnia 27.02.2018 r.

OŚGK.6220.55.2016.JK(31)

WEZWANIE

    Działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257)

wzywam

    Dariusza Dąbrowskiego Atem Polska Sp. z o.o. ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa do przedłożenia 1 egz. karty informacyjnej przedsięwzięcia w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej z możliwością zaznaczania tekstu.
    Braki należy usunąć w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

UZASADNIENIE

    Dariusz Dąbrowski Atem Polska Sp. z o.o. ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa działając w imieniu spółki Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa wnioskiem z dnia 25.11.2016 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - „Sękocin” Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn.
    Urząd Miejski w Pruszkowie pismem z dnia 7.12.2016 r. przekazał wniosek do Urzędu Gminy Raszyn.
    Z dniem 01.01.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) wprowadzająca zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z brzmieniem art. 545 ust. 1 w/w ustawy „Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 i 1566) oraz decyzji, przed wydaniem których przeprowadza się ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy niniejszej ustawy oraz ustawy zmienianej w art. 509 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.
    Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) „Postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się po zasięgnięciu opinii: organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne”.
    W związku z powyższym Wójt Gminy Raszyn ma obowiązek wystąpienia do w/w organu o wydanie oceny wodnoprawnej co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku o opinię należy załączyć m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Otrzymują:

  1. Dariusz Dąbrowski Atem Polska Sp. z o.o. ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa.
  2. a/a.