Zamknij okno Drukuj dokument

Wójt Gminy Raszyn ogłasza Trzeci Nieograniczony Przetarg Ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Raszyn położonej w Raszynie przy ul. Słonecznej

Wójt Gminy Raszyn
działając na podstawie
uchwały Nr XLIX/821/10 Rady Gminy Raszyn
z dnia 15 maja 2010r.
O G Ł A S Z A TRZECI
NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY


Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Raszyn położonej w Raszynie przy ul. Słonecznej, w skład której wchodzą działki ewidencyjne o nr . 716/1 i 716/4 obręb Raszyn02 o łącznej pow. 0,1715 ha, obręb: Raszyn02, uregulowane w KW WA1P/00061571/5.

Cena wywoławcza nieruchomości : 1.029.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy.)
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT

Przedmiotowe działki gruntu stanowiące jedność gospodarczą, położone są przy ul. Słonecznej pomiędzy zabudowanymi nieruchomościami ozn. nr adm. 11 i 11A.
Działka 716/1
Działka z bezpośrednim dostępem z ulicy Słonecznej, niezabudowana, ogrodzona. Kształt działki foremny prostokąt, teren płaski, nie wykorzystywany gospodarczo.
Działka 716/4
Działka z bezpośrednim dostępem z ulicy Słonecznej, kształt działki nieforemny, na działce zlokalizowana jest stacja transformatorowa (kontenerowa), teren niezagospodarowany częściowo porośnięty drzewami.

W planie zagospodarowania przestrzennego, teren na którym położona jest nieruchomość przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną max wysokość zabudowy 14 m max liczba kondygnacji 3,5, max pow. zabudowy 30% min. Pow. biologicznie czynna 50%.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Na oferencie zainteresowanym nabyciem nieruchomości ciąży obowiązek uzyskania Instrukcji dla Uczestnika, którą można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pok. 221 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu poniedziałek 800 do 1800 wtorek, środa i czwartek 800 do 1600 w piątek 800 do 1400.

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z dowodem wpłaty wadium należy złożyć do dnia 10 grudnia 2018r. do godz. 1700 w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a.

Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2018 o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej (pok. 102) w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a.

Wadium w wysokości 100 000,00 zł należy wpłacić do dnia 10 grudnia 2018 roku na konto Urzędu Gminy Raszyn

Bank Spółdzielczy w Raszynie
Nr 05 8004 0002 2001 0000 0316 0014

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, w tym wycofania się z podpisania umowy notarialnej przez podmiot, który przetarg wygrał, o ile nie podpisanie umowy wynika z przyczyn leżących po stronie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić uczestnika, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Uczestnik powinien posiadać niezbędne dokumenty do zawarcia umowy. W przepadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ciastoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ciastoń
Data wprowadzenia:2018-10-11 14:24:51
Opublikował:Marcin Ciastoń
Data publikacji:2018-10-11 14:32:41
Ostatnia zmiana:2018-10-11 14:32:53
Ilość wyświetleń:69