Raszyn, dnia 9.06.2020 r.

OŚGK.6220.5.2019.JK(28)

INFORMACJA

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia, że w dniu 9.06.2020 r. wydał decyzję nr 35/2020, znak: OŚGK.6220.5.2019.JK(27) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym, portiernią, zbiornikiem i pompownią ppoż., zbiornikiem retencyjnym wraz z kanalizacją deszczową i wylotem, zbiornikami na gaz płynny wraz z instalacją gazową, studnią wraz ze stacją uzdatniania wody, zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości ciekłe, stacją elektroenergetyczną oraz parkingami - wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach nr ew. 171/4, 171/7, 185 i 186 oraz części działek nr ew. 171/9 i 171/10 w m. Wypędy, gm. Raszyn.

W sprawie zapoznania się z dokumentacją należy kontaktować się z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn - tel. (22) 701 79 05 w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

Informację opublikowano poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,
- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji - 1 egzemplarz.