Zamknij okno Drukuj dokument

Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w latach 2019/2020

 

Raszyn, 5 grudnia 2018 r.

ZP.271.1.44.2018.DC(3)

 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w latach 2019/2020”

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia

 

Zamawiający dokonuje zmian zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez usunięcie zapisów:

1) w rozdziale V punkt 5.1.2:

Wykonawca winien wykazać, że posiada: …..

„aktualną umowę ze składowiskiem odpadów, których nie można odzyskać – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 3”

2) w rozdziale VI punkt 6.1.2:

Koncesje, licencje, zezwolenia

„aktualną umowę ze składowiskiem odpadów, których nie można odzyskać – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 3”

atesty i dokumenty dotyczący sprawozdania z badań odporności na odrywanie obrzeża.

 

UWAGA

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany będą wiążące przy składaniu ofert

 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4a w związku z art. 12a ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

 

Zamawiający przedłuża termin składania z: 13-12-2018 r na dzień:

- składanie ofert – 20-12-2018 godz. 08.30

- otwarcie ofert – 20-12-2018 r. godz. 12.00

 

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)             Nazwa i adresy Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a Raszyn 05-090 Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego ul. Szkolna 2 Raszyn 05-090 Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Szkoła Podstawowa w Ładach im. Księcia Józefa Poniatowskiego ul. Długa 49 Dawidy Bankowe 05-090 Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913 Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego ul. Wierzbowa 5 Słomin 05-090 Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą” ul. Pruszkowska 21c Raszyn 05-090 Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Przedszkole nr 2 „W Stumilowym Lesie” ul. Lotnicza 43A Raszyn 05-090 Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Przedszkole nr 3 „Wyspa Skarbów” ul. Poniatowskiego 18 Raszyn 05-090 Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Przedszkole w Falentach ul. Opackiego 44 Falenty 05-090 Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Przedszkole w Dawidach ul. Warszawska 210 Dawidy Bankowe 05-090 Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Przedszkole w Sękocinie ul. Sękocińska 20 Sękocin 05-090 Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)         Nazwa i adresy Ognisko Wychowawcze w Jaworowej ul. Warszawska 95 Raszyn 05-090 Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Świetlica Środowiskowa „Świetlik” ul. Spokojna 23 Raszyn – Rybie 05-090 Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie ul. Sportowa 20 Raszyn 05-090 Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Centrum Kultury Raszyn Al. Krakowska 29A Raszyn 05-090 Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1) Nazwa i adresy Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie ul. Poniatowskiego 20 Raszyn 05-090 Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)           Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa: Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w latach 2019/2020

II.1.2) Główny kod CPV 90500000

II.1.3)    Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4)         Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w latach 2019/2020 z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn”

Zadanie nr 2 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn”

Zadanie nr 3 "Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Raszyn"

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)   Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05/12/2018

VI.6)             Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES Logowanie jako klient TED eSender: GMINARASZYN

Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-168531 Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 216-494240

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/11/2018

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)           Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)     Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Numer sekcji: III.1.1 Zamiast:

Wykonawca winien wykazać, że posiada odpowiednio:

— aktualne na czas realizacji usługi zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Raszyn w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości podstawa prawna: art. 9c ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1454) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 lub zadanie nr 3;

— aktualne na czas realizacji usługi zezwolenie Wójta Gminy Raszyn na prowadzenie działalności W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych - podstawa prawna: ustawa z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

— aktualne na czas realizacji usługi zezwolenie na transport odpadów – ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)– w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 lub zadanie nr 2 lub zadanie nr 3;

— aktualną umowę ze składowiskiem odpadów, których nie można odzyskać – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 lub zadanie nr 2 lub zadanie nr 3.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.2.3 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.2.5 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 6.2.6 Oświadczenie Wykonawcy o barku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy

6.2.7 Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Powinno być:

Wykonawca winien wykazać, że posiada odpowiednio:

— aktualne na czas realizacji usługi zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Raszyn w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości podstawa prawna: art. 9c ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1454) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 lub zadanie nr 3;

— aktualne na czas realizacji usługi zezwolenie Wójta Gminy Raszyn na prowadzenie działalności W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych - podstawa prawna: ustawa z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

— aktualne na czas realizacji usługi zezwolenie na transport odpadów – ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach

(Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)– w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 lub zadanie nr 2 lub zadanie nr 3;

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.2.3 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.2.5 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 6.2.6 Oświadczenie Wykonawcy o barku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy

6.2.7 Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert Zamiast:

Data: 13/12/2018 Czas  lokalny: 10:30

Powinno być: Data: 20/12/2018 Czas lokalny: 08:30

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert Zamiast:

Data: 13/12/2018 Czas  lokalny: 11:00 Powinno być:

Data: 20/12/2018 Czas lokalny: 12:00

VII.2)           Inne dodatkowe informacje:

 

 

 

 

09/11/2018    S216    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

Polska-Raszyn: Usługi związane z odpadami

2018/S 216-494240

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a Raszyn 05-090 Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
Tel.: +48 227017803
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Faks: +48 227017801
Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego ul. Szkolna 2 Raszyn 05-090 Polska
Tel.: +48 227017803 E-mail: zam.publ@raszyn.pl Faks: +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Szkoła Podstawowa w Ładach im. Księcia Józefa Poniatowskiego ul. Długa 49 Dawidy Bankowe 05-090 Polska
Tel.: +48 227017803 E-mail: zam.publ@raszyn.pl Faks: +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego ul. Wierzbowa 5 Słomin 05-090 Polska
Tel.: +48 227017803 E-mail: zam.publ@raszyn.pl Faks: +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą” ul. Pruszkowska 21c Raszyn 05-090 Polska
Tel.: +48 227017803 E-mail: zam.publ@raszyn.pl Faks: +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Przedszkole nr 2 „W Stumilowym Lesie” ul. Lotnicza 43A Raszyn 05-090 Polska
Tel.: +48 227017803 E-mail: zam.publ@raszyn.pl Faks: +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Przedszkole nr 3 „Wyspa Skarbów” ul. Poniatowskiego 18 Raszyn 05-090 Polska
Tel.: +48 227017803 E-mail: zam.publ@raszyn.pl Faks: +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Przedszkole w Falentach ul. Opackiego 44 Falenty 05-090 Polska
Tel.: +48 227017803 E-mail: zam.publ@raszyn.pl Faks: +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Przedszkole w Dawidach ul. Warszawska 210 Dawidy Bankowe 05-090 Polska
Tel.: +48 227017803 E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks: +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Przedszkole w Sękocinie ul. Sękocińska 20 Sękocin 05-090 Polska
Tel.: +48 227017803 E-mail: zam.publ@raszyn.pl Faks: +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Ognisko Wychowawcze w Jaworowej ul. Warszawska 95 Raszyn 05-090 Polska
Tel.: +48 227017803 E-mail: zam.publ@raszyn.pl Faks: +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Świetlica Środowiskowa „Świetlik” ul. Spokojna 23 Raszyn – Rybie 05-090 Polska
Tel.: +48 227017803 E-mail: zam.publ@raszyn.pl  Faks: +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie ul. Sportowa 20 Raszyn 05-090 Polska
Tel.: +48 227017803 E-mail: zam.publ@raszyn.pl Faks: +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Centrum Kultury Raszyn al. Krakowska 29A Raszyn 05-090 Polska
Tel.: +48 227017803 E-mail: zam.publ@raszyn.pl Faks: +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)Nazwa i adresy

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie ul. Poniatowskiego 20 Raszyn 05-090 Polska
Tel.: +48 227017803 E-mail: zam.publ@raszyn.pl Faks: +48 227017801 Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w latach 2019/2020

II.1.2)Główny kod CPV 90500000

II.1.3)Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w latach 2019/2020 z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn”

Zadanie nr 2 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn”

Zadanie nr 3 „Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Raszyn”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Zadanie nr 1 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 90510000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, Powiat pruszkowski, gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn”

Do zakresu zamówienia należy:

a) odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Urzędu Gminy Raszyn;

b) utrzymanie czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn;

c) mycie wiat przystankowych;

d) opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn;

d) wywóz nieczystości ciekłych z budynków komunalnych na terenie Gminy Raszyn.

Szczegółowy zakres usługi objętej zamówieniem zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku A1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej: Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60  Kryterium kosztu - Nazwa: Odległość uprzątnięcia odpadów i innych zanieczyszczeń znajdujących się wokół kosza (promień) / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2019 Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

W okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst., Zamawiający może udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1986).

