Raszyn, dnia 2.10.2019 r.

OŚGK.6220.1.2019.JK(30)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu magazynowo-usługowego-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach nr ew. 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5 i 8 w m. Dawidy, gm. Raszyn, a w szczególności z:
- opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w której stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko,
- postanowieniem Wójta Gminy Raszyn, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
W terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pok. nr 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.
Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuję, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność przestrzegania procedur określonych przepisami ww. ustawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne nie może być zakończone w ustawowo przewidzianym terminie. W związku z powyższym termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 8.01.2020 r.
Jednocześnie informuję, że stronie postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Informację opublikowano poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy,
- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 1 egzemplarz.