Zamknij okno Drukuj dokument

Organizacja kolonii letnich z rozszerzonym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn

Znak sprawy PU.270.9.2018

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.)

 

I. Zamawiający: Gmina Raszyn

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 22 720 12 55 w. 22, 797 00 99 62, e-mail: pelnomocnik@raszyn.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: organizację kolonii letnich z rozszerzonym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.      Specyfika głównych wymagań:

       1.1. miejsce – województwo warmińsko mazurskie, pomorskie.

1.2. termin - sierpień 2018r.

1.3. wiek uczestników: 7 - 16 lat,

1.4. przewidywana liczba uczestników: 40 uczestników plus bezpłatnie 5 osobowa kadra,

1.5.  transport:

-        w obie strony (z Raszyna do miejsca zakwaterowania dzieci i z powrotem) przez Wykonawcę-

-        1 autokar kl. LUX (40 uczestników plus kadra 5 osobowa),

-        Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dodatkowego badania stanu technicznego autokaru nie wcześniej niż 3 dni przed wyjazdem i nie później niż w ostatnim dniu powszednim przed wyjazdem, potwierdzonego zaświadczeniem diagnostycznym wydanym przez stację kontroli pojazdów lub kopią protokołu kontroli pojazdu przeprowadzoną przez Komendę Powiatową Policji oraz przedłożenia zaświadczenia lub protokołu z badania technicznego autokaru Kierownikowi kolonii w dniu wyjazdu na kolonie.

1.6. zakwaterowanie

-        40 uczestników + 5 osobowa kadra w jednym budynku, w pokojach maksymalnie
4– osobowych.

-        węzeł sanitarny w pokoju lub na korytarzu – 1 oczko max. na 4 osoby.

-        wyposażenie pokoju: dla każdego kolonisty: tapczan lub łóżko, szafka przy łóżku, w pokoju szafa na ubrania,

-        zamawiający nie dopuszcza łóżek piętrowych.

-        zapewnienie obsługi sprzątającej – porządkowej dla utrzymania czystości w pokojach i węzłach sanitarnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystania przy realizacji zadania budynków szkolnych internatów, burs zaadaptowanych na czas wakacji jako obiekty kolonijne.

1.7. ubezpieczenie NW uczestników i kadry,

-        Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kserokopii polisy ubezpieczeniowej nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem turnusu.

1.8. wyżywienie

-        Wykonawca zapewni 4 posiłki dziennie (dzienna stawka żywieniowa min.25 zł/ osobę
w oparciu o raporty żywieniowe) + prowiant na drogę powrotną,

1.9. wyposażenie ośrodka

-        ośrodek ogrodzony.

-        stołówka z zapleczem do przygotowywania posiłków,

-        świetlica zapewniająca zajęcia dla całej grupy kolonijnej, bez podziału na grupy,

-        boisko do gry w piłkę,

-        plac zabaw dla dzieci,

-        miejsce na ognisko.

-        Wykonawca zapewni korzystanie ze sprzętu audiowizualnego, obiektów sportowych, sprzętu sportowego.

1.10. Opieka medyczna

-        zapewnienie opieki medycznej.

-        zapewnienie zaopatrzenia ambulatorium kolonijnego w podstawowe leki i środki opatrunkowe.

-        jedno pomieszczenie na potrzeby izolatki.

1.11. Organizacja  wycieczek:

-         nie mniej niż 1 wycieczka w odległości od 20 km,

-         nie mniej niż 1 wycieczka piesza w odległości od 5 do 7 km,

-         nie mniej niż 1 wycieczka piesza w odległości do 10 km,

-         zapewnienie transportu na wycieczkach.

1.12. Kadra

-        Zamawiający zatrudnia własną kadrę (kierowników i wychowawców) i ponosi koszty związane z jej zatrudnieniem.

-        Zamawiający będzie realizował program profilaktyczny przez własną, zatrudnioną kadrę.

2.      Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.      Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV – 55.24.30.00-5

4.      Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

6.       Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu od Kuratora Oświaty zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku stosownie do Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. U. z 2016 poz.452).

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.      Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1.1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

1.2. Wykonawca winien wykazać, iż posiada niezbędne doświadczenie w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których te usługi zostały wykonane w tym co najmniej 2 (dwa) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegających na organizacji kolonii, obozów, zimowisk, zielonych szkół itp. wraz z załączeniem dowodów, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie (załącznik nr 4).

1.3. Aktualne zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (załącznik Wykonawcy),

1.4. Oświadczenie dotyczące warunków ośrodka w którym organizowane będą kolonie letnie dla dzieci wg. załączonego wzoru

1.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy).

2.      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.      Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień - Beata Adamiak

2.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: pon.  w  godz. 8oo-18oo, wt. - czw. w  godz. 8oo-16oo oraz pt. godz. 8oo-14oo.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 26 kwietnia  2018r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 Organizacja kolonii letnich z rozszerzonym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn, nie otwierać przed 26 kwietnia  2018r. do godz. 12:00”

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1.      Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.      Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.      Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII. Informacje o formalnościach

1.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2.      Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.      Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5.      Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Załączniki:

1.       Formularz ofertowo-cenowy.

2.       Projekt umowy.

3.       Oświadczenie Wykonawcy dot. warunków kolonii.

4.       Druk- wykaz wykonanych usług.

Załączniki

załącznik nr 1 formularz ofert. cenowy (37.5kB)    
UMOWA kolonie (54kB)    
Załącznik nr 3 Oświadczenie o warunkach (13.1kB)    
wykaz usług -wzór zał 4 (32.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2018-04-12 13:24:15
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2018-04-12 13:28:42
Ostatnia zmiana:2018-04-12 13:35:33
Ilość wyświetleń:110