Zakres to: utrzymania czystości na terenie Gminy. Usługi zostaną udzielone na podstawie oddzielnej umowy

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Zadanie nr 2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 90510000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn” Do zakresu zamówienia należy: postawienie koszy, opróżnienia oraz wywóz nieczystości stałych zmieszanych, zebranych selektywnie a także odpadów wielkogabarytowych z terenu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn. Szczegółowy zakres usługi objętej zamówieniem zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku A2 do SIWZ. Wykaz jednostek organizacyjnych objętych usługą wraz z określeniem częstotliwości opróżniania pojemników zawiera – załącznik nr 2.1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2019     Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa: Zadanie nr 3 Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Raszyn Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 90510000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Do zakresu zamówienia należy: zbieranie, załadunek oraz wywóz odpadów stanowiących tzw. dzikie wysypiska wraz z ich unieszkodliwianiem lub/i odzyskiem z terenu Gminy Raszyn.

Szczegółowy zakres usługi objętej zamówieniem zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku A3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie likwidacji dzikiego wysypiska / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2019        Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

W okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst., Zamawiający może udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1986).

Zakres to: utrzymania czystości na terenie Gminy. Usługi zostaną udzielone na podstawie oddzielnej umowy

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca winien wykazać, że posiada odpowiednio:

— aktualne na czas realizacji usługi zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Raszyn w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - podstawa prawna: art. 9c ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1454) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 lub zadanie nr 3;

— aktualne na czas realizacji usługi zezwolenie Wójta Gminy Raszyn na prowadzenie działalności

W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych - podstawa prawna: ustawa z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

— aktualne na czas realizacji usługi zezwolenie na transport odpadów – ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)– w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 lub zadanie nr 2 lub zadanie nr 3;

— aktualną umowę ze składowiskiem odpadów, których nie można odzyskać – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 lub zadanie nr 2 lub zadanie nr 3.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6.2.3 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.2.5 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

6.2.6 Oświadczenie Wykonawcy o barku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy

6.2.7 Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z dnia 2016 r poz. 716)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem głównych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie w tym co najmniej:

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na odbiorze stałych odpadów komunalnych o wartości, nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każde z zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na odbiorze stałych odpadów komunalnych o wartości, nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każde z zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców– w przypadku składania oferty na zadanie nr 2;

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. związane z likwidacją dzikich wysypisk o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 PLN każe z zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców– w przypadku składania oferty na zadanie nr 3.

2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy: Warunki realizacji umowy, określone zostały w załącznikach do SIWZ - wzory umowy - odpowiednio dla każdego z zadań

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz .Urz. UE – OJ/S: 2018/S 186-420223

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 13/12/2018       Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 13/12/2018 Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego w Urzędzie Gminy Raszyn, przy ul. Szkolnej 2 a, w sali konferencyjnej - pok. nr 102.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych),

Zadanie nr 2 – 5 000,00 PLN (pięć tysiące złotych),

Zadanie nr 3 – 6 000,00 PLN (sześć tysięcy złotych)

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez Zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest:

Pan Arkadiusz Godula

Tel.: 22 701-78-42

Adres e-mail: agodula@raszyn.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w latach 2019/2020” znak: ZP.271.1.44.2018.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w po-stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/11/2018

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)             Nazwa i adresy Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, Raszyn 05-090, Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego ul. Szkolna 2, Raszyn 05-090, Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Szkoła Podstawowa w Ładach im. Księcia Józefa Poniatowskiego ul. Długa 49 Dawidy Bankowe 05-090 Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego ul. Wierzbowa 5, Słomin 05-090, Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą” ul. Pruszkowska 21c, Raszyn 05-090 Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Przedszkole nr 2 „W Stumilowym Lesie” ul. Lotnicza 43A, Raszyn 05-090, Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Przedszkole nr 3 „Wyspa Skarbów” ul. Poniatowskiego 18, Raszyn 05-090, Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Przedszkole w Falentach ul. Opackiego 44 Falenty, 05-090 Raszyn,  Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Przedszkole w Dawidach ul. Warszawska 210, Dawidy Bankowe 05-090 Raszyn, Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Przedszkole w Sękocinie ul. Sękocińska 20 Sękocin 05-090 Raszyn, Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)             Nazwa i adresy

