Zamknij okno Drukuj dokument

Wykonanie dokumentacji: 1. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2015 - 2017 w 4 egz. w wersji papierowej oraz 4 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w kolorze. 2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019-2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w 4 egz. w wersji papierowej oraz 4 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w kolorze), przeprowadzenie konsultacji społecznych do programu i prognozy oraz przyjmowanie uwag i wniosków w trakcie konsultacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji wymaganych przepisami prawa. 3. Dokonywanie prezentacji dokumentów o których jest mowa w ust. 1 i 2 na komisji i sesji Rady Gminy Raszyn oraz udzielanie wyjaśnień.

OŚGK.271.25.2018.JK(5)

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych /Dz.U. 2017 r., poz. 1579 ze zm./

I. Zamawiający: GMINA RASZYN
Adres do korespondencji: ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
tel. 022 701-77-77., faks 022 701-77-78
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie dokumentacji:
1. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2015 – 2017 w 4 egz. w wersji papierowej oraz 4 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w kolorze.
2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2019-2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w 4 egz. w wersji papierowej oraz 4 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w kolorze), przeprowadzenie konsultacji społecznych do programu i prognozy oraz przyjmowanie uwag i wniosków w trakcie konsultacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji wymaganych przepisami prawa.
3. Dokonywanie prezentacji dokumentów o których jest mowa w ust. 1 i 2 na komisji i sesji Rady Gminy Raszyn oraz udzielanie wyjaśnień.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfika głównych wymagań:
1. Przedmiot umowy powinien być wykonany z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami przepisów prawa tj. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) aktami wykonawczymi do w/w ustaw, Polityką Ekologiczną Państwa, Programem ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym.
2. Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne wykonania zamówienia usługi oraz dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań, w tym kosztów zakupu map, kosztów uzyskania informacji, uzgodnień, opinii, decyzji, kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert: cena 100%
3. Termin wykonania zadania do dnia 23.11.2018 r.
Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV – 71319000-7
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego- zał. nr 1,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik Wykonawcy,
3) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. nr 2,
4) projekt umowy – zał. nr 3.
5) referencje potwierdzające właściwe wykonanie 3-ch Programów Ochrony Środowiska w okresie 3-ch ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Jarosław Kozłowski tel. nr (22) 701 79 05.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach: pn. 8.00-17.30, wt. - czw. 8.00-15.30, pt. 8.00-13.30.

VI. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego : Urząd Gminy Raszyn, Szkolna 2a, pok. 15,  05-090 Raszyn w terminie do dnia 26.06.2018 r. do godz. 12.00.  Liczy się data wpłynięcia do kancelarii Urzędu Gminy Raszyn.
2. Wykonawca winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „OŚGK.271.25.2018.JK Program Ochrony Środowiska nie otwierać przed dniem 26.06.2018 r. do godz. 12.00.”.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY 271-25-18 (32kB)    
wykaz osób 271-25-18 (30.5kB)    
Projekt umowy 271-25-18 (64kB)    

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Orzana
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Orzana
Data wprowadzenia:2018-06-12 11:56:38
Opublikował:Łukasz Orzana
Data publikacji:2018-06-12 12:03:00
Ostatnia zmiana:2018-06-12 12:03:14
Ilość wyświetleń:87