Ognisko Wychowawcze w Jaworowej ul. Warszawska 95 Raszyn 05-090, Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Świetlica Środowiskowa „Świetlik” ul. Spokojna 23 Raszyn – Rybie 05-090, Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie ul. Sportowa 20 Raszyn 05-090, Polska

Tel.:  +48 227017803                                                           

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Centrum Kultury Raszyn Al. Krakowska 29A Raszyn 05-090, Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.1)              Nazwa i adresy

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie ul. Poniatowskiego 20, Raszyn 05-090 Polska

Tel.:  +48 227017803

E-mail: zam.publ@raszyn.pl

Faks:  +48 227017801

Kod NUTS: PL913

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.2)                Informacja o zamówieniu wspólnym

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)              Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.raszyn.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)             Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)             Główny przedmiot działalności Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)               Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)        Nazwa: Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w latach 2019/2020

II.1.2)        Główny kod CPV 90500000

II.1.3)        Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4)         Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w latach 2019/2020 z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn”

Zadanie nr 2 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn”

Zadanie nr 3 "Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Raszyn"

II.1.5)            Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)           Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)            Opis

II.2.1)        Nazwa: Zadanie nr 1 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn Część nr: 1

II.2.2)        Dodatkowy kod lub kody CPV 90510000

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo mazowieckie, Powiat pruszkowski, gmina Raszyn

II.2.4)          Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn” Do zakresu zamówienia należy:

a)   odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Urzędu

Gminy Raszyn;

b)  utrzymanie czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn;

c)   mycie wiat przystankowych;

d)         opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn;

e)         wywóz nieczystości ciekłych z budynków komunalnych na terenie Gminy Raszyn.

Szczegółowy zakres usługi objętej zamówieniem zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku A1 do SIWZ.

II.2.5)           Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: odległość uprzątnięcia odpadów i innych zanieczyszczeń znajdujących się wokół kosza (promień) / Waga: 40

II.2.6)           Szacunkowa wartość

II.2.7)        Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2019 Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis wznowień:

W okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst., Zamawiający może udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1986).

Zakres to: utrzymania czystości na terenie Gminy. Usługi zostaną udzielone na podstawie oddzielnej umowy

II.2.10)         Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)         Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)          Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)          Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14)                Informacje dodatkowe

II.2)            Opis

II.2.1)        Nazwa: Zadanie nr 2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn

Część nr: 2

II.2.2)        Dodatkowy kod lub kody CPV 90510000

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)          Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn”

Do zakresu zamówienia należy: postawienie koszy, opróżnienia oraz wywóz nieczystości stałych zmieszanych, zebranych selektywnie a także odpadów wielkogabarytowych z terenu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn.

Szczegółowy zakres usługi objętej zamówieniem zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku A2 do SIWZ.

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych usługą wraz z określeniem częstotliwości opróżniania pojemników zawiera – załącznik nr 2.1

II.2.5)           Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności faktury / Waga: 40

II.2.6)           Szacunkowa wartość

II.2.7)           Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2019 Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)      Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)      Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)          Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)          Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14)                Informacje dodatkowe

II.2)            Opis

II.2.1)    Nazwa: Zadanie nr 3 Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Raszyn Część nr: 3

II.2.2)        Dodatkowy kod lub kody CPV 90510000

II.2.3)        Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL913

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)          Opis zamówienia:

Do zakresu zamówienia należy: zbieranie, załadunek oraz wywóz odpadów stanowiących tzw. dzikie wysypiska wraz z ich unieszkodliwianiem lub/i odzyskiem z terenu Gminy Raszyn.

Szczegółowy zakres usługi objętej zamówieniem zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku A3 do SIWZ.

II.2.5)           Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie likwidacji dzikiego wysypiska / Waga: 40

II.2.6)           Szacunkowa wartość

II.2.7)        Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2019  Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak Opis wznowień:

W okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst., Zamawiający może udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1986).

Zakres to: utrzymania czystości na terenie Gminy. Usługi zostaną udzielone na podstawie oddzielnej umowy

II.2.10)         Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)         Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12)          Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)          Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)        Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

III.1.1)      Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca winien wykazać, że posiada odpowiednio:

-      aktualne na czas realizacji usługi zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Raszyn w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości podstawa prawna: art.9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 lub zadanie nr 3;

-      aktualne na czas realizacji usługi zezwolenie Wójta Gminy Raszyn na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych - podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.

z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

- aktualne na czas realizacji usługi zezwolenie na transport odpadów – ustawa z 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)– w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 lub zadanie nr 2 lub zadanie nr 3;

- aktualną umowę ze składowiskiem odpadów, których nie można odzyskać – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 lub zadanie nr 2 lub zadanie nr 3;

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6.2.1 . Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt1 ustawy;

6.2.3 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności;

6.2.4 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.2.5 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 6.2.6 Oświadczenie Wykonawcy o barku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy

6.2.7 Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716)

III.1.2)      Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)      Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się wykonaniem głównych usług w okresie ostatnich

3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie w tym co najmniej:

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na odbiorze stałych odpadów komunalnych o wartości, nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każde z zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegającej na odbiorze stałych odpadów komunalnych o wartości, nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każde z zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców– w przypadku składania oferty na zadanie nr 2;

2 (dwa) zamówienia (wykonane/ wykonywane należycie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. związane z likwidacją dzikich wysypisk o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł każe z zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców– w przypadku składania oferty na zadanie nr 3.

2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań

III.1.5)           Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)             Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)            Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)        Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy, określone zostały w załącznikach do SIWZ - wzory umowy - odpowiednio dla każdego z zadań

III.2.3)              Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)          Opis

IV.1.1)       Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3)       Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)       Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)       Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)            Informacje administracyjne

IV.2.1)       Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

                   Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 186-420223

IV.2.2)       Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 13/12/2018 Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)       Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)      Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6)      Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)       Warunki otwarcia ofert

Data: 13/12/2018 Czas lokalny: 11:00 Miejsce:

Siedziba Zamawiającego w Urzędzie Gminy Raszyn, przy ul. Szkolnej 2 a, w sali konferencyjnej - pok. nr 102.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)          Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)          Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)            Informacje dodatkowe:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),

Zadanie nr 2 – 5 000,00 zł (pięć tysiące złotych),

Zadanie nr 3 – 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych)

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez Zamawiających w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raszyn jest: Pan Arkadiusz Godula Tel.: 22 701-78-42  adres e-mail: agodula@raszyn.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w latach 2019/2020” znak: ZP.271.1.44.2018.DC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w po-stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-ni/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)            Procedury odwoławcze

VI.4.1)      Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska

VI.4.2)       Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.4.3)        Składanie odwołań

VI.4.4)       Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.5)          Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/11/2018

Załączniki

ZP-44 SIWZ (355kB)    
Formularze ZP-44 (68kB)    
Załącznik 1.1 wykaz przystanków autobusowych (121kB)    
Załącznik 1.2 lokalizacji koszy ulicznych (130.5kB)    
Załącznik 1.3 - wykaz obiektów komunalnych (34kB)    
Załącznik 2.1 - wykaz jednostek, pojemników i częstotliwość ich opróżniania - dla zadania nr 2 (13.7kB)    
Załącznik 2.2 - wycena w zakresie Zadania nr 2 (63kB)    
Załącznik A1 do SIWZ (24.3kB)    
Załącznik A2 do SIWZ (69kB)    
Załącznik A3 do SIWZ (38.5kB)    
Załącznik B1 - wzór umowy dla zadania nr 1 (149.5kB)    
Załącznik B2 - wzór umowy dla zadania nr 2 (119kB)    
Załącznik B3 - wzór umowy dla zadania nr 3 (109.5kB)    
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8ba26d3e-1ec8-46cb-b9c9-b046a9109361 (0.7kB)    
Załącznik A1 do SIWZpo modyfikacji (24.4kB)    
Załącznik A2 do SIWZpo modyfikacji (69kB)    
Załącznik A3 do SIWZpo modyfikacji (39kB)    
ZP-44 SIWZ po modyfikacji z 5-12-2018 (356.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Dorota Czajkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Czajkowska
Data wprowadzenia:2018-11-07 14:47:26
Opublikował:Dorota Czajkowska
Data publikacji:2018-11-07 14:47:50
Ostatnia zmiana:2018-12-31 08:27:38
Ilość wyświetleń:642